11
Ár ndöte ar Lasaro
Mi hñenga nꞌar ñꞌo̱ho̱ már thuhu Lasaro me Betania, ar tꞌu̱lo hnini habu̱ mar mengu ar Maria, ne ár juhwe̱ ár thuhu ar Marta.
Ar Lasaro nöꞌö mi hñeni, már indö ar Maria, togo xki goꞌspa ar hogañu̱ni hár wa ar Hesu, ne mi ju̱ yá xtö mi thukwabi.
Nuya ꞌbe̱hñö mi njuhwe̱ bi me̱mpa ar mhö nda nsipa ar Hesu njawa:
—Tsi Hmu, nöꞌö togo xa gi mödi hñeni.
Mi nsipa ar Hesu njapꞌu̱ ne bi ꞌñeñꞌö:
—Nunar hñeninu̱ hingar ndöte. Njapꞌu̱ ma da nheki ár nsunda Jö, ne njapꞌu̱ da nsundabi ár Tꞌu̱ Jö nꞌehe.
Ha nu ar Hesu xa mi mö ar Marta, ár juhwe̱ ne ár jödö Lasaro, nuya hñuyu̱ mi nku.
Ne núꞌmu̱ mi ꞌyo̱ mi hñenga ar Lasaro, bi gohnu̱ ma yopa habu̱ mi ꞌbu̱i.
Mi tho nuya yopa, ar Hesu bi ꞌñemba yá ma̱xte:
—Möhö Nhudea manꞌagi.
Nuyá ma̱xte bi ꞌñembabi:
—Utate, hingar yapa nuya ndöxodyo mi ne nda hyoꞌa nkꞌahnitho. Yoꞌö gi ne gi penga injanu̱ manꞌagi.
Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:
—Hage hingi pöhu̱, nunar pa pe̱ꞌsa ꞌre̱tꞌamayoho xe̱nimpa. Nuꞌu̱ togo ꞌyo ꞌbu̱ mpa, hingi nthe̱wi ya mfetsꞌe, ngetho yotꞌwa ar ñotꞌi yotꞌa ar ximha̱i.
10 Ha nöꞌö togo ꞌyo ꞌbu̱ xui, da nthe̱wi ya mfetsꞌe, ngetho hiñꞌothobi ar ñotꞌi.
11 Mi wadi bi xipabi njapꞌu̱, bi ꞌñembabi nꞌehe:
—Ma tsi ñꞌohu̱ Lasaro öhö. Ma ga a̱.
12 Nuyá ma̱xte bi ꞌñemꞌu̱:
—Tsi Hmu, nuꞌmu̱ ötho, da dixꞌmu̱.
13 Nunar Hesu mi no̱mba ár ndöte ar Lasaro, ha nuꞌu̱ mi hu yá mu̱i ar tꞌöhötho.
14 Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi xiñho:
—Ar Lasaro xi du.
15 Di johya hinda ꞌbu̱hnu̱ núꞌmu̱ mi hñeni. Gehnu̱ ri ñhohu̱, ngetho njanu̱ da te ri ñꞌemu̱ihu̱. Möhö ma ga kꞌöꞌsu̱.
16 Nuꞌmú̱ bi ꞌñenga ar Toma nöꞌö mi tꞌembabi ar Didimo ngetho xki mꞌu̱hwi manꞌár ku, bi ꞌñemba nuyá mima̱xtewi:
—Möhö nꞌehe, ga tuwihu̱ mahye̱giꞌö.
Ar Hesu ju̱xa nuꞌu̱ xi du ne unga ar te
17 Mi zo̱nga ar Hesu habu̱ mi ꞌbu̱ ar Lasaro, bi nsipabi mi pe̱ꞌsa goho mpa xki tꞌa̱gi.
18 Ar hnini Betania ꞌbu̱ getꞌu̱ ar hnini Herusalen, ngu nꞌa̱tenthebe ya wëni ár yapꞌu̱.
19 Ne nze̱ye̱ ya xodyo xki ma ba kꞌöꞌsa ar Marta ne ar Maria, nda hñuꞌmba yá mu̱i ngetho xki du yá indö.
20 Nu mi ꞌyo̱ ar Marta ndi ꞌñe ar Hesu hár ngu, bi ma ba thödi. Ha nunar Maria bi gota har ngu.
21 Ne ar Marta bi ꞌñemba ar Hesu:
—Ma tsi Hmuꞌi, nuꞌmu̱ xka ꞌbu̱hmöwa, ma indö hinxi duhmö.
