୧୦
ପଲ୍ୟା ସୁଣାୟ୍‌ କିନି ପାଉଲ୍‌ତି ଉତର୍‌
୧ ମି ମୁମ୍‌ଦ ମି ବିତ୍ରେତାଂ ହୁଦାର୍‌, ମାତର୍‌ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆଦ୍‌ୱାଦାଂ ମି କାଜିଂ ସାସ୍‌ନିକାଂ ଜେ ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌, ଆନ୍‌ ନିଜେ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୱାଦ୍‌ ଆରି ଦୟା ବାବ୍ରେ ଏତୁ କିଜ଼ି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା; ୨ ଆଁ ଆନ୍‌ ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗା ଜେ, ଆପ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ହିସାବେ ଚିନ୍ତା କିନାପା ଇଞ୍ଜି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମାନେ କିତାର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେ ଇନେର୍‌ତି ବିରଦ୍‌ ସାସ୍‌ ଚଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବିଚାର୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଏକାୱାଜ଼ି ଇନେସ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେବାନି ସାସ୍‌ ଚଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍‌ ଆଉତ୍‌; ୩ ଇନାକିଦେଂକି ଆପ୍‌ ପୁର୍ତିତ ବାହା କିନାକା ହାତ୍‌ପା, ମତର୍‌ ଆପ୍‌ ସଁସାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ବାବ୍ରେ ଜୁଜ୍‌ କିୱାତାପ୍‌ନା, ୪ ଲାଗିଂ ମା ଜୁଜ୍‌ନି ଆତ୍‌ ଆତିୟାର୍‌ ସଁସାର୍‌ତ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ସାତ୍ରୁର୍‌ ଆଟ୍‌ୱା ଗାଡ଼୍‌ ଦୁଡ଼ିମାଜ଼ି କିନି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ମୁମ୍‌ଦ ହେ ୱିଜ଼ୁ ସାକ୍ତି ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା; ୫ ଆପ୍‌ ଗାଣ୍‌ଜୁ ସବୁ ଆରି ଇସ୍ୱର୍ତି ଗିଆନ୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ହତ୍‌ତି ୱିଜ଼ୁ ଲାମା ବିସ୍ରେ ଦୁଡ଼ିମାଜ଼ି କିନାସ୍‌, ଆରେ ଜାଣ୍‌କେ ହାନ୍‌ନ୍ଦାୟ୍‌ କିଜ଼ି କ୍ରିସ୍ଟତି ବଲ୍‌ ମାନିକିନାକାସ୍‌ ଆନାସ୍‌, ୬ ଆରେ, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁରା ମେହାଆନାଦେର୍‌, ହେ ପାଦ୍‌ନା ୱିଜ଼ାର୍‌ ପାଟ୍‌କାର୍‌ ଆନି କାଜିଂ ଆପ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି ମାନାପ୍‌ ।
୭ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ ଇନାକା ଗିଟା ଆଦ୍‌ନାତା ହୁଡ଼ାଟ୍‌ । ଜଦି ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ଇଞ୍ଜି ପାର୍ତି କିନାନ୍‌, ନଲେ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି, ଆପ୍‌ ପା ଇନେର୍‌ ହେ ଲାକେ କ୍ରିସ୍ଟତି, ଇଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ନିଜେ ଏତୁ କିଏନ୍‌ । ୮ ଇନାକିଦେଂକି ମା ଆଦିକାର୍‌ ବିସ୍ରେ ଆନ୍‌ ଅଲପ୍‍ ଆଦିକ୍‌ ଗରବ୍‌ କିତିସ୍‌ ପା ଲାଜ୍‌ ପାୟା ଆଉଙ୍ଗ୍‌; ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁଡ଼ିମେହାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନି କାଜିଂ ମାପ୍ରୁ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଆଦିକାର୍‌ ହିଦ୍‌ୱାଦାଂ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ରଚ୍‌ନି କାଜିଂ ହିତ୍‌ନ୍ନା; ୯ ନା ଆକି ହୁକେ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ମତର୍‌ ଚଚ୍‌ଚାନାଙ୍ଗା