19
Nɛ nubʉya, dra Xuuagä dá øcä yʉ́ nde n'da munts'i yʉ ją'i i 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i. Nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ: “Dí ɛ̨spahʉ Oją, nguetho ma pørpątehʉ a, nɛ hønsɛ ma Ojąhʉ i ja rá nuįxte nɛ tąte thoho rá ts'ɛdi. Xʉn ho rán ts'ɛmbi Oją, nguetho rán säui bi t'ørpa ra dąhnini, tengu'bʉ ra 'yomt'ɛ̨ni xisu, gue bi ts'onba yʉ́ mbʉi gätho yʉ ją'i ra ximhäi. Nɛ nuya Oją bi cospa ʉ gätho to'o bi hyo yʉ́ 'yɛ̨hɛ,” bi 'yɛ̨na. Nɛ nts'ɛdi bi mam mahøn'a yʉ nde dá øcä: “Dí ɛ̨spahʉ Oją nguetho ya bi juah ra sibi a ra dąhnini, nɛ hin din hɛ̨ a nín 'yo rá 'bifi,” bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ ją'i. Nubʉya gätho 'däte magoho yʉ dąc'yɛi ngue ząi di mbä'ts'a Oją, nɛ'ʉ goho yʉn t'uti i 'bʉi, bin dąnyahmu bʉ i hu a Oją, nɛ bi dąnde. Nɛ gätho bi ma bi 'yɛ̨n'ʉ: “Nɛcähe, ngubʉ dím bɛ̨mhbe dí ɛ̨spahe Oją,” ɛ̨n'ʉ.
Bi zin rá xisu ra Dɛ'yo
Nɛ dá øcä man'da ra nde bi bøm bʉ guepʉ i hu a Oją, ngue bi ma: “Dami 'yɛ̨spa ma Ojąhʉ gätho ʉ yʉ́ 'yɛ̨hɛ. Dami 'yɛ̨spahʉ gätho to'o i numansu Oją, nɛ'ʉ i ja yʉ́ ts'ɛdi nɛ'ʉ hin'na,” bi 'yɛ̨n'a ra nde. Nɛ dá øcä yʉ́ nde yʉ ją'i xʉn ngu, ngue di hį tengu'bʉ xʉn ngu yʉ dehe, nɛ tengu'bʉ bi thoni yʉn gäni. Nɛ bi 'yɛ̨m 'bʉ mi yą: “Dí ɛ̨spahʉ Oją, nguetho di manda ya ra Hmu, ma Ojąhʉ tąte thoho rá ts'ɛdi. Gätho dan johyahʉ, nɛ da hyu ma mbʉihʉ, nɛ ga ɛ̨spahʉ Oją ngue i ja rá ts'ɛdi. Nguetho bi zøn ra ora da zin yʉ 'yɛ̨c'yɛi ra Jesús, ra Dɛ'yo, tengu thoho n'da ran 'yohʉ din thąt'ui rá xisu. Nɛ mahøntho da mba ra xisu, mahoqui thoho. Nɛ bin t'un ran t'ɛ̨di da hye ra pahni di fɛxni, gue ra lino xíngui ts'ʉ ts'o. Nu'a ra pahni xʉn t'axi nam bøni ngue bi mba mahoqui yʉ́ ts'oqui ʉ yʉ́ t'ʉhni Oją nɛ nubʉya i øt' yʉ́n thɛhʉ.” Nɛ nuna ram 'bɛhni mahɛ̨ts'i bi xicä 'bɛ'a ga o't' ya: “Din johya gätho to'o ʉ bi ts'on bʉ ja ran sihmɛ nangue rán thąti ra Dɛ'yo. Majuąni rám hman Oją na dí xi a ya,” bi 'yɛ̨ng rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i. 10 Nɛ nubʉya dán dąnyahmu bʉ ja rá gua ram 'bɛhni mahɛ̨ts'i. Pɛ nu'a bi xicä: “O guín jabʉ, nguetho nugä rá 'yɛ̨hɛ thohogä Oją tengu thoho i, nɛ tengu ni cuhʉ, gätho ʉ i mamp'a rám hman Oją nangue ra Jesús, gätho dadí jafʉ da fąh ra Jesús,” bi 'yɛ̨ng 'bʉ mi xiqui.
