5
Ga fäx ma cuhʉ
O guí sʉ'a n'da ra dąc'yɛi, pɛ dami zofo xʉn ho, tengutho 'bʉ ni ta. Nɛ nu'ʉ yʉ ts'ʉnt'ʉ gui 'yøt'e tengutho 'bʉ nin 'yohʉhʉ. Nɛ nu yʉ zi bømbe gui 'yøt'e tengutho 'bʉ ni mbe, nɛ nu yʉ hmute, gui 'yøt'e tengutho 'bʉ nin ju, nɛ hin guim bɛ̨n'a n'da ra 'yąsä nangue'ʉ. Nɛ nubʉ ja yʉm pɛti gui jamansuhʉ n'da ra bømbe 'bʉ xʉn du rá ndø, ngue'bʉ njo'o to'o di jamansu. Pɛ nu'bʉ n'da ra bømbe xʉn du rá ndø, nɛ 'bʉh yʉ́ t'ʉhni, o gue yʉ́ 'bɛto, da bądi rán t'ɛ̨di Oją a di jamansu yʉ́ mbe, tengutho bi 'yørpa 'bʉ mín t'ʉhni. Nɛ gue'a in nde Oją. Nɛ nu'bʉ n'da ra zi bømbe i nyąui Oją gä ra pa nɛ ra xui, nɛ hønt'a Oją im bɛ̨ni, nɛ nu'bʉ njo'o to'o di jamansu, pɛ gui fäxhʉ a bʉya. Pɛ nu mi'da yʉ xisu, xʉn du yʉ́ ndø, ngue hinguim bɛ̨n Oją, nɛ i honi da 'yøzɛhɛ yʉ́ pähä zɛhɛ. Madague'bʉ i 'bʉi, pɛ tengu'bʉ xʉn du bʉ nam bɛ̨n Oją. Hinga gue'ʉ da mba ma jamansu bʉ ja ram pɛti ʉ. Nɛ nuya yʉm hma i ja ua, gui xänba ʉ yʉ cu, janangue'a njon da 'yɛ̨na hingui ho øt'ʉ. Nɛ nu'bʉ n'da hin di unni 'bɛ'a di 'bɛ a rá ta o gue rá mbe, o gätho mi'da yʉ́ mɛni, man'da xʉn ts'o rá mbʉi 'bʉ, xinda gue'bʉ hin xtá 'yɛ̨c'yɛi, nɛ bi gøn'a ra Cristo. Nuya ga xi'i nda'ʉ ní hyoya bømbe gui hyuspa yʉ́ thuhu dim pɛpʉ ja ram pɛti. Hønt'ʉ pɛ'ts'a hyąte njɛya nɛ ɛ̨mmɛ bim 'bʉmanhoui yʉ́ ndø. 10 Nɛ i hnumanho nangue yʉ hoga'bɛfi i øt'e, nɛ bi jamansu xʉn ho yʉ́ t'ʉhni, nɛ ząi di säyaba yʉ ją'i bʉ ja yʉ́ ngu, nɛ him bin 'yɛ̨zɛhɛ pɛ bin 'yɛ̨hɛ nangue yʉ́ mi'yɛ̨c'yɛihʉ, nɛ bi hyurpa yʉ́ mbʉi to'o mi tu yʉ́ mbʉi, nɛ bin ɛ̨hya bi 'yøt' mi'da yʉ hogant'øt'e. Nɛ guehya yʉ hyoya bømbe gui hyuspa yʉ́ thuhu ya. 11-12 Pɛ nu mi'da yʉ xisu xʉn du yʉ́ ndø, nu'bʉ hingui ngu yʉ jɛya pɛ'ts'i, hin gui hyuspa yʉ́ thuhu gue gui 'yɛ̨mfʉ dim pɛpʉ. Nguetho ts'ʉrpʉ thoho da bɛ̨ni din thąti, nɛ nu'bʉ din thąti mahøn'a hin da 'yøt'a ra 'bɛfi mí ma xtá 'yøt'e. Nɛ ra ts'oqui a nguetho him bi ją'ts'a bi ma. 13 Nɛ nu'ʉ, ts'ʉrpʉ thoho din dąnhyɛ̨i yʉ́ mbʉi 'bʉ njo'o yʉ́ ndø, nɛ da hyą'da thoho yʉ ngu, nɛ høn nan c'ąte di ja, im man'a hingui ho, nɛ sä din thįnt'i i øt'e nɛ hin rá 'bɛfi bʉ. 14 Janangue'a man'da xʉn ho 'bʉ din thąti mahøn'a, dim 'bʉh yʉ́ t'ʉhni, nɛ dim pɛpʉ ja yʉ́ ngusɛ. Nɛ nu'bʉ din jabʉ da 'yøt'e, hin di c'ąman'ʉjʉ man sʉihʉ 'bʉ. 15 Nguetho i 'bʉ i 'da yʉ xisu xʉn du yʉ́ ndø, nɛ ya xʉ mbengui nɛ i tɛn ra zįthu. 