15
Ár menga nte nuꞌu̱ xi du
Tsi kuhu̱, di ne gi beñhu̱ nunar hoga mhö da xiꞌahu̱, gehnu̱ xka hñöñhu̱ ne hinxka hye̱hu̱pꞌu̱.
Jange xka mpo̱hu̱, nuꞌmu̱ xa gi umba ri mu̱ihu̱ gi te̱ñhu̱ nunar hoga mhö xta xiꞌahu̱. Ha nuꞌmu̱ hinꞌö, xi mꞌe̱pꞌu̱tho ri ñꞌemu̱ihu̱.
Ngetho mꞌe̱tꞌo xta utꞌahu̱ nöꞌö xi tꞌutkagi nꞌehe: Nunar tsi Hmu Hesukristo bi unga ár te bi gutka ma tsꞌokihu̱, ngu enga hár Tꞌofo Jö.
Bi tꞌa̱gi ne bi mengi bi nte manꞌagi, ngu enga har Tꞌofo nꞌehe.
Ne bi ñꞌudi bi hyanda ar Pedro, mꞌe̱fa bi hyanda nuꞌu̱ maꞌra yá mpo̱te.
Ne mꞌe̱fa bi ñꞌudi bi nꞌamahyanda mi tho ku̱tꞌanthebe ya ku. Nze̱ye̱ ꞌbu̱tho, maꞌra xi du.
Ne bi ñꞌudi bi hyanda ar Hakobo, mꞌe̱fa bi ñꞌudi bi hyanda gatho ya mpo̱te.
Ne ár ngötsꞌi bi ñꞌudi da handga, ngu nꞌar tsi ña̱xki hingi jwata yá pa.
Nuga go ár ngötsꞌigi gatho yá mpo̱tegihe ar tsi Hmu. Hindi ꞌñepkagi da tꞌengagi ár mpo̱tegi, ngetho ndi kumba ár nijö Jö.
10 Ha Jö xi hwëgagi xi ꞌraka nunar nsunu̱. Ne hinxi mꞌe̱di nöꞌö te xi hwëgagi, ngetho xta töta gatho nu maꞌra ya mpo̱te xta o̱tꞌa nze̱ye̱ ar ꞌbe̱fi. Mödi hingo xta pe̱se̱ga, xi ma̱xkagi ár nhwëki Jö.
11 Ngetho hinte ja nuꞌmu̱ go geke wa go geꞌu̱. Gatho di mömfe ár mhö ar tsi Hmu, ne go gehnu̱ xka ñꞌemu̱ihu̱.
12 Ha nuꞌmu̱ xta xiꞌahe ar tsi Hmu Hesukristo xki du ne bi mengi bi nte manꞌagi, hanja ꞌra gi eñhu̱ ꞌmu̱ hingi pengi da nte nuꞌu̱ xi du.
13 Nuꞌmu̱ gi eñhu̱ hingi pengi da nte nuꞌu̱ xi du, njapꞌu̱ gi ko̱ñhu̱ bi mengi bi nte ar tsi Hmu Hesukristo.
14 Ha nuꞌmu̱ ar tsi Hmu Hesukristo himbi mengi bi nte manꞌagi, xi mꞌe̱pꞌu̱ nöꞌö te xta xiꞌahe ꞌmu̱, ne hinter me̱ꞌö ri ñꞌemu̱ihu̱.
15 Ne po̱ntho yá ꞌbe̱gogihe Jö di katehe. Ngetho xta da̱he majöni di eñhe, Jö bi koꞌspa ár te manꞌagi ar tsi Hmu Hesukristo. Ne hindi njapꞌu̱ nuꞌmu̱ majöni nöꞌö gi eñhu̱ hinda mengi da nte nuꞌu̱ xi du.
16 Ngetho nuꞌmu̱ nuya xi du hingi pengi da nte, njapꞌu̱ ar tsi Hmu Hesukristo hinxi mengi xi nte ꞌmu̱.
17 Ha nuꞌmu̱ himbi mengi bi nte manꞌagi ar tsi Hmu Hesukristo, hinter mꞌe̱fi ri ñꞌemu̱ihu̱ ꞌmu̱, ne hinxi thökꞌathoꞌihu̱ ri tsꞌokihu̱.
