6
Nu'ʉ yʉ 'yɛ̨hɛ bí 'bʉpʉ, da numansu ʉ yʉ́ hmu to i ørpa yʉ́ 'bɛfi. Nɛ nu'bʉ din jabʉ da 'yøt'e, njon di c'ąman'ʉ nangue Oją nɛ njon di c'ąman'ʉ rán xädi Oją. Nɛ nu'bʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi ʉ yʉ́ hmu yʉ 'yɛ̨hɛ, pɛ guexta'a da numansu ʉ yʉ́ hmu nɛ hin da zani ngue'bʉ mbɛ̨ni din cuhʉ ʉ. Pɛ man'da da bɛ̨ni da mbɛpi xʉn ho, nguetho rá mi'yɛ̨c'yɛiui da mbɛpi, nɛ di huɛ̨c'a rá hmu. Dami xänba na ram hma, nɛ thocpa thoho gui bɛ̨nba ʉ.
Xʉn ngu dí tąhmbʉ nangue rá 'bɛfi Oją nguetho i hurca ma mbʉihʉ
Pɛ i 'bʉ'i 'da yʉ xänbate n'dan'yo ram hma in xänbate, nɛ hin din thɛui a rám hma ma Hmuhʉ ra Jesucristo ngue majuąni di zɛrca ma mbʉihʉ, nɛ hin din thɛui a ram hma ga däp ma mbʉihʉ Oją. Pɛ nu'ʉ, bi ʉ't' yʉ́ mbʉi nangue ran 'yɛ̨ts'i, nɛ nte i pądi. Nɛ ɛ̨mmɛ honi di dunba yʉm hma guepʉ i fʉpʉ ran ts'ɛya, ran heque, ran ts'ante, ran t'ʉ't'ate, 'bɛ'a gätho im bɛ̨n rá mbʉi. Nɛ nu'ʉ thocpa tho din sʉi n'da ngu n'da ʉ, gue'ʉ bin ts'on yʉ́n 'yomfɛ̨ni, nɛ hingui sä da bądi ndana a majuąni. Nɛ im bɛ̨ni xʉn ngu ra mbɛti da dąha nangue rá 'bɛfi Oją. Pɛ o guí øhmbʉ a i man ʉ. Pɛ majuąni xʉn ngu dí tąhmbʉ nangue rá 'bɛfi Oją, i hurca ma mbʉihʉ, nɛ dí 'bʉmanhohʉ nangue Oją. Nguetho nte bá hąhʉ 'bʉ mám 'bʉhmbʉ ua ja ra ximhäi, nɛ nte da zä ga hąxhʉ 'bʉ bi zøn ra pa ga tuhʉ. Pɛ hin da du ma mbʉihʉ 'bʉ zí ts'ʉtho dí pɛs'hʉ yʉn ts'ihmɛ nɛ yʉ he. Pɛ nu'ʉ to'o in nde dim mɛmbɛti, hingan ts'ärpʉ thoho da thät'i da 'yøt'a ra ts'oqui. Nɛ tengu'bʉ da mba nthu't'i rá mbʉi, nɛ man'da man'da nín xąndi 'bɛ'a gätho da bɛ̨n rá mbʉi. Pɛ ndetho din ʉnbazɛhɛ, nɛ din tonto rá mbʉi 'bɛ'a gätho honi, nɛ gue'ʉ yʉ́n t'øt'e ní zo bʉ ja ram 'bɛdi. 10 Nguetho nu'bʉ 'bʉ a n'da ɛ̨mmɛ in nde ra mbɛti, gue'a ní mbʉdi gätho yʉ ts'oqui bʉ rá mbʉi a. Nɛ nu'a ní ho ra mbɛti ʉ 'da, bi 'uepʉ rá 'yu Oją, nɛ di ʉnba zɛhɛ rá mbʉi nangue ra dumbʉi.
