7
Tema tho ha ya nthöti
Nupya ma ga thötꞌaꞌihu̱ nuya ntꞌa̱ni ga ꞌya̱ngagihu̱ núꞌmu̱ nga ꞌyotkagihu̱, ne di xiꞌahu̱: Xiñhohmö nuya ñꞌo̱ho̱ hinda hyongyá ꞌbe̱hñö.
Ho̱nse̱ ngetho jar tsꞌoki ꞌra ꞌbe̱ngwi ya jöꞌi, xiñho nꞌa ngu nꞌa da ꞌñese̱ ár ꞌbe̱hñö ne ár döme.
Ar ñꞌo̱ho̱ da umba nöꞌö di ꞌñepi da umba ár ꞌbe̱hñö, ha nunar ꞌbe̱hñö dá japꞌu̱ ár döme nꞌehe.
Nunar ꞌbe̱hñöpya, hingo ár me̱tise̱ ár ndoꞌyo, gor me̱ti ár döme. Njapꞌu̱ nunar ñꞌo̱ho̱, hingo ár me̱tise̱ ár ndoꞌyo, gor me̱ti ár ꞌbe̱hñö nꞌehe.
Yo gi nko̱ñhu̱ nꞌa ngu nꞌa, ho̱nse̱ nuꞌmu̱ xka nkohu̱ njapꞌu̱ ne gi umba ri mu̱ihu̱ gi ꞌya̱fu̱ Jö. Mꞌe̱fa gi penju̱ gi ꞌbu̱hu̱ mahye̱gi manꞌagi, yo ma da tsa̱tꞌahu̱ ar tsꞌondöhi ne hinda tsa̱ gi tse̱thu̱.
Gehnu̱ di xiꞌahu̱ da tsa̱ gi ꞌyo̱thu̱, mödi hinge nꞌar ꞌbe̱pate.
Nguga di nemhö hinto da nthöti, ho̱nse̱ hinge mahye̱gigihu̱. Jö xi ꞌrakagihu̱ nꞌar ntꞌuni nꞌañꞌo nꞌa ngu nꞌa. ꞌRa umbi da nthöti, maꞌra hinꞌö.
Jange di xiꞌahu̱, nuꞌahu̱ hinxka nthöthu̱ ne nuꞌahu̱ xka nꞌanxuhu̱, xiñhohmö gi kohu̱ njapꞌu̱tho nguga di ꞌbu̱se̱.
Ha nuꞌmu̱ gi hanthu̱ hinxi ꞌraꞌahu̱ Jö ar ntꞌuni gi ꞌbu̱se̱hu̱, xiñho gi nthöthu̱, ne hinge hyaxꞌmu̱ di oda ri mfenihu̱nu̱.
10 Ha núꞌahu̱ xka nthöthu̱, hingo di ꞌbe̱pꞌahu̱. Njanu̱ ꞌbe̱pꞌahu̱ ar tsi Hmu ne xiꞌahu̱ njawa: Nunar ꞌbe̱hñö, yo ma da hye̱ ár döme.
11 Ha nuꞌmu̱ da hye̱gi, yo ma da mengi da nthöti. Ne nuꞌmu̱ da tsa̱hmö da mengi da mꞌu̱hwi ár döme manꞌagi, dá ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱. Njapꞌu̱ nunar ñꞌo̱ho̱, yo ma da hye̱ ár ꞌbe̱hñö.
12 Di ne ga zoꞌahu̱ nꞌehe, di xiꞌahu̱se̱ga, hinxi mönga ar tsi Hmupyanu̱. Nuꞌmu̱ nꞌar ku ꞌñe ár ꞌbe̱hñö hingar gamfi ne hopi da mꞌu̱hwitho, yo ma da hye̱gi.
