12
Ar Hesu bi njoꞌspabi nꞌar hogañu̱ni núnu̱ Betania
(Mt. 26:6‑13; Mr. 14:3‑9)
Núꞌmu̱ mi ꞌbe̱ ꞌrato mpa nda zo̱ ar baxjwa, ar Hesu ba e har hnini Betania, habu̱ mi ꞌbu̱ ar Lasaro nöꞌö xki duhmö ne bi mengi bi koꞌspa ár te manꞌagi.
Ne ka bi tꞌo̱tꞌwabinu̱ nꞌar tꞌoxi. Ar Marta go mi po̱xa ar mexa, ne ar Lasaro mi huhwinu̱ har mexa nꞌehe.
Ar Maria nꞌa mbi hñö nꞌar xito, mi ñꞌe̱nga ngu made ntꞌe̱ni nꞌar hogañu̱ni xa mar mhödi, ne bi goꞌspa ár wa ar Hesu. Ne bi gu̱ yá xtö mi thukwabi, ne xo̱ge ar ngu bi ñuxa nor hogañu̱niꞌö.
Ne bi ꞌñenga ar Huda Iskariote ár tꞌu̱ ar Simu, nꞌa nuyá ma̱xte togo ma nda da̱ mꞌe̱fa:
—Yoꞌö himbi ꞌba̱ nunar hogañu̱ninu̱, xi tꞌa̱ nꞌa nje̱ye̱ ár nthöhö nꞌar jöꞌi, ne xi themba ya tsi hyoya.
Ar Huda bi mönga njapꞌu̱, hinge mi tupa ár mu̱i ya hyoya. Bi mö ngetho már bë, ha go mi höꞌö ar ꞌro̱zöbojö, ne mi ju̱ nöꞌö mi neꞌö.
Ha nunar Hesu bi ꞌñembabi:
—Hye̱hnu̱. Xi goxka ar hogañu̱ni xki kwati to̱ꞌma ár pa ma ntꞌa̱gi.
Ngetho nuya hyoya hyaxꞌmu̱ ma gi ꞌbu̱hwihu̱, ha nuga hinge hyaxꞌmu̱ ma ga ꞌbu̱hwihu̱.
Ar nkohi nda tho ar Lasaro
Nze̱ye̱ ya xodyo bi bödi ar Hesu mi ꞌbu̱hnu̱ Betania, ba eꞌu̱ ma ba kꞌöni. Ne hinge ho̱nse̱ꞌö, mi ne nda nuꞌu̱ nꞌehe ar Lasaro togo xki mengi xki nte manꞌagi.
10 Nuꞌmú̱ nuya ndömöjö bi nkoꞌu̱ nda hyo ar Lasaro nꞌehe.
11 Ngetho nöꞌö xki tꞌo̱tꞌwabinu̱, bi japa nze̱ye̱ ya xodyo xki ꞌwege ne xki ñꞌemu̱i ar Hesu.
Ar Hesu bi yu̱tꞌa Herusalen ngu nꞌar ndö mi tho̱ꞌmi
(Mt. 21:1‑11; Mr. 11:1‑11; Lk. 19:28‑40)
12 Ár hyaxꞌö nze̱ye̱ ya jöꞌi xki ꞌñe ar da̱ngo. Mi ꞌyo̱ꞌu̱ ndi ꞌñe ar Hesu Herusalen,
13 bi doka ya de̱nthi, ne bi ma ba thödi xa mi mafi mi eñꞌu̱:
—Xa nsunda Jö. Njöpa ár mꞌe̱hni Jö, gehnu̱ ár ndö ya me Israel.
14 Ar Hesu bi dinga nꞌar tsi nꞌo̱ge ne bi nto̱ge, njapꞌu̱ nda tho ngu mönga har Tꞌofo habu̱ enö:
15 Yo gi ntsuhu̱, menguhu̱ Sion;
hyanthu̱ ba ehnu̱ ri Ndöhu̱,
nto̱ nꞌar tsi nꞌo̱ge.
16 Nuyá ma̱xte himbi zo yá mfeni nꞌagitho yoꞌö xki thogi njapꞌu̱. Núꞌmu̱ mi menga hár nsunda ar Hesu, ka bi beñꞌu̱ xki tꞌotꞌa gatho nuna tema xki njapi.
