13
Ran t'uti bi bøxpʉ ja ra deją, nɛ ran t'uti bi bøxpʉ ja ra häi
Nɛ bi mba bim 'bäpʉ ja ndenthe a ra jąrga zįthu. Nɛ nugä dra Xuuagä dá nu man'da tengu n'da ra zate, bi bøxpʉ ja ra dądeją. Nɛ nuna ra zate mi ja yoto yʉ́ yą, nɛ 'dɛt'a yʉ́ dąni, guepʉ mi ja 'dɛt'a yʉ corona. Nɛ mán t'o't'i bʉ yʉ́ yą yʉ́ thuhu zɛhɛ a ra zate ɛ̨mbi guesɛ Oją, nɛ bi ma mants'o nangue Oją. Nɛ nuna ra zate dá nu, gue bi bøxpʉ ja ra deją, tengu n'da ram hmasni, pɛ nu yʉ́ gua tengu yʉ́ gua yʉ oso, nɛ nu ʉ yʉ́ nde, tengu yʉ́ nde yʉ león. Nɛ nu'a ra jąrga bi un zɛhɛ rá ts'ɛdi ná yoho ra zate gue xí bøxpʉ ja ra deją. Nɛ bi un ran t'ɛ̨di di manda bʉ hapʉ i ja rá ts'ɛdi ra jąrga zįthu, ɛ̨mmɛ xʉn ngu ra ts'ɛdi mi ja a. Nu'a n'da rá yą mi ja bʉ n'da ra sɛni ngue mí ɛ̨mbi dí du a, pɛ bi zä. Nɛ gätho yʉ ją'i mi 'bʉcua ja ra ximhäi, bi dɛnni, nɛ bi hyonya thoho nangue rá ts'ɛdi mi ja. Nɛ nu ʉ yʉ ją'i bi dąnde ra jąrga, nguetho ya xi un rá ts'ɛdi ra zate xi bøxpʉ ja ra deją. Nɛ bi dąnde ra zate, nɛ bi 'yɛ̨na: “Njo'o man'da tengu na, nɛ njo'o to'o da zä din sʉhmi na.” Nɛ bin t'un rán t'ɛ̨di ra zate xí bøxpʉ ja ra deją, da man ra ts'ore xʉn ts'o nangue Oją. Nɛ bin t'un ran t'ɛ̨di din ja rá ts'ɛdi yote ma yozna. Nɛ nu'bʉ mí nyą, ɛ̨mmɛ xʉn ts'o bi ma nangue Oją. Bi ndøm mánts'o rá thuhu Oją, nɛpʉ bí 'bʉi, nɛ gätho ʉ i 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i. Nɛ bin t'un ran t'ɛ̨di ngue din sʉhmbʉ yʉ́ t'ʉhni Oją ngue di japi di 'bɛ'ʉ. Nɛ bin t'un ra ts'ɛdi ngue di manda gätho ná ngu yʉ ją'i 'bʉcua ja ra ximhäi, gätho yʉ häi, nɛ gätho 'dahma 'dan'yo bʉ na yą yʉ ją'i, gätho yʉ hnini. Nɛ gätho yʉ ją'i bi dąnde a. Pɛ him bi dąnde ʉ xmán t'o't'i yʉ́ thuhu bʉ ja rá søcuą ra Jesús gue bi 'yo't'a ra T'ʉdɛ'yo gue'a bi tho. Nɛ ya mán t'o't'i bʉ ʉ yʉ́ thuhu ʉ 'bʉ má hin'yʉ ra ximhäi, im ma to'o i ja ra temaząi. Nu'ʉ to'o i ja yʉ́ zagu, dami 'yøhmbʉ xʉn ho ya. 10 Nu'a to'o di un ran ʉnbi yʉ ją'i gue da got' ra fädi, nɛsɛ a da nu ran ʉnbi ngue da mba njot'i. Nɛ to'o din hote ngue di sɛnte, nɛsɛ a da nu ran dąte ngue da ts'ɛni. Janangue'a to'o gätho ʉ yʉ́ t'ʉhni Oją, jatho hønt'a da bɛ̨ni gue yʉ́ yąnte Oją, nɛ hin din xømbʉi. 11 Nɛ nubʉya dá nu man'da ran t'uti gue bi bøxpʉ ja ra häi, nɛ mi ja yoho yʉ́ t'ʉdąni tengu n'da ra t'ʉdɛ'yo. Pɛ nu'bʉ mín yą ɛ̨mmɛ nts'utho tengutho ra jąrga zįthu. 12 Nɛ nu'a ran t'uti xí bøxpʉ ja ra häi bin ja rá ts'ɛdi tengu ra zate ngue xí bøxpʉ ja ra dądeją ngue mi ja n'da ra sɛni a n'da rá yą gue xí zä. Nɛ bi japi gätho i 'bʉcua ja ra häi da dąnde ra mbʉdi ra zate. 13 Nɛ nu'a ran t'uti gue bi bøxpʉ ja ra häi, bi 'yøt' yʉn t'uti nts'utho, bi japi bá cąh mahɛ̨ts'i ra sibi ngue da nu yʉ ją'i. 14 Nɛ bi hyät' yʉ ją'i gätho 'bʉcua ja ra ximhäi 'bʉ mi 'yøt' yʉ hyonya nt'øt'e. Nɛ høn'bʉ i 'bäpʉ ja rá hmi ra zate xí bøxpʉ ja ra deją, bi zä bi 'yøt'ʉ. Nɛ bi xih yʉ ją'i da 'yøt'a n'da ra nyoguido tengu ra zate xí bøxpʉ ja ra deją, gue mí ja ra sɛni bʉ ja n'da rá yą, ngue xí zä. 15 Nɛ nu'a ran t'uti gue bi bøxpʉ ja ra häi, bin t'un ran t'ɛ̨di di japi dim 'bʉ a ra nyoguido nt'øt'e tengu ra zate bi bøxpʉ ja ra deją. Nɛ di japi din yą. Nɛ bi japi da mba ntho gätho to'o him bi dąnde a. 16 Nɛ bi manda ngue gätho yʉ ją'i din ja rá hmɛpya ra nyoguido bʉ ja rá dɛ̨ nɛpʉ ja rán 'yɛi, madague'a hønt'a go má ją'i, gätho i ja yʉ́ ts'ɛdi nɛ'ʉ hin'yʉ yʉ́ ts'ɛdi, gätho yʉ mɛmbɛti nɛ gätho yʉ hyoya, gätho yʉ 'yɛ̨hɛ nɛ gätho ngue hing yʉ 'yɛ̨hɛ, gätho yʉ ją'i jatho din ja ra hmɛpya. 17 Nɛ hingui sä n'da ra ją'i dim pä o gue din täi 'bʉ hin di nɛqui rá hmɛpya ra zate xí bøxpʉ ja ra deją, nu bʉ ja rá ją'i. Gätho jatho din ja ra hmɛpya ngue nam bøni rá thuhu, o rá número, rá hmɛpya rá thuhu ra zate. 18 Jatho gan 'yomfɛ̨nihʉ xʉn ho ngue gui pąhmbʉ 'bɛ'a nam bøn'a rá número ra zate, nguetho nu rá número, 'dato ciɛnto nɛ hyąte ma 'dato, rá número n'da ra ją'i.