Es 2. Gabiddel.
Em Dawfit Sei Gebott Zumm Solomon
Vo di zeit nayksht kumma is es da Dawfit shteahva hott sella, hott eah en gebott gevva zumm Solomon, un hott ksawt,
“Ich binn am uf da vayk gay funn di gans eaht; so sei shteik, un veis dich fa en mann sei.
Gebb acht un du vass da Hah dei Gott foddaht: Lawf in sei vayya, du vass eah sawkt un hald sei gebodda un adnunga, un sei so vi's kshrivva is im Ksetz fumm Mosi, so es alles goot ausshaft fa dich in alles es du dusht un vo-evvah du anna gaysht.
Du dess so es da Hah sei vatt hald es eah fashprocha hott zu miah; naymlich, ‘Vann dei boova acht gevva vi si layva un shtandhaftich fannich miah lawfa mitt iahra gans hatz un sayl, dann zayld immah ayns funn dei nohch-kummashaft uf em kaynich-shtool funn Israel sei.’
Nau du vaysht vass da Joab, di Zeruia iahra boo, gedu hott zu miah, sell vass eah gedu hott zu Israel iahra zvay feld-hauptmennah, da Abner, em Ner sei boo, un da Amasa, em Jether sei boo. Eah hott si doht gmacht un hott bloot fagossa an en zeit funn fridda es vann's sei feinda in greeks-zeit gvest veah. Eah hott greeks-bloot uf's belt um sei bauch rumm, un uf di shoo am sei fees gedu.
In dei veisheit du vi du's besht denksht, avvah loss sei grohwi hoah nett in's grawb gay in fridda.
Veis bamhatzichkeit zumm Barsillai sei boova funn Gilead, un loss si an deim dish essa. Si henn miah bei-kshtanna vo ich am shpringa voah funn deim broodah da Absalom.
Un nau fagess nett, du hosht da Simei bei diah. Eah is da boo fumm Gera da Benjaminiddah funn Bahurim. Eah hott mich veesht faflucht an di zeit es ich noch Mahanaim ganga binn. Avvah vo eah runnah zu miah kumma is am Jordan Revvah, habb ich kshvoahra zu eem beim Hah, un habb ksawt, ‘Ich zayl dich nett doht macha mitt em shvatt.’
Avvah nau, nemm een nett fa unshuldich sei. Du bisht en mann mitt veisheit, un vaysht vass du du solsht zu eem. Bring sei grohwi hoah nunnah in's grawb mitt bloot.”
Da Dawfit Shtaubt
10 No hott da Dawfit kshlohfa mitt sei foah-feddah un voah fagrawva in di shtatt fumm Dawfit.
11 Di zeit es da Dawfit kaynich voah ivvah Israel voah fatzich yoah. Eah voah sivva yoah kaynich in Hebron, un drei un dreisich yoah in Jerusalem.
12 Da Solomon hott no uf em kaynich-shtool funn seim daett da Dawfit kokt, un hott sei kaynich-reich fesht ufgebaut.
Selli Geyyich Da Solomon Vadda Doht Gmacht
13 Nau di Haggith iahra boo, da Adonia, is zumm Solomon sei maemm di Bathsheba ganga. No hott see kfrohkt, “Kumsht du in fridda?” Un eah hott ksawt, “Yau, in fridda.”
14 No hott eah ksawt, “Ich habb ebbes zu sawwa zu diah.” See hott ksawt, “Shvetz.”
15 Eah hott ksawt, “Du vaysht es es kaynich-reich mei voah, un gans Israel hott mich ohgegukt fa iahra kaynich sei, avvah sacha sinn rumm gedrayt vadda un's kaynich-reich is zu mei broodah ganga veil's sei voah fumm Hah.
16 Nau habb ich en frohk funn diah; dray mich nett nunnah.” See hott ksawt, “Shvetz.”
17 Eah hott ksawt, “Gay un shvetz zumm Kaynich Solomon un frohk een fa di Abisag funn Sunem zu miah gevva fa mei fraw sei. Eah drayt dich nett nunnah.”
18 Di Bathsheba hott no ksawt, “Awlrecht, ich gay un shvetz zu eem fa dich.”
19 Vo di Bathsheba nei ganga is zumm Kaynich Solomon fa shvetza zu eem fa da Adonia, is da kaynich ufkshtanna fa see ohdreffa. Eah hott sich nunnah gebikt zu iahra un hott sich no uf sei kaynich-shtool kokt. No hott eah en shtool rei bringa glost fa em kaynich sei maemm un see hott sich uf sei rechtsi seit kokt.
20 See hott no ksawt, “Ich habb en glennah frohk zu macha funn diah; dray mich nett nunnah.” Da kaynich hott ksawt, “Frohk mich, maemm, ich dray dich nett nunnah.”
21 No hott see ksawt, “Loss di Abisag funn Sunem gevva sei zu dei broodah da Adonia fa sei fraw sei.”
22 Da Kaynich Solomon hott sei maemm no kfrohkt, “Favass frohksht du fa di Abisag funn Sunem fa da Adonia? Du daytsht yusht so voll frohwa fa's kaynich-reich fa een. Eah is mei eldshtah broodah, un da preeshtah Abiathar un da Joab, di Zeruia iahra boo, shtayn eem bei!”
23 No hott da Kaynich Solomon kshvoahra beim Hah, un hott ksawt, “Loss Gott mich hatt shtrohfa, vann em Adonia sei vadda nett sei ayya layva koshta zayla!
24 Un nau, so shuah es da Hah laybt—deah es mich eiksetzt hott fa uf meim faddah Dawfit sei kaynich-shtool hokka, deah es gedu hott vi eah fashprocha hott; naymlich, es di kaynicha funn Israel aus mei nohch-kummashaft kumma sella—heit soll da Adonia doht gmacht sei!”
