5
Bbʉ ya xquí tzi cja mpa, pé bi ncja hnar mbaxcjua pʉ Jerusalén, bi guatijʉ pʉ rá ngu̱ cʉ judio. Guejti car Jesús bi bøx pʉ jar jñini Jerusalén pe hnar vez. Pʉ Jerusalén mí bbʉh hnar tanque ca mí po deje, mí nzøtihui car cjoti ca mí coti göhtjo car ciudad. Car tanque mí bbʉ cerca pʉ jar goxtji pʉ jabʉ mír ñʉti cʉ dɛjti, cja̱ mí ju̱ cár tju̱ju̱ Betesda. Ncjapʉ nguá xijmʉ cʉ cja̱hni cʉ mí ña̱ gá hebreo. Mí bbʉ cʉtta portal jáy nttza̱ni car tanque, cja̱ mí cuati pʉ rá ngu̱ cʉ döhtji, mí bbom pʉ ja portal. Guegue‑cʉ mí tzöhui rá ngu̱ clase cʉ jnini. Mí bbʉh pʉ cʉ godö, co cʉ dohua, co cʉ cja̱hni cʉ jí̱ mí tzö di hña̱ni. Már tøhmijʉ di hña̱n car deje. Bbʉ‑bbʉ mbá ca̱h hnar ángele, mí cjajpi mí hña̱n car deje. Nubbʉ, car döhtji ca di ga̱ta nttzɛdi primero bbʉ nguá hñá̱n car deje, nuca̱ di joh‑ca̱, di wen car jnini ca mí tzöhui. Már bbʉh pʉ hnar hñøjø, ya xi mí pɛhtzi treinta y ocho año jí̱ mí tzö di hño. Car Jesús bi cca̱hti car döhtji‑ca̱, már bbɛm pʉ, cja̱ bi ba̱di, ya xi már ndo ngu̱ cjeya xquí tzöhui car jñini‑ca̱, guejtjo ya xquí ndo dura pʉ jár nttza̱ni car tanque. Guegue bi dyön car döhtji, bbʉ:
―¿Cja guí ne gui zö?―
Bi da̱j ya car döhtji, bi hñi̱na̱:
―Nuquɛ, tada, u̱jtjo to da hñi̱jcö pʉ jar tanque bbʉ ga hña̱n car deje. Bbʉ dí tzögö gu ca̱ti, ya xní hmɛto pé hnaa, xní ga̱ti, i ta̱guigö.―
Nubbʉ, bi da̱h car Jesús, bi xifi:
―Bböj ya, gui cjʉx quer mfi̱di, cja̱ gui hño.―
Nguetica̱ bi zö car hñøjø, bi nantzi, bi gʉx cár mfi̱di, bi hño. Bbʉ mí ncja‑ca̱, mí nsabado, car pa ca mí tzu̱jpi cʉ judio. 10 Diguebbʉ ya, cʉ dda möcja̱ cʉ mí mandadobi cʉ judio bi xijmʉ car hñøjø ca xquí zö:
―Jin gui tzö gui tu̱x quer mfi̱di ya, como nuya, ʉr pa dí tzöyajʉ. Jin gui tzö te gu pɛjmʉ ya.―
11 Pé bi da̱h car hñøjø ca múr döhtji jma̱ja̱:
―Car hñøjø ca xí dyøtjegui, guegue xí xijqui: “Cjʉx quer mfi̱di cja̱ gui hño.”―
12 Nubbʉ, quí jefe cʉ judio pé bi dyönijʉ car hñøjø, bi hñi̱mbijʉ:
―¿Toca̱ xí xihqui gui cjʉx quer mfi̱di cja̱ gui hño?―
13 Nu car hñøjø jin gá mba̱di te múr ju̱ cár tju̱ju̱ car cja̱hni ca xquí jojqui, como már dʉdi pʉ cʉ cja̱hni, cja̱ ya xquí wem pʉ car Jesús. 14 Diguebbʉ ya, bbʉ mí hna rato, car hñøjø pé bi ntjɛhui car Jesús pʉ jar templo. Cja̱ car Jesús ya bi xifi:
