5
Soo Te Pabe'e ewahoo numu pu-baa petudyidu poonne ka nanaewasoo mu manemena. Ka oonahoo po'woa-matoo mease, o katuse numme pumme nakatzimodu putzage'e petuse ewow numu pumme nakapunne soo Te Pabe'e ka mu numu nanesootuhi tunedyooena mee unakwe, “Tamme ka Te Naa sookwina oo sopedakwadoona tamme besakoo nasootuhikwu. Soo Te Naa puusoo te nemadunagakwu. Tamme ka yaa teepu-kooba'yoona suda te tumatuguna nemowunise, o'no suu'mu besa nasootuhikwu. Soo Te Naa besa te masokwamakukwu. Tamme besa'yoona ka gi nidyupuna, tamme nasootuhikwu. Saa'a soo Te Naa ka teepu besasoo matabuese, tamme gi moobegwaga oo-koobakwi gwetzoimokwu. Tamme nasootuhikwu ka Te Naa tubetse naka'oedyukuna. Soo Te Naa oe te tummatzikwu, ka besa pumme te nakabetse'a. Tamme ka kukumma'akoosoo numu tutuha sooyugwena besa nasootuhikwu. Soo Te Naa punno'o tamme tutuha sooyugwekwu. Ka Te Naa-tamme besa tusooyugwena tamme nasootuhikwu. O'no tamme ka Te Naa sopedakwadookwu. Ka nanakukumma'akoosoo numu nanapua'a neyugwena, tamme nasootuhikwu. O'no tamme Te Naa-wa'ne'yookwu. 10 Ka Te Naa te nakabetse'a mu numu ka suda te matuguna, tamme nasootuhikwu. O'no soo Te Naa no'oko nasootuhipu tamme tu tuukwegapu ma te sootuhikwu. 11 Mu ka mu numu mumme gi petzabena gi too mu-no mu napua'a, nanasuda nu-koobatoo esayina, mumme suda mu netamma sapa, gi suda sokwamapana, mu besa nasootuhikwu. 12 Mu sakwa besa sokwama soo Te Naa saa'a ka tu yadooawabe-kwa'ne mu sootuhidooa, ka pu-baa mu petugase. Mu numu o'nosoo manakwana ooosapa ka Te Naa yadooawabe suda matugu.
13 Soo ongabe puu ka tukapu besa makamakute, tamme tutunaka'oedyukudu mu numu besa-tamme moohekwu. Soo ongabe ka tu kamana kadoo'ookoo gi he-toogoo besa'yoo, oosoo yise nahanekwunikwu. Ooosoo tamme punno'o ka gi mu numu tummatzina ka gi kamadu ongabe-kwa'ne tamme gi he-toogoo besa'yoo.
14 Tamme sakwa numu kootabuakudu-kwa'ne manepunne. Soo kootabuadu ka giba-ma'yoona puu kwinga'yoopana mesoo napoonne. 15 Soo tukootabuakunoo ka paa'a'yoona kwinga'a-kwitoo mesoo kootabuakute. Soo numu nobe-kwitu puu ka kootabuapunnena numu no'oko hemma mesoo poonne. Gi soo numu ka tukootabuakunoo-kooba hemma hane. 16 Yooonnekoo ewa'yoo numu ka besa manena, ka tukootabuakunoo-kwa'nesoo, o'no yise mu numu ka Te Naa netubetse'yikwu.
17 ‘Soo Te Pabe'e ka te mooa tumayohope gi he-toogoo mayugwe,’ mee sumuna na'unnekwu. Pana soo Te Naa no'oko eka nabodu togesapa e mayugwe tuungu, gi kadoo'oo mu nemayugwe. 18 Nu mu tuukwekwu, soo Moses ka o'nosoo umu te nanamooatupu oo tuukwepu no'yoona kaaheno manekekwu. Oosoo gi atasoo mane-wa'ne'yoo. 19 Soo tooe haga tooe gi ka a nabotuguna nakabetseadu, tamme tu netammana, yise ka mu numu gi ooka nakabetsea tuunguna oosoo gi hee manekwu, ka Te Naa tamme oo nemadabue-wi oo manepetuse. 20 Tamme sakwa unu tunakabetsea, ka umu nanesootuhibu numu tunedyooedu, ka mu nanesootuhidu-nagatu Pharisee mee nananeadu oooonakwasoo. O'no yise soo Te Naa te sootuhikwu.
21 Umu te nanamooatupu mee te tuukwedu, ‘Tamme ka numu batsase, soo numu nehanedu sakwa punno'o te mesoo batsa.’ 22 Pana nu mu tuukwekwu tamme ka te pua'a sutakuna tooetoo oo nesootzemana, te tuma'emukwana saa'a tamme matusoo kodyukwu. 23 Tamme mooasoo yaa ka pabatsekoo nanesootuhi nobe-kwi petugonnose, ka Te Naa-matoo nanesootuhikwu. Tamme yise ka suda te pua'a te matuguna soomayuhoose 24 besasoo ka te pua'a-no hemma nemadabuese, yise o-no ka Te Naa-matoo nanesootuhikwu. O'no yise tamme besa nasootuhikwu.
