14
Ar hogantꞌuni da ñö ya nꞌañꞌo hñö
Umba ri mu̱ihu̱ gi pe̱ꞌsu̱ ar mhöte. Hyoñhu̱ ya hogantꞌuni unga Jö, ne nuya hogantꞌuniyu̱, hyoñhu̱ mꞌe̱tꞌo gi möñhu̱ nöꞌö xiꞌahu̱ Jö.
Ngetho nöꞌö togo ñö ya nꞌañꞌo hñö, hingi zo ya jöꞌi, ñöwise̱ Jö. Hinto pödi tema mö, mödi mönga nöꞌö himi fö mamꞌe̱tꞌo ngu umba ár Hñö Jö da mö.
Ha nöꞌö togo mönga tema xipa Jö, zo ya jöꞌi da te yá ñꞌemu̱i, da humbyá mu̱i, ne da hotꞌi.
Nöꞌö togo ñö ya nꞌañꞌo hñö, japase̱ ár ñꞌemu̱i da te. Ha nöꞌö mönga te xipa Jö, fa̱xa gatho ya ku da te yá ñꞌemu̱i.
Jange nuga di nemhö gatho gi ñömhöhu̱ ya nꞌañꞌo hñö, mödi to̱te ár ñho gi mömfu̱ te da xiꞌahu̱ Jö. Ngetho nöꞌö togo mönga te xipa Jö, töpa ár nsu togo ñö ya nꞌañꞌo hñö. Nuyu̱ xiñho, ho̱nse̱ nuꞌmu̱ ja togo da mö tema di bo̱ni, ne da ma̱xa ar nijö.
Tsi kuhu̱, xiꞌmu̱ ga mapꞌu̱ di ñö ya nꞌañꞌo hñö, tema ñho di hösꞌahu̱. Gar hösꞌahu̱ nꞌar ñho nuꞌmu̱ gar xiꞌahu̱ nöꞌö xi utkagi ne xi ꞌraka Jö ga mö, ne di utꞌahu̱ ya hoga mfeni xi tꞌakagi.
Njangu nuya nthu̱za ne ya ꞌbida, nuꞌmu̱ hindi nꞌañꞌo yá nzu̱ni, hindi födi tema thuhu da thutꞌi di zu̱ntꞌa nꞌa wa manꞌa.
Ha nuꞌmu̱ nꞌar kꞌaxtꞌathu̱xi hinda unga xiñho ár mꞌe̱i, nuya ndogu hinda ñhoki da ntunmꞌu̱.
Gi njahu̱pꞌu̱ nꞌehe, nuꞌmu̱ hinto tso yá mfeni nöꞌö te gi möñhu̱, po̱ntho gi ñöse̱hu̱.
10 Xa ja nze̱ye̱ ya hñö har ximha̱i, ne gathoꞌu̱ o yá ꞌñu tema di bo̱ni.
11 Ha nuꞌmu̱ hindi pöhu̱ tema di bo̱nga nꞌa ngu nꞌa nuya hñö mönga nöꞌö togo ñö, handgagihu̱ ngu dar me yapꞌu̱hu̱, ne njapꞌu̱ di hanthu̱ꞌö nꞌehe.
12 Jange nuꞌahu̱, xa gi nehu̱ gi pe̱ꞌspabihu̱ ꞌra ya hogantꞌuni unga Jö, umba ri mu̱ihu̱ xa gi pe̱ꞌsu̱ nuꞌu̱ da ma̱xa ya ku da te yá ñꞌemu̱i.
13 Jange nöꞌö togo ñö ya nꞌañꞌo hñö, ꞌya̱fu̱ Jö da tsa̱ gi pöhu̱ ne gi xifu̱ ya ku tema di bo̱ni nꞌehe.
14 Ngetho nuꞌmu̱ di ñöwihu̱ Jö ha manꞌar hñö hingi födi, ma hñöhu̱ matꞌajö, ha numa mfenihu̱ hinte fa̱tsꞌi.
15 Te ga pe̱hu̱ ꞌmu̱. Ma ga ñöwihu̱ Jö ha ma hñöhu̱, ga pöhu̱ nꞌehe tema di xipabihu̱. Ma ga tuthwu̱ Jö ha ma hñöhu̱, ga pöhu̱ tema di tuthwu̱ nꞌehe.
16 Ngetho nuꞌmu̱ di nsundahu̱ Jö di möñhu̱ ya mhö hingi po̱nga ma mfenihu̱, ho̱nse̱ po̱ ha ma hñöhu̱, nöꞌö togo xi ma da ꞌyo̱xtho, hanja tsa̱ da ꞌñenö, hö njapꞌu̱ nöꞌö di umfu̱ njamödi Jö, nuꞌmu̱ hingi pödi tema di möñhu̱.
17 Nuju̱ majöni di umfu̱ njamödi Jö, ha nöꞌö manꞌa o̱xkagihu̱, hinte fa̱xa nöꞌö di möñhu̱.
18 Di umba njamödi Jö di töꞌahu̱ ga ñö ya nꞌañꞌo hñö.
19 Mödi har nijö, töte ár ñho ga mönga ku̱tꞌa ya mhö ne ga pödi tema di bo̱ni, ne njapꞌu̱ ga uta maꞌra, hinge ga mönga nꞌanthebe ya nthebe ya mhö ha maꞌra ya hñö hingi födi.
20 Tsi kuhu̱, hye̱hu̱pꞌu̱ gi beñhu̱ ngu nꞌar tsi bötsi. Hö, di hñöxꞌahu̱ nꞌar tsi bötsi hingi pö ar tsꞌoki, ha gi hyanthu̱ xiñho tema gi beñhu̱ ngu nꞌar döta jöꞌi nꞌehe.