22 Mödi di pöpya nꞌehe, gatho nöꞌö te gi ꞌya̱pa Jö da ꞌraꞌi.
23 Ha ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Ri indö ma da mengi da nte manꞌagi.
24 Nepꞌu̱ ar Marta bi ꞌñembabi:
—Di pödi, har ngöxpa ma da mengi da ntenu̱, xta mengi da nte gatho nuꞌu̱ xi du.
25 Ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Nuga di ju̱xa nuꞌu̱ xi du, ne di unga ar te. Nuꞌu̱ togo ñꞌemu̱igi, mödi xi du, da mengi da nte.
26 Nuꞌu̱ togo ꞌbu̱i ne ñꞌemu̱igi, hiñhamꞌu̱ da du. Ha gi ñꞌemu̱i nöꞌö di xiꞌaꞌi.
27 Ar Marta bi ꞌñembabi:
—Hö tsi Hmuꞌi, di ñꞌemu̱i go gar Kristo ár Tꞌu̱ Jö, ndi to̱ꞌmhe nda ekwa har ximha̱i.
Ar Hesu bi nzonga hár tꞌa̱gi ar Lasaro
28 Ngu mi wadi bi mönga njapꞌu̱ ar Marta, dama ba xipa ar Maria ár juhwe̱, txi ꞌramtxꞌu̱ bi ꞌñembabi:
—Xi zo̱kwa ar Utate ne to̱pꞌaꞌi.
29 Nu mi ꞌyo̱ꞌö, dama bi mꞌa̱i ma ba kꞌötsꞌi.
30 Ar Hesu hinxki yu̱tꞌatho har hnini, ka xki gohnu̱tho habu̱ ma ba thö ar Marta.
31 Ha nuya xodyo mi ꞌbu̱hnu̱ hár ngu ar Maria mi huꞌmba ár mu̱i, mi hyantꞌu̱ dama bi nangi bi bo̱nga har ngu, bi de̱ñꞌu̱, ne mi enga nꞌa ngu nꞌa:
—Di ma da nzonga hár tꞌa̱gi ár indö.
32 Ar Maria nu mi zo̱nga habu̱ mi ꞌbu̱ ar Hesu, mi hyandi bi nda̱ndihmö hár wa, ne bi ꞌñenö:
—Ma tsi Hmuꞌi, nuꞌmu̱ xka ꞌbu̱kwa, hinxi duhmö ma indö.
33 Nu mi hyanda ar Hesu xa mi zonga ar Maria, ne nuya xodyo mi ñꞌowi xa mi zoñꞌu̱ nꞌehe, xa bi ko ár mu̱i ne xa bi za̱mañꞌu̱.
34 Ne bi ꞌñeñꞌö:
—Habu̱ ga ꞌya̱hu̱.
Nuꞌu̱ bi ꞌñembabi:
—Ma tsi Hmuꞌihe, ba e gi hyandi.
35 Ne ar Hesu bi nzoni.
36 Nuya xodyo bi ꞌñenga nꞌa ngu nꞌa:
—Hyanthu̱ tengu mi mödi.
37 ꞌRa bi ꞌñeñꞌu̱:
—Gehnu̱ togo bi xokwa ár da̱ ar goda̱. Hage hinge mi tsa̱ te nda me̱fi ne hinxi duhmö ar Lasaro.
Ar Lasaro bi mengi bi nte
38 Ar Hesu xa bi za̱mañꞌu̱ manꞌagi, bi ma ba kꞌöꞌspa ár tꞌa̱gi, mi ꞌbu̱ ha nꞌar oki, ne mi kota nꞌar döta do.
39 Bi ꞌñenga ar Hesu:
—Hñöju̱ ar do.
Ha nu ar Marta ár nju nöꞌö xki du, bi ꞌñenö:
—Ma tsi Hmuꞌi, xi xötꞌi, ngetho pe̱ꞌsa goho mpa xi du.
40 Ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Ha hinxta xiꞌi, nuꞌmu̱ gi ñꞌemu̱i ma gi hyandwa ár nsunda Jö.