18 Ne gatho nuꞌu̱ xi du mi ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesukristo, hage xi mꞌe̱ꞌu̱ ꞌmu̱.
19 Nuꞌmu̱ da göxkwa gatho har ximha̱i nöꞌö di to̱ꞌmhu̱ da ꞌraju̱ ar tsi Hmu Hesukristo, hwëkategihu̱, ne di töhu̱ gatho nu maꞌra ñꞌu̱da ma mꞌu̱ihu̱.
20 Nunar tsi Hmu Hesukristo, hö, bi mengi bi nte manꞌagi, ne go gehnu̱ ngu ar ꞌbe̱tꞌo sofo. Mꞌe̱tꞌo xi mengi xi nte, ne mꞌe̱fa gatho nu maꞌra.
21 Ngetho nuꞌmu̱ nꞌadar ñꞌo̱ho̱ bi ku̱tꞌa ar ndöte har ximha̱i, ma nꞌadar ñꞌo̱ho̱ bi ku̱tꞌa ar menga nte.
22 Hö, njangu ar Adan bi ku̱tꞌa ar ndöte ne gatho nda du, ar tsi Hmu Hesukristo bi ku̱tꞌa ar menga nte ne gatho nda mengi nda te.
23 Ne gatho o ár ꞌñu nꞌa ngu nꞌa. Mꞌe̱tꞌo ar tsi Hmu Hesukristo, gehnu̱ bi xokwa ar goxthi nu maꞌra. Mꞌe̱fa nuꞌu̱ togo xi jamfibi, ma da nangi xta penkꞌö nꞌehe.
24 Ne da e ar ngötsꞌi, nu xta wadi da hyo̱maha̱i gatho ya nsu, ya ndö, ne gatho nuꞌu̱ pe̱ꞌsa yá tsꞌe̱di, ne da da̱twa ár tsꞌu̱tꞌwi Jö ár Dada.
25 Ne ma da ndöthoꞌö, ha nu xta wadi da tho̱maha̱i gatho yá ñꞌu̱ni, da da̱ ar ndö.
26 Nunár ñꞌu̱ni ma da hwata ár ngötsꞌi, gehnu̱ ar ndöte.
27 Ngetho gatho te ja, xi tho̱maha̱i ne xi tsꞌe̱ꞌmba hár wa. Ne nu habu̱ enö, gatho bi tsꞌe̱ꞌmba hár wa, hingi ne da ꞌñenö xi tsꞌe̱ꞌmba nöꞌö togo bi umba nunar nsunu̱ nꞌehe.
28 Ne mꞌe̱fa nu xta wadi da tsꞌe̱ꞌmba hár wa, gese̱ ár Tꞌu̱ Jö nꞌehe ma da ñhe̱se̱ da mꞌu̱ hár wa nöꞌö togo bi hyo̱maha̱i gatho. Njapꞌu̱ Jö di ndö gatho nöꞌö te ja.
29 Nuꞌmu̱ hingi pengi da nte nuꞌu̱ xi du, tema ñho ju̱ka nuꞌu̱ togo nxixthe po̱ta nuꞌu̱ xi du. Yoꞌö o̱tꞌa njapꞌu̱ ꞌmu̱.
30 Yoꞌö di ñꞌe̱nthe ma tehe gatho ar pa ꞌmu̱.
31 Tsi kuhu̱, majöni di xiꞌahu̱, hyaxꞌmu̱ di e̱ntꞌa ma te. Ne di johya ngetho xka ñꞌemu̱ihu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.
32 Núꞌmu̱ xa da e̱ntꞌa ma te núnu̱ Efeso, po̱ntho da ntsa̱ꞌbe ya ꞌmuhu, ho̱nse̱ ndi honi nga te̱mba yá mfeni ya jöꞌi, ne nuꞌmu̱ hiñꞌotho ar menga nte, tema ñho ꞌmu̱. Ha hingi töte ár ñho ga ñuñhu̱, ga tsithehu̱, ngetho xudi ga tuhu̱, ngu mhö.
