2
Da mba nt'äpi rám fäts'i Oją nangue gätho yʉ ją'i
Nɛ i ja ua n'da ram hma ga xi'i, gra Timoteo, ngue mahyoni gui 'yørpʉ ja ram pɛti. Ngue nu'bʉ guí yąhʉ Oją, gui xihmbʉ nangue gätho yʉ ją'i, gui 'yäfʉ rá mate nangue'ʉ, nɛ gui xihmbʉ jamadi Oją nangue'a 'bɛ'a bi 'yørpa n'da ngu n'da ʉ yʉ ją'i. Nɛ'ʉ yʉ ts'ʉt'abi nɛ gätho to'o ja yʉ́ ts'ɛdi, dami 'yäfʉ rám fäts'i Oją nangue'ʉ, ngue hin din ja yʉ sʉi nɛ xíng ra dumbʉi, nɛ hin te gam bɛ̨mhbʉ, nɛ da zä bʉ ga øthʉ xʉn ho 'bɛ'a bi man Oją bʉya. Nɛ xʉn ho 'bʉ ga øthʉ a, nguetho gue'a numanho Oją mam pørpatehʉ a. Nguetho in nde Oją da yąni gätho yʉ ją'i nangue rá ts'ɛdi ra zįthu nɛ di 'yomfɛ̨nibi nangue'a majuąni. Nɛ n'datho Oją i 'bʉi. Nɛ n'datho a i 'bä'inde nɛ din hocpate bʉ bí 'bʉ Oją, nu'a ra Jesucristo ngue bin ją'i a. Nguetho bin däsɛ ngue gätho bi gurca ma ts'oquihʉ. Nɛ guehna ram hma bi xijʉ Oją 'bʉ mi zøn ra pa bi ma. Nɛ guehna ram hma í thangä gam mangä na, nɛ guehna bí 'bɛncä na, nɛ majuąni hin dí fɛhnigä, ngue ma 'bɛfigä ga xänba ʉ hing yʉ judío, ga japi di däp yʉ́ mbʉi Oją, da yąni, nɛ da 'yɛ̨c'yɛi a majuąni. Nɛ man'da dí xi'i, hønbʉ go hapʉ dim pɛti yʉ 'yɛ̨c'yɛi, xtán hotho yʉ́ 'yɛ ʉ yʉn 'yohʉ di 'uą'ts' 'bʉ din yąhʉ Oją, ngue nte má cuɛ da bɛ̨ni, nɛ xíng ran ʉcpate. Nɛ dí xi'i 'bɛ'a gui xih yʉ xisu, ngue hin din hoc zɛhɛ nangue ran 'yɛ̨ts'i, uague di hoc yʉ́ yą, uague ra oro o yʉ thebe o 'bɛ'a xʉm hmadi da japi. Pɛ din hoc zɛhɛ nangue yʉ́ he rán säui n'da ra hogambʉi nɛ ra hogan'yomfɛ̨ni. 10 Nɛ da bądi da 'yøt' ra hogambʉi, nɛ gue'a ran hoqui rán säui n'da ra xisu i numansu Oją. 11 Nɛ nubʉ ja nim pɛtihʉ, da ndesɛ yʉ xisu da sänbi, nɛ hin go din xänbate, nɛ gätho da 'yøde. 12 Nɛ dí xi'i hin dim 'bɛt'o yʉ xisu ngue da xänba yʉn 'yohʉ, pɛ din hɛ̨tho. 13 Nguetho m'bɛt'o bi 'yøt' Oją a ra Adán, nɛ m'bɛjua a ra Eva, janangue'a hingui sä dim 'bɛt'o n'da ra xisu. 14 Nguetho nu ra xisu bi numanho 'bʉ mí xih ra zįthu da 'yøt' ra ts'oqui, pɛ nu ra Adán him mín nde xtá 'yøt'e. 15 Janangue'a din ʉnba 'bʉ xʉm 'bʉh yʉ́ t'ʉhni ʉ yʉ xisu, pɛ da mbäx Oją ʉ 'bʉ thocpa thoho i ɛ̨c'yɛi, nɛ'bʉ din ja yʉ́n huɛ̨cate, nɛ'bʉ din 'yomfɛ̨ni xʉn ho, n'dat'a Oją da bɛ̨ni.