13 Njapꞌu̱tho nꞌar nju nꞌehe, nuꞌmu̱ ꞌñe ár döme hingar gamfi ne hopi da mꞌu̱hwitho, yo ma da hye̱pꞌu̱.
14 Ngetho nunar döme hingar gamfi, ma da tꞌaxka ár mꞌu̱i hár hogamꞌu̱i ár ꞌbe̱hñö. Ha nunar ꞌbe̱hñö hingar gamfi, ma da tꞌaxka ár mꞌu̱i hár hogamꞌu̱i ár döme. Nuꞌmu̱ hindi njapꞌu̱, nuya ri bötsihu̱ hindar ñhoꞌu̱ ꞌmu̱, ha nuyu̱ xintꞌaxipya.
15 Ha nuꞌmu̱ nöꞌö togo hingar gamfi da ꞌwege, hye̱hu̱pꞌu̱. Nuya ku hingi njapabi da mꞌu̱hwi, wa ar ndo̱ wa ar ꞌbe̱hñö, ngetho Jö xi zokagihu̱ ga ꞌbu̱hu̱ nꞌar hogamꞌu̱i.
16 Ngetho te gi pöke tsi nju, xiꞌmu̱ gi japi da ñꞌemu̱i ri döme. Xiꞌge tsi ku, xiꞌmu̱ gi japa ri ꞌbe̱hñö da ñꞌemu̱i.
17 Nꞌa ngu nꞌa da ꞌyo̱tꞌa ngu xi hwëkwabi Jö, ne da gohi ngu bi dinga ar tsi Hmu. Gehnu̱ di ꞌbe̱pabi gatho ya nijö.
18 Hage ngi pe̱ꞌspa ár nse̱gi ya xodyo núꞌmu̱ mi zu̱ꞌa ar tsi Hmu. Kothu̱ njapꞌu̱. Wa hinte ngi pe̱ꞌsu̱ ar nse̱gi, yo ma gi tuthu̱.
19 Ngetho nunar nse̱gi hinter me̱ꞌö, ha nuꞌmu̱ hinte gi pe̱ꞌsu̱ ar nse̱gi hinte ja. Nöꞌö xiñho, gi ꞌyo̱thu̱ gatho nöꞌö ꞌbe̱pꞌahu̱ Jö.
20 Ngu ngi ꞌbu̱hu̱ nꞌa ngu nꞌa núꞌmu̱ mi zu̱ꞌahu̱ ar tsi Hmu, njapꞌu̱ gi kohu̱.
21 Núꞌmu̱ mi zoꞌa ar tsi Hmu ngi ñꞌemu̱i, hage ngar ꞌbe̱go ngi ꞌñe ri hmu. Yo gi tu ri mu̱i, mödi nuꞌmu̱ da tsa̱ gi kꞌotꞌi, hyoni ha gi japi.
22 Ngetho nuꞌu̱ togo bi zoꞌahu̱ ar tsi Hmu, ngi mꞌe̱gohu̱ ngi ꞌñehu̱ ri hmuhu̱, xi xotꞌahu̱ ar tsi Hmu. Ha nuya bi zu̱ꞌahu̱ ngi mhuhu̱, beñhu̱ nupya ár ꞌbe̱goꞌihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
23 Ar tsi Hmu bi gutꞌa nꞌar döta njutꞌi bi xotꞌahu̱, jange yo ma gi ñhe̱hu̱ da njaꞌahu̱ ár me̱ti nꞌar jöꞌi.
24 Tsi kuhu̱, di xiꞌahu̱ manꞌagi, ngu bi zu̱ꞌahu̱ nꞌa ngu nꞌa ar tsi Hmu, njapꞌu̱ gi ꞌbu̱hu̱ hár nthandi Jö.
25 Nuya hingi nthöti, hinte xi ꞌbe̱pkagi ar tsi Hmu. Nuga di unga nöꞌö di beni, ngu nꞌar hoga ꞌbe̱go xi dimba ár nhwëki Jö.
26 Xi ñhembitho nuya pa di ꞌbu̱hu̱pya, jange xiñhohmö da gota njapꞌu̱, hinda nthöti.
27 Nuꞌmu̱ xka nthötwi nꞌar ꞌbe̱hñö, yo ma gi hye̱gi. Nuꞌmu̱ hinte xka nthötwi, yo ma gi hyoni hanja da mhiꞌaꞌi.
28 Mödi njapꞌu̱, nuꞌmu̱ gi ne gi nthöti, hingi ntsꞌoki. Ha nuꞌmu̱ nꞌar nxutsi ne da nthöti, hingi o̱tꞌa ar tsꞌoki. Ho̱nse̱ nuꞌmu̱ da nthöti, ma da me̱ꞌsa maꞌra ya dumu̱iwa har ximha̱i, ne nuga di nemhö hingi thohu̱.
