21
Ma'da'yo mahɛ̨ts'i nɛ ra ximhäi
Nɛ nubʉya, dra Xuuagä, dá nugä man'da bi t'urcä, ngue ma'da'yo mahɛ̨ts'i nɛ ma'da'yo ra ximhäi. Nguetho ya bim 'bɛdi 'bɛ'a gätho mi ja bʉ mahɛ̨ts'i nɛ ra ximhäi. Nɛ hin'yʉ ra deją bʉ ja ra 'da'yo ximhäi. Nɛ dá nugä bá cąh mahɛ̨ts'i guepʉ bí 'bʉ Oją n'da ra hogahnini, gue'a ra Jerusalén ma'da'yo, mahotho, mahoqui, tengu n'da ra hmute i he ra pahni mahotho da mba dín thąt'ui rá ndø. Nɛ dá øcä n'da ra nde nts'ɛdi bin yą, gue bá nɛxpʉ ja ran thuts'i bʉ bí hu Oją, bi 'yɛ̨na: “Dami hyand ya, bi gącua mahɛ̨ts'i rá ngu Oją,” bi 'yɛ̨na, nɛ nuya ząi dim 'bʉhmbʉ yʉ ją'i a. Nɛ guesɛ Oją di un ran johya, nɛ him man ja yʉ guidä yʉ ją'i, nɛ hin din ja ran dąte mahøn'a bʉ, nɛ hin din ja yʉ dumbʉi bʉ. Nguetho gätho 'bɛ'a mán ʉnbi mi ja, ya bi thogui. Nɛ nu Oją ngue i hupʉ ja ran thuts'i, bi 'yɛ̨na: “Gätho ma'da'yo dá øt'ä ya.” Nɛ bi xiqui, dra Xuuagä: “Dami 'yo't' ya 'bɛ'a dí xi a i, nɛ sä da t'ɛ̨c'yɛi nguetho majuąni a.” Nɛ bi xiqui mahøn'a: “Ya bi guadi 'bɛ'a gätho dá øt'ä ya. Gätho dá dʉ'mi, nɛ ga juacä ra 'bɛfi dá dʉ'mi. Ząi dám 'bʉcä nɛ dam 'bʉi maząi. Nɛ nu'ʉ to'o i sä ngue di 'bɛ a ra te mahyoni thoho, tengu'bʉ i tuthe, ga undä ra te i juadi, tengu'bʉ ra mbøthe im fonts'a ra dehe ga unni, nɛ hin da gurqui. Nɛ to'o da dąha, ga comhbe 'bɛ'a gätho i jagä, nɛ ga øt'e ma t'ʉhnigä ʉ, nɛ dyʉ Ojągä ʉ. Pɛ ga ɛntpʉ ja ra sibi ʉ to'o i su yʉn ʉnbi 'bʉ da dɛngui, nɛ'ʉ to'o yoho yʉ́n 'yomfɛ̨ni, nɛ gätho ʉ xʉn ts'o yʉ́ mbʉi, nɛ gätho yʉ hyodu, nɛ gätho yʉ 'yomt'ɛ̨ni, nɛ gätho ʉ in yąhʉ yʉ zįthu, nɛ gätho ʉ i thąnde hønt'a go 'bɛ'a gue him majuąni, nɛ gätho ʉ i man yʉ fɛhni. Gätho ya da nu na yoho ran dąte, da t'ɛntpʉ i zø ra sibi ra azufre, tengu ra deją na ndoho,” bi 'yɛ̨n Oją.
Ma'da'yo ra hnini Jerusalén
Nɛ xø dá nugä man'da ra hmɛpya bi t'urcä. Nu'a n'da ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i gue min 'yohʉ 'dato yʉm 'bɛhni, gue'ʉ mi thɛ yʉ ximbo gue bi un yʉn ʉnbi bʉ ja ra häi, nɛ nu'a bi xiqui: “Ba ɛ̨hɛ, ga ut'a ra hnini, tengu'bʉ ra hmute bin thąt'ui ra Dɛ'yo.” 10 Nɛ nu'a rá Hogandąhi Oją bi bɛ̨ngä man'da mahøn'a, tengu'bʉ bi zixcä a rám 'bɛhni Oją bʉ ja n'da ra t'øhø xʉn hɛ̨ts'i, nɛ bi 'yurca ra hogahnini Jerusalén ma'da'yo, bi gąh mahɛ̨ts'i guepʉ bí 'bʉ Oją. 11 Nɛ nu'a ra hnini ɛ̨mmɛ di yoxni nangue rán hosɛ Oją i 'bʉpʉ mbo. Nɛ di yoxni tengu ra do ra jaspe i pømhyats'i. 12 Nɛ nu'a ra hnini mi ja bʉ ra mbä't'i, ra jądo xʉn hɛ̨ts'i, goho yʉ́ ts'ąt'i. Nɛ nu'a ra mbä't'i, mi ja bʉ 'dɛ'magoho yʉ dąjut'i, nɛ n'da ngu n'da yʉ jut'i mi 'bäpʉ n'da rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i, da mbäh ra goxthi. Nɛ nu'ʉ 'dɛ'mayoho yʉ jut'i, n'da a n'da nt'o't'i yʉ́ thuhu ʉ 'dɛ'ma yoho yʉ́ ts'ʉnt'ʉ ra Israel. 