25 Tamme ka numu sudu matuguna soo numu ka numu nehanedu-kobenatoo te bikwuse tamme sakwa oo pua'adoo togesoo meadabena. ‘Ta sakwa oo soomu'wa,’ mee oo netamma. Tamme ka gi oo pua'agana, ka tunehanepe-wi petugase oosoo tamme-witu suda ka numu nehanedu-kobena'yoona te nemadabuekwu. Soo numu nehanedu yise ka mu tukwutumadu tamme wutuma tuungukwu. 26 Tamme yise nakwutumatugukwu, ka tamme tu tunekwina te mamakwu-kwitootooe, mee'e nu mu tuukwe.
27 Umu te nanamooatupu putoogoo tumayoho meana o'nosoo mee te tunetammakupu, ‘Tamme sakwa gi nanakukumma'a-nosoo nanapotammapana.’ 28 Nu mu tuukwekwu tamme sakwa gi te pupua'a nodukwa-no tooe how tooe manepana, tamme tookwa mooasoo te soonamme-kwi suda tusooyugwe ka oo manena. 29 Nu sakwa puu ka tumadinakwatu e pooe tzatsebooase oo takwasukwuni ka ookahoo suda nuka mayugwe. Tooe nu sumusoo pooe-gana natukuse sapa gi ha'oo, o'no gi no'yoona e tookoo ka nidu-kwitoo natzakwunikwu,” mee'e soo Jesus e-makoo te tunenagakute. 30 “Nu sakwa ka tumadinakwatu e mi tseka'ase oo wuni ka suda oo-ma tumatuguna. Tooe nu ka sumusoo mi-gapana gi ha'oo ka sutakoo e mi kadoo'oo mayugwese gi no'yoona e tookoo natunikwu.
31 Soo te tumayohope meeoo, ‘Tamme sakwa ka nupoonnekwunikwuse oo botuguna oosoo gi hownne'yoo tamme ka te nodukwa-no napoonnekwunikwuse.’ 32 Pana nu mu tuukwekwu tamme sakwa ka nodukwadoose gi te nodukwa poonnekwunipana, tamme tuma'emukwa ka oo poonnekwunise. Soo te nodukwa ka kumma'akoosoo pootammana, tamme oo mesoo poonnekwuni. Tamme sakwa gi a napoonnekwunina mogo'ne nodukwadoopana.
33 Umu te nanamooatupu mee tuwazoo te tunedyoo'e, ‘Tamme sakwa ka Te Naa-makoo meesoo tunedyahana, ka namano hayu te unnese, tamme oo-toogoo manekwu.’ 34-37 Ka oo wahana, kaaheno oo waha, mee'e nu mu netamma, o'no mu numu besa mu sooyugwe. Yaatusoo hemma mamanepunne-makoo gi tunedyahapana. Yise gi too Te Naa manepunne-makoo tunedyahapana. Gi too tamme tammesoo nanedyahapana. No'okoo hemma, soo Te Naa matabuepu, no'yoona hee oo-tooha manepunne.
38 Umu te nanamooatupu ooosapa mee te tunedyooedu, ‘Soo tooe haga tooe ka tu pua'a pooe tsetzatseboogese, oogow pooe sakwa punno'o natsetzatsebooge. Ka e tamma nadosawekuse, oogow tamma sakwa punno'o nadosaweku.’ 39 Nu mu tuukwekwu tooe suda tamme tu matugu sapa, tamme sakwa gi umu-no nagoepana. Ka sumunakwatu te soba namatake'ehoose tamme sakwa oo sukwe tutzomunaku. O'no oosoo ka sumunakwatu matake'ehookwu tuwazoo. 40 Tamme sakwa ka gi hownnekoo mu numu tumanagakuna, oosoo ka te kwasu gwuuse sapa, gi hownne'yoo. 41 Ka tooe haga tooe hemma tamme mu tzagwuhu tuungu-tzage'etoo sapa, tamme sakwa kwinga'atoosoo ooka oo tzagwuhukuka. 42 Ka mu numu hemma tamme mu natuungu, tamme sakwa mu gea.
43 Mu ka sumuna o nakadu ka o'nosoo mu numu meeoo unegayakwe, ‘Tamme sakwa te pupua'amu soobedyana ka tamme wohonedu gi petzape.’ 44 Pana nu mu tuukwekwu tamme sakwa ka tamme wohonedu soobedya, too'e gi tamme mu soobedya sapa. Ka tamme mu nekusedya, tamme sakwa nanesootuhi besow umutoo nekwina. 45 O'no tamme ka Te Naa-wa'nesoo ka no'oko numu, tooe mu sutakoo sapa nanakwa'nesoo mu matugu. Soo Te Naa ka taba umu-koobatoo tsebooedu mada'e, ka powmabu tuwazoo.
46 Soo Te Naa gi besa te sootuhi-wa'ne'yoo ka mu numu tamme-too besa'hoo suu'mu besa nanamatukuna nanasoobedya. Mu suta'yoo numu punno'o ka besa tu namatuguna soobedya. 47 Tamme gi besa manakwe ka tamme pupua'amu suu'mu besa yadooena. Mu gi tunaka'oedyukudu puu besa mesoo nanapua'amu-ga'yoo. 48 Tamme sakwa ka Te Naa, te pa'anakwatu-kwa'ne'yoo, no'obatusoo numu besa soobedya.