22
Mi ts'ʉtho ba ɛ̨h ra Jesucristo
Nɛ nu'a rám 'bɛhni Oją xø bi 'yurcä man'da mahøn'a, dra Xuuagä. Ngue n'da ra dąthe mahoqui thoho ra dehe xʉn güe tengu ra xito, t'ɛ̨mbi rá dehe ra temaząi. Nɛ bí nɛxpʉ ja rán thuts'i Oją nɛ ra Jesús ra Dɛ'yo. Nɛ bi tho'inde bʉ ja ra calle xʉn ndoho bʉ ja ra hnini. Nɛ n'da n'danguadi mi 'bäpʉ yʉ za t'ɛ̨mbi yʉ za gue di un ra te. Nɛ nu'ʉ yʉ za din zʉdi, n'dazna ngu n'dazna ma'da'yo yʉn dät'o din zʉpʉ, janangue'a 'dɛmayo nidį din zʉdi n'dajɛya. Nɛ nu'ʉ yʉ́ xi di un yʉ́n zaqui gätho yʉ ją'i. Nɛ hin'yʉ 'bɛ'a dí hnu rán ts'ɛmbi Oją bʉ. Pɛ din ja bʉ rá ts'ɛdi Oją nɛ rá ts'ɛdi ra Jesús ra Dɛ'yo. Nɛ gätho yʉ́ 'yɛ̨hɛ da dąnde ʉ nɛ da 'yørpa yʉ́ 'bɛfi. Nɛ nu'ʉ dim 'bʉpʉ da nu rá hmi Oją, nɛ gätho din ja rá thuhu Oją bʉ ja yʉ́ dɛ̨. Nɛ hin'yʉ bʉ ra xui, janangue'a njon da hyom man'da ran nɛqui, xíng ra hyadi, nguetho guesɛ Oją ra Hmu di yozɛhɛ bʉ. Nɛ nu'ʉ dim 'bʉpʉ din ts'ʉt'abi gätho yʉ pa maząi. Nɛ nu'a ram 'bɛhni bi xicä: “Gätho ram hma gá 'yøde, majuąni a, nɛ da zä da t'ɛ̨c'yɛi gätho. Nu'a Oją ra Hmu, gue'a di un rá Hogandąhi yʉ́ pøngahyą, ya bá pɛncä ua drám 'bɛhnigä a, ngue ga xi ahʉ 'bɛ'a din ja, gue yʉ́ 'yɛ̨hɛ ahʉ Oją. Nɛ him maya'a din ja,” bi 'yɛ̨na. “Dami 'yøhmbʉ ya,” ɛ̨n'a ra Jesús, “him maya'a gue gua ɛ̨cä. Gan johyahʉ gätho ahʉ gue guí ɛ̨c'yɛ̨ihʉ 'bɛ'a din ja, nt'o't'i bʉ ja ra søcuą,” bi 'yɛ̨na. Nɛ nugä dra Xuuagä, majuąni dá øde nɛ dá nugä 'bɛ'a gätho bi t'urqui ngue dá o't'ä ua. Nɛ nu'bʉ mi gua'a 'bɛ'a dá øcä nɛ 'bɛ'a xí 'yurqui, dán dąnyahmu bʉ ja rá gua ram 'bɛhni mahɛ̨ts'i bi 'yurqui gätho, dí ɛ̨na gue ga thąnde. Pɛ nu ram 'bɛhni bi xiqui: “O guí thąndegui, nguetho nugä dra 'yɛ̨hɛ̨gä tengu i, nɛ ni cuhʉ mi'da yʉ pøngahyą, nɛ gätho mi'da ʉ gue i ɛ̨c'yɛi 'bɛ'a gá 'yorpʉ ja ra søcuą. Hønsɛ Oją gui thąnde,” bi 'yɛ̨na. 10 Nɛ xø bi xicä ram 'bɛhni bʉya: “O guí pɛs' thoho na gá 'yo't'i, ngue 'bɛ'a din ja, nguetho him maya'a din ja. 11 Nɛ nu'ʉ to'o i øt' ran ts'o, thocua thoho da 'yøt' ran ts'o, nɛ gätho to'o i øt' ran ts'om'bäi, thocua thoho da 'yøt'e. Pɛ nu'ʉ to'o i øt' ran ho, thocua thoho da 'yøt' ran ho, nɛ to'o mahoqui thoho yʉ́ mbʉi thocua thoho gue xtán ho yʉ́ mbʉi,” bi 'yɛ̨n'a rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i 'bʉ mi xiqui. 