41 Nepꞌu̱ nuya jöꞌi bi hñöka nöꞌö ar do mi kotꞌa ár goxthi habu̱ xki tꞌa̱ ar Lasaro, ne ar Hesu bi no̱ꞌsa mhetsꞌi ne bi ꞌñenö:
—Ma tsi Dadaꞌi, di jamödi xka ꞌyo̱xa nöꞌö xta a̱ꞌaꞌi.
42 Di pödi hyaxꞌmu̱ gi o̱xkagi. Núꞌmu̱ da mönga njapꞌu̱, di honga nuya nze̱ ya jöꞌi xi mhuntsꞌi, da ñꞌemu̱i go xka pe̱nkagi.
43 Mi wadi bi mönga njapꞌu̱, bi mafi ntsꞌe̱di ne bi ꞌñenö:
—Lasaro, po̱nga nthi.
44 Ne nöꞌö xki duhmö, ba po̱ni mi so̱tꞌa ya xu̱ni dutu yá ꞌye̱ ne yá wa, ne mi ꞌba̱xa nꞌar nthuꞌmxi ár ñö. Ar Hesu bi ꞌñemba ya jöꞌi:
—Xothwu̱ ya dutu, hye̱hu̱ da ma.
Ya ndöxodyo bi nkohi hanja nda hyo ar Hesu
(Mt. 26:1‑5; Mr. 14:1‑2; Lk. 22:1‑2)
45 Nze̱ye̱ ya xodyo nuꞌu̱ ma ba huꞌmba ár mu̱i ar Maria, mi hyantꞌu̱ nöꞌö bi ꞌyo̱tꞌa ar Hesu, bi ñꞌemu̱i.
46 Ha maꞌra bi ma ba xipa ya de̱ngaꞌbe̱pate nöꞌö xki ꞌyo̱tꞌa ar Hesu.
47 Nuꞌmú̱ nuya ndömöjö ne ya de̱ngaꞌbe̱pate bi ꞌyo̱tꞌa nꞌar mhuntsꞌandö, ne bi ꞌñeñꞌu̱:
—Te ga pe̱hu̱pya. Ngetho nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ o̱tꞌa nze̱ye̱ ya ntꞌudi.
48 Nuꞌmu̱ ga he̱hu̱tho njapꞌu̱, gatho ya jöꞌi ma da ñꞌemu̱i. Mꞌe̱fa da e ya me Nroma da hwata ma nijöhu̱ ne ma hninihu̱.
49 Nu ar Kaifas nꞌa nuya möjö mar döngamöjö nor je̱ye̱ꞌö, bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Nuꞌahu̱ hinte gi pöhu̱.
50 Hinxka beñhu̱, xiñho nꞌar ñꞌo̱ho̱ da unga ár te da po̱ta gatho ar hnini, ne njapꞌu̱ gatho ma ha̱ihu̱ hinda mꞌe̱di.
51 Himbi bense̱ nöꞌö bi möñꞌö. Ngetho mar döngamöjö nunar je̱ye̱ꞌö, jange Jö bi umba nöꞌö bi mö. Mi enö, nunar Hesu ma nda unga ár te nda po̱ta ya mengu nunar ha̱iꞌö.
52 Ne hinge ho̱nse̱ nor ha̱inu̱, gatho yá bötsi Jö habu̱ gatho xi nxani, da muntsꞌa nꞌatho.
53 Jange nor paꞌö nuya ndöyu̱ bi nkohi nda hyo.
54 Nuꞌmú̱ ar Hesu bi hye̱gi mi ꞌyo ha yá nthandi ya ndöxodyo. Bi ma getꞌu̱ ha ya otꞌatꞌo̱ho̱ ha nꞌar hnini ár thuhu Efrain, ne ka bi gohwinu̱ yá ma̱xte.
55 Mi ꞌba̱pꞌu̱tho ar baxjwa, nꞌár da̱ngo ya xodyo. Nze̱ye̱ ya jöꞌi ha yá ha̱iꞌu̱ bi mꞌe̱tꞌo bi maꞌu̱ har hnini Herusalen, ma ba ntꞌaxki.
56 Núꞌmu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ har dönganijö mi honga ar Hesu, ne mi enga nꞌa ngu nꞌa:
—Te gi beñhu̱. Hage hinda e ar da̱ngopya ꞌmu̱.
57 Ha nuya ndömöjö ne ya de̱ngaꞌbe̱pate xki xipabi ya jöꞌi, nöꞌö togo nda bödi habu̱ ndi ꞌbu̱i, nda da̱ ne nda nju̱ nda njotꞌi.