1 TIMOTEO
Ná n'da ra søcuą bi 'yorba ra Timoteo a ra Pablo
1
Ran zɛngua
Nugä dra Pablogä, ma 'bäigä'be ra Jesucristo nangue rán t'ɛ̨di Oją ma yąntehʉ, nɛ ra Jesucristo, guesɛ'a ran ho dí tømhbʉ a. Dí pɛnh'na n'da ra søcuą gra Timoteo, tengu'bʉ majuąni ma ts'ʉnt'ʉ i, ngue ya dá xän'na ma t'ɛ̨c'yɛihʉ. Nɛ dí äp Oją ma Tahʉ di 'da'a rá mate nɛ rán huɛ̨cate, nɛ da hyut'a ni mbʉi a ra Cristo Jesús ma Hmuhʉ.
Da mba ma hɛcpi ʉ n'dan'yo in xänbate
Nɛ tengu dá xi'a 'bʉ má mba bʉ Macedonia, nɛ ngutho dí xi'a ya, dami copʉ Éfeso, nɛ gui hɛcpa ʉ 'da bí 'bʉpʉ, ngue hinga n'dan'yo da ma 'bʉ in xänbate. Nɛ dami xifi hin din xäh mi'da yʉ cuento gue 'bɛ'a sä ɛ̨mbi bi 'yøt'ʉ ndu ma bombøtahʉ maya'bʉ nɛ'bʉ ɛ̨mmɛ ma 'bɛ'a yʉ́ thuhu ʉ, ngue man'da di xąnt'ʉ yʉ́m hma. Nguetho nu'ʉ yʉm hma tengu ʉ, säti thoho ran 'yomfɛ̨ni di un'na n'da, pɛ hin di 'yomfɛ̨niba n'da da 'yɛ̨c'yɛi Oją. Pɛ nu'a ma 'bɛfihʉ dyʉ xänbatehʉ, ga xänba yʉ ją'i dan huɛ̨jʉ. Nɛ gue'a ran huɛ̨cate di nɛqui bʉ ma mbʉihʉ 'bʉ m'be't'e a, nɛ'bʉ ząi dí øthʉ a di bɛ̨ngahʉ Oją, nɛ'bʉ hønt'a Oją dím bɛ̨mhbʉ a. Pɛ nu'ʉ 'da hinga guehya yʉm hma dín huɛ̨ca n'da i honi, pɛ bi 'uepʉ ja rá 'yu Oją, janangue i tɛn yʉm hma säti thoho. Nu'ʉ, ɛ̨mmɛ i honi nde din xänbate nangue yʉ́n t'ɛ̨di Oją bi man ra Moisés, pɛ hingui pądi 'bɛ'a im ma. Sä i mants'ɛditho, pɛ nɛ hingui pądi 'bɛ'a nam bøn'ʉ yʉ́m hmansɛ i ma 'bʉ i man yʉn t'ɛ̨di. Dí pąhmbʉ gue xʉn ho ʉ yʉn t'ɛ̨di bi xi Oją ra Moisés. Pɛ bi ts'än yʉ́n t'ɛ̨di Oją gue dí mba ma hɛcpi ʉ yʉ dądits'oqui. Nɛ gue'ʉ yʉn t'ɛ̨di dí mba ma hɛcpi ʉ to'o jasɛ yʉ́n t'ɛ̨di zɛhɛ, nɛ'ʉ i fɛsta yʉ́n t'ɛ̨di Oją, nɛ'ʉ to hingui numansu Oją, nɛ di ho da 'yøt' yʉ ts'oqui. Nɛ'ʉ to hingui ɛ̨spa Oją, nɛ i tɛn ra ximhäi, nɛ i ho yʉ́ ta nɛ yʉ́ mbe, nɛ yʉ hyodu. Gue'ʉ da sih yʉ́n t'ɛ̨di Oją ʉ, nɛ hinga gue'ʉ hønt' Oją mbɛ̨ni. 10 Nɛ bi ts'än yʉ́n t'ɛ̨di Oją dí mba ma hɛcpi ʉ øt' ran 'yomt'ɛ̨ni, nɛ'ʉ din 'yąsäbi yʉ́ min'yohʉhʉ tengu'bʉ n'da ra xisu, nɛ'ʉ i pɛ̨ yʉ́ miją'ihʉ, nɛ'ʉ i man yʉ fɛhni, nɛ i xih ra fɛhni yʉ zɛ'mi. Nɛ gätho ʉ n'dan'yo i øt'e xínda gue ra hoganxädi, nɛ gue'ʉ da sih yʉ́n t'ɛ̨di Oją ʉ, nguetho i xijʉ hin ga øthʉ yʉ ts'oqui. 11 Pɛ nu'a rán ho ma'da'yo ra Cristo dí pärca ma mbʉihʉ Oją a, nu'a mixte xʉn hotho a. Nɛ gue'a ran ho ma'da'yo bi xicä Oją gam mangä.
