4
Mi pą Oją da 'ue'ʉ 'da
Nu rá Hogandąhi Oją m'bɛt'o di bɛ̨ngä ngue da 'uepʉ ja rá 'yu Oją ʉ 'da. Ngue da 'yømanho ʉ yʉ́ nde ʉ yʉ hyäte xänbate bin xädi nangue yʉ́m hman yʉ zįthu. Nu yʉ hyäte hingui sä bʉ da zop yʉ́ mbʉi Oją, nguetho bi ts'on yʉ́ mbʉi nangue yʉ fɛhni ząi im ma. Ngue sä di hɛcpa yʉ ją'i, i xifi hin din thąti, xín da zi 'da yʉn ts'ihmɛ, sä ɛ̨n'ʉ. Pɛ bi zängahʉ Oją ga hąmhbʉ hønt'a go 'bɛ'a mán ts'ihmɛ 'bʉ dí xihmbʉ jamadi Oją, gue nujʉ dyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ, nɛ dí pąhmbʉ nda'a majuąni. Nguetho gätho xʉn ho 'bɛ'a bi 'yøt' Oją, nɛ hin'yʉ 'bɛ'a ga ɛmhbʉ, pɛ ga hąmhbʉ nɛ ga ɛ̨mfʉ jamadi Oją bʉya. Nguetho mająpi ngue'a dí äfʉ rán jąpi Oją, nɛ nu rám hman Oją i ɛ̨mbi xʉn ho a.
Rá hogambɛfi ra Jesucristo a ra Timoteo
Nu'i gra Timoteo, xʉn ho 'bʉ guim bɛ̨nba yʉ cu na ram hma i ja ua, janangue'a gam pɛfi xʉn ho nangue ra Jesucristo. Nguetho bi hą'a ra ts'ɛdi ni mbʉi a ra hogamhma dí ɛ̨c'yɛihʉ, ngue ra hoganxädi guí tɛnni. Nɛ o gui ʉrpa ra güɛnda yʉ́m hmansɛ yʉ ją'i säti thoho nɛ xʉn ts'o. Pɛ dami hyądumbʉi nangue rá 'bɛfi Oją. Nɛ tengu 'bʉ ząi dadin cunh ma ją'ihʉ, nɛ da hyą ra ts'ɛdi, nɛ ngutho ga øthʉ nangue ma mbʉihʉ, da hyą ra ts'ɛdi 'bʉ ząi ga humbahʉ nangue rá 'bɛfi Oją. Nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu di muui 'bʉ ga humbahʉ, nguetho i ørcahʉ ran ho yʉ pa i jabʉ ya, nɛ gätho yʉ pa maząi. Nɛ majuąni na ram hman na, janangue'a nde'bʉ gätho ga øthʉ xʉn ho. 10 Janangue'a dí häthʉ yʉn ʉnbi nɛ dí humbi dadím pɛhmbʉ, guepʉ go da zä ga xihmbʉ xʉn ho rám hma Oją yʉ ją'i. Nɛ da zä ga däp yʉ́ mbʉi Oją bʉya, nɛ dim pøhø. Nguetho n'dat' Oją dí tømhbʉ i 'bʉi, nu'a in nde da yąn'ʉ gätho yʉ ją'i i 'bʉi, nɛ da yąn'ʉ to'o da 'yɛ̨c'yɛi a. 11 Nuya yʉn xädi i ja ua, thocpa thoho gui hyądumbʉi ɛ̨mmɛ gui bɛ̨nbi nɛ gui xänbi gätho yʉ cu bí 'bʉpʉ. 12 O to guídí japi da 'yʉ'ts'i'i ngue gra ts'ʉnt'ʉ thoho. Pɛ gui 'yut'ʉ yʉ cu nangue yʉn t'øt'e bi xijʉ Oją gue gui 'yøzɛhɛ xʉn ho, gui jamansu 'bɛ'a gui ma, o 'bɛ'a gui 'yørpʉ. Janangue'a gui 'yuti din huɛ̨qui n'da ngu n'da, nɛ di ją'ts'i, nɛ da ząmzɛhɛ yʉ́ mbʉi. 13 Pɛ gätho 'bʉ hin ná søngä bʉ, pɛ gui jamansu ni 'bɛfi 'bʉ guí man rám hman Oją, nɛ'bʉ gadí un ran zofo yʉ ją'i, nɛ'bʉ guí xänbi 'bɛ'a nam bøn'a n'daxɛqui gui xifi. 14 Damim pɛfi xʉn ho nangue a rá ts'ɛdi Oją bi 'da'i, tengu bi xi'a ʉ 'da yʉ́ pøngahyą Oją. Ngue bi bɛ̨n'na ni mbʉi Oją 'bʉ mí 'yäp rá mfäts'i nangue'e, nɛ bi gäx yʉ́ 'yɛ bʉ ja ni yą. 15 Thocpa thoho gui 'yøt'a dí xi'i, nɛ hønt'a gui hyądumbʉi gui 'yøt'a, nɛ nubʉya da nu i gätho yʉ ją'i ngue bin te xʉn ho ni mbʉi nangue rá 'bɛfi Oją guí øt'e. 16 Nɛ thocpa thoho gui hyądumbʉi gam fäsɛ nangue ni mbʉi, nɛ gui jamansu 'bɛ'a gätho gui xi ʉ 'bʉpʉ nangue rám hman Oją. Nɛ nu'bʉ ngubʉ gui 'yøt'e, nɛ di jąp'a Oją, nɛ'ʉ gä mi'da yʉ ją'i guí xänbi.