ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ତି ହେବାକାମାୟ୍‌
୧ ମାନାୟାର୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ହେବା କିନାକାର୍‌, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ହାର୍‌ଦିଗିଆନ୍‌ନି ଇଲ୍‌କାର୍‌ନିୟା ଇଞ୍ଜି ମାନେ କିଦେର୍ । ୨ ଆରେ, ଇଲ୍‌କାର୍‌ନିୟା ବିସ୍ରେ ଇଦାଂ ନିଜେ ମାନାକା ମାନାତ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ପାର୍ତି ଚଞ୍ଜାନାତ୍‌ । ୩ ମତର୍‌ ମି ହୁଦାଂ ନଲେ ଇମ୍‌ଣାକା ପା କାବାଆନି ବିଚାର୍‌ ସବା ହୁକେ ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ଆନାକା ନା ପାକ୍ୟାତ ବେସି ଆଡ଼୍‌ୱା ବିସ୍ରେ, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ କି ଆନ୍‌ ନିଜେ ପା ଜାର୍‌ତି ବିଚାର୍‌ କିଉଙ୍ଗା । ୪ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଜାର୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ଇନାକା ପୁନୁଙ୍ଗ୍‌ । ଆତିସ୍‌ପା ଇବେ ଆନ୍‌ ଦସି ଇଞ୍ଜି ପାର୍ମାଣ୍‍ ଆହ୍ୟାୱାତାଂନା । ମାତର୍‌ ଜେ ନା ବିଚାର୍‌ କିନାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁ । ୫ ଲାଗିଂ ସମୁନି ଆଗେ ମାପ୍ରୁତି ୱାୱି ପାତେକ୍‌ ଇନାକାପା ବିସ୍ରେ ବିଚାର୍‌ କିମାଟ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ମାଜ୍‌ଗାନି ଡ଼ୁକ୍‌ତି ବିସ୍ରେ ନିକିଙ୍ଗ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ତ ଚଚ୍‌ଚାନାନ୍‌, ଆରେ ମାନ୍‌ତ କିତାକା ସବୁ ୱେଚ୍‌ନାନ୍‌; ହେ ପାଦ୍‌ନା ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ବଲ୍‍ବଲାୟ୍‍ ପାୟାନାର୍‌ । ୬ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରେ ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିକ୍ୟା କାଜିଂ ଇ ସବୁ କାତା ନା ନିଜେତିଂ ଆରି ଆପଲ୍ଲତିଂ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ ଜିସୁ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ହିତ୍‌ତାଂ, ଇନେସ୍‌କି ଇନାକା ସାସ୍ତର୍‌ର୍ତ ଲେକା ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଆଗେ ହାନାକା ବିଦି ହିଲୁତ୍‌; ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାତାଂ ହିକ୍ୟା କିୟାଟ୍‌, ଆରେ ଇନେସ୍‌ ମିତାକେଣ୍ଡାଂ ଇନେନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ପାକ୍ୟା ଆରି ବିନ୍‌ନିକାନିଂ ପାକ୍ୟା ଆଜ଼ି ଗାର୍ବିଆମାଟ୍‌ । ୭ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜା କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ଆରେ ଇନାକା ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ଦାନ୍‌ ଲାକେ ପାୟାୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଇଦାଂ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ମାନାତ୍‌ ? ମତର୍‌ ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଦାନ୍‌ ଲାକେ ପାୟା ତାଦେର୍ଣ୍ଣା ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ଦାନ୍‌ ଲାକେ ପାୟାଆୱିତି ଲାକେ ଇନାକିଦେଂ ଗରବ୍‌ କିନାଦେରା ?