17 Ne mi da̱majöni nuya mi ꞌbu̱hwi hár tꞌa̱gi ar Lasaro, núꞌmu̱ mi matꞌi ne bi koꞌspa ár te xki du.
18 Jange nuya jöꞌi ba e bi dödi, ngetho xki ꞌyo̱ꞌu̱ xki ꞌyo̱tꞌa ar Hesu nunar ntꞌudinu̱.
19 Ha nuya de̱ngaꞌbe̱pate bi ꞌñense̱ nꞌa ngu nꞌa:
—Hinte xi za̱ te xka pe̱hu̱. Hyanthu̱hmö gatho ya jöꞌi di ma te̱ni.
ꞌRa ya me Gresia mi honga ar Hesu
20 ꞌRa ya me Gresia mi ꞌbu̱hnu̱, xki ma nda ndönga Jö har da̱ngo nꞌehe.
21 Ne nuyu̱ bi watꞌa habu̱ mi ꞌba̱ ar Lipe ar me Betsaida har ha̱i Ngalilea, ne bi ꞌya̱pa ar möte bi ꞌñeñꞌu̱:
—Tata, di ne ga hanthe ar Hesu.
22 Ar Lipe bi ma ba xipa ar Andre, ne bi ma ba xipabiꞌu̱ ar Hesu.
23 Ar Hesu bi dötwabiꞌu̱ ne bi ꞌñenö:
—Xi zo̱ ar pa da hñönga ár nsunda mhetsꞌi Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi.
24 Xa majöni di xiꞌahu̱, nuꞌmu̱ nꞌar nda̱tꞌe̱i hinda zo har hwöhi ne da du, da gose̱. Ha nuꞌmu̱ da du, da unga nze̱ye̱ ar sofo.
25 Nöꞌö togo xa mö ár te, da ꞌbe̱di. Ha nöꞌö togo da u̱tsa ár tewa har ximha̱i, ma da me̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
26 Nöꞌö togo ne da me̱pkagi, dá de̱ngagi, ne habu̱ ga ꞌbu̱ka ka da mꞌu̱hnu̱ nꞌehe. Nuꞌu̱ togo da me̱pkagi, ma Dada da ꞌñeꞌspa ár nsu.
Ar Hesu bi mö ma nda tho
27 Nupya xa di tu ma mu̱i. Te ga a̱pa Jö ma Dada. Hage ga embabi: Ñöngagi hinga tho nunar thogi ba epꞌu̱. Hinda tsa̱, ngetho xta e ga thoꞌö.
28 Ma Dadaꞌi, japa da nsunda ri thuhu.
Bi nheki ꞌmu̱ nꞌar mhö ndi ꞌñe mhetsꞌi mi enö:
—Xa xta japi xi nsunda, ne ga japi da nsunda manꞌagi.
29 Mi ꞌbu̱hnu̱ nze̱ye̱ ya jöꞌi nuꞌu̱ bi ꞌyo̱xa nunar mhönu̱. ꞌRa mi enö xki tꞌo̱ nꞌar ñu̱ni, maꞌra mi enö nꞌar e̱nxe̱ xki zo ar Hesu.
30 Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:
—Hinge ma ñhoga nunar mhö xpa ehnu̱ mhetsꞌi, xpa hoñꞌa ri ñhohu̱.
31 Xi zo̱ ar pa ya meximha̱i ma da thöꞌspa majöni, ne ar tsꞌondöhi ár ndö nunar ximha̱inu̱, ma da thömba ár tsꞌe̱di.
32 Nuga, núꞌmu̱ xta nju̱xka har ha̱i ne da tsꞌu̱tkagi, ma ga tsigase̱ gatho da hyongagi.
33 Bi mönga njapꞌu̱, ne nda födi hanja nda du.
34 Ya jöꞌi bi dödi ne bi ꞌñenö:
—Nuje xta pöhe enga har tꞌofo, nunar Kristo hinda ma da göxa ár mꞌu̱i. Yoꞌö gi enö ma da nju̱xa Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi. Togo Nuna ba e bi Njöꞌi ꞌmu̱.
