Paul ka Timothy-matoo Mooe Tubona
1
Nuga tubona, Paul, e pua'a, Timothy-matoo. Nu mooasoo Te Pabe'e-witu u tunedyoo'epu mu Te Naa God Te Pabe'e Jesus-no meeoo e netamma, “Mu numu tuukwe ka Mu Pabe'e-witu.” Soo Te Naa togesapa te magwetzoipu. Te Pabe'e tamme poonnekwu ka pumatoo te nanetzakwiyina. O'no tamme oo-wa'ne'yookwu. Nu u sopedakwatoo. U togesoo oo naka'oedyukute ka ume e tuukwena ka Te Pabe'e Jesus-witu. Nu meeoo u nanesootuhikute soo Te Naa ka Te Pabe'e Jesus-no sakwa besa u mabetsea, u sootuhina, u magwetzoi.
Nu ka gi soo Macedonia-witoo meana, “U sakwa yaa Ephesus-wizoo,” mee nu u tubetse netamma. “U sakwa mu numu nemooagadu tunedyooe mu tuukwe umu sakwa nukatu tunedyooe-kwa'nekoosoo mu tunedyooe.” Umu sakwa gi mu Jew numu pumme tunedyooena tumayohokupana, yise kukumma'akoosoo numu pumme tunedyooena gi nakabetseapana. Oosoo ooonne'yoo numu pukwi nanahana, ka oo tu namane-kwi umu Te Naa gi naka'oedyukute. Pana soo Te Naa meeoo te tubetse netamma, “Nuka suu'mu naka'oedyuku.”
Sumuba na'unnedu soo Te Naa meeoo te netamma, “Nanasoobedyana ka nu-kwitu tubetse tunaka'oedyuku kaaheno nuga podo meano.” Susumudu numu ka Te Naa besa po ooemota maneyugwe. Umuoo sukwe apegea, gi hekwitu nehanepana. Umuoo ka mu Jew numu tumayohona gi nakasopedakwatoopana numu too'e tunedyooe. Ka moomooasoo soo Moses nanamoo'atupu mu Jew numu tumayohona te tuukwe'e oosoo besa'yoo ka pumme tu nakasopedakwatoo. Tamme sakwa oo nakasopedakwadoo ka mu Jew numu tumayohona ka mu tunaka'oedyukudu too suta'yoo, umu too'e natunedyooena gi ka mooasoo besa'yoo numu-doo. Mu ooonne'yoo suta'yoo numu: Ka Te Naa-witu suda nanatuukwedu, tu naanapua'amu mesoo goena, kumma'akoosoo numu mesoo goena. 10 Kukummanosoo nana'aheegoena, numu tooe tuduhana, esagoena, suda nana-witu na'esagoena, tooe how tooe manakwe. 11 Yow esoo Te Naa unnepu oo tuukwena. Soo Te Naa meeoo e netamma, “No'oko mu numu nuga besa unnepu tuukwe.”
12 Nu ka Te Pabe'e nesookwuga'e unu oo nakabetsea. Nuka oosoo sakwa e nakabetsea e sooyugwena soo Te Pabe'e nuka netutzeapu. 13 O'nosoo nu gisoo tunaka'oedyukuna ka Jesus suda netammana, ka oo nanumu kusegeana, nu tookwa ka Te Pabe'e wohonepana, gi oo nakasopedakwatoo. Ooonne'yoopana soo Te Pabe'e e sootuhipu. 14 Soo Te Pabe'e tunaka'oedyuku e mayugwe. 15 Soo tooe haga tooe tubetse togesapa yadoo'a ka meeoo unnena, “Soo Te Pabe'e ka te teepu-kooba petu mu sutakoo numu putamme manese mu magwetzoikwuse.” Nu yow uga tubetse suta'yoo numu. 16 Pana soo Te Pabe'e Jesus e sootuhipu. Ooonne'yoona mu tzapoonnekute, te mesoo sootuha'e tuwazoo too'e ka pumme te woho'ne sapa. Meno'o yise tuwazoo te tzapoonnekute umu pumme naka'oedyukudu magwetzoina. 17 Numme oo nesookwuga'e, “U, Ne Naa ooosapa ne moohenummekwudu, gi mobekwa-ga'yoo. U Ne Tubetse Naa. Gi haga u poonnedu. Tooe haga tooe, tooe hanotu tooe, sakwa ooosapa u nesootuhimo.”
18 E pua'a, Timothy, nu meeoo u netamma u sakwa oo tubetse nakabetsea ka Te Pabe'e Jesus no'oko hekwitu ka meeoo ume oo pooha netamma-kwa'nesoo. U oo soomayu ka o'nosoo mu numu u-makoo poohabe poonne. 19 U sakwa ooosapa Te Naa unnepu naka'oedyukuna o'no u ooosapa besa manenokwu. Susumudu numu oe tu tunaka'oedyuku soomu'wa umu ka gi tubetse besa tu soonamme-kwikoo hemma mayohona. 20 Soo Hymenaeus-no Alexander mee naneadu ooonne'yoo. Nu ka suda-tamme umu tzamuna umu sakwa oo natunedyooese, gi ka Te Naa suda netammadooa. O'no saa'a suda tu unnepu nematzagase soo Te Naa o'no mu sootuhidooa.