16 Nɛ dí xi'i mahøn'a, nu'bʉ 'bʉ a n'da ra cu ngue bi du rá ndø a rá mbe, jatho da mbɛpi, o gue rá nana bi du rá ndø, o gue rá mɛni, i jatho di jamansu, nɛ hinga gue'a ra mbɛti pa ma pɛti bʉ ja ra niją dí mba ma jamansu ʉ. Janangue'a dí gua'a ra mbɛti bʉ ja ra niją ngue hønt'ʉ njo'o to'o di jamansu da mba m'bɛpi bʉ. 17 Nu yʉ ngʉrpi bʉ ja ram pɛti, nu'ʉ to di ją'ts'i xʉn ho yʉ́ 'bɛfi, da t'ɛ̨spa ʉ, nɛ da mba m'bäts'i 'bɛ'a di 'bɛdi. Nɛ nu'ʉ to i humbi din xänbate nangue rám hman Oją, man'da jats'ɛditho da t'ɛ̨spi. 18 Nguetho nt'o't'i: “Nu yʉ uąfanindąni 'bʉ i uąhi hingan thu't'i yʉ́ nde, pɛ da zä da za yʉ paxi i ja bʉ.” Nɛ man'da ram hma i ja: “Nu'a to dim pɛfi ja rán t'ɛ̨di din ju't'i,” i ɛ̨na. 19 Nɛ hin gui 'yʉrpa ra güɛnda 'bʉ da mba ma yąpi n'da ra ngʉrpi t'ɛ̨mbi bi 'yøt' ra ts'oqui, hinda hønt'bʉ di yoho hyu ʉ di yąpi gui 'yøh pʉya. 20 Nɛ nu'bʉ majuąni bi 'yøt' ra ts'oqui, da mba ma hɛcpi bʉ dim pɛti ʉ mi'da, n'dahma gätho din su. 21 Nɛ madague'bʉ gadín amigoui o hin'na, pɛ 'da'angu gui 'yørpe. Nɛ gue'a i jats'ɛdi dí xi'i gui 'yøt'a, nguetho in nu a Oją, Oją da bądi 'bʉ guí ją'ts'i, nɛ'a ra Hmu, ra Jesucristo, in nu i, nɛ yʉ́ hogam 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i in nu i. 22 Him 'bex gui un ra 'bɛfi n'da ran 'yohʉ, 'bɛ gui pąhmbʉ 'bɛ'a rá mbʉi. Nguetho nu'bʉ n'da gá un ra 'bɛfi, nɛ da 'yøt' ra ts'oqui, guí conhui rá ts'oqui a bʉya. Janangue'a gan 'yomfɛ̨ni xʉn ho, nɛ nte gan dupate bʉya. 23 Nuya dí xi'i gra Timoteo, nangue ni mbʉi xʉn ʉ, nɛ jant'a pʉnts' thoho, dami si zits'ʉtho ra vino, nɛ hinga hønt'a ra dehe gui si. 24 Guim bɛ̨mhbʉ ndana ʉ yʉn 'yohʉ da sih ra 'bɛfi bʉ ja ram pɛti, 'bʉ i 'da ngue mfądi i ja yʉ́ ts'oqui, nɛ 'bʉh mi'da ngue hinga mfądi i ja yʉ́ ts'oqui jague'bʉ da zøn ra pa da thįnba yʉ́ ts'oqui. 25 Nɛ ngutho nangue ran hocją'i i øt'a n'da, mfądi nangue yʉ ją'i. Nɛ nu'bʉ him 'bexque mfądi, pɛ m'bɛjua da fądi, nguetho hingui sä da 'yągui.