1. Kaynicha
Es 1. Gabiddel.
Da Dawfit In Sei Aldi Yoahra
Nau da Kaynich Dawfit voah ald un drovva in yoahra. Eah hott nett voahm bleiva kenna, even vann si een zu gedekt henn mitt glaydah.
So henn sei gnechta ksawt zu eem, “Loss uns gay gukka fa en yung unkeiyaht maydel fa bei em kaynich bleiva un acht gevva uf een. See kann nayvich eem leiya so es unsah hah da kaynich voahm bleiva kann.”
No henn si gans deich Israel ksucht fa en shay maydel, un in Sunem henn si so en maydel kfunna es Abisag kaysa hott. No henn si see zumm kaynich gebrocht.
Dess maydel voah oahrich shay; see hott acht gevva uf da kaynich un hott eem abgvoaht, avvah da kaynich hott nett kshlohfa mitt iahra.
Nau di Haggith iahra boo da Adonia hott sich selvaht ufkohva un hott ksawt, “Ich zayl kaynich sei.” So hott eah veyya un geil grisht, un hott fuftzich mennah grikt fa fannich eem heah shpringa.
Sei daett hott een immah gay glost un een nee nett kfrohkt, “Favass shiksht du dich oh vi du dusht?” Eah voah aw oahrich shay-gukkich un voah geboahra yusht noch em Absalom.
Da Adonia is no ganga un hott kshvetzt mitt em Joab, di Zeruia iahra boo, un mitt em preeshtah Abiathar, un si henn eem bei-kshtanna un eem kolfa.
Avvah da preeshtah Zadok, da Benaia, em Joiada sei boo, da brofayt Nathan, da Simei un da Rei un em Dawfit sei mechtichi mennah henn em Adonia nett bei-kshtanna.
Da Adonia hott no shohf, oxa un feddi hamlen gopfaht beim Shtay Soheleth nayksht an di shpring Rogel. Eah hott awl sei breedah, em kaynich sei boova kaysa, un aw awl di mennah funn Juda es em kaynich sei gnechta voahra.
10 Avvah da brofayt Nathan, da Benaia, di mechtichi mennah un sei ayknah broodah da Solomon hott eah nett kaysa.
11 No hott da Nathan kshvetzt zu di Bathsheba, em Solomon sei maemm, un hott ksawt, “Hosht du nett keaht es di Haggith iahra boo, da Adonia, kaynich vadda is unni es unsah hah da Dawfit's auskfunna hott?
12 Nau loss mich diah roht gevva so es du dei layva halda kansht un aw's layva funn dei boo da Solomon.
13 Gay nei zumm Kaynich Dawfit un sawk zu eem, ‘Mei hah un kaynich, hosht du nett kshvoahra zu miah dei mawt, un ksawt, “Dei boo da Solomon soll kaynich sei noch miah un soll uf mei kaynich-shtool hokka”? Favass dann is da Adonia kaynich vadda?’
14 Diveil es du noch am shvetza bisht zu eem, dann kumm ich nei un sawk eem es awl dei vadda voah sinn.”
15 No is di Bathsheba nei im kaynich sei kammah ganga. Da kaynich voah oahrich ald un di Abisag funn Sunem voah am acht gevva uf een.
16 Di Bathsheba hott sich no ivvah-gebikt un hott sich anna gegneet fannich em kaynich. No hott da kaynich kfrohkt, “Vass vitt du havva?”
17 See hott ksawt zu eem, “Mei hah, du hosht kshvoahra zu dei mawt beim Hah dei Gott un ksawt, ‘Dei boo da Solomon soll kaynich sei noch miah un eah soll uf meim kaynich-shtool hokka.’
18 Avvah nau is da Adonia kaynich vadda, un du mei hah un kaynich vaysht nix diveyya.
19 Eah hott feel oxa, feddi hamlen un shohf gopfaht, un hott awl em kaynich sei boova kaysa, un aw da preeshtah Abiathar, un da hauptmann funn di army, da Joab, avvah eah hott dei gnecht da Solomon nett kaysa.
20 Mei hah un kaynich, di awwa funn gans Israel sinn uf diah fa ausfinna funn diah veah uf em kaynich-shtool hokka soll noch mei hah da kaynich.
21 Adda dann so kshvind es mei hah un kaynich zu sei foah-feddah glaykt vatt, dann macha si aus es ich un mei boo da Solomon sindah sinn.”
22 Diveil es see noch am shvetza voah mitt em kaynich, is da brofayt Nathan bei kumma.
23 Un si henn ksawt zumm kaynich, “Da brofayt Nathan is do.” No is eah rei fannich da kaynich kumma un hott sich nunnah gebikt mitt seim ksicht uf da bodda.
24 No hott da Nathan ksawt, “Mei hah un kaynich, hosht du ksawt es da Adonia kaynich sei soll noch diah, un es eah uf deim kaynich-shtool hokka soll noch diah?
25 Heit is eah nunnah ganga un hott feel oxa, feddi hamlen un shohf gopfaht. Eah hott em kaynich sei boova awl kaysa un aw di army hauptmennah un da preeshtah Abiathar. Grawt nau sinn si am essa un drinka mitt eem un am sawwa, ‘Loss da Kaynich Adonia lang layva!’
26 Avvah eah hott mich dei gnecht, da preeshtah Zadok, em Joiada sei boo da Benaia, un dei gnecht da Solomon nett kaysa.
27 Is dess ebbes es mei hah da kaynich gedu hott, unni sei gnechta vissa lossa veah uf seim kaynich-shtool hokka soll noch meim hah da kaynich?”
