18
Bi 'bɛh rá ts'ɛdi ra dąhnini Babilonia
M'bɛjua dá nugä man'da ram 'bɛhni bá cąh mahɛ̨ts'i, nɛ ɛ̨mmɛ i ja rá ts'ɛdi. Nɛ i ja rán nɛqui, bi hyät ra ximhäi 'bʉ mi gąi, tengu ra hyadi. Nɛ ɛ̨mmɛ ts'ɛdi bin yą, bi 'yɛ̨na: “Bi guahya, bi guahya rá ts'ɛdi ra dąhnini Babilonia. Nɛ hønt'ʉ yʉ zįthu dim 'bʉpʉ, nɛ gätho yʉ ts'onthį. Nɛ i 'bʉpʉ hønt'a go 'bɛ'a mán ts'o, nɛ yʉ doja gue hingui ho øt'e, xʉn ts'otho. Nguetho nu yʉ mɛngu bʉ bi xänba ran ts'o gätho yʉ ją'i mi søm bʉ gue i 'bʉh ná ngʉni ra ximhäi. Nɛ gätho yʉ ts'ʉt'abi bi gomhbʉ ran ts'o ra hnini, ngue tengu'bʉ ra 'yomt'ɛ̨ni xisu bʉ. Nɛ xʉn ngu yʉ ją'i 'da n'danni yʉ́ häi, bim mɛmbɛti 'bʉ mí mbäp'ʉ 'bɛ'a gätho bi numanhosɛ yʉ mɛngu bʉ ja a ra hnini,” bi 'yɛ̨n'a ram 'bɛhni. Nɛ dra Xuuagä dá øcä man'da ra nde bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i, bi 'yɛ̨na: “Ba ɛ̨hɛ gätho yʉ ją'i ngue ma mbɛtigä, dami pøm bʉ ja ra dąhnini, gue hin gui cohma øt'ehʉ ran ts'o i ja bʉ, nɛ hin guin nuhʉ ran ʉnbi gue da nu ʉ to'o da gopʉ. Nguetho nu'bʉ sä da mba ma munts'i yʉ́n ts'o i t'ørpʉ, tengu'bʉ da zʉh nán hɛ̨ts'i ra ximhäi mahɛ̨ts'i. Nɛ nu'a Oją xíngui ts'ʉ bi pumbɛ̨ni ran ts'o 'bɛ'a bi t'ørpʉ.” Nɛ bi sih yʉ́m 'bɛhni Oją bʉya: “Nuya dami cospahʉ ra pengui tenguthoho bi 'yørpa mi'da, dami cospahʉ ran ʉ gue gui yofʉ mahøn'a. Dami un ya ran ʉnbi nɛ nts'ɛdi ra dumbʉi 'bɛ'a rán thɛui bi 'yøt'e. Nguetho bi bɛ̨ni maguesɛ, nɛ bi 'yøt' yʉ ts'oqui bi numanhosɛ, nɛ xʉn ngu 'bɛ'a gätho bi hyonsɛ. Tengu'bʉ n'da ra xisu da mansɛ mbo rá mbʉi, da 'yɛ̨na: “Nugä xʉn ngu ma ts'ɛdigä, hingan ts'ogui thohogä, nɛ njąm'bʉ din jagä ra dumbʉi,” ngubʉ bi ma. Pɛ janangue'a da nu ran ʉnbi di und Oją, nɛ gätho 'bɛ'a din ja, 'da huɛ̨tho án ja gätho yʉ 'yąnthį. Nɛ da nu ra gɛ̨hɛ nɛ ra dumbʉi, nɛ di juadi nangue ra sibi. Nguetho tąte thoho rá ts'ɛdi Oją ra Hmu, gue di un'na rán thɛui bi 'yøt'e. Nɛ nu yʉ́ ts'ʉt'abi gätho yʉ häi gue ząi i comhbʉ ran ts'o, gätho din zoni nɛ dim mbafi 'bʉ i hand rá 'bifi ra dąhnini ngue i zø. 10 Nɛ gätho dim 'bämanhɛ̨ nguetho ɛ̨mmɛ i su da nu ran ʉnbi tengu in nu ʉ i 'bʉpʉ ja ra dąhnini. Nɛ da ma: “Huɛ̨cate, huɛ̨cate, nguetho mahotho ra dąhnini, nɛ ɛ̨mmɛ mi ja rá ts'ɛdi, pɛ n'da huɛ̨tho gue bi ts'ɛmbi,” da 'yɛ̨n'ʉ. 11 Nɛ gätho yʉ mbä bʉ ja gätho ra ximhäi din zoni nɛ dim mbafi, nguetho njo'o da dämbi 'bɛ'a da mbä. 12 Ngue yʉ oro, yʉ t'axi, yʉn 'yøt'e, yʉ perla, nɛ ra 'bø't'e ra lino xʉn ho, ra 'bø't'e ra seda, ra 'bø't'e xʉn tudi xʉn jʉpoi nɛ xʉn thɛni, nɛ gätho yʉ za gue muman'u, nɛ'ʉ nt'øt'e yʉ do'yo, nɛ gätho ʉ yʉ za nt'øt'e ɛ̨mmɛ xʉm hmadi, nɛ'ʉ nt'øt'e ra bronce ngue ra thɛnga fɛxna t'ɛgui, nɛ'ʉ nt'øt'e ra t'ɛgui, nɛ'ʉ nt'øt'e ra 'yaxi. 13 Nɛ ząi mi 'bä bʉ yʉ canela, yʉ 'yɛ̨thi ngue in 'yohʉ yʉ tʉhʉ, ra