2
E nanesootuhi nanumu, tamme sakwa gi sumuoosoo suu'mu besa matugupana ka numu-nagatu. Tamme ka sumuoosoo suu'mu besa matuguna tamme tookwa gi togekoo podo me'a. 2-3 Mee nu besasoo mu tuukwe'e tabuakwu: sumuna waha'yoo nanana te nanesootuhipu-wi pepetuoo. Sumu'yooga unu nanenagadu-kwi kwaseadu, yise oa kwehepu ma'negea-wi namadabuena. Tamme sumuna meeoo oo netammakwu, “Yaa'a soo besa'yoo kadunoo. U sakwa yaa'a katu.” Soo sumu'yoo unu tutuha namadabuedu mooa kwasu-kwi namadabuedu tamme sumuna ookow meeoo netammakwu, “Gi ka kadunoo-kooba katupana. U sakwa yaa 'wunu tooetoo yaa teepu-kooba katu.” Tamme suda manakwe. Tamme ka sumuoo besa matuguna ka sumuoo-tamme gi besa matuguna, te tusooyugwena gi besa tabu'a ka Te Naa-nagwana. 5-6 E pupuamu, ka yaa teepu-koobatu umu tutuha manedu numu-nagatu soo Te Naa sootuhikwu, ka pumme tu naka'oedyukute. Tamme oo manena Te Naa tu doodooamu manepetugakwu. Soo Te Naa meeoo te tubetse netammapu tamme ooosapa saa'a oo-baa'yookwu, tamme ka oo tubetsetugana, besa oo sooyukwena, besa oo soobedyana. Ooonne'yoona sakwa tamme gi mu tutuha manedu numu suda matugupana, ka mu ewow hee-gakoo numu-nagatu puu gi tunaka'oedyukute. Umu ooosapa suda te netammana te wumooaga ka te nanehane-kwikoo. Umu suda ka Te Pabe'e netamma pu-matoo te nanesootuhina. Oosoo Te Pabe'e besa'yoo tamme-nakwana. Soo Te Naa tubetse unnepu oo tubotuguna tamme oo nagetuguna mee na'unakwe, “Tamme sakwa no'yoona numu soobedya ka tammesoo te tookoo soobedya-wa'nesoo.” Ookow sakwa tamme nakabetsea o'no tamme besa manekwu. Tamme ka sumuoosoo mu numu-nagatu besa matuguna, tamme ka Te Naa unnepu gi nakabetsea. 10 Tamme ka no'oko Te Naa unnepu nakabetseana, pana sukwe sumuoosoo Te Naa unepu-matu gi nakabetseana, tamme tookwa togesapa gi Te Naa nakabetseadu. 11 Yooonekoo sakwa nu besasoo mu tuukwe. Soo Te Naa waha-baa na'unedu te tuukwe, “Tamme sakwa gi kukumma'akoosoo numu-no nanapootamapana, yise sakwa gi too numu patsapana.” Tamme ka numu patsase, tooe gi kumma'akoosoo numu-no nanapootamapana, tamme tooesoo ka Te Naa unnepu gi nakabetsea. 12-13 Soo Te Naa meeoo te netamma, “Tamme sakwa ooosapa mu numu tutuha soobedya.” Tamme ka gi mu numu tumatzina, soo Te Naa punno'o gi tamme tutuha soobedya. Soo Te Naa ooosapa tutuha te sooyugwedu. Tamme sakwa ooosapa ka Te Naa unnepu nakabetsea oosoo besa kaaheno te mayukwepunne. Soo Te Naa ka meeoo mooasoo te sooyukwepuna, suda te tumaduguna gi tamme-matoosoo kodyukwu.
14 Tamme ka mee unena, “Nu Te Naa-wi tunaka'oedyuku,” pana gi oo nakabetseana, tamme gi meeoo une-wa'ne tabu'a ka gi oo naka'oedyukuna. Tamme ka yoo manena gi namagwetzoi-wa'ne'yoo. 15 Nu besasoo oowetuoo mu tuukwe tabuakwu. Ka tooe haka tooe tamme-baa petuse, tsuaya'ena, utzutzuna, tutuha namadabuena 16 tamme tookwa gi oo soobedyana tamme ka mee oo netammase, “Gi hownne'yoo u ka sumuna wutzu'mena, besa yooena,” tooe gi hemma oo geapana. Oosoo gi toge'yoo tamme ka tammesoo unena gi nakabetseana. 17 Ooonne'yooona tuwazoo tamme ka Te Naa-wi tunaka'oedyukute mee unepana gi oo nakabetseana, tamme tookwa gi tunaka'oedyukute.
18 Tamme ka gi tunakabetseana, gi hownnekoo oo tzapoonne-wa'ne'yoo ka te tunaka'oedyukuna. Tamme ka tunakabetseana oo tzapoonne ka tubetse tunaka'oedyukuna. 19 Tamme ka meeoo unena tamme Te Naa-wi tunaka'oedyukuna oosoo suu'mu besa'yoo pummatoo te nanesootuhina, pana tamme gi Te Naa nakabetseana, oosoo gi te magwetzoi-wa'ne'yoo. Mu tamme-toohatu kwakwase-ga'yoo punno'o ka Te Naa-witu soopedakwadoona unu oo-ma umu sua'e.
20 Mee nu besasoo mu tuukwe tabuakwu. Oosoo gi toge'yoo tamme meeoo unena, numme oo naka'oedyukupana gi oo nakabetseana. 21 Ka o'nosoo te namooatupu Abraham ka Te Naa nakabetsease, ka tu tooa Isaac mee naneadu ka Te Naa-matoosoo nemawuni. Soo Te Naa meeoo, “Oosoo Abraham besa'yoo,” 22 ka Te Naa-wi tunaka'oedyuukuna, oo tzapoonne tuwazoo ka oo naka'oedyukuna. 23 Ka 'yoo manena oosoo oo tzapoonne, soo Te Naa unnepu togesapa, soo mee'e natubodu, “Abraham Te Naa pua'a.” Soo Te Naa meeoo, “Soo Abraham besa'yoo ka tunaka'oedyukuna.” 24 Soo Te Naa meeoo besa'yoo tamme ka oo naka'oedyukuna oo nakabetseana. Gi sakwa sukwe tunaka'oedyukuna mee naneyugwepana. 25 O'nosoo tuwazoo Rahab mee naneadu mogo'ne oo tzapoone ka Te Naa-wi tu tunaka'oedyukuna tu mane-kwi. Ka mu numu watze tu'eya'edu ka Te Naa doodooamu-nagatu pu-baa petugase, soo Rahab ka mu numu watze tu'eya'edu watzetugu, soo Rahab mu watze tumatzi. Ka 'yoo tu mane-kwi, oosoo oo tzapoonne soo Te Naa meeoo, “Soo Rahab besa'yoo.” 26 Yoo manepunne soo te tookoo yaanopana, tamme gi hee ka te moogooa gadoo'ookoo. Ooonne'yoona tamme ka tunaka'oedyukute mee unepana gi tunakabetseana, te tunaka'oedyukuna gi hee.