20
N'da mahuąhi njɛya
Nɛ nubʉya, dra Xuuagä dá nugä man'da rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i bá cąi nɛ bá hyą rán sogui ra hyąhäi ɛ̨mmɛ xʉn hɛ̨ nɛ nts'utho, guepʉ i 'bʉh yʉ zįthu. Nɛ nu'a rám 'bɛhni Oją mi cą n'da ra cadena xʉn ndoho. Nɛ bi bɛnt'a ra jąrga, nɛ t'ɛ̨mbi ra c'ɛ̨yą, pɛ guet'a ra zįthu, rá thuhu í Satanás. Nɛ bi mba nthąt'i n'da mahuąhi njɛya nangue ra cadena. Nɛ nu'a rám 'bɛhni Oją bʉya, bi 'yɛntpʉ ja ra hyąhäi a ra zįthu. Nɛ bi go'mi, nɛ bi hyʉt'a ran sogui, nɛ bi cuahmi xʉn ho, ngue hin da zä da bøm bʉ da hyät yʉ ją'i, asta gue'bʉ bi gua'a n'da mahuąhi njɛya. M'bɛjua da mba nso'ts'i 'da yʉ pa. Nɛ dá nugä man'da ra hmɛpya mahɛ̨ts'i, xʉn ngu yʉn thuts'i, nɛ nu to'o mi huxpʉ bin t'un ran t'ɛ̨di da 'yøt' ran juąnbate, gätho min 'yohʉ ʉ bi tho 'bʉ mi ma i ɛ̨c'yɛ̨i ra Jesús, nɛ'bʉ mi mamp'a rám hman Oją. Gue nu'ʉ gätho him mi thąnde ra zate xí bøxpʉ ja ra deją nɛ rá nyoguido. Nɛ nte mi ja bʉ yʉ́ dɛ̨ rá thuhu ra zate, xínga guepʉ ja yʉ́ 'yɛ. Nu'ʉ bi ndants' mahøn'a 'bʉ mi du, nɛ bin 'yohʉ ra Jesús bin ts'ʉt'abi n'da mahuąhi njɛya. Nɛ guehya yʉ́ mbʉdi bi xox Oją bi t'urcä. Pɛ nu'ʉ mi'da gue bi du, hin da dąmbɛ̨ni asta gue'bʉ bi gua'a n'da mahuąhi njɛya. Nɛ di johya nɛ mająpi ʉ gätho ʉ ra mbʉdi da xox Oją, nɛ hin da nu a na yoho ran dąte ngue ra sibi maząi. Nɛ dim mbäją nangue ra Cristo bʉ bí ja rá ts'ɛdi Oją, nɛ din 'yohʉ ra Cristo ngue din ts'ʉt'abi n'da mahuąhi njɛya.
Da mba nthąpi ra zįthu
Nɛ nu'bʉ bi gua'a n'da mahuąhi njɛya, da mba nsocui a ra zįthu mi ofädi. Nɛ nu'a ra zįthu bʉya da bøm bʉ, xø da hyät mahøn'a yʉ ją'i gätho na ngʉni ra ximhäi. Da mba bʉ ja ra häi Gog nɛ ra häi Magog nɛ di japi dim pɛti gätho nangue din ja ra dąsʉi. Nɛ xʉn ngu da dɛnni hingui sä da 'bede, tengu ra 'bomu 'bom bʉ ndendeją, njon da hyät'i da mbede. Nɛ din 'yɛ̨rpa thoho bʉ ní mba bi mbä'ts'i hapʉ mi 'bʉ ʉ min 'yohʉ Oją, guepʉ ja ra dąhnini di huɛ̨c Oją. Pɛ bá cąh mahɛ̨ts'i ra sibi bi juadi gätho yʉ́n sʉihʉ. 10 Nɛ nu'a ra zįthu ngue bi hyät'ʉ, bi t'ɛntpʉ ja ra sibi i thɛ ra azufre, tengu n'da ra deją na ndoho, guepʉ xí t'ɛntpʉ ra zate xí bøxpʉ ja ra dądeją, nɛ'a ra hyäte pøngahyą gue ran t'uti xí bøxpʉ ja ra häi. Nɛ gätho hyu da nu ran ʉnbi nangue ra sibi, ma pa nɛ ra xui høn'bʉ go njąm'bʉ gätho yʉ pa maząi.
Ran zɛgui ran juąnbi
11 Nɛ drá Xuuagä dá nugä mahøn'a, gue n'da ran thuts'i xʉn ndoho xʉn t'axi, nɛ mi hupʉ Oją. Nɛ nu ra ximhäi nɛ mahɛ̨ts'i bim 'bɛ 'bʉ mi hyant'a mi hupʉ, nɛ him man ja bʉya. 12 Nɛ dá nugä gätho ʉ xʉn du, hønt'a go 'bɛ'a ní ją'i, mi 'bäpʉ ja rá hmi Oją i hupʉ. Nɛ bi mba ma tʉnts'i yʉ søcuą bʉ, nɛ'a ra søcuą im ma to'o i ja ra temaząi. Nɛ gätho bi mba ma juąnbi nangue'a nt'o't'i bʉ 'bɛ'a gätho bi 'yøt'a, nu'bʉ mi 'bʉi. 13 Nɛ gätho ʉ gue bi du bʉ ja ra deją, nɛ gätho ʉ mi'da bi du hønbʉ go hapʉ, ngue gätho i 'bʉpʉ 'bʉ'ʉ xʉn du, bi bøm bʉ, nɛ bim 'bäpʉ ja rá hmi Oją. Nɛ bi mba ma juąnbi nangue 'bɛ'a gätho bi 'yøt' 'bʉ mi 'bʉi. 14 Nɛ nu'a ra xɛqui mi 'bʉ'ʉ xʉn du, bi t'ɛntpʉ ja ra sibi, tengu ra deją na ndoho. Gue'a na yoho ran dąte a. 15 Nɛ nubʉ ja ra søcuą gue im ma to'o i ja ra temaząi, nɛ nu'ʉ gätho him man t'o't'i yʉ́ thuhu bʉ, bi t'ɛntpʉ ja ra sibi.