୮ ୱିସ୍ତିପାଚେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ସାରି ଆଜ଼ି ହାଚାଦେରେ ? ଇଦାଂ ବିତ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ହାଉକାର୍‌ ଆତାଦେର୍‌ ? ମାଙ୍ଗ୍‌ ପିସ୍ତି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ରାଜା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ? ଆଁ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ରାଜା ଆଜ଼ି ମାଚିସ୍‌ ହାରା ଆତାତ୍ମା, ଇନେସ୍‌ ଆପେଂ ପା ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ରାଜି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼୍‌ତାପ୍‌ମା । ୯ ଇନାକିଦେଂକି ନାଦି ମାନେ ଆନାତା, ପକ୍ୟାତାକାପ୍‌ ଜେ ଆପେଂ, ମା ଇସ୍ୱର୍‌ ହାତି ମୁମ୍‌ଦ ହେଲାୟ୍‌ କିତି ସବୁତିଂ ହାରିହାରା ମାନାୟାରିଂ ଲାକେ ହୁଡ଼ିକିତାନ୍‌ନା, ଲାଗିଂ ଆପେଂ ପୁର୍ତି, ଦୁତ୍‌, ଆରି ମାନାୟାର୍‌ ଲାଗେ ଗ୍ଡାଇକିଆନି ବିସ୍ରେ ଆତାପ୍‌ନା । ୧୦ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି କାଜିଂ ମୁର୍କିୟା, ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ମେହାଣ୍‌ ତାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବୁଦି ମାନାକାଦେର୍‌; ଆପେଂ ନାଦାର୍‌ ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟାତାକାଦେର୍‌, ମତର୍‌ ଆପେଂ ମାନି ହିଲ୍‌ୱାକାପ୍‌ । ୧୧ ଇ ସମୁ ପାତେକ୍‌ ପା ଆପେଂ ନାସ୍‌କିନିକାପ୍‌ ଆରି ଏସ୍କିନିକାପ୍‌, ବାଡ଼୍‍କାସ୍‍ହିଲାକାପ୍‌ ଆରି ଟ୍ରାକ୍‌ୟାନାପା, ଆରେ ଆହ୍‌ର ହିଲାଦାଂ ବୁଲାଆଜ଼ି ବୁଲାଆଜ଼ି ୧୨  ଜାର୍‌ କେଇଦ କସ୍ଟ କିନାପା, ନିନ୍ଦାକିୟା ଆଜ଼ି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିନାପା, ନିନ୍ଦା ପାୟା ଆଜ଼ି ହୁଞ୍ଜ୍‍ନାପା, ୧୩ ଲାଜ୍‌କୁଗିସ୍‌ ମେହାନି ବେଣ୍‌ କିନାପା; ଇ ପାତେକ୍‌ ପା ଆପେଂ ପୁର୍ତିନି ଗାତ୍ରା, ୱିଜ଼ାକାର୍ତି ପ୍ରାଲ୍ ଲାକେ ଆତାପ୍‌ନା । ୧୪ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଜ୍‌କୁଇ କିଦେଂ ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଲେକିକିଉଙ୍ଗା ମତର୍‌ ନା ୱାରିନି ମାଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ଏତୁ ଜିସୁ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚେତ୍‌ନା ହିଦ୍‌ନି କାଜିଂ ଇ ସବୁ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା । ୧୫ ଇନାକିଦେଂକି ଜଦିପା କ୍ରିସ୍ଟତି ବିସ୍ରେ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଦସ୍‌ ହାଜାର୍‌ ଗୁରୁର୍‌ ମାଚିସ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେନି ଆବାର୍‌ ହିଲୁର୍‌; ଇନାକିଦେଂକି କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ ତାକେ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାଜିଂ ଜଲମ୍‌ ହିତ୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ନା । ୧୬  ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ପାଚେ ୱାଡୁ । ୧୭ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମି ତାକେ ତିମତିଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ମାପ୍ରୁ ତାକେ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ ତାକେ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ନା ୱାରିନିକାନ୍‌ ଆରି ପାର୍ତିନି ମାଜ଼ି, ଇନେସ୍‌କି ଆନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ତାକେ ସବୁ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ହିକ୍ୟା ହିଜ଼ି ମାନାଙ୍ଗ୍‌, ହେ ଲାକେ ହେୱାନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନା କ୍ରିସ୍ଟତି ଚିନ୍ତା ସବୁ ଏତୁ କିଇକିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ୧୮ ଆନ୍‌ ମି ତାକେ ହାଲୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏତୁ କିଜ଼ି ଜିସୁ ଇନେ ଇନେର୍‌ ଗରବ୍‌ତ ବାର୍ତି ଆତାନ୍ନା । ୧୯ ମତର୍‌ ଜଦି ମାପ୍ରୁ ମାନ୍‌ କିନାନ୍‌ ଆନ୍‌ ମି ତାକେ ବେଗି ୱାନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ଇନେର୍‌ ଗରବ୍‌ କିନାରା, ହେୱାର୍‌ତି ବଚନ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ସାକ୍ତି ବୁଜା ଅନାଙ୍ଗ୍‌ ! ୨୦ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍ତି ରାଜି କେବଲ୍‌ କାତାନି ବିସ୍ରେ ଆକାୟ୍‌ ମତର୍‌ ବେସି ସାକ୍ତି ବିସ୍ରେ । ୨୧ ମି ମାନ୍‌ ଇନାକା, ଆନ୍‌ ବାଡ୍‌ଗା ଆସ୍ତି ମି ଲାଗେ ହାନାଙ୍ଗ୍‌ କି ଜିଉନନାକା ଆସ୍ତି ଆରି କାଲେତାଙ୍ଗ୍‌ ଅଜ଼ି ହାନାଙ୍ଗ୍ ?
୪:୧୨ ୪:୧୨ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୩. ୪:୧୬ ୪:୧୬ ୧ କରନ୍ତିୟ ୧୧:୧; ପିଲିପିୟ ୩:୧୭.