25 Da Kaynich Solomon hott no da Benaia, em Joiada sei boo, kshikt, un eah hott da Adonia nunnah kshlauwa so es eah kshtauva is.
26 Zumm preeshtah Abiathar hott da kaynich ksawt, “Gay zrikk zu dei feldah in Anathoth, du hosht da doht fadeend avvah ich mach dich nett doht nau veil du di Bundes-Lawt fumm Awlmechticha Hah gedrawwa hosht fannich meim faddah da Dawfit, un hosht mitt-glidda vo mei faddah glidda hott.”
27 So hott da Solomon da Abiathar kshtobt funn en preeshtah fumm Hah sei, un dess hott's vatt folfild es ksawt gvest voah beim Hah veyyich em Eli sei family an Silo.
28 Dess vatt is no zumm Joab kumma, deah es em Adonia bei-kshtanna hott, avvah eah hott em Absalom nett bei-kshtanna katt. No is da Joab in da tent fumm Hah kshprunga, un hott hohld gnumma an di hanna fumm Awldah.
29 Es voah em Kaynich Solomon no ksawt gvest es da Joab in da tent fumm Hah kshprunga is, un es eah nayvich em awldah voah. No hott da Solomon em Joiada sei boo da Benaia kshikt un hott ksawt, “Gay un hakk een nunnah!”
30 Da Benaia is no an da tent fumm Hah ganga un hott ksawt, “Da kaynich hott ksawt du solsht raus kumma.” Avvah eah hott ksawt, “Nay, ich zayl do shtauva.” Da Benaia is no zrikk zumm kaynich un hott ksawt, “Sell is vi da Joab miah andvat gevva hott.”
31 No hott da kaynich em Benaia ksawt, “Du vi eah sawkt. Hakk een nunnah un fagrawb een, so es du's bloot funn miah un mei faddah sei haus vekk nemsht, dess unshuldich bloot es da Joab fagossa hott.
32 Da Hah betzawld dess bloot zrikk uf sei ayknah kobb veil eah zvay mennah doht gmacht hott mitt em shvatt unni es mei faddah da Dawfit dess gvist hott. Dee zvay hott eah doht gmacht; naymlich, da Abner em Ner sei boo, es da feld-hauptmann voah funn Israel, un da Amasa em Jether sei boo, es da feld-hauptmann voah funn Juda. Si voahra awl zvay bessah un may gerecht es eah.
33 Loss di shuld funn iahra bloot uf em Joab sei kobb sei, un uf sei nohch-kummashaft fa'immah. Avvah da Dawfit un sei nohch-kummashaft, sei haus un sei kaynich-shtool sella ayvichlich fridda havva fumm Hah.”
34 Em Joiada sei boo, da Benaia, is no nuff ganga un hott da Joab nunnah kakt un hott een doht gmacht. No voah eah fagrawva uf sei ayya land in di vildahnis.
35 Da kaynich hott em Joiada sei boo, da Benaia, ivvah di army ksetzt im blatz fumm Joab, un hott da preeshtah Zadok am Abiathar sei blatz ksetzt.
36 Da kaynich hott no kshikt fa da Simei un hott ksawt zu eem, “Gay un bau diah en haus in Jerusalem un voon datt, avvah gay neiyets shunsht anna.
37 Da dawk es du ivvah di Kidron Valley nivvah gaysht, dann vasht du doht gmacht; dei bloot zayld uf dei ayknah kobb sei.”
38 Da Simei hott ksawt zumm kaynich, “Vass du sawksht is goot. So vi mei hah da kaynich ksawt hott, so zayld dei gnecht du.” So is da Simei in Jerusalem geblivva fa en langi zeit.
39 Avvah drei yoah shpaydah sinn zvay fumm Simei sei bunds-gnechta fatt kshprunga. Si sinn nivvah zumm Maacha sei boo, da Achis, kshprunga es da kaynich funn Gath voah. No voah's em Simei ksawt, “Dei bunds-gnechta sinn in Gath.”
40 No hott eah sei aysel ufksaddeld un is nivvah zumm Achis in Gath ganga fa gukka fa sei bunds-gnechta. So is da Simei nivvah ganga un hott sei bunds-gnechta zrikk gebrocht funn Gath.
41 No voah's em Solomon ksawt es da Simei funn Jerusalem noch Gath ganga voah un is viddah zrikk kumma.
42 So hott da kaynich kshikt fa da Simei un hott ksawt zu eem, “Habb ich dich nett gmacht shveahra beim Hah un dich gvand bei sawwa, ‘Da dawk es du do falosht fa eiyets shunsht anna gay, zaylsht du doht gmacht sei?’ Un du hosht ksawt zu miah, ‘Vass ich keaht habb is goot.’
43 Favass hosht du dann nett kalda vass du kshvoahra hosht zumm Hah un gedu vass ich dich gebodda habb?”
44 Da kaynich hott aw ksawt zumm Simei, “Du vaysht in deim hatz awl's letzes es du gedu hosht zu meim faddah da Dawfit. Nau zayld da Hah dich zrikk betzawla fa awl di letza sacha es du gedu hosht.
45 Avvah da Kaynich Solomon zayld ksaykend sei, un da kaynich-shtool fumm Dawfit zayld fesht shtay fannich em Hah fa'immah.”
46 No hott da kaynich en gebott gevva zumm Joiada sei boo, da Benaia, un eah is naus ganga, hott da Simei nunnah kakt un een doht gmacht. So is es kaynich-reich gans fesht gmacht vadda im Solomon sei hend.