29 Tsi kuhu̱, di xiꞌahu̱ txꞌu̱da ya pa pongi. Jange nuꞌu̱ togo ꞌñe yá ꞌbe̱hñö, humamu̱ihu̱ hinte gi ꞌñehu̱.
30 Nuꞌu̱ togo gi zoñhu̱, humamu̱ihu̱ ngu hingi zoñhu̱. Ha nuꞌu̱ togo gi johyahu̱, humamu̱ihu̱ hingi johyahu̱. Ne nuꞌu̱ togo gi nta̱ñhu̱, humamu̱ihu̱ hinte gi the̱hu̱.
31 Nuꞌu̱ togo tsa̱ntꞌö pe̱ꞌskwa har ximha̱i, humamu̱ihu̱ hinte gi pe̱ꞌsu̱, ngetho nöꞌö gi hanthu̱wa nza̱tho har ximha̱i, ma da thotho.
32 Jange di nemhöga gi ꞌbu̱hu̱ hinte di tupꞌa ri mu̱ihu̱. Nunar ñꞌo̱ho̱ ꞌbu̱se̱, umba ár mu̱i da me̱pa xiñho ar tsi Hmu, ne honi hanja da numañhobi.
33 Ha nöꞌö xi nthöti, huxa ár mfeni nöꞌö te jawa har ximha̱i, ne honi hanja da numañhobi ár ꞌbe̱hñö.
34 Ne njapꞌu̱tho ya ꞌbe̱hñö nꞌehe, nuna nxutsitho hingi ñhe̱hwi nuna xi nthöti. Nunar nxutsi, umba ár mu̱i da me̱pa ar tsi Hmu, xi ꞌweka ár ndoꞌyo ne ár mfeni da da̱twa hár ꞌye̱ꞌö. Ha nuya xi nthöti, huxa ár mfeni nöꞌö te jawa har ximha̱i, ne honi hanja da numañhobi ár döme.
35 Gathonu̱ di xiꞌahu̱ di ne ri ñhohu̱, hinge di ne ga kꞌasꞌahu̱. Di honi gi ꞌbu̱hu̱ nꞌar mꞌu̱i xiñho, ne hinte da kꞌasꞌahu̱ gi hyoñhu̱ ar tsi Hmu.
36 Ha nuꞌmu̱ ꞌra gi beñhu̱ hingi ho ár tꞌinxu da tho ya je̱ye̱ ne hinxi nthötatho, ne gi hanthu̱ di ꞌñepi da nthöti, ꞌyo̱thu̱ ngu gi beñhu̱, hingi o̱thu̱ nꞌar tsꞌoki. Hye̱hu̱ da nthöti.
37 Ha nöꞌö togo tse̱ ár mu̱i ne xi beni hindi ꞌñepi da thöta ár tꞌinxu, ne pödi xiñho nöꞌö te pe̱fi, xiñho njapꞌu̱ nꞌehe.
38 Di xiꞌahu̱, nöꞌö togo da unga ár tꞌinxu da nthöti, o̱tꞌe xiñho, mödi nöꞌö togo hinda thöti, töte ár ñho nöꞌö te o̱tꞌe.
39 Nunar ꞌbe̱hñö xi nthöti, ar tꞌofo xipabi da mꞌu̱hwi ár döme núꞌmu̱ tetho. Ha nuꞌmu̱ da du, tsa̱ da mengi da nthötwi togo neꞌö, nuꞌmu̱ da dinga nꞌar gamfi.
40 Gehnu̱ di benga, nza̱tho nuꞌmu̱ hinda mengi da nthöta manꞌagi, ne di enga di pe̱ꞌspa ár Hñö Jö.