35 Ar Hesu bi ꞌñembabi ꞌmu̱:
—Ho̱nse̱ maꞌra ya tsi pa ma gi ꞌbu̱hwihu̱ ar ñotꞌi. ꞌYohu̱ núpya gi pe̱ꞌsu̱ ar ñotꞌi, yo ma da zu̱ꞌahu̱ ar ꞌbe̱xui. Ngetho nuꞌu̱ ꞌyo har ꞌbe̱xui hingi handi habu̱ di ma.
36 Jange núpya gi ꞌbu̱hwihu̱ ar ñotꞌi, ñꞌemu̱ibihu̱ ne gi mbötsihu̱ ar ñotꞌi.
Njapꞌu̱ bi mönga ar Hesu. Mꞌe̱fa bi ma ba ñꞌöni habu̱ hinge nda hyantꞌu̱.
Ya xodyo himbi ñꞌemu̱ibi ar Hesu
37 Mödi ar Hesu xki ꞌyo̱tꞌa nze̱ye̱ ya ntꞌudi ha yá hmi ya xodyo, nuꞌu̱ himi ñꞌemu̱i.
38 Bi njanu̱ ne nda tho ngu xki mönga ar mꞌe̱hni Isaia núꞌmu̱ bi ꞌñenö:
Tsi Hmuꞌi, hinto xi jamfi nöꞌö di möñhu̱.
Hinto xi ñꞌemu̱i nuya döta ntꞌudi xka ꞌyo̱tꞌe.
39 Himi tsa̱ nda ñꞌemu̱iꞌu̱, ngetho bi ꞌñenga ar Isaia nꞌehe:
40 Jö bi gotwa yá da̱, ne bi japi bi me yá mfeni,
Njapꞌu̱ hinda xo yá da̱ da hyandi,
ne hinda kwata ha yá mu̱i,
ha nuga da tsa̱ ga umba ar nzaki.
41 Ar Isaia bi mönga njapꞌu̱ núꞌmu̱ mi hyandwa ár nsunda, ne bi da̱majöni togonu̱.
42 Mödi njapꞌu̱, nze̱ye̱ ya xodyo bi ñꞌemu̱ibi ar Hesu, mödi himi da̱majöni, ngetho mi tsu ya de̱ngaꞌbe̱pate nda ꞌye̱nga ha yá nijö.
43 Ngetho mi honi nda ꞌñeꞌspa yá nsu ya jöꞌi, hinge Jö.
Ya jöꞌi ma da duxa yá tsꞌoki ngetho himbi ñꞌemu̱i nöꞌö bi mönga ar Hesu
44 Ar Hesu bi ñö ntsꞌe̱di bi ꞌñenö:
—Nöꞌö togo ñꞌemu̱igi, hinge ho̱nse̱ ñꞌemu̱igi, ñꞌemu̱i togo xpa pe̱nkagi nꞌehe.
45 Ne nöꞌö togo handgagi ma mꞌu̱i, handwa ár mꞌu̱i nöꞌö togo ba pe̱nkagi.
46 Nuga go dar ñotꞌi, xta ekwa har ximha̱i. Gatho nuꞌu̱ togo da ñꞌemu̱igi, hinda mꞌu̱ har ꞌbe̱xui.
47 Nöꞌö togo xi ꞌyo̱xa nöꞌö xta mö ne hinda ꞌyo̱tꞌe, hingo ma ga e̱ntꞌwa ár mfe̱i. Ngetho hinxta eka ga e̱ntꞌwa ár mfe̱i ya meximha̱i, xta e ga po̱kaꞌu̱.
48 Nöꞌö togo u̱tsagi ne hingi ne da ñꞌemu̱i nöꞌö di mö, ꞌñe togo da ꞌye̱ntꞌwa ár mfe̱i, gehnu̱ ar mhö xta xiꞌahu̱, go da ꞌye̱ntꞌwa ár mfe̱iꞌö har ngöxapa.
49 Ngetho hinxta bense̱ nöꞌö xta mö. Ma Dada togo ba pe̱nkagi, bi xikagi teme ga mö ne ga xipa ya jöꞌi.
50 Ne di pödi, nöꞌö te xi ꞌbe̱pkagi, gehnu̱ da xiꞌahu̱, ne da ꞌraꞌahu̱ ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Jange nöꞌö di mö di te̱nda ngu xi xikagi ma Dada.