17
Ra ngʉrpa 'yomt'ɛ̨ni xisu
Nɛ nu'a n'da ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i gue'a mí ja n'da ra ximbo, bi xicä: “Ba ɛ̨hɛ ga ut'a i rán juąnbi Oją da nu ra 'yomt'ɛ̨ni xisu i hupʉ ja yʉ dehe 'dahma 'dan'yo bʉ gätho ra ximhäi. Nu'ʉ yʉ ts'ʉt'abi bʉ ja ra ximhäi bi 'yøthʉ ran ts'o a ra 'yomt'ɛ̨ni xisu. Nɛ yʉ ją'i 'bʉcua ja ra ximhäi bi xänba bʉ gue da 'yøt' ran ts'o guepʉ 'bʉ a ra 'yomt'ɛ̨ni xisu. Gätho mi øt' ran ts'o tengu'bʉ įti thoho,” bi 'yɛ̨m 'bʉ mi xiqui. Nɛ nubʉya nu rám 'bɛhni Oją bi zixcä bʉ ja n'da ra huɛnhäi ma'ueni njon mi 'bʉpʉ. Nɛ nu rá Hogandąhi Oją bi jaqui gue dá handi, nɛ dá nugä a ra xisu i hux'a n'da ra zate xʉn thɛni. Nu ra zate mi ja yoto yʉ́ yą nɛ 'dɛt'a yʉ́ dąni, nɛ nt'o't'i bʉ ja rá ją'i ɛ̨na jasɛ rá ts'ɛdi, gue rá thuhu ɛ̨na guesɛ Oją. Nu ra xisu mi he n'da ra hoc'bø't'e xʉn jʉpoi nɛ xʉn thɛni. Nɛ ɛ̨mmɛ madín 'yøt'e xʉn ho nangue yʉ thebe nɛ yʉm fo'yɛ ra oro nɛ yʉ ts'ʉngu ɛ̨mmɛ xʉm hmadi thoho, nɛ hønt'a go mi cuat rá pahni. Nɛ mi thɛ n'da ra tasa ra oro. Pɛ gätho 'bɛ'a mi po ra tasa ra hmɛpya nangue gätho yʉn ts'o mi øt' ra xisu. Nɛ nubʉ ja rá dɛ̨ nt'o't'i bʉ rá thuhu: “Ra dąhnini Babilonia, ngue ja rá ts'ɛdi tengu'bʉ rá mbe gätho yʉ 'yomt'ɛ̨ni nɛ tengu'bʉ rá mbe gätho i øt' ran ts'o hønbʉ go hapʉ i ja ra ximhäi,” bi 'yɛ̨n'a ra t'ohni. Pɛ hin da bąsɛ n'da 'bɛ'a ním bøn'a. Nɛ dá hant'a ra xisu, tengu 'bʉ įti thoho nangue yʉ́ ji ʉ gätho bi hyo 'bʉ mi dɛn Oją nɛ'bʉ mi mamp'a rám hman ra Jesús. Nɛ nugä drá Xuuagä, dadí hyonya thoho 'bʉ má nugä a n'da ran t'uti. Nɛ nu rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i bi xiqui: “O gadí hyonya thoho, nguetho ga xi a ya 'bɛ'a ni hmɛpya a ra xisu, nɛ 'bɛ'a ni hmɛpya a ra zate i hux'a ra xisu, gue i ja yoto yʉ́ yą nɛ i ja 'dɛt'a yʉ́ dąni. Nu'a ran t'uti ngue ra zate gá nu, pɛ gue'a n'da mi 'bʉi, nɛ hingui 'bʉh ya, pɛ him ma ya'a ba ɛ̨hɛ mahøn'a, da bøm bʉ ja ra hyąhäi ɛ̨mmɛ xʉn hɛ̨. Nɛ m'bɛjua da nu ran dąte xʉn ho hin dim 'bʉh mahøn'a. Nɛ gätho yʉ ją'i ngue hinga nt'o't'i