33 Yo ma gi ñhe̱hu̱ togo da hya̱ꞌahu̱, ngetho nuꞌu̱ togo ñꞌowi ya tsꞌojöꞌi ma da tsꞌomba yá hogamꞌu̱i.
34 Zo̱tꞌa ri da̱hu̱, ne hye̱hu̱ ar tsꞌoki, ngetho ꞌra hingi pöhu̱ Jö. Di ꞌbe̱tꞌa ri tsa̱hu̱ di xiꞌahu̱ njapꞌu̱.
35 Da tsa̱ gi ꞌñeñhu̱ ꞌra: Hanja ma da mengi da nte nuya xi du. Tema ndoꞌyo ma da me̱ꞌsa nu xta nanga manꞌagi.
36 Xa xka ꞌbe̱ ri mfenihu̱. Gi pöhu̱, nöꞌö te gi pothu̱, mꞌe̱tꞌo da du, ne ka da bo̱tsꞌe.
37 Nuna te gi pothu̱, hinga getꞌö ma da bo̱xa manꞌagi, ho̱nse̱ ár mu̱i ar tꞌe̱i, wa manꞌar nda̱ go po̱xꞌö.
38 Ha Jö gehnu̱ umba yá ꞌba̱i ngu bi neꞌö. Ne nꞌa ngu nꞌa ya nda̱ bi umba ár ꞌba̱ise̱, hingi ñhe̱hwi nu maꞌra.
39 Njapꞌu̱ nuꞌu̱ togo pe̱ꞌsa yá ndoꞌyo, hingi ꞌrangutho. Nꞌañꞌo ár ngo̱ ya jöꞌi, manꞌa yá ngo̱ ya ma̱ngazuꞌwe; manꞌa yá me̱ti ya hwö, ne manꞌa yá me̱ti ya tsꞌintsꞌu̱.
40 Ne nꞌañꞌo yá ndoꞌyo nuꞌu̱ ꞌbu̱hnu̱ mhetsꞌi, ne nꞌañꞌo nuꞌu̱ ꞌbu̱kwa har ximha̱i. Ne hingi ñhe̱ ár nza̱tho nuꞌu̱ ꞌbu̱hnu̱ mhetsꞌi ngu nuꞌu̱ ꞌbu̱kwa har ximha̱i.
41 Nꞌár nza̱tho ar hyadi, manꞌár nza̱tho ar zönö, ne manꞌa ár nza̱tho ya tso̱. Ne nuya tso̱ho̱ hingi ñhe̱ ár nza̱tho nꞌa ngu manꞌa.
42 Njapꞌu̱ ár menga nte nuꞌu̱ xi du, da tꞌa̱ ár ndoꞌyo tsꞌoni, ne da mengi da nanga nꞌar ndoꞌyo hinda ma da tsꞌoni.
43 Nöꞌö da tꞌa̱gi, ꞌbe̱pkagihu̱ ma tsa̱hu̱, ha nöꞌö da nangi eska ma nsuhu̱. Nöꞌö da tꞌa̱gi wentꞌatho, ha nöꞌö ma da nangi, xa di ja ár tsꞌe̱di.
44 Ma da tꞌa̱ nunar ndoꞌyonu̱ xta pe̱ꞌsu̱wa har ha̱i, ne xta mengi da nte di ñhe̱hwi ár ndoꞌyo nuya bi ꞌbu̱ mhetsꞌi. Nꞌañꞌo ar ndoꞌyo di pe̱ꞌsu̱wa har ximha̱i, ne nꞌañꞌo ar ndoꞌyo ma ga pe̱ꞌsu̱nu̱.
45 Njanu̱ xi ntꞌotꞌa har Tꞌofo: Bi thoka ar mꞌe̱tꞌo ñꞌo̱ho̱, gehnu̱ ar Adan te ár hñö. Nöꞌö ar ꞌbe̱fa Adan, gehnu̱ ar Hñö unga ar te.
