3
Mu sakwa ooosapa ne nanesootuhiku numme ka mu numu Te Pabe'e besa unnepu tuukwena, ewa'yoo oo nakase oo naka'oedyukukwu, yise mu-kwa'nesoo manekwu. Ne nanesootuhiku, soo Te Naa sutakoo tamme ooemota mayugweku, tooe ka susumudu numu gi tunaka'oedyukudu suda numme mu sooyukwe sapa. Tamme sakwa ooosapa Te Pabe'e tunetamma-kwa'ne mane. Oosoo nanesootuhi mu mayugwese, ka mu numu mumme kusegeadu oo ooemota mu neyugwese, mu magwetzoikwu. Numme mooasoo oo sopedakwatoo mumme ne tuukwe-kwa'ne mu manakwe. Mu sakwa ooosapa maneno, ka Te Pabe'e-toohakwi'yoona. “Soo Te Pabe'e sakwa ooosapa nawa'nesoo mu sokwamatuguku,” mee numme mu nanesootuhikuyakwe. “Soo Te Pabe'e ooosapa no'oko numu soobedyadu. Soo Te Pabe'e gi numu nasoomenakwadu.” Numme ka Te Pabe'e-matoo mu nanesootuhikukwu, “Mu numu unu nana soobedyakwu, Te Naa-wa'nesoo yise mu gi numu nasoomenakwakwu, ka Te Pabe'e-wa'nesoo.”
Ne nanumu, soo Te Pabe'e meeoo mu tunetammakute, “Mu totoetsebu-ma gi tzabepana.” Mu totoetsebu numu gi ne nakabetseadu.
Numme gi tototseabu ka mu-baa'yoona, mu ne poonne. Numme tabewano hemma how yugwe yongo-matoo tooe mu numu tunedyooepana.
8-9 Tooe mu numutu tunedyooedu sakwa namakayakwe sapa, ooosapa namakayipana, gi hemma mu-makoo soogwa'e. Nummesoo nakwitu poohwa'e. 10 Mooasoo numme ka mu-baa'yoona meeoo mu netamma, “Mu toetzegoedu sakwa gi namakapana.” 11 Numme meeoo tunaka susumudu mu-baatu unu toetzebu, gi hemma how yugwedu. Umu ka numu matzama. 12 Umuoo ooonnekoo soo Te Pabe'e meeoo te netamma tuungu. “Muusoo nakoobatoo mane gi nakasagwipana, o'no yise mu besa sokwamakwu.”
13 Ne nanumu, ooosapa besa manenona gi nasootookepana. 14 Mu oo meesoo sopedakwadoo ka mu numu Te Pabe'e besa unnena gi mayohodu. Oo tsasoopedya oosoo ka tuma'emukwase nasookwikwu.
15 Pana yise gi mu wohonepana. Umu-too besa'yoona besakoosoo mu tuukwe ka mu ma'emukwa.
16 Soo Te Pabe'e nana-matoo te sokwamatugukute. Oo-matoo yise tamme nanesootuhina oosoo no'oko te nakasootuhina nanatamme mu nanatoge'yookwuna, yise ooosapa mu besa sokwamamokwu.
17 Nu Paul nuusoo tupokwu. O'no muusoo oo tubetse sopedakwadookwu esoo nugasoo mi-ma e tubona. 18 Nu meeoo nanesootuhi soo Te Pabe'e Jesus no'oko mu sootuhikwu.