16
Di xiꞌahu̱ njapꞌu̱, ne hingi ꞌwehu̱ xta ꞌñepꞌu̱ ya ntꞌu̱tsa.
Ma da tꞌe̱ñꞌahu̱ ha ya nijö, ne ma da zo̱ ya pa núꞌmu̱ togo ma da hyoꞌahu̱, njapꞌu̱ pe̱pa Jö empꞌö.
Nuꞌu̱ ma da ꞌyo̱tꞌahu̱ njapꞌu̱, ngetho hingi pöꞌu̱ togo ma Dada, ne hingi pöꞌu̱ togogi.
Xta xiꞌahu̱ nuya mhöyu̱, ne núꞌmu̱ xta tho njapꞌu̱, gi beñhu̱ xta xiꞌahu̱ mꞌe̱tꞌo.
Ár ꞌbe̱fi ár Hñö Jö
Hinda xiꞌahu̱ njapꞌu̱ ár ndu̱i, ngetho ndi ꞌbu̱hwithohu̱.
Ha nupya ma ga penga habu̱ bi ꞌbu̱ togo ba pe̱nkagi. Ne hinto xka ꞌya̱ngagihu̱ habu̱ gar ma.
Ho̱nse̱ xa gi tu ri mu̱ihu̱ ngetho xta xiꞌahu̱ njapꞌu̱.
Majöni di xiꞌahu̱, gi to̱ꞌmhu̱ ri ñhohu̱ nuꞌmu̱ gar maga. Nuꞌmu̱ hinga ma, hinda e ar Humamu̱i. Ha nuꞌmu̱ ga ma, ma ga pe̱mpꞌahu̱ gi ꞌbu̱hwihu̱.
Nu xta zo̱ꞌö, ma da hñuꞌmba yá hmi ya jöꞌi, da böꞌu̱ xa tu yá tsꞌoki, hanja da mꞌu̱ xiñho, ne Jö ma da hñöꞌspa majöni.
Ma da utwabiꞌu̱ xa tu ya tsꞌoki, ngetho hingi ñꞌemu̱igi.
10 Ma da utwabi hanja da mꞌu̱i xiñho, ngetho nuga ma ga penga manꞌagi habu̱ bi ꞌbu̱ ma Dada, ne hinge ma gi hyandgagihu̱.
11 Ne da utwabi ar thöxamajöni, ngetho nöꞌö togo ndöwa har ximha̱i, xi wadi xi thuꞌspa ár mfe̱i.
12 Di pe̱ꞌsta ma nze̱ye̱ tema ga xiꞌahu̱, ha nupya hinda tsa̱ ga utꞌahu̱, ngetho hinda tsa̱ da zo ri mfenihu̱ xo̱ge.
13 Nu xta epꞌu̱ ár Hñö Jö nöꞌö mönga majöni, ma da ꞌyotꞌahu̱ xiñho ar ꞌñu nöꞌö majöni. Ngetho hinda ma da mönga nöꞌö bense̱, ma da mönga nöꞌö xi ꞌyo̱de, ne da xiꞌahu̱ nöꞌö tema da tho mꞌe̱fa.
14 Ma da ꞌñeska ma nsu, ngetho ma da gu̱nka ma me̱ti ne da utꞌahu̱.
15 Gatho nöꞌö ár me̱ti ma Dada ma me̱ti nꞌehe, jange xta xiꞌahu̱ da gu̱nka ma me̱ti ne da utꞌahu̱.
Ma da the ar dumu̱i, ma da zo̱ ar johya
16 ꞌBe̱ ꞌra ya tsi pa, ne hinge ma gi hyandgagihu̱. Ne da tho maꞌra ya tsi pa, ne ma gi hyandgagihu̱ manꞌagi, ngetho gar ma habu̱ bi ꞌbu̱ ma Dada.
17 Nuꞌmú̱ ꞌra yá ma̱xte mi enga nꞌa ngu nꞌa:
—Tema di bo̱nga nöꞌö te mö enö: ꞌBe̱ ꞌra ya tsi pa, ne hinge ma gi hyandgagihu̱. Ma da tho maꞌra ya tsi pa, ne gi pengi gi hyandgagihu̱, ngetho gar ma habu̱ bi ꞌbu̱ ma Dada.
18 Mi eñꞌu̱:
—Tema di bo̱nga nöꞌö eñꞌö: ꞌBe̱ ꞌra ya tsi pa. Hindi pöhu̱ tema ne da mö.