12 Nɛ bi 'yɛ̨ngä ra Jesús bʉya: “Nɛ guehna dí xi ahʉ, him maya'a ba ɛ̨cä. Nɛ n'da ngu n'da ga un rán thɛui 'bɛ'a gätho bi 'yøt'e. 13 Nugä gätho dá dʉ'mi nɛ ga juacä ra 'bɛfi dá dʉ'mi, dra mbʉdigä nɛ dran zɛguigä, ząi dám 'bʉi nɛ dam 'bʉi maząi. 14 Mająpi thoho gätho mahoqui yʉ́ mbʉi nangue Oją, tengu'bʉ m'beni yʉ́ pahni. Janangue'a i ja yʉ́n t'ɛ̨di da yʉrpʉ ja yʉ́ goxthi ra hnini. Nɛ nu'ʉ to'o da zä da yʉrpʉ, da zä da zi yʉ́n dät'o yʉ za gue t'ɛ̨mbi yʉ za di un ra temaząi. 15 Pɛ hingui sä da yʉrpʉ gätho ʉ ngue bi 'uegue nangue Oją. Nɛ da gopʉ thi ʉ gätho i yąhʉ yʉ zįthu, nɛ gätho yʉ 'yomt'ɛ̨ni, nɛ gätho yʉ hyodu, nɛ gätho i thąnde 'bɛ'a him majuąni, nɛ gätho yʉ ją'i gue di ho da man yʉ fɛhni, hingui sä da yʉrpʉ ʉ. 16 Nugä dra Jesúsgä, dá pɛnhdä bʉ mam 'bɛhnigä gue da xi ahʉ gyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ, gue 'bɛ'a gá 'yorpʉ ja ra søcuą. Nugä dram bom'bɛtogä ra David, nɛ tengu'bʉ dra Dąsø dín 'yo'be ran nɛqui,” bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 17 “Ba ɛ̨hmbʉ gätho ahʉ,” ɛ̨n'a rá Hogandąhi Oją, nɛ'a rá xisu ra Dɛ'yo ɛ̨na. Nɛ'ʉ gätho gue i øde, da ma: “Ba ɛ̨hmbʉ.” Nɛ ba ɛ̨cua gätho i tuthe, nɛ gui sihʉ ra dehe gue di un ra temaząi, nɛ hin gui juthʉ a.
Ran zofo ran zɛgui
18 Nɛ nuya dí xi ahʉ, gätho ahʉ guí nuhʉ ya yʉm hma i jaua, ngue i ma 'bɛ'a din ja, o gue ahʉ guí øhmbʉ 'bʉ i hman ya yʉm hma nt'o't'i ua, pɛ nu'bʉ guí ɛ̨na gui hyuspahʉ mi'da yʉm hma, pɛ da hyus'ahʉ Oją ʉ yʉn ʉnbi im mangua ja ra søcuą 'bʉ. 19 O nu'bʉ guí ɛ̨mhbʉ him majuąni 'da yʉm hma nt'o't'i ua, ɛ̨na gue'bʉ gdí 'uejʉ ʉ, pɛ Oją di 'uec'ahʉ yʉn jąpi im mangua ngue hin di ja ahʉ gui cʉrpʉ ja ra hogahnini, nɛ hin di ja ahʉ gui sifʉ yʉ́n dät'o a ra za di un ra temaząi. 20 Nɛ nu'a ra Jesús gue bi man ya yʉm hma gätho i jaua, i ɛ̨m bʉya, “Majuąni ba ɛ̨cä n'dihi,” bi 'yɛ̨na. Nɛ gue'a dín nde'e, nɛ dí xi a i, ba ɛ̨hɛ ma Hmu i Jesús. 21 Nɛ gätho ahʉ dín nde guin nuhʉ rán jąpi a ma Hmuhʉ ra Jesús. Nɛ hønt'a dí xi ahʉ ya.