୧୧
ପାଉଲ୍‌ ଆରି ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌କିନି ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌
୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ନାଦାଂ ଅଲପ୍‍ ଅବୁଜା ହୁଞ୍ଚାଦେର୍‌ମା ! ଆଁ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ନା କାଜିଂ ହୁଞ୍ଚ୍‌ନାଦେରା । ୨ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍ତି ବିସ୍ରେ ତ୍ରିକାଡ଼୍‌ ଆନ୍‌ ମି କାଜିଂ ଇଚା, ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦାର୍ମି ଜିପଲି ହିସାବେ ର ଆଣ୍ଡ୍ରାତାକେ, ଇଚିସ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ତାକେ, ସର୍‌ପି କିନି କାଜିଂ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା । ୩ ମତର୍‌ ରାଚ୍‌ ଜାର୍‌ ଚାଲାକିତାଂ ହବା ଇନେସ୍‌ ବୁଲାୟ୍‌କିତାତ୍‌, ହେ ଲାକେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମି ମାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି କାଜିଂ ଦାର୍ମି ଆରି ପୁଇପୁୟାତାଂ ବୁଲ୍‍କାନାର୍, ଇଦାଂ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ହତ୍‌ନାତା । ୪ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିୱାତାସ୍, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ଇନେର୍‌ ୱାଜ଼ି ପର୍‌ଚାର୍‌ କିତାର୍‌, କି ଇମ୍‌ଣି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଟାୱାତାଦେର୍, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ର ବିନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଗାଟା ଆଡୁ, କି ଇମ୍‌ଣି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଅୱାତାଦେର୍, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ର ବିନ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଗାଟା ଆଡୁ, ତା ଅତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ବେସି ହୁଦାର୍ ।
୫ ଇନାକିଦେଂକି ହେ ମୁଡ଼୍‍ଦି ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ତାଂ ଆନ୍‌ ଜେ ଇନେସ୍‌ପା ହାରୁ ଆକାୟ୍‌, ଇଦାଂ ବାବି କିନାଙ୍ଗା । ୬ ମତର୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ଆନ୍‌ କାତା ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁଙ୍ଗ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ଗିୟାନ୍ତ ପାଚେ ଆକାୟ୍‌; ହାତ୍‌ପାତ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବାନିତ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ମି କାଜିଂ ଇଦାଂ ହପ୍ତାପ୍ ।
୭ ନଲେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପୁନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ହୁଦାର୍ କିଜ଼ି ଜେ ମଲ୍‍ହିଲ୍‌ୱାଦାଂ ମି ଲାସେଙ୍ଗ୍ ଇସ୍ୱର୍ତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌, ଇବେ ଇନାକା ପାପ୍‌ କିତାଂ ? ୮ ମି ହେବା କିନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ବିନ୍‍ବିନ୍‍ନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ଦାର୍ମା ଅଜ଼ି ହେୱାରିଂ ଚର୍‌ କିତାଂ, ୯ ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଅବାବ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେ ଏଚେୱାଡ଼ାଂ ଆନ୍‌ ଇମ୍‍ଣାକାନ୍ତି ବଜ୍‌ ଲାକେ ଆୱାଦାଂ ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ମାକିଦନିଆତାଂ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ୱାଜ଼ି