I xi Oją jamadi ra Pablo, nangue rá mate xʉn ngu
12 Jamadi dí xih ma Hmuhʉ ra Jesucristo, nguetho bi huangui dram 'bɛhnigä, nɛ i pądi ga ją'ts'i, nguetho di 'dac rám fäts'i ga øt'a i xiqui. 13 Pɛ nugä ɛ̨mmɛ dra nɛxmategä mam'bɛt'o, nɛ mí sangä a ra Cristo gue'bʉ go má ʉnba ʉ 'da yʉ́ 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ xíngui ts'ʉ mí pącä 'bɛ'a nam bøn'a mí øt'ä, nguetho him mí ɛ̨c'yɛigä ra Cristo. Pɛ Oją bi 'dac rá mate bi pungui. 14 Pɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu rá mate ma Hmuhʉ ra Cristo Jesús, bi jaqui dá däpä ma mbʉi a, nɛ bi jaqui ɛ̨mmɛ dá numanhogä a Oją nɛ dá huɛ̨c ma miją'i'be. 15 I ja ua n'da ram hma da zä ga pąhmbʉ majuąni, ngue bi zøcua ja ra ximhäi a ra Jesucristo di pø'ʉ yʉ ts'om'bäi tengugä man'da xʉn ts'o dá øt'ä. 16 Pɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu rá mate bi 'yørcä Oją, nguetho nde gätho da 'yut mi'da yʉ ją'i ɛ̨mmɛ ja rá yembʉi a ra Jesucristo. Nɛ tengu thohogä, ngutho da 'yørpa ʉ to'o di däp yʉ́ mbʉi a, nɛ'ʉ din ja ra te maząi. 17 Janangue'a ga ɛ̨spa ma Ojąhʉ gätho yʉ pa maząi. Nu'a, ra Hmuts'ʉt'abi maząi a, nɛ njongui sä da nu, nɛ njąm'bʉ da guadi. Nɛ n'datho Oją, njo'o man'da, nɛ gätho i pądi. Nɛ hønt'a gam bɛ̨mhbʉ a ya. 18 Nɛ nuya gra Timoteo, tengu'bʉ ma ts'ʉnt'ʉ i, i ja ua a dí xi'a ya. Nu'i gra dofʉi nangue Oją, dami 'yøt' ra hogatuhni, tengu thoho bi xi'a ʉ yʉ́ pøngahyą Oją. Janangue'a dami hyądumbʉi gui 'yɛ̨c'yɛi rá hogamhma Oją, nɛ gui 'yøt'a 'bɛ'a i xi'a 'bʉ in zop'a ni mbʉi. 19 Nɛ hin gui 'yøt'e tengu mi øt'ʉ 'da 'bʉ mí zop yʉ́ mbʉi Oją, pɛ bi mbɛsta'a 'bɛ'a bi sifi, bi ts'onsɛ yʉ́ mbʉi bʉya. 20 Tengu mí øt'a ra Himeneo nɛ ra Alejandro. Pɛ dá juąnba ʉ, nɛ dá xifi bi mba ma dä bʉ 'bʉh ra zįthu, di ʉnbi, da bądi hin da zan Oją.