Es 6. Gabiddel.
Da Gideon
No henn di Kinnah-Israel viddah gedu vass evil voah fannich em Hah, un fa sivva yoah hott eah si ivvah-gevva in di hend funn di Midianiddah.
Veil di macht funn Midian so shteik voah ivvah Israel, henn di Kinnah-Israel sich bletz gmacht fa voona in di berga un henn sich fashtekkeld in felsa-lechah un anri sayfi bletz.
Vann di leit funn Israel iahra land als eiksayt katt henn, sinn di Midianiddah, di Amalekiddah un anri leit funn di east ruff ivvah si kumma.
Dee leit henn iahra tents ufkokt im land un henn di crops fasaut biss gans nivvah an Gaza. Si henn nix ivvahrich glost fa Israel zu essa. Si henn kenn shohf, fee adda aysla glost fa si.
Si sinn ruff kumma mitt iahra fee un tents vi shvoahms funn locusts. 'S voahra so feel leit un kamayla es si nett gezayld sei henn kenna. Dee leit sinn rei in's land kumma fa's fasauwa.
Israel is oahrich oahm vadda deich di Midianiddah, un di Kinnah-Israel henn da Hah ohgroofa.
Nau vo di Kinnah-Israel naus groofa henn zumm Hah veyyich di Midianiddah,
hott eah eena en brofayt kshikt es ksawt hott, “Dess is vass da Hah, da Gott funn Israel sawkt, ‘Es voah mich es eich ruff aus Egypta gebrocht hott, aus em gnechta-land.
Ich habb eich frei gmacht funn di macht funn di Egyptah, un funn selli es eich nunnah gedredda henn. Ich habb si fannich eich vekk gedrivva un habb eich iahra land gevva.
10 Ich habb ksawt zu eich, “Ich binn da Hah, eiyah Gott. Deenet nett di gettah funn di Amoriddah, dee vo im land voahra vo diah nau drinn voonet.” Avvah diah hend miah nett keicht.’ ”
11 Da engel fumm Hah is no kumma un hott sich anna kokt unnich em aycha-bohm in Ophra es zumm Joas da Abiesriddah keaht hott. Sei boo da Gideon voah datt am vaytza dresha in en vei-press so es di Midianiddah di frucht nett greeya kenna.
12 Da engel fumm Hah hott sich veisa glost zumm Gideon un hott ksawt, “Da Hah is bei diah, du mechtichah greeks-gnecht.”
13 Avvah da Gideon hott ksawt, “Mei meishtah, vann da Hah bei uns is, favass is awl deah druvvel uf uns kumma? Vo sinn awl sei vundahboahri sacha es unsah foah-feddah fazayld henn diveyya vo si ksawt henn, ‘Hott nett da Hah uns ruff aus Egypta gebrocht?’ Avvah nau hott da Hah uns falossa, un hott uns unnich di hend funn di Midianiddah gevva.”
14 No hott da Hah een ohgegukt un hott ksawt, “Gay in dei graft un mach Israel frei funn di hand funn Midian. Binn ich nett am dich shikka?”
15 “Avvah mei meishtah,” hott da Gideon kfrohkt, “vi kann ich Israel frei macha? Mei freindshaft is di shvachsht in Manasse, un ich binn da yingsht in unsah family.”
16 Da Hah hott ksawt, “Ich zayl bei diah sei un du zaylsht di Midianiddah nunnah shlauwa es vi ay mann.”
17 No hott da Gideon ksawt, “Vann ich gnawt kfunna habb in dei awwa, gebb miah en zaycha fa veisa es es dich is am shvetza zu miah.
18 Ich bitt dich, gay nett fatt biss ich zrikk kumm un bring mei opfah un layk's fannich dich.” Da Hah hott ksawt, “Ich voaht biss du zrikk kumsht.”
19 Da Gideon is no ganga un hott en glay gaysli grisht un hott aw unksavvaht-broht gmacht mitt zvansich pund mayl. Eah hott's flaysh in en koahb gedu un di bree in en kessel. Eah hott's raus gebrocht zumm engel unnich em aycha-bohm, un hott's fannich een gedu.
20 Da engel funn Gott hott no ksawt, “Nemm's flaysh un's unksavvaht-broht un du si uf deah shtay. No leah di bree ivvah si.” Eah hott no so gedu.
