Es 3. Gabiddel.
Di Ivvahricha Heida In Israel
Nau dess sinn di heida es da Hah im land glost hott fa Israel ausbroviahra—selli Israeliddah es nett dibei voahra in di dawwa fumm greek in Kanaan.
Eah hott dess gedu fa di nohch-kummashaft funn Israel lanna fa greek ausdrawwa—selli es noch nett im greek voahra difoah.
Dee heida voahra di roolahs funn di fimf shtett funn di Philishtah, awl di Kanaaniddah, di Sidoniddah un di Heffiddah es in di hivla gvoond henn fumm Berg Baal-Hermon biss an Lebo-Hamath.
Si voahra ivvahrich geblivva fa di Israeliddah ausbroviahra fa sayna eb si di gebodda fumm Hah halda zayla—selli gebodda es eah zu iahra foah-feddah gevva katt hott deich da Mosi.
Di Kinnah-Israel henn unnich di Kanaaniddah, di Hethiddah, di Amoriddah, di Pheresiddah, di Heffiddah un di Jebusiddah gvoond.
Di Israeliddah henn funn iahra mayt gnumma fa iahra veivah sei, un henn iahra aykni mayt gevva zu iahra boova fa veivah, un si henn aw iahra gettah gedeend.
Di Kinnah-Israel henn evil gedu fannich em Hah. Si henn da Hah, iahra Gott, fagessa un henn di Baals un di Astharoth gedeend.
Da zann fumm Hah hott hays gebrend geyyich Israel un eah hott si fakawft in di hend fumm Kusan-Risathaim, da kaynich funn Mesopotamia. Di Kinnah-Israel henn een gedeend fa acht yoah.
Avvah vo di Kinnah-Israel da Hah ohgroofa henn, hott eah ayns funn eena raus groofa fa si frei macha. Eah voah da Othniel, em Kenas sei boo un da Kenas voah em Kaleb sei yingahrah broodah.
10 Em Hah sei Geisht is uf een kumma un eah hott Israel gricht. Eah is in da greek ganga un da Hah hott da Kusan-Risathaim, da kaynich funn Mesopotamia, in sei hend gevva un eah voah ivvah een.
11 No hott's land fridda katt fa fatzich yoah biss da Othniel, em Kenas sei boo, kshtauva is.
12 Di Kinnah-Israel henn no viddah evil gedu fannich em Hah, un veil si dess evil gedu henn hott da Hah graft gevva ivvah Israel zumm Eglon, da kaynich funn Moab.
13 Eah hott di Ammoniddah un di Amalekiddah grikt fa eem helfa, un da Eglon hott greek gmacht geyyich Israel, hott si gebodda un hott di Palma-Shtatt ivvah-gnumma.
14 Di Kinnah-Israel henn da Eglon, da kaynich funn Moab, gedeend fa achtzay yoah.
15 Di Israeliddah henn no viddah da Hah ohgroofa un eah hott aynah raus groofa fa si frei macha. Eah voah da Ehud, en lings-handichah mann un da boo fumm Gera en Benjaminiddah. Di Kinnah-Israel henn tax geld uf gmacht un henn's zumm Eglon, da kaynich funn Moab, kshikt deich da Ehud.
16 Da Ehud hott sich en zvay-shneidich shvatt gmacht es baut en foos unna halb lang voah. Eah hott dess fesht gmacht uf sei rechtsi hift unnich sei vammes.
17 Eah hott dess ufgmacht geld zumm Eglon, da kaynich funn Moab, gevva. Da Eglan voah en oahrichah feddah mann.
18 Noch demm es da Ehud's geld gevva katt hott, hott eah di mennah es es gedrawwa katt henn viddah uf iahra vayk zrikk kshikt.
19 Avvah an di abgettah nayksht an di shtatt funn Gilgal is eah selvaht viddah zrikk gedrayt un hott ksawt, “Ich habb ebbes es ich hinna rumm halda vill fa diah sawwa, oh kaynich.” Da kaynich hott ksawt, “Seind shtill.” No sinn awl sei gnechta naus ganga.
20 Da Ehud is no zu eem ganga diveil es da kaynich am laynich hokka voah uf em shpeichah funn sei summah kaynich-haus. Da Ehud hott no ksawt, “Ich habb ebbes zu sawwa zu diah funn Gott.” Vi da kaynich ufkshtanna is funn sei sitz,
21 hott da Ehud sei lingsi hand nivvah glangd, hott's shvatt funn sei rechtsi hift gezowwa un hott's im kaynich sei bauch nei kshohva.
22 'S shvatt is so veit im kaynich sei bauch nei ganga es da gans haendel zu gedekt voah un's shvatt is hinna am seim bukkel raus kumma. Da Ehud hott's shvatt nett raus gezowwa un's fett hott's zu gedekt.
23 Da Ehud is no naus uf di poahtsh ganga un hott di deahra zu di evvahsht shtubb zu gmacht un hott si kshlossa.
24 Vo eah moll vekk ganga voah sinn di gnechta kumma un henn gegukt. Si henn ksenna es di deahra kshlossa voahra, no henn si ksawt, “Eah is fleicht am acht gevva uf sei noht in di inseit kammah fumm haus.”
25 Si henn lang gvoaht un endlich is es eena angsht vadda, avvah eah hott di deahra zu di shtubb nett uf gmacht. No henn si da shlissel gnumma un henn di deahra uf gmacht. Datt henn si iahra meishtah ksenna nunnah kfalla doht uf em bodda leiya.
26 Diveil es si am voahra voahra, hott da Ehud sich fabutzt. Eah is an di abgettah fabei ganga, is vekk kumma un is an Seira ganga.
27 Vo eah datt anna kumma is, hott eah en blohs-hann geblohsa in di hivla funn Ephraim, un di Israeliddah sinn runnah aus di hivla kumma un eah is fannich eena heah ganga.
28 Eah hott ksawt, “Gaynd miah nohch, fa da Hah hott eiyah feinda di Moabiddah in eiyah hend gevva.” Si sinn eem nohch kumma, sinn nunnah ganga un henn da vayk deich da revvah ivvah-gnumma es geyyich Moab gayt. Si henn nimmand glost ivvah da revvah gay adda kumma.
29 Si henn baut zeyya dausend Moabiddah nunnah kshlauwa es shteiki mennah voahra un es sich nett kfeicht henn. Avvah kens funna is vekk kumma.
30 Sellah dawk is Moab unnich di hand funn Israel kumma, un's land hott fridda katt fa achtzich yoah.
31 Noch em Ehud is da Samgar, em Aneth sei boo, kumma. Un eah hott sex hunnaht Philishtah doht kshlauwa mitt en oxa-gixah. Eah hott aw Israel frei gmacht.