10
1-2 Ka o'nosoo numme Jew numu nanamooatupu manepu-witu nu mu natugwengakwu, o'no mu saa'a oetu nakasopedakwadoodooa, tooe haga tooe tamme-matu sumuna oo watzekukwu, ka besa te pooha nasootuhipe ka tammesoo tuma'emukwase. Ka o'nosoo numme nanamooatupu ka Te Naa yadooawabe, Moses mee naneadu nageno'o. Umu baa-wi namatzakapu-wa'ne ka Te Naa pumme mooheno'o, ka koomeba, yise ka tubetse baa pumme oo tzakwonakuse umu yise oo-toogoo me'a. Oosoo ka tu pooha-ma nanasookwugidu mu tzapoonnekute. Te Naa yise ka tubetse baa putoogoo mu meakwuna na'emota tsapedoo'akuse, umu numu yise ka oo pasawoyo'ato ninapatoo mangeka. 3-4 Soo Te Naa ka tu pooha-ma mu makase, baa ka tupe-nagakoo mu baamaka. Oosoo tupe ka Te Pabe'e-wa'ne'yoosoo. Oosoo tooe hano tooe umu-no mea. Pana yise tooe no'yoona umu-nagatu ka saa'a, gi ka Te Naa besa po nageka'a. Umuoo soo Te Naa gi sootuha'e, ka suda mu tumatugu-kwi, umu yise tu'i, ka oona gi hekwana manepetugase.
Tamme sakwa oo sopedakwadoo, soo suta mu tumatuguna umu-matoo kodyukwu. “Gi sakwa mu umu-wa'ne manepana,” mee soo Te Naa te tuyatuukwe'e. Tamme sakwa ka hemma namadabue-matoo umu-wa'ne gi nanesootuhipana. Soo Te Naa unnena meeoo nabotugu,
“Mu numu tuka aatase, hebena, yise nuga yotsuyakwe, nanesootuhina ka hemma namadabue-matoo.”
8-9 Tamme sakwa gi kukumma'a-nosoo nanapootamapana umu-matu-wa'ne. Ewa'yoo umu-matu tu'i, togogwa tukue-ma, umu ka kukumma'a-no nanapootama. Umu ka Te Naa tumadina soopoonnena, gi oo naka'oedyukuna. Gi oo manepana. 10 Mu sakwa gi Te Naa nesootzemapana umu-matu-wa'ne. Umu puu tuoegoese, tu'i. 11 Ka o'nosoo umu nanamooatupu manepu nabotugu, ooonne'yoona soo Te Naa meno'o te tuyatuukwe, gi umu-wa'ne'yoopana. 12 Tamme sakwa ooosapa gi ka Te Naa besa po ma'wupana. Tooe tamme besa nasooyugwepana, “Numme besa'yoona, numme gi ka Te Naa besa po ma'wuka-wa'ne'yoo,” tamme sumuna oo ma'wukekwu. 13 Tooe ka sutakoo tamme suda ma'emukwa tuungu sapa tamme sakwa gi oo nakabetseapana. Mooasoo ewa'yoosoo numu ookowsoo ma'emukwapu. Tamme ka Te Naa-ma mesoo nasoonatza'e. Oosoo gi umuoo sutakoo tusoohanepe tamme-matoo soonoyugwe. Soo Te Naa gi umu suta natusoohanedu te gea'a tamme ka te natzooe-ma oo nuutumooekwu. Tamme ka suda natusoohanedu hee-gana, oosoo te pooha-makakwu tamme sakwa yise ka suda namanedu nuutumooe.
14 Mu sakwa ka kumma'a-matoosoo mu numu nanesootuhi suu'mu mu nuutumooe gi umu-no'yoopana. 15 Mu ka unu sokwamana muusoo oetu soohane, ka e unne-kwitoo how esoo besa'yoo, tooetoo suta'yoo. 16 Tamme ka tseda-witu atsa tutza'emukwa baa hebese, mooasoo pukwitoo a nananesootuhipu yise ka tukaba tukase, tamme sumuoosoo manekwu ka Te Pabe'e pooha-toohakwi. 17 Tamme no'yoona ka sumuoosoo tukaba tuka mee unnena, tamme sumu'yoosoo tooe tamme ewa'yoopana.
18 Soo mu Jew numu puu ka o'nosoo ka tukana, ka pabow nanesootuhi nobe-witoo tukapu nahanegayina nanesootuha'e Te Naa-matoo. O'no umu Te Naa-no sumusoo manikwu.
19 Soo hemma namadabuena gi pooha-ga'yoo mee nu unnena meeoo. 20 Esoo tukapu ka mu hemma namadabuena nageana, mu numu pumatoo mu nanesootuhina, ka umu sutakoo tubetse nageana. Nu gi oo petzape mu sakwa gi umu-no nanesootuhipana. 21 Gi tamme ka Te Pabe'e nesootuhina, nanano tukana, yise ka umu numu mu suta-matoo nanesootuhidu-no tukana, umu-no hebe-wa'ne'yoo tuwazoo. Oosoo gi toge tabu'a. 22 Soo Te Pabe'e gi besa soonammekwu ka oo te manakwe. “Numme unu natzoe,” mee mu. Pana Te Pabe'e tamme ooonakwasoo unu natzooe.
23 “Numme tooe hemma tooe mesoo tuka,” mee'e gi sokwamapana, gi oo manepana, gi ka a tookoo ka suta-matoo nanesootuhina nagea u tukapana, oosoo gi pumme tuka-wa'ne'yoo, mu saa'a ka oo manena ka umu besa pudu tunaka'oedyukudu manayahadooa. 24 Mu sakwa mu tummatzi gi muusoo namakoo tusoohanepana. 25 Ka nanatumudu a tookoo mu mesoo tuka. Tooe ka suta-matoo a tookoo sapa oosoo gi hownne'yoo ka oo sopedakwadoona mu sakwa ka gi oetu tutubengana. 26 Soo Te Naa unnepu mee na'unakwe, “Soo Te Pabe'e no'oko ka teepu matabuepuna, no'yoona hee makoobatu oo-gatuoo.”
27 Tamme ka gi tunaka'oedyukudu-baa tukana tamme sakwa no'oko hemma tamme oo makana tuka, gi oetu tubengapana. “Esoo a tokoo haa'a hemma namadabuena, numu pumatoo nanesootuhina nageana?” 28 Pana ka tooe haga tooe mumme u tuukwe'e masoo ka sutakoo nageana, gi oo tukapana, 29 gi ume putoogoo tumatuguna. Soo numu o tukadu u tuukwedu sumuna meeoo soonammena, “Oosoo tookwa gi suta-matoo nanesootuhidu.” 30 How sakwa manena nu kummakoosoo tusooyugwena-koobatoo nabeatse-gana nu gi tookoo tuka? Nu ka Te Naa-matoo nanesootuhi, makoobatoo, “Nu sakwa a mesoo tuka,” mee sumuna mu unakwe. 31 Tooe how tooe manena tukana, tooetoo hebena, besa sapa oo hane tabua, mu numu te poonnena ka Te Naa besa sooyugwekwu. 32 Tamme sakwa no'obatusoo numu gi ka Te Naa oowemota nemayugwepana, yise Te Pabe'e naka'oedyukudu, tuwazoo ooosoo. 33 Nu no'oko numudoo soobesa'yoo, gi nu nuusoo namakoo tusoohane. O'no mu numu namagwetzoikwu.