ନା ଅବାବ୍‌ ପୁରା କିଜ଼ି ମାନ୍‌ଚାର୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବିସ୍ରେ ମି ବଜ୍‌ ଲାକେ ଆୱାଦାଂ ଜାର୍‌ ବିସ୍ରେ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍, ଆରେ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଂ । ୧୦ ନା ତାକେ ମାନି କ୍ରିସ୍ଟତି ହାତ୍‌ପାତିଂ ସାକି ମାନିକିଜ଼ି ଆନ୍‌ ଇନାଙ୍ଗା ଜେ, ଆକାୟାନି ନିପ ନାଦାଂ ଇ ଗରବ୍‌ ଇନେର୍‌ ବାଙ୍ଗାୟ୍‌ କିଦେଂ ଆଡୁର୍‌ । ଇନେକିଦେଂ ? ୧୧ ଆନ୍‌ ଇନାକିଦେଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାଙ୍ଗା ? ଆନ୍‌ ଇନାକା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉ ନଦୁଙ୍ଗା ? ଇସ୍ୱର୍‌ ପୁନାନ୍‌, ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଜିଉନଦ୍‌ନାଙ୍ଗା ।
୧୨ ମତର୍‌ ଗରବ୍‍ନି ବିସ୍ରେ ମା ଲାକେ ଚଞ୍ଜ୍‍ନି କାଜିଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହାଜ଼ି ଡେକ୍‌ନାର୍‌, ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେୱାରିଂ ହାଜ଼ି ହିଉଙ୍ଗ୍, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇନାକା କିନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ କିଜ଼ି ମାନାଂ । ୧୩ ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଲଗୁ ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ ଆରି ମିଚ୍‍ୱା କାମ୍‌ଲିୟା, ହେୱାର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ତି ବେସି ଆହ୍‌ନାର୍ । ୧୪ ଆରେ ଇଦାଂ କାବାନାକା ଆକାୟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ନିଜେ ଅଜଡ଼୍‌ନି ସାର୍ଗେ ଦୁତ୍‌ ବେସି ଆହ୍‌ନାତ୍‌ । ୧୫ ଲାଗିଂ, ଜଦି ତାଦାଂ ହେବା କିନିକିକ୍‍ ପା ଦାର୍ମିନି ହେବା କିନାକାର୍ତି ବେସି ଆହ୍‍ନିକ୍, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ଗାଜା ବିସ୍ରେ ଆକାୟ୍‌; ହେୱାର୍‌ତି ସେସ୍‌ ଦସା ହେୱାର୍‌ତି କାମାୟ୍‌ ଇସାପ୍ରେ ଗିଟାନାତ୍ ।
ପକ୍ୟାତାକାର୍ତି ଚେଲାଲାକେ ପାଉଲ୍‌ତି ଦୁକ୍‍ବଗ୍
୧୬ ଆନ୍‌ ଆରେ ରଗ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍ ବୁଦିହିଲ୍‌ୱାକାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିଦ୍‍ମେର୍; ମତର୍‌ ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବାବି କିନାଦେର୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ପାନାଙ୍ଗ୍‌ ବୁଦିହିଲ୍‌ୱାକାନ୍‌ ଲାକେ ଇଡ୍‍ଦାନାଦେର୍‌, ଇନେସ୍‌ ଆନ୍‌ ପା ଅଲପ୍‍ ଗରବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୭ ଆନ୍‌ ଇନାକା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ମାପ୍ରୁତି ଇନି ଇସାପ୍ରେ ଇନୁଙ୍ଗା, ମତର୍‌ ବୁଦିହିଲ୍‌ୱାକାନ୍‌ ଲାକେ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ସାସ୍‍ତ ଗରବ୍‌ କିଜ଼ି ଇନାଙ୍ଗା । ୧୮ ଆଦେକ୍‌ ସଁସାର୍‌ନି ବାବ୍ରେ ଗରବ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚିଲେ ଆନ୍‌ ପା ଗରବ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୯ ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବୁଦିକାର୍‌ୟା ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ହିନା ୱାରିତାଙ୍ଗ୍‌ ନିର୍ବୁଦିୟାର୍ତି କାଜିଂ ହୁଦାର୍‌ ଆନାଦେରା । ୨୦ ଲାଗିଂ ଜଦି ଇନେର୍‌ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ କିଜ଼ି ଇଡ଼୍‌ତିସ୍, ମି ଦାନ୍‌ କେତି କିନାନ୍‌, ମିଙ୍ଗ୍‌ ଡ଼ୁକାତ ହେଜ଼ି କିଜ଼ି ଆସ୍ତାନାତ୍‌, ଆକାର୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ କି ମି କୁର୍‌ୱାତ ଚାପ୍‌ଡ଼ା ଇଡ଼୍‍ଦାନାନ୍, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ହୁଞ୍ଜ୍‍ନାଦେର୍ । ୨୧ ଆନ୍‌ ଲାଜୁ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନି କିନାଙ୍ଗା ଜେ, ଆପେଂ ତ “ନାଦାର୍‌” ଆତାସ୍‌ନା ।