46 Ne hingi ꞌbe̱tꞌo nunar ndoꞌyo ñhe̱hwi nuꞌu̱ bi ꞌbu̱ mhetsꞌi. ꞌBe̱tꞌo nuꞌu̱ pe̱ꞌspa yá ndoꞌyo ya meximha̱i, ne mꞌe̱fa nuꞌu̱ pe̱ꞌspa yá ndoꞌyo nuꞌu̱ bi ꞌbu̱hnu̱ mhetsꞌi.
47 Nunar mꞌe̱tꞌo ñꞌo̱ho̱, ar meximha̱i bi nju̱ ar ha̱i bi thoki. Ha nunar ñoho ñꞌo̱ho̱, gehnu̱ ar tsi Hmu ar memhetsꞌi.
48 Nuꞌu̱ di hñöxa nöꞌö bi nju̱ ar ha̱i bi thoki, gehya nuya ꞌbu̱kwa har ximha̱i. Ha nuꞌu̱ di ma mhetsꞌi, di ñhe̱hwi nöꞌö xpa e mhetsꞌi.
49 Ne jangu di hñöxkagihu̱ nöꞌö ꞌbu̱kwa har ximha̱i, nꞌar pa di hñöxkagihu̱ nöꞌö xpa e mhetsꞌi.
50 Ne di xiꞌahu̱ tsi kuhu̱, nunar ndoꞌyonu̱ di pe̱ꞌsu̱wa har ximha̱i, hinda ma da hñönu̱ ár tsꞌu̱tꞌwi Jö. Hinda yu̱tnu̱ nöꞌö da tsꞌoni, hinda nthöskwi nöꞌö hinda tsꞌoni.
51 ꞌYo̱hu̱ ma ga xiꞌahu̱ nꞌar mhö himi födi: Hinga gatho ma ga hwëthu̱, mödi hö, gatho ma da mpongagihu̱ ma ꞌba̱ihu̱.
52 Ngu ár nihi nꞌar hwe̱i dama da thotho, njapꞌu̱ xta nzu̱nga ar ngöxa kꞌaxtꞌathu̱xi. Ngetho ma da thu̱xtꞌi, ne nuya xi du ma da nju̱tsꞌi da tꞌumba manꞌar ndoꞌyo hinda ma da du. Ne nuju̱ gar ꞌbu̱thu̱, ma da ꞌbongagihu̱ ma ndoꞌyohu̱.
53 Ngetho mahyoni nunar ndoꞌyonu̱ thege, da mponi, hinda mengi da du. Nupya tu, ne nuꞌmú̱, hinda thege.
54 Ne nu xta wadi da mponga nuna tu, hinda ma da thege, ne nuna thepya, hinda the ꞌmu̱. Nuꞌmú̱ hö, da tho nöꞌö enga har Tꞌofo: Xi nhwata ar ndöte, hinda mengi da me̱ꞌsa ár tsꞌe̱di.
55 Tsi ndöte, habu̱ ba ko ri mꞌite. Tsi ntꞌa̱gi, te bi ja nuya pa ngi töte.
56 Ngetho nunár mꞌite ar ndöte, gehnu̱ ar tsꞌoki, ha nunar tsꞌoki ju̱ ár tsꞌe̱di ha ya ꞌbe̱pate.
57 Ma ga umfu̱ njamödi Jö xi jaju̱ xta ntötehu̱ xta ñꞌemu̱ihu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.
58 Jange ma tsi hmöka kuhu̱, hñuxa xiñho ri ñꞌemu̱ihu̱. Yo ma gi ñhe̱hu̱ togo da ma̱sꞌa ri ñöhu̱. Ne xa gi umba ri mu̱ihu̱ gi mpe̱hu̱ hár ꞌbe̱fi ar tsi Hmu. Gi pöhu̱, gatho nunar ꞌbe̱fi gi pe̱fu̱ ar tsi Dada, hinda ma da njapꞌu̱tho.