―Cca̱htijma̱, ya xcú zö. Gui jiɛj ya ca rá nttzo ca nguí øte, pa jim pé da zʉhqui pé hnar cosa más drá ʉ́.―
15 Diguebbʉ ya car hñøjø bi ma bú cöx quí jefe cʉ judio, mí gue car Jesús ca xquí dyøtje. 16 Mí dyøj ya‑ca̱ quí jefe cʉ judio, bi ʉjʉ car Jesús, cja̱ bi dyøhtibijʉ tu̱jni, como guegue mí dyøtje döhtji car pa nsabado, gue car pa mí tzu̱jpijʉ. 17 Nu car Jesús, bbʉ mí ttöni ¿dyoca̱ mí pɛh car pa gá nttzöya? bi xih cʉ cja̱hni cʉ mí hñöni:
―Göhtjo ʉr pa i øti ca rá zö cam Tzi Ta ji̱tzi, jin gui tzöya‑ca̱. Hne̱jquigö, dí ncjadipʉ, dí föx yʉ cja̱hni göhtjo ʉr pa.―
18 Nu cʉ judio cʉ mí mandado, bbʉ mí dyødejʉ nʉr palabra‑nʉ, más gá ndo ungui ʉr cuɛ. Bi mpɛguijʉ bi jioni ja drí möhtijʉ, como car Jesús jí̱ mí tzu̱jpi car pa gá nttzöya. Jønca̱, pé xquí ma̱, mero múr ta guegue car Tzi Ta ji̱tzi, ncjahmʉ mí ne di cjatsjɛ ca Ocja̱. Eso, cʉ judio‑cʉ mí ndo ʉjʉ car Jesús.
La autoridad del Hijo de Dios
19 Diguebbʉ ya, car Jesús pé bi xih cʉ judio cʉ mí ja̱ ʉ́r cargojʉ:
―Cierto na̱r palabra na̱ gu xihquijʉ, nugö ʉ́r Ttʉgui ca Ocja̱, cja̱ jin dí mbe̱ntsjɛ ja grá pɛjcö. Dí cca̱hti ja ncja ga pɛh cam Tzi Ta ji̱tzi, cja̱ dí øti ncjadipʉ. 20 Como i negui cam Tzi Ta pʉ ji̱tzi, i u̱jtigui göhtjo ja ncja grá pɛjcö, eso, dí øtigö milagro. Segue gu øtigö göhtjo ca da u̱jtigui cam Tzi Ta. Nuquiguɛjʉ, xquí cca̱htijʉ cʉ dda milagro más drá nzɛdi ni ndra ngue cʉ ya xcú cca̱htijʉ. Nubbʉ, da ndo hño ir mʉyjʉ, bbʉ. 21 Rá nzɛh cam Tzi Ta ji̱tzi, cja̱ guegue da cjajpi da jña̱ ʉ́r jña̱ cʉ ánima, pé da xotzi, da un car nzajqui ca jin da tjegue. Hne̱quigö, ʉ́r Ttʉgui ca Ocja̱, dí pɛhtzi cam cargo pa gu ungui nzajqui göhtjo cʉ to dí ne gu xotzi. 22 Bbʉ xta nantzi cʉ ánima cja̱ da tja̱mpi ʉr huɛnda, jin gui gue cam Tzi Ta da juzga‑cʉ́. Nugö, xtá juzga. Como ʉ́r Ttʉguigö car Tzi Ta ji̱tzi, xí ddajqui cam cargo pa gu cja ʉr nzöya. 23 I ne guegue parejo da tti̱zquibbe dí yobbe. Yʉ cja̱hni yʉ i despreciaguigö, ʉ́r Ttʉgui ca Ocja̱, nuyʉ́ i despreciajʉ hne̱je̱ car Tzi Ta ji̱tzi, como nucá̱ xpá mɛnquigö.