t'ʉza muman'u, yʉ 'yɛ̨thi i yʉmanho, yʉ perfume, yʉ vino, yʉ aceite, ra hocjʉni, ra trigo, yʉn dąni, yʉ dɛ'yo, yʉ fani, yʉ carro, nɛ yʉ 'yɛ̨hɛ mi 'bä bʉ, nguetho mi 'bäp yʉ́ te yʉ ją'i tengu'bʉ i 'bä yʉ fani. 14 Nɛ da 'yɛ̨n'ʉ yʉ mbä: “Gätho gue xʉn ho gmi honi bin thegue. Nɛ gätho yʉ mbɛti nɛ gätho 'bɛ'a mahotho ya bi mba. Him man'dandį guin nu mahøn'a tengu mí ja bʉ,” da 'yɛ̨n'ʉ. 15 Nɛ nu'ʉ gue bim mɛmbɛti ngue'ʉ mim pä bʉ ja ra dąhnini, dim 'bämanhɛ̨ tho, nguetho i su da nu ran ʉnbi, tengu in nu'ʉ mi 'bʉpʉ. Nɛ ɛ̨mmɛ din zoni, i tu yʉ́ mbʉi, nguetho njo'o da däi 'bɛ'a i ja da mbä. 16 Nɛ da 'yɛ̨na: “Dumbʉi thoho nangue 'bɛ'a bin ja ra dąhnini, ɛ̨mmɛ mi ja bʉ mahotho, nɛ mi ja bʉ yʉ 'bø't'e ra lino, nɛ yʉ 'bø't'e xʉn jʉpoi, nɛ yʉ 'bø't'e xʉn thɛni, nɛ madi nɛqui bʉ 'bɛ'a mahotho gue yʉ oro nɛ yʉn 'yøt'e nɛ yʉ perla xʉm hmadi. 17 Nuya nte jabʉ ya, n'da oratho ám 'bɛdi gätho ɛ̨mmɛ xʉm hmadi mi ja bʉ,” da 'yɛ̨n'ʉ mim pä bʉ. Nɛ gätho yʉ́ hmu yʉ barco nɛ'ʉ gätho i hu bʉ, nɛ gätho yʉ mbɛfi di 'yon yʉ barco, mi 'bämanhɛ̨tho. 18 Nɛ bi du yʉ́ mbʉi 'bʉ mi nu ra 'bifi i zø ra dąhnini, nɛ bi 'yɛ̨na: “Hin'yʉ man'da ra hnini mahotho tengu nʉ.” 19 Nɛ nu'ʉ, bi 'yʉx yʉ́ yą yʉ fonthäi, ra hmɛpya gue tu yʉ́ mbʉi, nɛ bin zoni nɛ bi mbafi, ɛ̨na: “Huɛ̨cate ra dąhnini ɛ̨mmɛ mi ja rá ts'ɛdi, nguetho gätho gahʉ dyʉ́ hmuhʉ yʉ barco dám mɛmbɛtihʉ nʉ, nɛ xøgue n'da oratho ám 'bɛdi gätho mi ja bʉ,” bi 'yɛ̨n'ʉ. 20 Pɛ gan johyahʉ gätho ahʉ gue guí 'bʉhmbʉ ua mahɛ̨ts'i, gan johyahʉ nangue 'bɛ'a bin ja ra dąhnini, bi ts'ɛmbi. Nɛ dan johyahe gätho gahe ma 'bäihe ra Cristo ua ja ra häi, nɛ gätho gyʉ pøngahyąhʉ Oją, nɛ gätho gahʉ ngue dí tɛnhdʉ Oją, dan johyahʉ, nguetho ya bi cos'ahʉ 'bɛ'a bi 'yøt'ahʉ yʉ ją'i mi 'bʉpʉ ja a ra dąhnini. 21 Nɛ nubʉya n'da rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i ngue xʉn ngu rá ts'ɛdi, bi gʉ'ts'a n'da ra do ɛ̨mmɛ xʉn ndoho, nɛ nts'ɛdi bi 'yɛm bʉ ja ra dądeją. Nɛ bi 'yɛ̨na: “Tengu thoho din ja ra dąhnini Babilonia ngue mi ja rá ts'ɛdi, pɛ njąm'bʉ da hnu mahøn'a, gätho n'da m'bɛdi thoho. 22 Nɛ hin da t'øpʉ mahøn'a yʉ mbɛ'bida, gätho ʉ i pɛ yʉ arpa, nɛ gätho ʉ i huixt yʉ thʉxi, xínga gue'ʉ yʉ hyʉxi. Xinga n'da ran 'yohʉ dim pɛpʉ mahøn'a, nɛ njon din cʉm bʉ mahøn'a. 23 Nɛ din cą'bɛxui thoho, him man'dandį mahøn'a di nɛqui bʉ yʉ sibi, nɛ njon da 'yøt' ran thąti bʉ ngue din johya tengu mi øt'e. Nguetho man'da mi ja yʉ́ ts'ɛdi ʉ mi øt' yʉ́ 'bɛfi bʉ xínda gue'ʉ mi'da gätho ra ximhäi. Pɛ mi hät yʉ ją'i 'bʉ mi xänbi di ho yʉ́ pähä zɛhɛ ʉ gätho mi søm bʉ, bí nɛxpʉ ná ngʉni ra ximhäi. 24 Nɛ guepʉ bim fän yʉ́ ji ʉ yʉ́ pøngahyą Oją, nɛ ʉ gätho mi'da yʉ́ t'ʉhni Oją, gue bi tho. Pɛ guepʉ bi tho ʉ, nɛ gue'a í ts'ɛmba a ra dąhnini,” bi 'yɛ̨n'a rám 'bɛhni Oją.