21 Jangu xi tꞌotꞌa hár Tꞌofo Jö: Ma ga zo nunar hnininu̱ ha ya nꞌañꞌo hñö ñö ya jöꞌi ꞌbu̱ maꞌra ya ha̱i, mödi njapꞌu̱ hinda ma da ꞌyo̱de, njanu̱ enga ar tsi Hmu.
22 Nuya nꞌañꞌo hñö gehnu̱ nꞌar ntꞌudi, hingi tꞌumba ya gamfi, tꞌumba nuꞌu̱ hingya gamfi. Ha nuꞌu̱ togo mönga te xipa Jö, hingi nsipa nuꞌu̱ hingya gamfi; nuyu̱ hö, nsipabi nuya gamfi.
23 Nuꞌmu̱ gatho ya ku nꞌatꞌwu̱ da mhuntsꞌi ne gatho di ñö ya nꞌañꞌo hñö, ne da yu̱tꞌa nꞌar ꞌraꞌyo wa nꞌa hingar gamfi hinte pödi, ha hinda ꞌñenö xka ꞌbe̱ ri mfenihu̱.
24 Hingi njapꞌu̱ nuꞌmu̱ gatho gi möñhu̱ nöꞌö te xi ꞌraꞌahu̱ Jö, ne da yu̱tꞌa nꞌar ꞌraꞌyo, wa nꞌa hingar gamfi, ne da ꞌyo̱xꞌahu̱, ma da zo ár mu̱i nöꞌö te gi xifu̱, ne da zo ár mfeni.
25 Ne da nhekitho gatho tema pe̱ꞌsa hár mu̱i, jange dama da nda̱ndihmö da nsundabi Jö, ne da ꞌñenö, majöni gi ꞌbu̱hwihu̱ Jö.
26 Tsi kuhu̱, nöꞌö gi pe̱hu̱ núꞌmu̱ xki mhunsu̱, nꞌa ngu nꞌa möñhu̱ nöꞌö gi höhu̱: gi tuthu̱ ya nsa̱di, gi uthu̱ ya ku. Thokwabihu̱ nöꞌö xi utꞌahu̱ Jö, gi möñhu̱ ya nꞌañꞌo hñö, wa gi möñhu̱ te di bo̱nga nuya hñöyu̱. Gathonu̱ ꞌyo̱thu̱, hyoñhu̱ da te yá jamfi ya ku.
27 Ha ho̱nse̱ ngu yoho hñu, ne ꞌramanꞌa di ñö maꞌra ya nꞌañꞌo hñö, ne di ꞌbu̱ nꞌa togo da mönga tema di bo̱nga nöꞌö mö.
28 Ha nuꞌmu̱ hinjoꞌo togo da mönga tema di bo̱nga nuya hñöyu̱, dá ñhe har nijö, ne di ñöwise̱ Jö.
29 Njapꞌu̱ nuya mönga te xipa Jö da ñö, dá ñö yoho wa hñu, ne nuya maꞌra da nu ha xiñho te mö wa hinꞌö.
30 Ne nuꞌmu̱ nöꞌö to hudi, da tꞌumba ár mhö Jö, dá ñhe nöꞌö manꞌa, ne da ñöꞌö.
31 Ngetho tsa̱ gi möñhu̱ te xi ꞌraꞌahu̱ Jö, ꞌramanꞌa gi ñöhu̱. Njapꞌu̱ da bö gatho nöꞌö hingi pödi, ne gatho da nhuꞌmba yá mu̱i.
32 Nuya togo mönga te xi xipa Jö, dá bödi da zixa nunar ntꞌuninu̱.
33 Ngetho Jö hingi numañho ar ñöxhnatho, neꞌö ar hogamꞌu̱i. Jangu o̱tꞌa ha ya mhuntsꞌi gatho nu maꞌra ya nijö, gehnu̱ gi te̱nthu̱.
34 Nuya ꞌbe̱hñö da ñhetho ha ya mhuntsꞌi, ngetho hingi tꞌumba ar se̱ki da ñö. Dá ꞌyo̱xtho nöꞌö nsipabi, ngu mönga har Tꞌofo.
35 Ha nuꞌmu̱ ne te da bödi, xta zo̱nga hár ngu da ꞌya̱mba ár döme, ngetho hingi nheki xiñho da ñö nꞌar ꞌbe̱hñö har mhuntsꞌi.
36 Beñhu̱ hinxpa po̱mpꞌu̱ ár mhö Jö, ne hingi ho̱nse̱ꞌihu̱ togo xka ꞌyo̱hu̱.
37 Ne nuꞌmu̱ nꞌa gi ka̱xmbenihu̱ gi möñhu̱ nöꞌö xiꞌahu̱ Jö, wa gi pe̱ꞌsu̱ maꞌra ya ntꞌuni unga ár Hñö Jö, pöhu̱ ꞌmu̱ nuya mhöyu̱ di otꞌahu̱, yá ꞌbe̱pate ar tsi Hmu.
38 Ha nöꞌö hingi ne da japamasu, yo gi jafu̱masu nꞌehe.
39 Jange tsi kuhu̱, umba ri mu̱ihu̱ gi möñhu̱ te xiꞌahu̱ Jö, ne hingi hñöjwu̱ togo ne da ñö ya nꞌañꞌo hñö.
40 Gatho gi ꞌyo̱thu̱ ngu di ꞌñepi, ne di o ár ꞌñu.