4
Soo Te Naa Besa Pooha ka Te Pabe'e sukwe oona numu-wanatoo taya oo nanesootuhi tuunguna. Soo Suta'yoo yise suda oo too'e nemadunaga'a. Watsu mano (40) tooi petuga nanesootuhina gi hemma tukana. Ka saa'a yise soo Suta'yoo ka Te Pabe'e meeoo too'e netamma, “U sakwa nasootza'me ka Numu Manumudoopu Tooa'ana. U sakwa ka eka tupe tukaba mayugwese ka tsuayina a tuka.” Soo Te Pabe'e gi oo soonakabetseana, meeoo oo sukwe netamma, “Soo E Naa meeoo unnepu, ‘Soo tukapu suu'mu nadukana gi numu magwetzoi-wa'ne'yoo. Ka Te Naa unnepu suu'mu nakabetseana mu numu namagwetzoikwu.’ ”
Soo Suta'yoo yise ka Te Pabe'e oona Jerusalem-witoo pabow nobe, pukwi mu numu nanesootuhi-kwitoo bikea. Pa'atse'e ka pabow nanesootuhi nobe-kooba oo bi petugase yise meeoo oo netamma, “U sakwa nanasookwugi manena ma-kooba'yoona nadawunihoo u ka Numu Manumudoopu Naa Dooa mee unnena. U gi namaniyaha-wa'ne'yoo ka u Naa u-kooba tueya'e. ‘Soo U Naa ume pumme tummatzidu toha kakasa-gakoo u-kooba tueya'e tuungukwu, umu pa'akoosoo u-gwuuhookwu.’ ” Soo Te Pabe'e yise meeoo oo netamma, “Nu gi ume unnena nakabetsea-wa'ne'yoo, soo Te Naa mooasoo meeoo unnepu, ‘Tamme sakwa gi ka Te Naa tooe hownnekoo tooe mapoonnepana, ha'oo sakwa oosoo mani mee sokwamadu-kwa'ne.’ ”
8-9 Soo Suta'yoo yise tuwazoo oo bi ka oona pa'a kiba-matoo petugase, mu no'obatusoo nana'atakoosoo numu ka teepu-koobatu oo tzapoonnekute. Soo Suta'yoo yise meeoo tuwazoo ka Te Pabe'e netamma, “O'nosoo nuka mu numu yaa teepu-koobatu moohe tuungu, umu yise no'yoona e nakabetseakwu. U ka nu-matoo nanesootuhina, nu ume mu nakabetsea tuungukwu.” 10 Soo Te Pabe'e ka sutakoo meeoo netamma, “Nu gi u-matoo nanesootuhi-wa'ne'yoo. Soo Te Naa mee mooasoo tubotugupu, ‘Tamme sakwa ka Te Naa-matoo suu'mu nanesootuhi. Tamme sakwa ookow suu'mu nakabetsea.’ ”
11 Soo Suta'yoo yise ka Te Pabe'e too'e nepetukuse oo soomabanase, oo-baa'yoo meahoo. Yise Te Naa tutummatziwabe, mu toha kakasa-ga'yoo oo-baa wupetuhoose, ka Te Pabe'e tummatzi.
12-16 Soo Te Pabe'e ka John nakwutamase oo nakase, ka teepu Galilee-witoo kodyuka. Ka Nazareth-wi nobe-ga pana ka Capernaum mee naneadu-witoo nowu'a. O'nosoo soo Te Naa yadooawabe Isaiah mee naneadu ka Te Pabe'e manekwuna mee botugupu. “Mu numu ka Capernaum-wi* nonobe-ga'yoo uga gi Te Naa unnepu nakasopedakwatoodu. Wunametoo gi ka Te Naa unnepu naka pana meno'o yise umu Te Naa unnepu nakasopedakwadoose Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukute.” 17 Yaa manakwana soo Te Pabe'e yise mu numu ka Te Naa-witu nanesootuhi tunedyooekooha, mee yise mu netamma, “Mu sakwa ka sutakoo gi nakabetseapana, ka besa'hoo podo meadabe, o'no soo Te Naa no'oko pumme naka'oedyukudu sootuhikwu.”
18 Waha'yoo nawanga'a pakwegana, mu Andrew-no Simon Peter mee nananeadu. Umu ka puma tu tuukwina ka banunadu-witoo wukwazuyakwe, soo Te Pabe'e ka pakumi meana mu poonnese meeoo mu netamma, 19 “Mu sakwa nu-no memease e tummatzimo. Nu mu tunedyooena mu e nakatzimokwu, o'no mu numu nu-kwitu naka'oedyukukwu.” 20 Umu nawanga'a yise ka puma tu tuukwina ma'wuoogase yaa manakwana ka Te Pabe'e nakatzimodu manegakwu. 21 Umu-tzage'e waha'yoo nawanga'a James-no John ka tu naa Zebedee mee naneadu-no punno'o oona sake-wi'yoona ka puma tu tuukwina mabetsabedyakwe. Soo Te Pabe'e ka banunadu kumi meadabena mu poonnegase mu nawanga'a bi. 22 Umu yise ka tu sake noko tu naa ma'wukase ka Te Pabe'e-no memeahoo.
23 Soo Te Pabe'e yise no'oko ka teepu Galilee mee naneadu-kooba'yoona no'oko mu tuoegoedu mabesakumena, yise mu nanesootuhi-wi'yoona tuwow mu numu tunedyooemena mee mu netamma, “Mu sakwa ka Te Naa naka'oedyuku, pudusoo soo Te Naa puusoo besa mu sootuhikwu.” 24 Mana tooe hano tooe numu ka Te Pabe'e-witu naka, ka teepu Syria mee naneadu-witoo tooe. Mu numu tuoegoedu hane petudyakwe, tsoapayidu, ya'ehookayidu, gi yuyutsunga manepu numu tuwazoo. Soo Te Pabe'e yise mu mabesakuyakwe. 25 Ewa'yoo numu yise oo nakatzipetu. Mana ka teepu Galilee-witu yise tuwazoo mana teepu Sumu Mano Nogadu-witu, Judea mee naneadu, yise ka Jerusalem mee naneadu-kwitu, ka hooodu Jordan mee naneadu ooenapatu numu tuwazoo ka Te Pabe'e-baa petudyakwe.
* 4:12-16 4 Soo Capernaum umu teepu Zebulan noko Naphtali mee nananeadu tasegayi, ka paba hooodu Jordan mee naneadu noko ka banunadu-tamme po habetu-kumaba.