ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ବାନ୍ୟା ଚିନ୍ତା
୧ ହାତ୍‌ପାନେ ୱେନ୍ୟାନାନାତା ଜେ, ମି ବିତ୍ରେ ଦାରି ମାନାତ୍‌, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦାରି, ଇନାକା କି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ପା ଆଉତ୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌କି ରୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ଆବାନି ଡକ୍ରିଂ ଇଟ୍‌ତାନ୍ନା । ୨ ଆରେ ଇନେର୍‌ ଇ କାମାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମି ବିତ୍ରେତାଂ ଦେହା କିୟା ଆୟେନ୍‌ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆଡ଼୍‌ବାୱାଦାଂ ଇଚିସ୍‌ କି ଗରବ୍‌ କିନାଦେରା । ୩ ମତର୍‌ ନା ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ୱାୱିତିସ୍‌ ପା ଜିବୁନ୍ତ ଏକାୱାଦାଂ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାନି କାମାୟ୍‌ କିନାନା ଏକିସ୍‌ ମାଚି ଲାକେ ଆନ୍‌ ମାପ୍ରୁ ତା ବିଚାର୍‌ କିଜ଼ି ୱିସ୍ତାତାଂନା, ୪ ଇଚିସ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ନା ୱାସ୍କି ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ତର୍‌ଦ ସାକ୍ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ତାଂ ରୁଣ୍ଡା ଆଜ଼ି ଇଦାଂ ତିର୍‌ କିତାପ୍‌ନ୍ନା ଜେ, ୫ ଇନେସ୍‌ ମାନାୟାରିଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ନାସ୍‌ କାଜିଂ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିନି ଲଡ଼ା, ଇନେସ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ଦିନ୍ତ ତା ଜିବୁନ୍‌ ରାକ୍ୟା ପାୟାନାନ୍‌ । ୬  ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଗରବ୍‌ କିନାକା ହାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କି ପୁନୁଦେରା ଜେ, ଅଲପ୍‍ ଇଞ୍ଜି ହୈନାକା ସବୁ ହାରାୟ୍‌ ହୈନାକା କିନାତ୍‌ ? ୭ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ତ ହୈନାକା ସକଟ୍‌ ମାନାୟ୍‌, ଲାଗିଂ ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନି ହାରାୟ୍‌ ଆଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ ଇଦାଂ କାଜିଂ ପ୍ଡାନି ପାସ୍‌ ତୁହି ହିଆଟ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ମା ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ଇଚିସ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ମା କାଜିଂ ପୁଜାଲାକେ କ୍ରୁସ୍‌ତ ହାତାନ୍‌ନା ୮ ଲାଗିଂ ୱାଡୁ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପ୍ଡାନି ହୈନାକା କି ବାନ୍ୟା ଆରି ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‌ ହୈନାକା ହୁଦାଂ ପାର୍ବୁ ପାଲି କିୱାଦାଂ ହୁଦାର୍‌ ଆରି ହାତ୍‌ପାଲାକେ ହଇୱି ରୁଟି ହୁଦାଂ ପାର୍ବୁ ପାଲି କିନାସ୍‌ । ୯ ଦାର୍ୟାର୍ ହୁଦାଂ ମେହାୱାୱି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ନା ଆକିତ ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚାଙ୍ଗ୍; ୧୦ ଇ ଜଗତ୍‌ନି ଦାରି କି ଦାନ୍‌ ଲବ୍ରାର୍ କି ଲକାର୍ ଜିନିସ୍ ଚର୍ଣ୍ଣାର୍ କି ପୁତ୍‌ଡ଼ା ପୁଜାକିନାକାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ମୁଡ଼େ ମେହାଣ୍‌ ଆଉନ୍‌ । ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌; ତା ଆତିସ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଜଗତ୍‍ତାଂ ବାର୍ତ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲଡ଼ା । ୧୧ ମତର୍‌ ନା ଲେକିକିନି ବାବ୍‌ନା ଇଦାଂ ମାଚାତ୍‌ ଜେ, ଜଦି ଇମ୍‌ଣି ଲଗୁ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଡାକ୍‍ପୁଟା ଆଜ଼ି ଦାରି କି ଦାନ୍‌ ଲବ୍ରା କି ପୁତ୍‌ଡ଼ା ପୁଜାକିନାକାର୍‌ କି ବାନ୍ୟା କି ମଦୁଆ କି ଲକାର୍ ଜିନିସ୍ ଚର୍ଣ୍ଣା ଆନାନ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଲକୁ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହାଆମାଟ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ତିନ୍‌ମାଟ୍‌ । ୧୨ ଇନାକିଦେଂକି ବାର୍‌ତି ମାନାୟାର୍‌ର୍ତି ବିଚାର୍‌ କିନାକାଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ଇନେନ୍‌ ? ମତର୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନିକାରିଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିନି ଦାଇତ୍‌ ମାଦାଂ ଇନାକା ଆକାୟ୍‌ ? ୧୩ ମତର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ବାର୍ତ ମାନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ବିଚାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ କିନାନ୍‌ । ହେ ବାନ୍ୟା ଲଗାଙ୍ଗ୍ ମି ବିତ୍ରେତାଂ ହପାଟ୍‌ ।
୫:୬ ୫:୬ ଗାଲାତିୟ ୫:୯.