Es 17. Gabiddel.
Da Dawfit Un Da Goliath
Nau di Philishtah henn iahra greeks-gnechta zammah ksammeld fa fechta. Si sinn zammah kumma an Socho in Juda, un henn iahra camp ufkokt an Ephes-Dammin zvishich Socho un Aseka.
Da Saul un di mennah funn Israel sinn zammah kumma, un henn iahra camp ufkokt in di Valley funn Elah, un henn sich no grisht fa fechta mitt di Philishtah.
Di Philishtah voahra uf ay hivvel gvest un di Israeliddah uf en anra, mitt di valley zvishich eena.
No is en mann aus di Philishtah iahra camp kumma es Goliath kaysa hott. Eah voah funn di shtatt Gath un voah en goodah fechtah. Eah voah ivvah nein foos hohch.
Eah hott en greeks-hoot uf em kobb katt es gmacht voah funn bronze. Eah hott en greeks-vammes gvoahra, gmacht aus bronze, es en hunnaht un fimf un zvansich pund gvohwa hott.
Eah hott bronze shields ivvah sei bay gvoahra, un hott en leichtah shpiah uf sei shuldah henka katt.
Da shaft funn sei grohsah shpiah voah so dikk es em beam funn en duch-loom. Un da eisich shpitza hott fuftzay pund gvohwa; sei greeks-shield-drawwah is fannich eem heah gloffa.
Eah hott kshtanna un naus gegrisha zu di greeks-leit funn Israel un hott ksawt, “Favass shtellet diah eich uf un rishtet eich fa fechta? Binn ich nett en Philishtah un diah sind gnechta fumm Saul? Layset en mann raus unnich eich un losset een runnah kumma zu miah.
Vann eah mich fechta kann un mich doht macha kann, dann vadda miah eiyah gnechta. Avvah vann ich een ivvah-kumm un en doht mach, dann vaddet diah unsah gnechta un misset uns abvoahra.”
10 No hott da Philishtah ksawt, “Ich shtay heit uf geyyich di gans drubb greeks-gnechta funn Israel. Shikket miah en mann, so es miah nannah fechta kenna.”
11 Vo da Saul un gans Israel dee vadda keaht henn, voah's eena angsht un si henn sich oahrich kfeicht.
12 Nau da Dawfit voah da boo funn en Ephrathiddah es Jesse kaysa hott, un es funn Bethlehem in Juda voah. Da Jesse hott acht boova katt un an di zeit fumm Saul voah eah shund ald un drovva in yoahra.
13 Em Jesse sei drei eldshti boova sinn mitt em Saul in da greek ganga. Da eahsht hott Eliab kaysa, da zvett Abinadab un da dritt voah da Samma.
14 Da Dawfit voah's yingsht. Di drei eldshti sinn em Saul nohch ganga.
15 Avvah da Dawfit is als zrikk un faddi ganga zvishich em Saul un sei daett sei shohf heeda an Bethlehem.
16 Fa fatzich dawk is da Philishtah als raus kumma meiyets un ohvets un hott sich datt anna kshteld.
17 Da Jesse hott no moll ksawt zu seim boo da Dawfit, “Nemm nau kshvind dess halb bushel grohsht frucht un dee zeyya layb broht, un bring si zu dei breedah an di camp.
18 Nemm aw dee zeyya kays mitt un gebb si zumm hauptmann. No finn aus vi dei breedah am du sinn un bring's vatt zrikk zu miah.
19 Si voahra beim Saul un awl di greeks-mennah funn Israel in di Valley funn Elah am fechta geyyich di Philishtah.”
20 No is da Dawfit free meiyets uf kshtanna, hott di shohf mitt en heedah glost un hott's shtoft gnumma vi da Jesse eem ksawt hott. Eah is an di camp kumma yusht vi di greeks-gnechta am sich ufhokka voahra fa fechta, un henn da greeks-grish gegrisha.
21 Di Israeliddah un di Philishtah henn sich ufkokt un grisht fa fechta geyyich nannah, ayns geyyich's annah.
22 No hott da Dawfit sei shtoft glost mitt en mann es acht gevva hott uf's sach, is nuff kshprunga an di lein vo sei breedah voahra un hott si datt ohgedroffa.
