Es 16. Gabiddel.
Da Dawfit Vatt Ksalbt Fa Kaynich Sei
Da Hah hott ksawt zumm Samuel, “Vee lang zaylsht du veina ivvah da Saul, siddah es ich een nunnah gedrayt habb fa kaynich sei ivvah Israel? Fill dei hann mitt ayl un gay; ich zayl dich zumm Jesse funn Bethlehem shikka, fa ich habb ayns funn sei boova raus glaysa fa mei kaynich sei.”
Avvah da Samuel hott ksawt, “Vee kann ich gay? Vann da Saul heaht difunn dann macht eah mich doht.” Da Hah hott ksawt, “Nemm en rind mitt diah un sawk, ‘Ich binn kumma fa en opfah zumm Hah macha.’
Hays da Jesse fa kumma opfahra, no veis ich diah vass du du solsht. Du solsht sellah salba es ich diah veis.”
So hott da Samuel gedu vass da Hah ksawt hott, un eah is an Bethlehem kumma. Vo di eldishti funn di shtatt kumma sinn een ohdreffa henn si geziddaht un henn ksawt, “Kumsht du in fridda?”
Eah hott ksawt, “Yau, in fridda. Ich binn kumma fa en opfah opfahra zumm Hah. Heilichet eich un kummet mitt miah fa en opfah macha.” No hott eah da Jesse un sei boova keilicht un hott si kaysa an da opfah blatz kumma.
Vo si kumma sinn, hott da Samuel da Eliab ksenna un hott gedenkt, “Do fannich em Hah shtayt geviss em Hah sei ksalbdah.”
Avvah da Hah hott ksawt zumm Samuel, “Gukk nett an vi eah gukt adda vi grohs es eah is, fa ich habb een nunnah gedrayt. Da Hah gukt nett an di sacha es da mensh saynd. Da mensh gukt an di autseit, avvah da Hah gukt an's hatz.”
No hott da Jesse da Abinadab bei groofa un hott een gmacht fannich da Samuel gay. Avvah da Samuel hott ksawt, “Da Hah hott deah aw nett groofa.”
Da Jesse hott no da Samma gmacht fabei gay, un da Samuel hott ksawt, “Da Hah hott deah aw nett groofa.”
10 Da Jesse hott sivva funn sei boova gmacht fannich em Samuel fabei gay, avvah da Samuel hott ksawt zu eem, “Da Hah hott kens funn dee groofa.”
11 Da Samuel hott no da Jesse kfrohkt, “Sinn dess awl dei boova?” Da Jesse hott ksawt, “'Sis alsnoch da yingsht, avvah eah is draus am di shohf heeda.” Da Samuel hott ksawt, “Shikk fa een; miah hokka uns nett anna biss eah kumd.”
12 So hott eah kshikt fa een un hott een rei gebrocht. Eah voah en ksundah yungah mann mitt shayni awwa un goot-gukkich. No hott da Hah ksawt, “Shtay uf un salb een; dess is da vann.”
13 Da Samuel hott no's hann mitt ayl gnumma un hott een ksalbt fannich sei breedah, un da Geisht fumm Hah is mechtichlich uf da Dawfit kumma funn sellem dawk on. Da Samuel is no uf kshtanna un is noch Rama ganga.
14 Nau da Geisht fumm Hah is fumm Saul ganga, un en evilah geisht, kshikt fumm Hah, hott een geblohkt.
15 Em Saul sei gnechta henn no ksawt zu eem, “Gukk moll, en evilah geisht kshikt bei Gott is am dich blohwa.
16 Loss unsah hah sei gnechta sawwa fa en goodah harf-shpeelah sucha. No vann da evil geisht funn Gott uf dich kumd, kann eah di harf shpeela mitt sei hand un du zaylsht bessah feela.”
17 So hott da Saul ksawt zu sei gnechta, “Gaynd un finnet ebbah es goot shpeela kann un bringet een zu miah.”
18 No hott ayns funn di gnechta ksawt, “Heichet moll, ich habb ayns fumm Jesse funn Bethlehem sei boova ksenna, un eah kann di harf shpeela. Eah feicht sich nett un is en mechticha greeks-gnecht. Eah kann goot shvetza un is en goot-gukkichah mann. Un da Hah is bei eem.”
19 Da Saul hott no gebodda-drawwah zumm Jesse kshikt un ksawt, “Shikk miah dei boo da Dawfit es draus bei di shohf is.”
20 So hott da Jesse en aysel glawda mitt broht, en haut mitt vei drinn un en glay gaysli, un hott si mitt em Dawfit kshikt zumm Saul.
21 Da Dawfit is zumm Saul kumma un hott ohkfanga sei gnecht sei. Da Saul hott een oahrich geglicha un eah is ayns fumm Saul sei greeks-ksha-drawwah vadda.
22 Da Saul hott no vatt kshikt zumm Jesse un hott ksawt, “Loss da Dawfit do bei miah bleiva, fa ich gleich een.”
23 So vann als en evilah geisht funn Gott uf da Saul kumma is, hott da Dawfit als sei harf gnumma un hott see kshpeeld mitt sei hand. No hott da Saul als bessah kfeeld, un da evil geisht hott een falossa.