19 Ar Hesu bi bötho tema mi ne nda ꞌya̱mbabiꞌu̱, jange bi ꞌñembabiꞌö:
—Yoꞌö gi ñꞌa̱ñhu̱ nꞌa ngu nꞌa nöꞌö te xta xiꞌahu̱: ꞌBe̱ ꞌra ya tsi pa, ne hingi hyandagihu̱. Ne ma da tho maꞌra ya tsi pa, ne gi hyandgagihu̱ manꞌagi.
20 Xa majöni di xiꞌahu̱, xa ma gi nzoñhu̱ ne ma gi thohu̱ ar dumu̱i, ha nuya meximha̱i ma da njohya. Mꞌe̱fa nuna ri dumu̱ihu̱ ma da thege, ne ma da e ar johya.
21 Ma gi njahu̱ ngu nꞌar ꞌbe̱hñö tho ya u̱gi ngetho xi zo̱ yá pa da mꞌu̱ ár bötsi. Ha nu xta wadi da mꞌu̱ ár bötsi, da pumhnitho ar u̱gi bi thogi, di töte ar johya pe̱tsꞌi, ngetho xi zo̱kwa nꞌar bötsi har ximha̱i.
22 Gi njahu̱pya, xa gi tu ri mu̱ihu̱. Ha núꞌmu̱ xka pengi ga hantꞌahu̱, xa ma gi njohyahu̱, ne hinto ma da hñöñꞌahu̱ nunar johyanu̱.
23 Nuya paꞌu̱ hinte ma ntꞌa̱ni gi ꞌya̱ngagihu̱. Xa majöni di xiꞌahu̱, gatho nöꞌö gi ꞌya̱pabihu̱ ma Dada gi no̱nju̱ ma thuhu, go da ꞌraꞌahu̱ꞌö.
24 Hinte xka ꞌya̱pathohu̱ gi no̱nju̱ ma thuhu. ꞌYa̱fu̱ ne da tꞌaꞌahu̱, njapꞌu̱ da nxo̱ge ri johyahu̱.
Ar Hesu bi dö ar ximha̱i
25 Nöꞌö xta xiꞌahu̱ xta mönga mꞌede. Ma da zo̱ ar pa hinga zoꞌahu̱ njapꞌu̱. Ma ga xiꞌahu̱ nꞌagitho togo ma Dada, ne njapꞌu̱ da zo xiñho ri mfenihu̱.
26 Nuya paꞌu̱ ma gi ꞌya̱pabihu̱ ma Dada gi no̱nju̱ ma thuhu. Di xiꞌahu̱ hinge mahyoni ga a̱pa ma Dada da ꞌyo̱tꞌahu̱.
27 Gese̱ ma Dada möꞌahu̱, ngetho xka mökagihu̱, ne xka ñꞌemu̱ihu̱ xta e habu̱ bi ꞌbu̱ꞌö.
28 Ndi ꞌbu̱ habu̱ bi ꞌbu̱ ma Dada, ne xta ekwa har ximha̱i. Ma ga tsokwa ar ximha̱i, ne ga penga manꞌagi habu̱ bi ꞌbu̱ ma Dada.
29 Nuyá ma̱xte bi ꞌñembabi:
—Nupya gi ñö xiñho, ne hinte ma ꞌbede gi mö.
30 Xi zo ma mfenihepya gi pö gatho, hinge mahyoni te da tꞌa̱ñꞌaꞌi. Jange di ñꞌemu̱ihe xka e habu̱ bi ꞌbu̱ Jö.
31 Ar Hesu bi dötwabiꞌu̱ ne bi ꞌñenö:
—Hage gi ñꞌemu̱ihu̱pya.
32 Pöhu̱ ma da epꞌu̱ ar pa, ne di xiꞌahu̱, ꞌba̱pꞌu̱tho núꞌmu̱ ma gi mfonthu̱. Nꞌa ngu nꞌa ma gi ju̱hu̱ ri ꞌñuhu̱, ne ma gi hye̱gase̱hu̱. Mödi hinga ma ga ꞌbu̱se̱, ma ga ꞌbu̱ꞌbe ma Dada.
33 Xta xiꞌahu̱ njapꞌu̱, gehnu̱ da jaꞌahu̱ gi ꞌbu̱hu̱ ter entho ga ꞌbu̱hwihu̱. Nuwa har ximha̱i ma gi thohu̱ ya thogi. Yo gi tu ri mu̱ihu̱, ngetho nuga xta tö ar ximha̱i.