12
Ra xisu nɛ ra jąrga
Nɛ dá hant'a n'da ran t'uti xʉn ndoho bʉ magąts'i, ngue n'da ra xisu mi he ra hyadi ngue rá pahni, nɛ mi tøpʉ ja ra ząna. Nɛ mi hu'ts'a n'da ra corona gue min 'youi 'dɛ'mayoho yʉ sø. Nɛ nu'a ra xisu mi hąt'ʉhni a, nɛ ɛ̨mmɛ mi mbafi ngue xʉn ʉ, ngue nde dim 'bʉh rá t'ʉhni. Nɛ bi nɛqui bʉ man'da ran t'uti tengu n'da ra jąrga xʉn ndoho nɛ xʉn thɛni, ɛ̨mmɛ nts'utho. Nɛ nu'a ra jąrga mi ja yoto yʉ́ yą, nɛ n'da ngu n'da yʉ́ yą mi hu'ts' yʉ corona. Nɛ mi ja 'dɛt'a yʉ́ dąni. Nɛ nu'bʉ mi uąn'na rá 'yozʉ, bi hyøm bʉ häi ná hyu nɛts'i yʉ sø mi ja bʉ mahɛ̨ts'i. Nɛ nu ra jąrga 'darbʉ mi 'bähmi ra xisu, i nde da zap'a rá t'ʉhni 'bʉ bim 'bʉi. Nɛ bim 'bʉ'a n'da ra ts'ʉnt'ʉ, rá t'ʉhni ra xisu bʉya. Nɛ guehna ra ts'ʉnt'ʉ din ts'ʉt'abi gätho yʉ häi, nɛ njon di japi da mbɛsta'a da ma. Pɛ nu'bʉ mim 'bʉi, bi jamansu Oją, nɛ 'bex bi zixpʉ mahɛ̨ts'i bí ja rá ts'ɛdi. Pɛ nu ra xisu bi 'dagui, bi mba bʉ ma'ueni guepʉ bi hocua Oją dim 'bʉi n'da mahuąhi nɛ yociɛnto nɛ hyąte pa. Nɛ din ja bʉ 'bɛ'a gätho da hyoni. Nɛ nu bʉ mahɛ̨ts'i bin ja n'da ra dąsʉi, nu'a rá ngʉrba m'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i ngue ra Miguel nɛ gätho ʉ mi'da yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i, bin sʉhmbʉ a ra jąrga nɛ'ʉ gätho yʉ́ 'yɛ̨hɛ a ra jąrga. Pɛ nu'a ra jąrga him bi dąha, nɛ Oją him bi japi dim 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i bʉya. Nɛ bi thøn'a thi bʉ mahɛ̨ts'i a ra jąrga, guet'a ra c'ɛ̨yą, ra zįthu a, rá thuhu ra Satanás, gue i häte gätho ua ja ra ximhäi gue'bʉ rá mbʉdi thoho. 10 Nɛ nubʉya nugä dra Xuuagä dá øcä n'da ra nde mahɛ̨ts'i nts'ɛdi bin yą bi 'yɛ̨na: “Ya bi zøn ra pa da yąn'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nɛ da nu a rá ts'ɛdi Oją, di manda rá ts'ɛdi Oją ʉ, nɛ a ra Cristo. Nguetho ya bi thøn'a thi bʉ mahɛ̨ts'i ra zįthu ngue nząi madi yąp'ʉ ma cuhʉ bʉ ja rá hmi Oją ma pa nɛ ra xui. 11 Pɛ gue'a rá ji ra Jesús, tengu'bʉ ra Dɛ'yo, ní dąp'a ra zįthu ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nɛ'bʉ i ma ngue ɛ̨c'yɛi ra Jesús, nɛ'bʉ hingui su da du. 12 Janangue'a dan johyahʉ gätho dí 'bʉhmbʉ mahɛ̨ts'i. Pɛ ndumbʉi thoho ahʉ gue guí 'bʉhmbʉ bʉ ja ra häi, nɛpʉ ja ra deją, nguetho bi zøm bʉ ja ra ximhäi ra zįthu, nɛ ɛ̨mmɛ in cuɛ. I pądi him maya'a yʉ pa din ja rá ts'ɛdi bʉ,” bi 'yɛ̨n'a ra nde dá øcä bin yą bʉ mahɛ̨ts'i. 13 Nɛ nu'bʉ mi nu ra jąrga zįthu ngue bá t'ɛnt'ua häi, bi gu'a ra xisu gue bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ. 14 Pɛ nu'a ra xisu bi mba nt'unni yoho yʉ zahua tengu n'da ra pɛnts'ʉ xʉn ndoho, nɛ bi zägui bi mba ma'ueni guepʉ him bi zä bi bɛnt'a ra jąrga. Nɛ bi mba ma jamansu bʉ hyu jɛya made. 15 Nu ra jąrga bʉya bi bøn ra dehe rá nde, tengu'bʉ n'da ra dąthe xʉn ndoho, ɛ̨na xtán dux'a ra xisu ra dehe. 16 Pɛ Oją bi xoc'a n'da ra hyąhäi guepʉ bi yʉ'a ra dehe bi bøm bʉ rá nde ra jąrga. 17 Pɛ nu ra jąrga bʉya ɛ̨mmɛ bi dɛ ra cuɛ nangue'a ra xisu, nɛ bi mba bi zʉ'ʉ gätho mi'da ngue rá 'yʉ'a ra xisu, gätho ʉ gue bi 'yøt'a bi man Oją nɛ bi dɛn'dʉ 'bɛ'a bi man'a ra Jesús.