Nu'a n'da bi hyux ra t'axca ndøfani
11 Nɛ nubʉya, dra Xuuagä, dá nugä nsoqui mahɛ̨ts'i. Nɛ mi 'bäpʉ n'da ra t'axca ndøfani pa nthuts'i. Nɛ nu'a i huts'i, Majuąni a rá thuhu, nguetho ząi im mam majuąni a. Nɛ di Ją'ts'a rá thuhu, janangue'a n'da ngu n'da di un'na rán säui 'bʉ bi juąnbi, nɛ xʉn ho 'bʉ i øt' ran sʉi a. 12 Nɛ nu'ʉ yʉ́ dä a mi huxpʉ, mi zø tengu ra sibi, nɛ mi jabʉ xʉn ngu yʉ corona bʉ ja rá yą. Nɛ nu rá thuhu nt'o't'i bʉ, hønsɛ mi pądi 'bɛ'a rá thuhu. 13 Nɛ nu rá pahni mi he, bi zinni gätho ra ji, nɛ nu rá thuhu, ngue rám Hman Oją a. 14 Nɛ nu'ʉ yʉ dofʉi mahɛ̨ts'i, gätho mi he ra t'axca lino mahotho, xíngui ts'ʉ xʉn ts'o. Nɛ gätho mi hux yʉ t'axca ndøfani, nɛ bi dɛn'na ra mbʉdi mi huxpʉ ja ra ndøfani. 15 Nɛ nu'a ra ngʉrbi i pøxpʉ ja rá nde n'da ra espada ɛ̨mmɛ hɛt'i, ngue da dąp yʉ́n sʉihʉ 'bʉpʉ gätho yʉ häi bʉ ja ra ximhäi. Nɛ gätho di manda ʉ bʉya, nɛ njon di japi da mbɛsta'a da ma. Nɛ tengutho ra ją'i bʉ ja ran thɛ'ma gui'uva, i nɛn yʉ uva, nɛ ngutho da 'yørpa ʉ to da zɛmbi, di un rá cuɛ Oją nts'utho, ngue nu'a nte hɛ̨mbi da 'yøt'e. 16 Nɛ nt'o't'i bʉ ja rá pahni nɛ rá xįnthe rá thuhu, ngue ra Hmuts'ʉt'abi a ngue di manda gätho yʉ ts'ʉt'abi, nɛ rá thuhu, ngue ra Ngʉrpa Hmu a ngue di manda gätho yʉ hmu. 17 Nɛ dá nugä n'da rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i mi 'bäpʉ ja ra hyadi, nɛ nts'ɛdi bi mba't'ʉ gätho yʉ doja mi 'yo bʉ magąts'i, bi 'yɛ̨mbi: “Gätho ahʉ gyʉ dojahʉ, ba ɛ̨hmbʉ ya, nguetho Oją bi 'yøt'ahʉ n'da ra dąnts'ihmɛ. 18 Ba ɛ̨hmbʉ ya gui sihʉ yʉ́ ngøc'yɛi yʉ ts'ʉt'abi nɛ yʉ hmudofʉi, nɛ'ʉ gätho mi ja yʉ́ ts'ɛdi. Nɛ yʉ ndøfani nɛ gätho mi huts'i, nɛ gätho yʉ ją'i yʉ 'yɛ̨hɛ nɛ gätho hing yʉ 'yɛ̨hɛ, nɛ yʉ hmu uague yʉ́ mbɛfi,” bi 'yɛ̨m 'bʉ mi mba't' yʉ doja. 19 Nɛ dá nugä ra zate gue xí bøxpʉ ja ra dądeją, nɛ 'darbʉ bim pɛtihʉ gätho yʉ ts'ʉt'abi ngue gätho yʉ häi, ngue da 'yørpa n'da ra dąsʉi a mi huxpʉ ja ra t'axca ndøfani, nɛ'ʉ gätho mi tɛnni. 20 Nɛ nu ra zate bʉya bi mba mfɛnt'i a, nɛ'a ra hyäte pøngahyą bi fɛnt'i, gue'a ran t'uti í bøx ra häi nɛ xí 'yøt' yʉ hyonya nt'øt'e bʉ ja rá hmi ra zate. Nɛ gue'a mi hät yʉ ją'i gätho to'o mi ja rá thuhu bʉ ja rá dɛ̨. Gätho yoho bi t'ɛntpʉ ja ra sibi ra azufre, tengu n'da ra deją na ndoho a ra sibi. 21 Nɛ gätho yʉ ją'i mi tɛn'na ra zate, bi tho nangue ra espada mi pøxpʉ ja rá nde a mi huxpʉ ja ra t'axca ndøfani. Nɛ nu'ʉ yʉ doja bʉya bin niyą thoho nangue yʉ ngøc'yɛi.