yʉ́ thuhu bʉ ja ra søcuą mahɛ̨ts'i, gue bi t'orpʉ 'bʉ ma hin'yʉ ra ximhäi, di hyonya thoho 'bʉ bi nu mahøn'a tengu bʉ í hnu ra zate. Nguetho mi 'bʉi, nɛ njo'o ya, pɛ dim 'bʉi mahøn'a. Nu'ʉ to'o i ja yʉ́n 'yomfɛ̨ni xʉn ho, sä da bądi 'bɛ'a nim bøn a ra hmɛpya. Nu yoto yʉ́ yą ra zate ra hmɛpya ngue ʉ yoto yʉ nyuni guepʉ i hu a ra xisu. 10 Nɛ ra hmɛpya gue'ʉ yoto yʉ ts'ʉt'abi, ngue yʉ ts'om'bäi thoho. Bi du ʉ cʉt'a nɛ nu ná 'dato i 'bʉpʉ ya, nɛ ná yoto dim 'bʉi, pɛ hingan ya'a din ts'ʉt'abi. 11 Nɛ nu'a n'da, ná hyąto ra ts'ʉt'abi bʉya, gue'a gue mi 'bʉi, pɛ njo'o ya. Nu'bʉ bá ɛ̨h mahøn'a, di manda tengu ʉ yoto yʉ ts'om'bäi ts'ʉt'abi, pɛ m'bɛjua da mba da nu ran ʉnbi maząi. 12 Nɛ nu'ʉ yʉ́ dąni ra zate gá nu, yʉ hmɛpya ngue 'dɛt'a yʉ ts'ʉt'abi din ja yʉ́ ts'ɛdi 'da yʉ t'ʉ ora tho nɛ da gomhbʉ rá ts'ɛdi ra zate. 13 Nɛ gätho yʉ ts'ʉt'abi 'dat'a da bɛ̨ni ngue di un ra ts'ɛdi di manda ra zate. 14 Nɛ gätho yʉ ts'ʉt'abi da zʉ'a ra Jesús ra Dɛ'yo. Pɛ nu'a ra Jesús da dąha, nguetho ra Hmu a nangue gätho mi'da yʉ hmu, nɛ ra hmuts'ʉt'abi nangue gätho mi'da yʉ ts'ʉt'abi. Nɛ nu'ʉ gätho din 'yohʉ ra Jesús 'bʉ bi dąhą, gue'ʉ bi zon Oją ʉ, nɛ bi huahni, nɛ him bi 'yɛ'ts'a ní dɛnni,” bi 'yɛ̨n'a ram 'bɛhni. 15 Nɛ nu rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i xø bi xicä mahøn'a dra Xuuagä: “Nu yʉ dehe gá nu guepʉ mi huh ra xisu, ra hmɛpya a nangue gätho mi'da yʉ ją'i i 'bʉh nangʉni ra ximhäi, gätho yʉ häi gätho yʉ nde 'dahma 'dan'yo bʉ na yą. 16 Nɛ nu yʉ dąni gá nu, ngue yʉ́ hmɛpya yʉ ts'ʉt'abi, nɛ'a ra zate, m'bɛjua da zʉ a ra 'yomt'ɛ̨ni xisu ʉ. Nɛ nu'ʉ da hyącpi 'bɛ'a gätho mi ja a ra xisu, nɛ da zap rá ngøc'yɛi a, nɛ da 'yu'ma ra xisu nangue ra sibi. 17 Nguetho Oją bi bɛ̨nba yʉ ts'ʉt'abi da 'yøt'e tengu mim bɛ̨n Oją, ngue n'da ngu n'da ʉ di un rá ts'ɛdi ra zate di manda, asta gue'bʉ go bin ja 'bɛ'a bi man Oją ngue din ja. 18 Nɛ nu'a ra xisu gá nu bʉ, rá hmɛpya ra dąhnini gue'a di manda yʉ ts'ʉt'abi a, nangue gätho yʉ häi i ja ua ja ra ximhäi,” bi 'yɛ̨n'a ram 'bɛhni.