13 Nɛ n'da nguadi min ja hyu yʉ jut'i, hyu i xopʉ ní bøx ra hyadi, nɛ hyu i xopʉ ní yʉh ra hyadi, nɛ hyu i xopʉ ra norte, nɛ hyu i xopʉ ra sur. 14 Nɛ nu'a ra hnini mi fa'ts'i 'dɛ'mayoho yʉ do, n'da'a n'da nt'o't'i yʉ́ thuhu ʉ 'dɛ'mayoho yʉn 'yohʉ gue yʉ́ 'bäihʉ ra Jesús, ngue ra Dɛ'yo. 15 Nɛ nu'a rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i gue dán yą'be, mi hą n'da ra t'ɛni ra oro, tengu'bʉ ra metro, gue da 'yɛn ra hnini, hangu na ndoho yʉ jut'i, nɛ yʉ fø't'e. 16 Nu'a ra hnini xʉn zant'ma ndoho, 'da'angu ná mba, nɛ 'da'angu nán jʉnni. Nɛ nu'a ram 'bɛhni mahɛ̨ts'i bi 'yɛn ra hnini, nɛ bi 'yʉ' ra güɛnda ngue yo mahuąhi nɛ yo ciɛnto kilómetro ná ndoho, 'da'angu ná mba, 'da'angu nán jʉnni, nɛ 'da'angu nán hɛ̨ts'i. 17 Nɛ nu'a ram 'bɛhni bi 'yɛni hangu nán hɛ̨ts'i rá mbä't'i ra hnini, nɛ bi 'yʉ' ra güɛnda ngue hyąte ma goho metro. Nɛ bi 'yɛni tengutho i øt' yʉ ją'i. 18 Nɛ nu'a ra mbä't'i nt'øt'e nangue yʉ do ra jaspe, pɛ nu ra hnini nt'øt'e nangue ra oro, tengu'bʉ ra xito a ra oro. 19 Nɛ nu'ʉ 'dɛ'mayoho yʉ dądo mi fa'ts'a ra mbä't'i, xʉn ngu nt'ʉt'i yʉ t'ʉdo 'dahma 'dan'yo, ngue di fɛxni, xʉm hmadi di muui. Nu'a rá mbʉdi ra dądo nt'ʉt'i yʉ t'ʉdo ra jaspe, nu'a ná yoho ra dądo nt'ʉt'i yʉ t'ʉdo ra zafiro, nu'a ná hyu ra dądo nt'ʉt'i yʉ ágata, nu ná goho ra dądo nt'ʉt'i yʉ esmeralda. 20 Nɛ nu'a ná cʉt'a ra dądo nt'ʉt'i yʉ ónice, ná 'dato ra dądo nt'ʉt'i yʉ cornalina, ná yoto ra dądo nt'ʉt'i yʉ crisólita, ná hyąto ra dądo nt'ʉt'i yʉ berilo, ná gʉto ra dądo nt'ʉt'i yʉ topacio, ná 'dɛt'a ra dądo nt'ʉt'i yʉ crisoprasa, ná 'dɛ'ma'da ra dądo nt'ʉt'i yʉ jacinto, ná 'dɛ'mayoho ra dądo nt'ʉt'i yʉ amatista. 21 Nɛ gätho 'dɛ'mayoho yʉ́ jut'i rá mbä't'i ra hnini nt'øt'e nangue yʉ perla gue xʉn t'axi, nɛ n'da'a n'da yʉ perla gue bi t'øt'e n'da ngu n'da ra jut'i. Nɛ nu'a ra calle xʉn ndoho bʉ mbo ra hnini nt'øt'e nangue ra oro xʉn ho, tengu'bʉ ra xito a ra oro. 22 Nɛ hin dá nugä n'da ra niją bʉ, nguetho gätho rá ngusɛ Oją a ra hnini, ngue ra Hmu tątetho rá ts'ɛdi, nɛ ra Dɛ'yo, nɛ 'darpʉ i 'bʉhmbʉ ʉ i 'bʉpʉ ja ra hnini. 23 Nɛ nu'a ra hnini, him mahyoni ra hyadi di yorpʉ, ogue ra ząna, nguetho guesɛ Oją nɛ ra Dɛ'yo di yorpʉ. 24 Nɛ nangue'a ra nyot'i i ja bʉ, gätho di yot'ʉ nɛ dim 'bʉmanho ʉ yʉ ją'i dim 'bʉpʉ gätho yʉ häi ua ja ra ximhäi. Nɛ yʉ ts'ʉt'abi gätho yʉ häi dim 'bʉi di dä bʉ ʉ yʉn ho xʉ 'yøt'e, tengu'bʉ di um bʉ yʉn t'unni xʉn ngu di muui. 25 Nɛ nsoquitho yʉ jut'i gätho ra pa, nɛ njąm'bʉ da mba njut'i, nguetho njąm'bʉ din xui bʉ. 26 Nɛ hønt'a go 'bɛ'a gätho di muui, gue bi zän Oją bi 'yøt' yʉ ją'i 'dahma 'dan'yo yʉ häi ua ja ra ximhäi, nɛ gue'a da hyąxpʉ ʉ, ní thįm bʉ mbo ra hnini. 27 Pɛ hin da yʉrpʉ ja ra hnini 'bɛ'a xʉn ts'o, xíng yʉ ts'om'bäi da yʉrpʉ, xíng yʉ hyäte. Pɛ hønt'ʉ to'o bi 'yorpa rá thuhu ra Dɛ'yo bʉ ja rá søcuą, gue to'o gätho bi un ra temaząi, hønt'ʉ da zä da yʉrpʉ.