3
Nda'ʉ yʉn 'yohʉ din ngʉrpi
Majuąni a ram hma, nu'bʉ in nde din ngʉrpi n'da, in nde n'da ra 'bɛfi xʉn ho. Pɛ jatho din hocją'i n'da ra ngʉrpi, nɛ nte da thįnba n'da rá ts'oqui. Nɛ hønt'a n'da rá xisu da zi, nɛ da bądi da ząmzɛhɛ rá mbʉi nɛ din 'yomfɛ̨ni xʉn ho, nɛ di jamansu 'bɛ'a i øt'e, nɛ di ho di un ran ts'äya bʉ ja rá ngu, nɛ da bądi din xänbate nangue rám hman Oją. Nɛ njąm'bʉ dim mihni, xín din ndesʉi, nɛ hin da 'yøman'ʉ a i sifi, nɛ xín din hecpate pɛ din hocpate, nɛ hin da nde xʉn ngu ra mbɛti. Nɛ da bądi dim 'bɛt'o bʉ ja rá ngusɛ, nɛ nu yʉ́ t'ʉhni da 'yøt'e 'bɛ'a i xifi, nguetho numansu yʉ́ ta. Nguetho nu'bʉ hingui pądi dim 'bɛt'o bʉ ja rá ngusɛ n'da ran 'yohʉ, hin da bądi di jamansu yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉ. Nɛ hin din ngʉrpi n'da ra 'da'yo 'yɛ̨c'yɛi, ts'ʉrpʉ thoho din 'yɛ̨ts'i tengutho ra zįthu, nɛ da dɛx'a Oją a. Nɛ nu yʉ ngʉrpi da 'yøt'e ngue da hnumansu, nɛpʉ 'bʉ ʉ hing yʉ 'yɛ̨c'yɛi da 'yøt'e 'bɛ'a dí hnumansu, janangue'a njon di c'ąman'ʉ, nɛ hin da dąp ra zįthu bʉya.
Ndana ní ją'i dim fäxte
Ximangut'ʉ yʉ́m fäts'ihʉ yʉ ngʉrpi, ngutho guexta'a jatho din hocją'i, nɛ 'da'angu da ma, nɛ hin dim mihni, xín din siyate nangue ra mbɛti. Nɛ da bądi xʉn ho 'bɛ'a gätho rán thɛui a ram hma nɛ din ząm bʉ, nɛ ząi øt'a xi Oją 'bʉ in zop yʉ́ mbʉi. 10 Nɛ nde'bʉ 'bɛ da hnu 'bʉ tɛnni xʉn ho, nɛ nubʉya nu'bʉ hin te da thįnbi, da zä da 'yøt' ra 'bɛfi dim fäxte bʉya. 11 Ximangutho 'bʉ dim fäxte n'da ra xisu, i jatho da hnumansu, pɛ hin din c'ąte, nɛ xín dim mihni, pɛ din 'yomfɛ̨ni xʉn ho, nɛ di ją'ts'i 'bɛ'a gä øt'e. 12 Nɛ nu n'da ran 'yohʉ 'bʉ im fäxte, n'datho rá xisu da zi, nɛ da bądi dim 'bɛt'o bʉ ja rá ngu, nɛ da 'yøt'ʉ yʉ́ t'ʉhni 'bɛ'a da xifi. 13 Nguetho nu'bʉ i øt'e xʉn ho rá 'bɛfi n'da ram fäts'i, da hnumanho bʉya, nɛ man'da da hyut' ran zambʉi nangue rá 'bɛfi ra Cristo.
Mixte xʉn ho a ram hma dí ɛ̨c'yɛihʉ
14 Guehna dí ot'a na ya, gra Timoteo, madague'bʉ dím bɛ̨ni ga mba bʉ n'dihi. 15 Pɛ xi'bʉ him 'bex da zä ga mba bʉ, pɛ ya dá xi'i 'bɛ'a xʉn ho gui 'yøt'e nangue a rá ngu Oją. Ngue nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi xa hyømba rá ngu Oją nangue yʉ́ mbʉi, ngue 'dat'a Oją i 'bʉi. Nɛ tengu'bʉ rá ngujʉ Oją guepʉ na fądi xʉn ho rám hma Oją, nɛ dín yąmhbʉ a. 16 Nɛ gue'a ran ho ma'da'yo dí tɛnhdʉ mixte xʉn ho a,
ngue bin 'yusɛ ra Cristo ua ja ra häi 'bʉ mín ją'i a,
pɛ bin 'youi rá Hogandąhi Oją guepʉ í fądi hin'yʉ rá ts'oqui a,
nɛ bi nu ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i.
Nɛ bi hmangua dí 'bʉhmbʉ hønbʉ go hapʉ 'bʉh yʉ ją'i gue 'dahma'dan'yo bʉ na yą.
Nɛ bi t'ɛ̨c'yɛi ua ja ra ximhäi,
bi ts'ix mahɛ̨ts'i bʉ bí ja rá ts'ɛdi Oją mixte bʉya.