I øt' ra hogatuhni nangue Oją a ra Timoteo
11 Pɛ nu'i gra Timoteo, rá mbɛfi'i Oją, dami 'uegue nangue yʉn ts'o i mangua. Pɛ gui hyumbi gui tɛn'na ran ho, nɛ hønt'a Oją guim bɛ̨ni da mbäx'i'i, nɛ gui huɛ̨c ni miją'ihʉ, nɛ hin gan xømbʉi, nɛ din ja ni yembʉi. 12 Xʉn ngu yʉ ją'i bi 'yø 'bʉ gmím ma xʉn ho ni t'ɛ̨c'yɛi. Nɛ ngutho ya gui hyut'anzambʉi gui tąha, tengu'bʉ n'da ra dofʉi i hät yʉn ʉnbi ngue da dąh ran sʉi. Janangue'a da zä guim bɛnt'i xʉn ho a ra te ma'da'yo, gue'a í zon'na a. 13 Nɛ guim bɛ̨ni Oją in nu i, nu'a di un yʉ́ te 'bɛ'a gätho i 'bʉi. Janangue'a gui hyut'anzambʉi nɛ hin gui su nin dąte. Nɛ in nu'a ra Jesucristo ngue bi ma xʉn ho a majuąni 'bʉ mí mba ma däpi ra Poncio Pilato. 14 Janangue'a dí xi'i, jats'ɛditho gui ją'ts'i gätho ra 'bɛfi bin 'da'i, nte gui ts'oni, nɛ njon da man ran ts'o nangue'a bʉya. Nɛ gue'a gui 'yøt'a ya, gue'bʉ go bi zøn ra pa di nɛqui ma Hmuhʉ ra Jesucristo. 15 Nguetho nu'bʉ bi zøn ra pa nts'änni, Oją ba pɛnhua ra Cristo mahøn'a. Nɛ nu Oją mixte xʉn hotho, nɛ ɛ̨mmɛ di johya, nɛ i 'dasɛ ngue di manda. Nɛ nu'a Oją ra ts'ʉt'abi xinda gue gätho mi'da yʉ ts'ʉt'abi 'bʉi, nɛ nu'a ja rá ts'ɛdi xinda gue gätho mi'da ja yʉ́ ts'ɛdi. 16 Nɛ hønt'a Oją njąm'bʉ da du. Nɛ ɛ̨mmɛ di nɛc thoho hapʉ bí 'bʉi, njon da zä da hyäm bʉ, nɛ njongui sä da nu Oją. Nu'a ɛ̨mmɛ i t'ɛ̨spi nɛ da 'yuh rá ts'ɛdi maząi. Nɛ hønt'a gam bɛ̨mhbʉ a ya. 17 Dami xi'ʉ yʉ mɛmbɛti 'yɛ̨c'yɛi, ngue'ʉ to i ja yʉ́ mbɛti ua ja ra ximhäi, dami xifi hin din 'yɛ̨ts'i, nɛ xín da bɛ̨ni di muui yʉ́ mbɛti, nu'ʉ ts'ʉrpʉ thoho dim 'bɛdi. Pɛ dami xifi hønt'a Oją da bɛ̨ni, ngue di muui xʉn ho, nɛ da bądi bí nɛxpʉ 'bʉ Oją gätho xʉn ho dí pɛs'hʉ, ndejʉ dan johyahʉ. 18 Pɛ dami xifi da 'yøt' ran ho, nɛ man'da tengu'bʉ gue'a ná mɛmbɛti ʉ bʉya. Ngue hin din 'yʉya pɛ da gomhbʉ yʉ ją'i 'bɛ'a pɛ'ts'i. 19 Nɛ nu'bʉ din jabʉ ga øthʉ, ga pɛs'hʉ 'bɛ'a majuąni di muui, nɛ ga nuhʉ xʉn ngu rán jąpi Oją 'bʉ bi zøn ra pa, nɛ majuąni dam 'bʉmanhohʉ gätho yʉ pa maząi.
N'da ran zofo ran zɛgui
20 Nu'i gra Timoteo, dami jamansu xʉn ho ra 'bɛfi nangue rám hma Oją bi 'da'i. Nɛ dami 'uegue nangue'ʉ yʉm hma ɛ̨mbi ní dįn ran 'yomfɛ̨ni n'da, pɛ hingui ho ʉ. Säti thoho, nɛ n'dan'yotho ra 'yu i ut'a n'da. Nɛ nu'ʉ to'o bi dɛnni, bi 'bɛh rá 'yu Oją. 21 Nɛ nuya Oją di 'da ahʉ rá mate. Nɛ hønt'a dí xi'a ya.