Es 9. Gabiddel.
Jesus hott eena no ksawt, “Samm funn eich vo do dibei shtayn zayla noch nett kshtauva sei biss si Gott sei Kaynich-Reich sayna kumma in graft.”
Di Fa'ennahring
Sex dawk shpaydah hott Jesus da Petrus, da Jakobus un da Johannes mitt sich nuff uf en hohchah berg gnumma vo si laynich voahra. Datt voah eah fa'ennaht fannich eena.
Un sei glaydah voahra hell un so veis es shnay, es nix uf di eaht si so veis macha kann.
Un uf aymol henn si ksenna es da Mosi un da Elias datt voahra am shvetza mitt Jesus.
Da Petrus hott no ksawt zu Jesus, “Meishtah, es is goot fa do sei, vella uns drei glenni heislen macha, ayns fa dich, ayns fa da Mosi un ayns fa da Elias.”
Eah hott nett gvist vass zu sawwa veil si sich oahrich kfeicht henn.
No is en volk kumma un hott shadda ivvah si gmacht. Un's is en shtimm aus di volk kumma un hott ksawt, “Dess is mei leevah Sohn, demm sella diah abheicha.”
Un uf aymol henn si rumm gegukt, un henn nimmand may ksenna es yusht Jesus laynich bei eena.
No vo si fumm berg nunnah ganga sinn, hott Jesus eena ksawt si sella nimmand fazayla vass si ksenna henn, biss noch demm es da Mensha Sohn uf kshtanna is funn di dohda.
10 Si henn dee sacha no yusht bei sich selvaht kalda, avvah si henn als unnich nannah kfrohkt vass dess uf shtay funn di dohda mayna dayt.
11 Si henn Jesus no kfrohkt, “Favass sawwa di shrift-geleahrah es da Elias seahsht kumma muss?”
12 Jesus hott eena gandvat un hott ksawt, “Da Elias voahlich zayld seahsht kumma un viddah alles recht macha. Es is kshrivva da Mensha Sohn muss feel sacha deich macha un eah zayld shlecht ohgegukt vadda.
13 Ich sawk eich avvah es da Elias is kumma, un si henn grawt gedu mitt eem vi si henn vella, veil's so kshrivva voah veyyich eem.”
Da Boo Mitt En Deivel
14 Vo Jesus zrikk zu sei yingah kumma is, hott eah en grohsi drubb leit ksenna um si rumm, un di shrift-geleahrah voahra am eiyahra mitt eena.
15 Un grawt voahra awl di leit fashtaund vo si een ksenna henn, un sinn zu eem kumma zu shpringa un henn een gegreest.
16 Eah hott di shrift-geleahrah no kfrohkt, “Veyyich vass sind diah am eiyahra mitt eena?”
17 Aynah aus di drubb hott no ksawt, “Meishtah, ich habb mei boo zu diah gebrocht. Eah hott en shlechtah geisht es een hald funn shvetza.
18 Un vann-evvah es deah geisht an een kumd, reist eah een rumm biss eah uf da bodda fald. No shaumd eah, beist di zay zammah un vatt shteif. Ich habb dei yingah ksawt si sella da geisht ausdreiva avvah si henn nett kenna.”
19 Eah hott ksawt zu eem, “Oh, diah unglawvichi leit funn deahra do zeit, vi lang soll ich bei eich sei? Vi lang soll ich geduldich sei mitt eich? Bringet da boo heah.”
20 No henn si da boo zu Jesus gebrocht un vo da geisht een ksenna hott, hott eah da boo rumm grissa biss eah uf da bodda kfalla is. No hott eah datt rumm grold un hott aus em maul kshaumd.
21 Jesus hott em kind sei faddah no kfrohkt, “Vi lang is deah boo shund so?” “Funn yungem uf,” hott eah ksawt.
22 “Un oft hott eah een in feiyah un in vassah kshmissa fa broviahra een doht macha. Davvah uns un helf uns vann du ebbes du kansht.”
23 Jesus hott eem ksawt, “Vann du glawva kansht, awl sacha sinn meeklich zu demm vo glawbt.”
24 No hott demm kind sei faddah awwa-vassah grikt. Un grawt hott eah naus gegrisha, “Ich glawb, Hah. Helf du meim unglawva.”
25 Vo Jesus ksenna hott es di leit am kshvind zammah kumma voahra, hott eah da unsauvah geisht gezankt un hott ksawt, “Du dawbah geisht unni shprohch, ich sawk diah, kumm aus eem raus un gay aw nimmi zrikk in een nei.”
