Es 10. Gabiddel.
Lanning Veyyich Divorce
Jesus is nau funn datt nivvah ganga in di landshaft funn Judayya uf di annah seit fumm Jordan Revvah. Di leit sinn viddah naus kumma in grohsi drubba, un eah hott si gland vi eah gvaynlich als hott.
Es sinn samm Pharisayah zu eem kumma un henn kfrohkt eb's recht is fa en mann sei fraw vekk funn sich du. Dess henn si yusht gedu fa een ausbroviahra.
Eah hott si kfrohkt, “Vass hott da Mosi ksawt es diah du sellet?”
Si henn ksawt, “Da Mosi hott en mann alawbt fa en shreives macha, un fa see vekk funn sich du.”
Avvah Jesus hott eena ksawt, “Deich dess es diah so haddi hatza hend hott eah eich dess gebott kshrivva.
Avvah im ohfang vo Gott di sacha kshaft hott, hott eah si manskal un veibsmensh gmacht.
Fasell, soll en mann sei faddah un sei muddah falossa un soll bei seinra fraw bleiva.
No vadda si zvay, ay flaysh. Nau sinn si nimmi zvay, avvah ay flaysh.
Fasell soll da mensh nett funn-nannah du vass Gott zammah gedu hott.”
10 Vo si im haus voahra, henn sei yingah een viddah kfrohkt veyya deahra sach.
11 Un eah hott eena ksawt, “Veah sei fraw vekk dutt un heiyaht en anri, deah is en aybrechah geyyich sei fraw.
12 Un vann en fraw iahra mann vekk dutt funn sich un heiyaht en anrah, is see en aybrechah.”
Jesus Un Glenni Kinnah
13 Di leit henn no kinnah zu eem gebrocht es eah si ohrayya soll. No henn di yingah di leit gezankt veil si dess gedu henn.
14 Vo Jesus dess ksenna hott voah eah ausfix un hott eena ksawt, “Losset di kinnah zu miah kumma un fahinnahret si nett. Es Kaynich-Reich funn Gott is uf gmacht funn sohwichi.
15 Voahlich, ich sawk eich, veah's Kaynich-Reich funn Gott nett ohnemd vi en glay kind dutt, deah zayld nett nei kumma.”
16 No hott eah di kinnah in sei eahm gnumma, hott di hend uf si gedu un hott si ksaykend.
Da Reich Yung Mann
17 Un vo eah naus uf da vayk kumma is, is aynah kumma zu shpringa un is fannich eem nunnah gegneet un hott een kfrohkt, “Goodah Meishtah, vass soll ich du so es ich's ayvich layva havva kann?”
18 Jesus hott eem ksawt, “Favass haysht du mich goot? Es is nimmand goot es vi aynah, un sell is Gott.
19 Du vaysht di gebodda: ‘Du solsht nett aybrecha, du solsht nett doht macha, du solsht nett shtayla, du solsht nett leeya, du solsht nimmand rawva, du solsht dei faddah un muddah eahra.’ ”
20 Eah hott eem no ksawt, “Meishtah, dee sacha havvich alles kalda funn yungem uf.”
21 Jesus hott een ohgegukt un hott een oahrich leeb katt. No hott eah eem ksawt, “Du faylsht noch in aym ding. Gay un fakawf alles es du hosht un gebb's geld zu di oahma, no zaylsht du reich sei im Himmel. No nemm's greitz uf dich un kumm miah nohch.”
22 Vo eah dess keaht hott, hott eah kenn moot may katt un is bedreebt fatt gloffa, veil eah reich voah mitt feel nadiahlichi sacha.
23 Jesus hott um sich rumm gegukt, no hott eah ksawt zu sei yingah, “Vi hatt zayld's doch sei fa reichi leit in Gott sei Kaynich-Reich kumma?”
24 Di yingah henn sich fashtaund ivvah di sacha vass eah ksawt hott. Avvah Jesus hott eena ksawt, “Leevi kinnah, vi hatt is es fa dee vo sich falossa uf geld fa in Gott sei Kaynich-Reich kumma?
25 Es is nett so hatt fa en kamayl deich's loch funn en nohdel gay, es es is fa en reichah mensh in Gott sei Kaynich-Reich kumma.”
26 Un si henn sich noch feel may fashtaund un henn unnich nannah gvunnaht, “Veah kann dann saylich vadda?”
27 Jesus hott si ohgegukt un hott ksawt, “Mitt mensha is es ummeeklich, avvah nett mitt Gott. Mitt Gott sinn alli sacha meeklich.”