ଇଞ୍ଜି ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆମାଟ୍‌ । ୧୦ ଇନାକିଦେଂକି “ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇନାର୍‌, ତାଦି ପାଉଲ୍‌ତି ଆକିଂ ସବୁ ହାର୍‌ଦିକିଂ ଆରି ଗାଜା ସାକ୍ତି, ମତର୍‌ ମେହାଣ୍‌ତ ତା ଗାଗାଡ଼୍‌ ନାଦାର୍‌ ଆରି ତା ବଚନ୍‌ ବାନ୍ୟା ।” ୧୧ ଆପ୍‌ ୱାଜ଼ି ମାନ୍‌ୱି ସମୁତ ଆକି ହୁଦାଂ ବଚନ୍‌ତ ଇନେସ୍‌, ଏକାୱାଜ଼ି ମାନି ସମୁତ କାମାୟ୍‌ତ ପା ଜେ ହେ ଲାକେ, ଇଦାଂ ଇ ଲାକେ ମାନାୟାର୍‌ ବଜ୍‌ ଆଏର୍‌ ।
୧୨ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତ ୱାରିକିକିନାକା, ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେ ଇନେର୍‌ତି ରଚେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଇସାବ୍‌ ନଲେ ତୁଲାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆପ୍‌ ସାସ୍‌ କିଉପା; ମତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ନିଜେ ନିଜେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଲଗାଂ ହୁକେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତି ଆଡ୍‌ନାକା ଆରି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତି ତୁଲାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଆହ୍‌ରତାଂ ଚଚ୍‌ନାର୍‌ । ୧୩ ମତର୍‌ ଆପ୍‌ ହାନ୍ଦି ମାନିକିୱାଦାଂ ଗରବ୍‌ କିଉପ୍‌; ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ମା ହାନ୍ଦିନିକାପ୍‌ ଆନି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ମା କାଜିଂ ନିଲ୍‌ତାନ୍‌ନା ଇମ୍‌ଣି ହାନ୍ଦି ରଚ୍‌ଚାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେବେନି ଆଡ୍‌ନାକା ଲାକେ ଗରବ୍‌ କିନାପ୍‌ । ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମା ହାନ୍ଦିନି ମେହା ଆୱାଦାଂ ମାଚି ଲାକେ ଆପ୍‌ ଜେ ହାନ୍ଦି ମାନିକିୱାତାସ୍‌ନା, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ଲାଗିଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିଉ କିଉ ଆପ୍‌ ମି ପାତେକ୍‌ ପା ପର୍ତୁମ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାପ୍‌; ୧୫ ଆପ୍‌ ହାନ୍ଦି ଜିତା ଆଜ଼ି ଆରେ ରକାନ୍ତି କସ୍ଟ ବିସ୍ରେ ଗରବ୍‌ କିଉପା, ମତର୍‌ ମି ପାର୍ତିନି ବାଡାନାକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ବାର୍ସି ହିସାବେ ମା କାମାୟ୍‌ ମି ହୁକେ ଇନେସ୍‌ ଜବର୍‌ତାଂ ଆଦିକ୍‌ ତର୍‌ ମେଙ୍ଗ୍‌ୟା ଆନାତ୍‌, ୧୬ ଆରେ, ଆପ୍‌ ଆରେ ରୱାନ୍‌ ହାନ୍ଦି ବିତ୍ରେ ତା କିତି କାମାୟ୍‌ ବିସ୍ରେ ଗରବ୍‌ କିୱାଦାଂ ମି ପାଡ଼୍‌ହା ନାସ୍‌କୁକାଂ ଇନେସ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାକା, ଇଦାଂ ବାର୍ସି କିନାପା ।
୧୭ ସାସ୍ତର୍‌ର୍ତ ଲେକାମାନାତ୍‌ “ମତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଗରବ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁ କିତି କାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ଗରବ୍‌ କିଏନ୍‌ ।” ୧୮ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ତି ୱାରି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପରିକ୍ୟାସିଦ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ମାପ୍ରୁ ଇନେର୍‌ତି ୱାରି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପରିକ୍ୟାସିଦ୍‌ ।