24 Cierto na̱r palabra na̱ dí xihquijʉ, cʉ cja̱hni cʉ i ju̱hpi ndu̱mʉy yʉ palabra dí ma̱, guejtjo i e̱me̱, gue car Tzi Ta ji̱tzi xpá mɛnquigö. Guegue‑cʉ ya xqui pɛhtzi car nzajqui ca jin da tjegue, cja̱ jin da cju̱h pʉ jabʉ da gu̱tijʉ ca rá nttzo ca xí dyøtijʉ. Má̱hmɛto, ya xi mír ma di bbɛdijʉ, pe nuya, ya xí ndöti car nzajqui ca jin da tjegue. 25 Dyøjma̱jʉ na̱r palabra na̱ gu xihquijʉ: Nugö, ʉ́r Ttʉgui ca Ocja̱. Ya xí nzʉj nʉr pa, ya xtú fʉh cam bbɛfi. Dí nzoj yʉ cja̱hni, como jin gui pɛhtzi‑yʉ́ car nzajqui ca jin da tjegue. Cʉ to da dyøh ca dí ma̱ngö, xtá ungö cár nzajqui. 26 Car Tzi Ta ji̱tzi i pɛhtzi car nzajqui ca jin da tjegue, cja̱ rí hñe̱ guegue car nzajqui‑ca̱. Hne̱quigö, como ʉ́r Ttʉgui ca Ocja̱, dí pɛhtzi car nzajqui ca jin da tjegue. Guejtjo xí ttajqui cam cargo pa gu un yʉ cja̱hni car nzajqui‑ca̱. 27 Cam Tzi Ta ji̱tzi xí hñi̱xquigö pa gu cja ʉr nzöya, gu ja̱mpi ʉ́r huɛnda yʉ cja̱hni, como guejquigö dúr cja̱hni xpá mɛnqui hua jar jöy. 28 Dyo dí dyo ir mʉyjʉ por rá ngue nʉ xtú xihquijʉ. Ya xpa e̱h car hora bbʉ xtá nzojni göhtjo cʉ cja̱hni, gu ncjá ncja hnar nzöya, xtá mahti göhtjo cʉ ánima. Nucʉ́, xta dyøh bbʉ xtá nzojcö, cja̱ da bøxijʉ pʉ jabʉ xquí hñöjmʉ. 29 Göhtjo da nantzijʉ. Cʉ xí dyøti ca rá zö da ttun car nzajqui ca jin da tjegue. Nu cʉ xí dyøti ca rá nttzo da ttɛmbi cár castigojʉ, da cju̱h pʉ jabʉ da gu̱ti ca rá nttzo ca xí dyøtijʉ.
Pruebas de la autoridad de Jesús
30 Göhtjo yʉ dí øtigö, dí yobbe cam Tzi Ta ji̱tzi, cja̱ guegue i xijqui ter bɛh ca̱ gu øte. Cam Tzi Ta xí hñi̱xquigö gá nzöya, cja̱ dí juzga yʉ cja̱hni ncja ngu̱ ga xijqui. Dí øhtibi jujticia yʉ cja̱hni, como dí pɛjpi car Tzi Ta ca xpá mɛnqui. Jin dí øhtibitjo ncja ngu̱ dra mbe̱ntsjɛ. 31 Dí jñɛbbe hnar cja̱hni xí ttzojni pa da dö cár aclaración. I ttönguigö tema cargo dí pɛhtzi. Jin di joh bbʉ gua dötsjɛ cam palabra, como jin di tte̱me̱gui. 32 I bbʉh ca hnam testigo ca i föxqui. Dí pa̱di, i ma̱n ca ncjua̱ni car testigo‑cá̱, cja̱ rí ntzöhui da tte̱me̱. 33 Nuquiguɛjʉ, gú cu̱jmʉ jmandadero, bi möjmʉ pʉ jabʉ már bbʉh car Juan, bú önijʉ guegue jabʉ xtá e̱jcö. Guegue bi ma̱n ca ncjua̱ni, bi xihquijʉ jabʉ xtá e̱jcö, cja̱ gú dyødejʉ ter bɛh ca̱ bi ma̱. Car Juan bi dö cár palabra ncja ngu̱ hnar testigo. 34 Nugö, jin tza dí nesta yʉ cja̱hni pa da dö cár testimoniojʉ, toguigö, como i bbʉ pé hnam testigo ca jin gur cja̱hni. Nuya, dí mbe̱mbiquijʉ digue ca mí xihquijʉ car Juan, xa̱jma̱ gui hñemejʉ, guejquigö xpá mɛnquigö car Tzi Ta ji̱tzi cja̱ pa ncjapʉ gui tötijʉ car nzajqui ca jin da tjegue. 