28 Da Petrus hott eem no ksawt, “Gukk moll, miah henn alles falossa un sinn diah nohch kumma.”
29 Jesus hott no ksawt, “Voahlich ich sawk eich, alli-ebbah es sei haus un breedah un shveshtahra un faddah un muddah un fraw un kinnah un sei land falost, fa mich un's Effangaylium,
30 deah zayld en hunnaht mohl so feel heisah un breedah un shveshtahra un muddahra un kinnah un land greeya in dee zeit—un mitt demm, feel fafolyes. Un eah zayld ayvich layva greeya in di veld vo kumd.
31 Avvah feel vo seahsht sinn, zayla's letsht sei, un dee vo's letsht sinn, zayla seahsht sei.”
Jesus Dutt Viddah Sei Doht Foah-Sawwa
32 Si voahra uf em vayk nuff noch Jerusalem un Jesus is fannich eena heah ganga. Si henn sich fashtaund, un vi si eem nohch ganga sinn henn si sich kfeicht. Jesus hott no di zvelf yingah zu sich gnumma un hott eena ksawt vass blatz nemma zayld mitt eem.
33 Eah hott ksawt, “Heichet moll, miah gayn nuff in Jerusalem un da Mensha Sohn vatt ivvah-gevva zu di evvahshta hohchen-preeshtah un shrift-geleahrah. Si zayla sawwa eah muss doht gmacht vadda un zayla een ivvah-drayya zu di ausahra vo kenn Yudda sinn.
34 Si zayla een fashpodda un fagayshla, uf een shpautza un een doht macha. No drei dawk shpaydah shtayt eah viddah uf.”
Em Jakobus Un Em Johannes Iahra Frohk
35 Da Jakobus un da Johannes, em Zebedeus sei boova, sinn no zu eem ganga un henn ksawt, “Meishtah, miah dayda gleicha vann du du daytsht vass miah dich frohwa.”
36 Eah hott si kfrohkt, “Vass vellet diah havva es ich du fa eich?”
37 Si henn ksawt zu eem, “Loss aynah funn uns uf dei rechtsi seit hokka un da annah uf dei lingsi seit in dei hallichkeit.”
38 Avvah Jesus hott eena ksawt, “Diah visset nett vass diah am frohwa sind difoah. Kennet diah drinka fumm kobli es ich drink, un gedawft vadda mitt di dawf es ich gedawft va?”
39 Si henn eem ksawt, “Yau, miah kenna.” Jesus hott no ksawt, “Diah zaylet fumm kobli drinka es ich drink difunn, un gedawft vadda mitt di dawf es ich gedawft va,
40 avvah's is miah nett gevva fa sawwa veah uf mei rechtsi seit adda uf mei lingsi seit hokka kann. Avvah's is fa dee vo's grisht voah difoah.”
41 Un vo di anra zeyya dess auskfunna henn voahra si bays ivvah da Jakobus un da Johannes.
42 Jesus hott no si zu sich groofa un hott eena ksawt, “Diah visset es dee vo mayna si sinn ufketzt fa ivvah di ausahra leit sei vo nett Yudda sinn, macha si du vi si sawwa. Un di haychshta unnich eena macha di anra heicha.
43 Avvah's soll nett so sei unnich eich, deah vo grohs sei vill unnich eich, soll eich abvoahra.
44 Un veah da evvahsht sei vill unnich eich, soll da gnecht sei funn awl.
45 Da Mensha Sohn is nett kumma fa abgvoaht vadda avvah fa abvoahra, un fa sei layva gevva fa feel leit frei macha.”
Jesus Hayld En Blindah Mann
46 Nau sinn si in Jericho kumma un vo Jesus deich di shtatt raus is mitt sei yingah, sinn en grohsi drubb leit mitt eem ganga. Es voah en blindah mann datt es Bartimaeus kaysa hott. Eah voah em Timaeus sei boo un hott nayvich em vayk kokt am bedla.
47 Un vo eah keaht hott es Jesus funn Nazareth datt voah hott eah ohkfanga greisha un sawwa, “Jesus du Sohn Dawfits, davvah mich doch!”
48 Un feel henn een gezankt, un henn eem ksawt eah soll shtill sei. Avvah eah hott yusht noch feel may gegrisha, “Du Sohn Dawfits, davvah mich.”
49 Jesus hott no kshtobt, un hott ksawt si sella een roofa. Si henn eem no ksawt, “Sei froh un shtay uf, eah is am dich roofa.”
50 No hott eah sei ausah glayt ab kshmissa, is ufkshtanna un is zu Jesus kumma.
51 Jesus hott een kfrohkt, “Vass vitt havva es ich du soll fa dich?” Da blind mann hott ksawt, “Meishtah, ich vill sayna.”
52 Jesus hott eem ksawt, “Gay dei vayk, dei glawva hott dich kayld.” Un grawt hott eah sayna kenna un is Jesus nohch ganga uf em vayk.