8
Nuya ntꞌetsꞌi mꞌo̱ꞌspa ya tsita empꞌö
Nupya ma ga xiꞌahu̱ nöꞌö ngi ne gi pöhu̱: ngi a̱ngagihu̱, ha xiñho da tsꞌipa yá ñhuni ya tsita empꞌö. Gatho di pöhu̱ tema ga pe̱hu̱. Ho̱nse̱ nunar mfödi jakagihu̱ ga ñꞌexu̱, ha nunar mhöte utkagihu̱ ga fa̱xu̱ maꞌra.
Nuꞌmu̱ ꞌra beni xa pö nze̱ye̱, hinte pö nöꞌö mahyoni da bödi.
Ha nuꞌmu̱ ꞌbu̱ nꞌa togo mö Jö, Jö go pöꞌö nꞌehe.
Ma ga no̱ñhu̱ nuya ñhuni mꞌo̱ꞌspa ya tsita empꞌö. Di pöhu̱, nuya tsita hinter mꞌe̱piwa har ximha̱i, ne di pöhu̱ nꞌehe, nꞌadar Jö ꞌbu̱i, hingi ꞌbu̱ nze̱ye̱.
Mödi enga ꞌra janu̱ nze̱ye̱ ya jö mhetsꞌi ne nuwa har ximha̱i. Hö, ja nze̱ye̱ ya tsita ne ya tsi hmu empꞌu̱.
Ha nuju̱ di pöhu̱, ho̱nse̱ nꞌar Jö ꞌbu̱i, togo ma Dadahu̱ habu̱ xpa e gatho te ja, ne nuju̱ go yá me̱tigihu̱. Ne di ꞌñehu̱ nꞌar tsi Hmu, ar Hesukristo togo bi hyoka gatho ne bi ꞌraju̱ ar te.
Hinga gatho ya ku handi njapꞌu̱. ꞌRa xki bödi mi pe̱pa ya tsita empꞌö, ne nupya núꞌmu̱ tsipa yá ñhuni xi mꞌo̱ꞌspabi, tsu̱pa yá mfeni, ngetho hingi tse̱ yá ñꞌemu̱i.
Di pöhu̱, nunar ñhuni hingi kwakagihu̱ Jö. Nuꞌmu̱ ga tsihu̱ wa hinga tsihu̱, hinte huꞌskagihu̱, ne hinte högagihu̱.
Hyanthu̱ xiñho, yo ma gi jafu̱ da mfeꞌsa nuꞌu̱ hingi tse̱ yá ñꞌemu̱i, da ꞌyentꞌa nöꞌö gi beñhu̱ xiñho da tꞌo̱tꞌe.
10 Ngetho nuꞌmu̱ nuꞌge ja ri mfödi gi huxkwi habu̱ ñunga ya me̱pate, ne da thopꞌu̱ nꞌa ri ku hingi tse̱ ár ñꞌemu̱i, beni hingi ho da tsꞌi. Ha da hyantꞌaꞌi gi tsi nuya ñhuniꞌu̱, hage hinda ne da zi nꞌehe.
11 Ne njapꞌu̱ nuna ri mfödi bi japi bi mꞌe̱ nꞌar ku togo hingi tse̱ ár ñꞌemu̱i, nuna nꞌe xki da̱nga ar tsi Hmu Hesukristo núꞌmu̱ mi unga ár te.
12 Nuꞌmu̱ gi o̱tꞌwa ar tsꞌoki ya ku ne gi tsꞌokwa yá mfeni, po̱ntho gi tsꞌokwa ar tsi Hmu Hesukristo.
13 Jange nuꞌmu̱ nunar ñhuni di tsi, japa ma ku da mfetsꞌe, hinga ma ga tsi, ne hinga japka ma ku da da̱gi.