23 Vi eah am shvetza voah mitt eena, geviss, datt kumd da grohs Philishtah funn Gath es Goliath kaysa hott raus. Eah is ruff kumma aus di Philishtah iahra camp, un hott di sayma vadda viddah ksawt; un da Dawfit hott si keaht.
24 Vo awl di mennah funn Israel da mann ksenna henn, sinn si kshprunga mitt grohsi furcht.
25 Nau di mennah funn Israel voahra am sawwa, “Saynet diah vi da mann ohhald raus kumma? Eah kumd raus fa Israel viddah droiya fa fechta. Veah-evvah es een doht macht, zayld oahrich reich gmacht sei beim kaynich. Eah gebt eem aw sei maydel fa see heiyahra, un sei daett sei family brauch kenn tax may betzawla in Israel.”
26 No hott da Dawfit kshvetzt zu di mennah es datt kshtanna henn un hott ksawt, “Vass grikt da mann es deah Philishtah doht macht un nemd deah shohm funn Israel? Veah is deah unbeshnidda Philishtah es eah di greeks-gnechta fumm Levendicha Gott fashpodda dutt?”
27 Si henn eem viddah ksawt vass ksawt gvest voah, “Dess is vass gedu vatt fa da mann es een doht macht.”
28 Vo sei eldshtah broodah, da Eliab, da Dawfit keaht hott shvetza zu di mennah, hott eah gebrend mitt zann un hott een kfrohkt, “Favass bisht du do runnah kumma? Un mitt vemm hosht du selli poah shohf glost draus in di vildahnis? Ich vays vi grohs-feelich es du bisht un vi gottlohs es dei hatz is. Du bisht yusht do runnah kumma fa di leit vatsha fechta.”
29 “Nau vass habb ich gedu?” hott da Dawfit ksawt. “Dauf ich nett ebbes frohwa?”
30 No hott eah sich vekk gedrayt un hott en anra mann kfrohkt, un di leit henn eem's saym andvat gevva vi difoah.
31 Vo di vadda es da Dawfit ksawt hott, keaht voahra, henn di leit si zumm Saul ksawt. Un da Saul hott kshikt fa een.
32 No hott da Dawfit ksawt zumm Saul, “Loss nimmand moot faliahra im hatz deich deah Philishtah; dei gnecht gayt un fecht een.”
33 Da Saul hott ksawt, “Du kansht nett naus gay un deah Philishtah fechta; du bisht yusht en boo, un eah voah en greeks-mann siddah es eah yung voah.”
34 Avvah da Dawfit hott ksawt zumm Saul, “Dei gnecht is en shohf-heedah fa sei daett. Vo en layb un en beah kumma sinn un henn en shohf funn di drubb gnumma,
35 dann binn ich naus ganga un habb een kshlauwa un habb's shohf aus seim maul gnumma. Vo eah uf mich gedrayt is, habb ich een gegraebt beim boaht, habb een kshlauwa un en doht gmacht.
36 Dei gnecht hott da layb un da beah awl zvay doht gmacht. Deah unbeshnidda Philishtah zayld sei vi ayns funn eena, veil eah di greeks-gnechta fumm Levendicha Gott gedroit hott.
37 Da Hah es mich aus di macht fumm layb un em beah kalda hott, zayld mich aus di hand funn demm Philishtah halda.” No hott da Saul ksawt, “Gay, un da Hah sei bei diah.”
38 Da Saul hott no da Dawfit ohgedu mitt sei aykni greeks-glaydah. Eah hott een ohgedu mitt eisich greeks-ksha, un hott en greeks-hoot, gmacht aus bronze, uf sei kobb gedu.
39 Da Dawfit hott sei shvatt ohgedu ivvah sei greeks-ksha un hott broviaht lawfa, veil eah si noch nett ausbroviaht katt hott. No hott eah ksawt zumm Saul, “Ich kann nett gay mitt dee, veil ich si nett ausbroviaht habb.” No hott eah si ausgedu.