ଆତିସ୍‌ପା ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବିସ୍ରେ ଇନେର୍‌ ସାସି ଆନାର୍‌ ଆନ୍‌ ରିସା ଆଜ଼ି ଇନାଙ୍ଗା, ଆନ୍‌ ପା ସାସି । ୨୨ ହେୱାର୍‌ କି ଏବ୍ରିୟର୍ ? ଆନ୍‌ ପା ଏବ୍ରିୟ । ହେୱାର୍‌ କି ଇସ୍ରାଏଲିୟର୍ ? ଆନ୍‌ ପା ଇସ୍ରାଏଲିୟ । ହେୱାର୍‌ କି ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ମାଜ଼ିର୍ ? ଆନ୍‌ ପା ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ମାଜ଼ି । ୨୩  ହେୱାର୍‌ କି କ୍ରିସ୍ଟତି ହେବାକାର୍‌ୟା ? ଆନ୍‌ ବାୟ୍‍ରା ଲାକେ ଇନାଙ୍ଗା, ଆନ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ରଚେ କ୍ରିସ୍ଟତି ହେବାକାର୍‌ୟା, ଆଦିକ୍‌ କସ୍ଟ କିନିତ, ଆଦିକ୍‌ ଜୟିଲ୍ ହାନିତ, ବେସି ମାଡ୍‌ ହୁଞ୍ଜ୍‍ନିତ, ତାଇନାତ୍‌ ହାକି ମୁମ୍‌ଦ ଆଦେଂ; ୨୪ ଆନ୍‌ ଜିହୁଦିର୍ତି ପାଞ୍ଚ୍‌ ହଟ୍‌ ଏକ୍‍ଉଣା ରିକଡ଼ି ମାଡ୍‌ ପାୟାତାଂନ୍ନା, ୨୫  ରମିୟର୍‌ ହୁକେ ତିନି ହଟ୍‌ ବାଡ୍‍ଗେ ମାଡ୍‌, ରଗ କାଲ୍‌କୁ ମାଡ୍‌, ତିନି ହଟ୍‌ ଜାଜ୍‍ଡ୍ରିଂନାକା ହୁଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‍ନା, ଡେଙ୍ଗା ଏଜ଼ୁକାଂ ୱେଡ଼ାନାଣା ଚବିସ୍‌ ଗନ୍‌ଟା ହୁଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‍ନା, ୨୬  ବେସିହଟ୍‌ ହାନିହିଂ, ନାଗୁଡ଼୍‌ନି ଆପତ୍‌ତ, ଚର୍କୁ ଆପତ୍‌ତ, ଜାର୍‌ ଜାତିର୍‍ତାଂ ଆପତ୍‌ତ, ଜିହୁଦି ଆରି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆପତ୍‌ତ, ଗାଡ଼୍‌ନି ଆପ୍‍ତିତ, ବାଟାନି ଆପତ୍‌ତ, ହାମ୍‍ଦୁର୍ଣ୍ଣି ଆପତ୍‌ତ, ୨୭ ବାମ୍‌ଣ୍ଡାୟ୍‌କିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ତାଂ ଆପତ୍‌ତ, କସ୍ଟତ ଆରି କସ୍ଟ ବଗ୍‌ତ, ବେସିହଟ୍‌ ହୁଞ୍ଜ୍‍ୱାଦାଂ, ନାସ୍‌କି ଆରି ଏସ୍‌କି, ବେସିହଟ୍‌ ଉପାସ୍‌ତ, ପିନି ଆରି ନାଗ୍‍ଡ଼ାତ । ୨୮ ବାକି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ପିସ୍ତି ଆରେ ର ବିସ୍ରେ ନିତ୍ରେ ନା ଜପି ଦୁମ୍‍ଦାନାତା, ଇଚିସ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ସବୁ କାଜିଂ ଚିନ୍ତା ହତ୍‌ନାତା । ୨୯ ଇନେର୍‌ ନାଦାର୍‌ ଆତିସ୍‌ ଆନ୍‌ ଇନାକା ନାଦାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ଇନେର୍‌ ବାଦା ପାୟାତିସ୍ ଆନ୍‌ ଇନାକା ଦୁକ୍‌ ଆଉଙ୍ଗ୍‌ ?
୩୦ ଜଦି ନାଦି ଗରବ୍‌ କିନାକା ଲଡ଼ା ଆତିସ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ନା ନାଦାର୍‌ ବିସ୍ରେ ନା ଗରବ୍‌ କିନାକା ମାନାତ୍‌ । ୩୧ ଆନ୍‌ ଜେ ମିଚ୍‌ ଇନୁଙ୍ଗା, ଇଦାଂ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ଆବା ପୁନାନ୍‌; ହେୱାନିଂ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜୱାର୍‌ । ୩୨  ଦମ୍ମେସକ୍‌ତ ହାରେତା ରାଜାତି ସାସନ୍‍କାର୍‍ୟା ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତିନି କାଜିଂ ହେ ଗାଡ଼୍‌ନି ଦୁୱେର୍‌ ଜାଗ୍‌ୱାଡ଼ାରିଂ କାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ୩୩ ଆରେ ଟପାତ ର ଚିଟ୍‌କି ହିଜ଼ି କୁୱାଡ଼୍‌ ହିଜ଼ି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜୁତ୍‌ତାର୍‌, ଆରେ, ଆନ୍‌ ହେୱାନ୍ତି କେଇଦାଂ ରାକ୍ୟା ପାୟାତାଂ ।
୧୧:୨୩ ୧୧:୨୩ ପକ୍ୟାତାକା ୧୬:୨୩. ୧୧:୨୫ ୧୧:୨୫ ପକ୍ୟାତାକା ୧୬:୨୨; ପକ୍ୟାତାକା ୧୪:୧୯. ୧୧:୨୬ ୧୧:୨୬ ପକ୍ୟାତାକା ୯:୨୩; ପକ୍ୟାତାକା ୧୪:୫. ୧୧:୩୨ ୧୧:୩୨ ପକ୍ୟାତାକା ୯:୨୩-୨୫.