Da Solomon Vatt Kaynich
28 No hott da kaynich ksawt, “Roofet di Bathsheba zrikk rei.” So is see rei kumma un hott fannich da kaynich kshtanna.
29 No hott da kaynich kshvoahra un ksawt, “So shuah es da Hah laybt, deah es mich aus alli druvvel kolfa hott,
30 heit zayl ich ausdrawwa vass ich kshvoahra habb zu diah beim Hah, da Gott funn Israel: Da Solomon dei boo soll kaynich sei noch miah; eah zayld uf meim kaynich-shtool hokka in meim blatz.”
31 No hott di Bathsheba sich nunnah gebikt mitt iahra ksicht uf da bodda, un hott sich anna gegneet fannich da kaynich un ksawt, “Loss mei hah, da Kaynich Dawfit layva fa'immah!”
32 No hott da Kaynich Dawfit ksawt, “Roofet da preeshtah Zadok, da brofayt Nathan, un em Joiada sei boo da Benaia rei.” Vo si rei kumma sinn fannich da kaynich,
33 hott eah ksawt zu eena, “Nemmet eiyah hah sei gnechta mitt eich, un hokket mei boo da Solomon uf mei ayknah aysel. No nemmet een nunnah an Gihon.
34 Datt soll da preeshtah Zadok un da brofayt Nathan een salba fa kaynich sei ivvah Israel. Blohset's blohs-hann un greishet, ‘Lang soll da Kaynich Solomon layva!’
35 No sellet diah ruff kumma mitt eem, un eah soll kumma un uf mei kaynich-shtool hokka. Eah soll da kaynich sei in meim blatz. Ich habb een eiksetzt fa da roolah sei ivvah Israel un Juda.”
36 Da Benaia em Joiada sei boo hott no ksawt zumm kaynich, “So soll's sei! Loss da Hah, da Gott funn mei hah da kaynich, so sawwa.
37 So vi da Hah voah mitt meim hah da kaynich, so soll eah sei mitt em Solomon. Loss sei kaynich-shtool even graysah sei es da kaynich-shtool funn meim hah da Kaynich Dawfit!”
38 No is da preeshtah Zadok, da brofayt Nathan, em Benaia sei boo da Joiada un di Krethiddah un Plethah, nunnah ganga un henn da Solomon uf em Kaynich Dawfit sei aysel kokt. No henn si een nunnah an Gihon gebrocht.
39 Da preeshtah Zadok hott no en ayl-hann mitt ayl aus em tent gnumma, un hott da Solomon ksalbt. No henn si's blohs-hann geblohsa, un awl di leit henn gegrisha, “Lang soll da Kaynich Solomon layva!”
40 Awl di leit sinn no nuff hinnich eem nohch ganga am di peifa blohsa un voahra oahrich fraylich. Si henn so en yacht gmacht es da bodda kshiddeld hott.
41 Da Adonia un sei leit es bei eem voah henn dess keaht yusht vi si am iahra grohs essa faddich macha voahra. Vo eah's blohs-hann keaht hott, hott da Joab kfrohkt, “Vass maynd awl di yacht in di shtatt?”
42 Vi eah am shvetza voah, is da Jonathan, em preeshtah Abiathar sei boo, bei kumma. No hott da Adonia ksawt zu eem, “Kumm rei, du bisht en hohch-gachtah mann un an demm bringsht goodi zeiya.”
43 Avvah da Jonathan hott ksawt zumm Adonia, “Nay, unsah hah da Kaynich Dawfit hott da Solomon kaynich gmacht.
44 Da kaynich hott da preeshtah Zadok, da brofayt Nathan, da Benaia, em Joiada sei boo, un di Krethiddah un Plethah mitt em Solomon kshikt un si henn een uf em kaynich sei aysel kokt.
45 Da preeshtah Zadok un da brofayt Nathan henn een ksalbt fa kaynich sei an Gihon. Funn datt sinn si ruff kumma un sinn am fraylich greisha, so es di shtatt in en ufruah is. Sell is di yacht es du heahsht.
46 Un da Solomon hokt nau shund uf em kaynich-shtool.
47 Un em kaynich sei gnechta sinn kumma un henn unsah hah, da Kaynich Dawfit, ksaykend un ksawt, ‘Loss dei Gott da nohma fumm Solomon graysah macha es dei nohma, un sei kaynich-shtool graysah es dei kaynich-shtool!’ Un da Dawfit hott sich gebikt in seim bett.
48 Eah hott ksawt, ‘Glohbt sei da Hah, da Gott funn Israel, deah es mich alawbt hott fa sellah sayna es uf meim kaynich-shtool hokt heit.’ ”
49 No voahra awl di leit beim Adonia fagelshtaht, un sinn difunn ganga.
50 Da Adonia hott sich kfeicht veyyich em Solomon un is ganga un hott hohld gnumma an di hanna fumm awldah.
51 No henn si ksawt zumm Solomon, “Da Adonia feicht sich veyyich em Kaynich Solomon un eah hott hohld gnumma an di hanna fumm awldah. Eah sawkt, ‘Loss da Kaynich Solomon shveahra zu miah heit es eah sei gnecht nett doht macht mitt em shvatt.’ ”
52 Da Solomon hott no ksawt, “Vann eah sich veist fa's veaht sei, dann fald nett en hoah funn sei kobb uf da bodda; avvah vann evil kfunna vatt in eem dann vatt eah doht gmacht.”
53 No hott da Kaynich Solomon mennah kshikt, un si henn een runnah gebrocht fumm awldah. Da Adonia is no kumma un hott sich nunnah gebikt zumm Kaynich Solomon, un da Solomon hott ksawt, “Gay zu dei haymet.”