35 Car Juan mí xihquijʉ ca ncjua̱ni. Tzi clarotjo mí nzohquijʉ. Mí jñɛjmi hnar lámpara ca i yoti rá zö. Nuquɛjʉ, tengu̱ mpatjo gú dyøjmʉ car palabra mí ma̱ guegue, ncjahmʉ nguí ne güi hñe̱me̱jʉ. 36 Car Juan mí xihquijʉ ntjumʉy jabʉ xtá e̱jcö. Mír ntzöhui güi hñe̱me̱jʉ ca mí ma̱. Nu cʉ milagro dí øtigö, mas rá ndo zö‑cʉ pa gui hñe̱me̱jʉ, gue car Tzi Ta ji̱tzi xpá mɛnquigö, cja̱ xí ddajqui poder. Como xí ddajqui cam ttzɛdi cja̱ co cam ntsjɛjqui pa gu øti‑cʉ́, eso, dí øte. 37 Guegue cam Tzi Ta xpá mɛnqui hua jar jöy. Guejtjo xí dö cár palabra xí ma̱ toguigö. Ncjahmʉ ʉr testigo guegue, pe como jin gur cja̱hni, jin gui tzö gui cca̱htijʉ dra bböh pʉ, o gui dyødejʉ dra ña̱, como jin gui ni̱gui. 38 Pe nde̱jma̱ ya xí dö cár palabra cam Tzi Ta. Guehpʉ ja Escritura xí dö cár testimonio. Nuquiguɛjʉ, jin guí e̱me̱jʉ cár palabra cam Tzi Ta, como jin guí e̱me̱jʉ, ¿cja guejcö xpá mɛnqui‑ca̱? 39 Nuquɛjʉ, guí mpɛguijʉ guí nxödijʉ cʉ Escritura, como guí i̱na̱jʉ, bbʉ gui dyøtijʉ ncjapʉ, xquí tötijʉ car nzajqui ca jin da tjegue. Pe guejtsjɛ cʉ Escritura i ma̱ guejquigö gua e̱jcö pa gua un yʉ cja̱hni car nzajqui‑ca̱. 40 Nuquiguɛjʉ, jin guí ne gui hñemeguijʉ pa gu ddahquijʉ car nzajqui ca dá ja̱.
41 Nugö, jí̱ xtá e̱jcö pa gu joni ja drí hñi̱zquigö yʉ cja̱hni. Gue car Tzi Ta ca bí bbʉ ji̱tzi i i̱zquigö. 42 Nuquiguɛjʉ, hnahño gri mbe̱nijʉ. Dí pa̱di, jin guí nejʉ ca Ocja̱ cja̱ jin guí i̱zquigöjʉ. 43 Cam Tzi Ta ji̱tzi xpá mɛnquigö cja̱ xí ddajqui cam cargo. Nuquiguɛjʉ, jin guí e̱me̱jʉ, ¿cja cierto xtá e̱jcö pʉ? Bbʉ di hñe̱je̱ pé hnar cja̱hni ca di ja̱tsjɛ cár cargo, nucá̱ güi hñemejʉ‑ca̱. 44 Pe jin guí ne gui hñemejʉ nʉr palabra dá ja̱. Nuquɛjʉ, guí ndo ne pa da tzøhquijʉ cja̱ da hñi̱zquijʉ quir mi̱nga̱‑cja̱hnijʉ. Jin guí jonijʉ ja grí hmʉpjʉ pa da tzøhquijʉ ca Ocja̱. Guegue i bbʉjtsjɛ, ddatsjɛ ca Ocja̱ rí ntzöhui gu i̱htzibijʉ. 45 Ba e̱h car pa bbʉ xta nzojnquijʉ cam Tzi Ta pʉ ji̱tzi, pa da jña̱nquijʉ ʉr huɛnda. Dyo guí mbe̱nijʉ, má̱s guejcö gu xifi tema cosa rá nttzo xcrú dyøtijʉ. Pe nde̱jma̱ i bbʉh ca hnaa ca da xihquijʉ guí tu̱jʉ ca rá nttzo bbʉ xta ncja car juicio, gue ca ndor Moisés, cja̱ guí ndo i̱htzibijʉ‑ca̱. Nuquɛjʉ, guí tøhmijʉ da möxquijʉ car Moisés, pe jin guí e̱me̱jʉ ca mí ma̱. 46 Bbʉ güi hñe̱me̱jʉ ca mí ma̱n ca ndor Moisés, güi hñe̱me̱jʉ, guejcö xpá mɛnquigö car Tzi Ta ji̱tzi. Como i ma̱m pʉ ja libro cʉ bi dyøti car Moisés, toguigö cja̱ te rá nguehca̱ gua e̱je̱. 47 Nuquiguɛjʉ, jin guí ne gui hñe̱me̱jʉ car palabra ca bi ma̱n car Moisés digue ca hnaa ca di hñe̱je̱. ¿Ja ncja grí hñemejʉ ca dí ma̱ngö bbʉ?― Ncjanʉ gá ma̱n car Jesús.
Jesús da de comer a cinco mil hombres