40 Eah hott no sei shtokk in di hand gnumma, hott fimf gladdi shtay aus di grikk gnumma un hott si in sei shohf-heedah sakk gedu. No hott eah sei shling in di hand gnumma un is geyyich da Philishtah ganga.
41 Da Philishtah is no geyyich da Dawfit kumma un sei shield-drawwah is fannich eem heah ganga.
42 Vo eah gegukt hott un da Dawfit ksenna hott, hott eah een gezayld vi nix, veil eah yusht en yungah, goot-gukkichah boo voah.
43 Da Philishtah hott no ksawt zumm Dawfit, “Binn ich en hund es du zu miah kumsht mitt shtekka?” Un eah hott da Dawfit faflucht im nohma funn sei gettah.
44 “Kumm do heah,” hott eah ksawt, “un ich gebb dei flaysh zu di fekkel in di luft un zu di diahra im feld.”
45 Da Dawfit hott ksawt zumm Philishtah, “Du kumsht zu miah mitt en shvatt, shpiah un en shield, avvah ich kumm zu diah im nohma fumm Awlmechticha Hah, da Gott funn di Israeliddah greeks-gnechta es du gedroit hosht.
46 Heit zayld da Hah dich ivvah-drayya in mei hend, un ich zayl dich nunnah shlauwa un dei kobb abhakka. Un ich zayl heit di dohda Philishtah greeks-gnechta gevva zu di fekkel in di luft un zu di diahra im feld. No zayld di gans eaht vissa es es en Gott in Israel hott.
47 Un alli-ebbah do zayld vissa es da Hah nett frei macht bei em shvatt un da shpiah; di fecht is em Hah seini, un eah gebt eich ivvah in unsah hend.”
48 Vi da Philishtah naychah kumma is fa een fechta, is da Dawfit kshvind fassich kshprunga fa een ohdreffa.
49 Eah hott in sei sakk nei glangd, hott en shtay raus grikt un hott en kshlunga. Da shtay hott da Philishtah uf di shtann gedroffa, un is in sei shtann nei ganga. Da Philishtah is uf sei ksicht kfalla uf da grund.
50 So hott da Dawfit di evvahsht-hand grikt ivvah da Philishtah mitt en shling un en shtay. Unni en shvatt in sei hand, hott eah da Philishtah nunnah kshlauwa un en doht gmacht.
51 Da Dawfit is no kshprunga un hott ovvich een kshtanna. Eah hott em Philishtah sei shvatt aus em leddah gezowwa, hott een faddich doht gmacht un hott sei kobb abkakt mitt em shvatt. Vo di Philishtah ksenna henn es iahra shteikshtah mann doht voah, sinn si rumm gedrayt un kshprunga.
52 No sinn di mennah funn Israel un Juda fassich ganga mitt en grish, un sinn di Philishtah noch ganga. Si henn si gyawkt biss in di valley un an di doahra funn Ekron. Un dohdi Philishtah henn am vayk nohch gleyya uf em vayk noch Shaaraim biss an Gath un Ekron.
53 Di Kinnah-Israel sinn no zrikk kumma funn di Philishtah yawwa, un henn's sach aus di Philishtah iahra camp gnumma.
54 Da Dawfit hott em Philishtah sei kobb gnumma un hott en zrikk an Jerusalem gebrocht. Eah hott em Philishtah sei greeks-ksha in sei ayknah tent gedu.
55 Vo da Saul da Dawfit ksenna hott naus gay geyyich da Philishtah, hott eah sei greeks-gnecht hauptmann, da Abner, kfrohkt, “Vemm sei boo is deah yung mann?” Da Abner hott ksawt, “So voah es du laybsht, oh kaynich, ich vays nett.”
56 Da kaynich hott ksawt, “Gay un finn aus veah deah boo is.”
57 Vo da Dawfit zrikk kumma is funn da Philishtah doht macha, hott da Abner een fannich da Saul gebrocht. Da Dawfit voah alsnoch am em Philishtah sei kobb hayva.
58 Da Saul hott ksawt, “Vemm sei boo bisht du, yungah mann?” Da Dawfit hott ksawt, “Ich binn deim gnecht da Jesse funn Bethlehem sei boo.”