26 Un da geisht hott gegrisha, hott da boo veesht rumm grissa un is aus eem kumma. Eah hott no datt gleyya es vann eah doht veah. Feel leit henn ksawt, “Eah is doht.”
27 Jesus hott no hohld gnumma fumm boo sei hand un hott eem uf kolfa, no is eah ufkshtanna.
28 Vo eah haym kumma is un voah laynich bei di yingah, henn si een kfrohkt, “Favass henn miah een nett raus dreiva kenna?”
29 Eah hott eena ksawt, “Dee do satt kann nett raus gedrivva vadda unni deich bayda un fashta.”
30 Si sinn no funn datt vekk ganga un sinn deich Galilaya kumma. Eah hott nett havva vella es ebbah vayst es si datt deich gayn,
31 veil eah sei yingah lanna hott vella. Eah hott eena ksawt, “Da Mensha Sohn vatt ivvah-gevva zu mensha, un si zayla een doht macha, un drei dawk shpaydah zayld eah viddah uf shtay.”
32 Di yingah henn nett fashtanna vass eah gmaynd hott un henn aw nett gedraut een frohwa.
Da Graysht Im Himmel-Reich
33 Nau sinn si an Kapernaum kumma. Vo eah im haus voah hott eah di yingah kfrohkt, “Vass voahret diah am shvetza unnich nannah uf em vayk do heah?”
34 Kens funn eena hott ebbes ksawt veil si geiyaht katt henn unnich nannah uf em vayk, veyyich vels funn eena es es graysht veah.
35 Eah hott sich no anna kokt un hott di zvelfa groofa un hott ksawt, “Vann ennich ebbah seahsht sei vill, deah muss es letsht sei funn eena awl un muss awl di anra abvoahra.”
36 Eah hott no en kind gnumma un hott's in di mitt funn eena kshteld. No hott eah's in sei eahm gnumma un hott eena ksawt,
37 “Veah so en kind ohnemd in meim nohma, deah nemd mich oh. Un veah mich ohnemd, nemd nett yusht mich oh avvah deah vo mich kshikt hott.”
Veah Nett Geyyich Uns Is, Is Fa Uns
38 Da Johannes hott eem ksawt, “Meishtah, miah henn en mann ksenna baysi geishtah ausdreiva in deim nohma es nett ayns funn uns voah. No henn miah eem dess fabodda veil eah nett deend mitt uns.”
39 Jesus hott avvah ksawt, “Diah sellet eem dess nett fabeeda. Vann ebbah en grohsi sach dutt in meim nohma, kann eah nett grawt dinohch shlechti sacha sawwa ivvah mich.
40 Veah nett geyyich uns is, is fa uns.
41 Fa veah-evvah es eich en drink vassah gebt in meim nohma veil diah in Christus sind, voahlich ich sawk eich, eah zayld nett sei unni betzawling.”
Ebbah Shtolbahra Macha Fa Sindicha
42 “Un vann ebbah di shuld is es ayns funn dee glenni vo an mich glawva in sinda kumma, eah veah bessah ab vann en meel-shtay an sei hals gebunna veah, un veah naus in da say kshmissa.
43 Hakk dei hand ab vann see di shuld is es du in sinda kumsht. Es is bessah es du in's layva gaysht gegribbeld, es vi zvay hend havva un in di hell gaysht, vo's feiyah nee nett ausgmacht vatt,
44 ‘vo iahra voahm nett doht gayt
un's feiyah nett ausgmacht vatt.’
45 Hakk dei foos ab vann eah di shuld is es du sindicha dusht. Es is bessah es du lohm in's layva gaysht, es vi mitt zvay fees in di hell gaysht, vo's feiyah nee nett ausgmacht vatt,
46 ‘vo iahra voahm nett doht gayt
un's feiyah nett ausgmacht vatt.’
47 Vann dei awk di shuld is es du in sinda kumsht dann reis es raus. Es is bessah es du in Gott sei Kaynich-Reich gaysht mitt aym awk, es vi zvay awwa havva un in's hellish feiyah kshmissa vasht,
48 ‘vo iahra voahm nett doht gayt
un's feiyah nett ausgmacht vatt.’
49 Fa alli-ebbah muss ksalsa sei mitt feiyah, un alli opfah muss ksalsa sei mitt sals.
50 Sals is goot, avvah vann's sei graft faliaht, vi kann di graft zrikk nei gedu vadda? Machet es diah sals in eich hend, un es diah fridda unnich nannah hend.”