21 Da engel funn Gott hott en shtekka in sei hand katt. Eah hott naus glangd un hott's flaysh un's unksavvaht-broht ohgraykt mitt em end funn seim shtekka. Grawt is feiyah aus em shtay kumma un hott's flaysh un's broht ufgebrend. Un da engel funn Gott voah nimmi datt.
22 Vo da Gideon ksenna hott es es da engel funn Gott gvest voah, hott eah ksawt, “Oh Hah Gott, ich habb da engel funn Gott ksenna, ksicht zu ksicht!”
23 Avvah da Hah hott ksawt zu eem, “Fridda sei mitt diah, feich dich nett, du zaylsht nett shtauva.”
24 Da Gideon hott no en awldah gebaut datt un hott en “Da Hah is Fridda” kaysa. Eah shtayt heit noch in di shtatt Ophra es zu di Abiesriddah heaht.
25 Selli saym nacht hott da Hah ksawt zumm Gideon, “Nemm dei daett sei bull un noch en bull es sivva yoah ald is un zeek dei daett sei Baal-awldah nunnah. No hakk da Ashera-poshta nunnah es nayva droh is.
26 Un no bau en rechtah awldah zumm Hah dei Gott ovva uf deah haufa. Nemm da zvett bull un mach en brand-opfah mitt em hols fumm Ashera-poshta es du nunnah kakt hosht.”
27 Da Gideon hott no zeyya funn sei gnechta gnumma un hott gedu vi da Hah eem ksawt katt hott. Veil eah sich kfeicht hott veyyich sei family un di mennah funn di shtatt, hott eah's nachts gedu un nett deich da dawk.
28 Da neksht meiya vo di mennah funn di shtatt uf kshtanna sinn, henn si ksenna es da Baal-awldah nunnah grissa voah un da Ashera-poshta nayva droh umkakt voah. Si henn aw ksenna es da zvett bull gopfaht voah uf em neiya awldah es gebaut voah.
29 Si henn nannah kfrohkt, “Veah hott dess gedu?” Si henn rumm heah nohch kfrohkt un's voah eena ksawt, “Da Gideon em Joas sei boo hott dess gedu.”
30 Di mennah funn di shtatt henn ksawt zumm Joas, “Bring dei boo raus. Eah muss doht gmacht sei veil eah da Baal-awldah nunnah grissa hott, un hott da Ashera-poshta nayva droh nunnah kakt.”
31 Avvah da Joas hott ksawt zu di baysi leit es geyyich een voahra, “Zaylet diah ufshtay fa da Baal? Zayla diah een aus di kfoah halda? Loss sellah vo ufshtayt fa een doht gmacht sei bei meiya-free. Vann da Baal en gott is, loss een acht gevva uf sich selvaht vann ebbah sei awldah nunnah reist.”
32 Sellah dawk henn si da Gideon Jerubbaal kaysa. Sell maynd, “Loss da Baal fechta geyyich een.” See henn een so kaysa veil da Gideon em Baal sei awldah nunnah grissa hott.
33 No henn awl di Midianiddah, di Amalekiddah un di leit funn di east sich zammah fasammeld, sinn ivvah da revvah ganga un henn sich ufkokt in di valley funn Jesreel.
34 No is da Geisht fumm Hah uf da Gideon kumma. Eah hott en blohs-hann geblohsa un hott di Abiesriddah zammah groofa fa eem nohch gay.
35 Eah hott leit naus kshikt gans deich Manasse un hott si zammah groofa fa eem nohch kumma. Eah hott aw leit naus kshikt deich Asser, Sebulon un Naphthali, un si sinn aw zammah kumma zu eem.
36 Da Gideon hott ksawt zu Gott, “Vann du Israel frei machsht deich mich vi du fashprocha hosht—
37 nau gukk, ich du samm vull uf da dresha-floah. Vann da dau yusht uf di vull is un nett uf em bodda drumm rumm, dann vays ich es du Israel frei macha zaylsht deich mich vi du ksawt hosht.”
38 Un's voah so. Vo eah uf kshtanna is free da neksht meiya un hott di vull zammah gedrikt, hott eah en shissel foll vassah grikt fumm dau.
39 No hott da Gideon ksawt zu Gott, “Sei nett bays mitt miah. Loss mich noch ay ding frohwa. Ich vill's noch ay mohl ausbroviahra mitt dee vull. Dessamohl mach di vull drukka sei un da grund drumm rumm nass sei mitt dau.”
40 Un Gott hott so gedu selli nacht. Yusht di vull voah drukka, un da bodda voah nass mitt dau.