ବିନ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି କ୍ରିସ୍ଟିୟାରିଂ କାଜିଂ ଉପ୍‌କାର୍‌
୧ ହାତେନେ ସାଦୁର୍‌ତି ହେବା ବିସ୍ରେ ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିନାକା ନା ପାକ୍ୟାତ ଆଦିକ୍‌ ମତର୍‌; ୨ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ମି ଇଚା ପୁନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ହେ ବିସ୍ରେ ମାକିଦନିଆ ଲକୁ ଲାଗାଂ ମି ବିସ୍ରେ ଆନ୍‌ ଗରବ୍‌ କିନାଂ ଜେ, ଆକାୟା ହାଚି ବାର୍ହୁତାଂ ଜାଲ୍‌ଦି ଆତାତେ, ଆରେ ମି ଇଚା ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଆଦେକ୍‌ ଲକୁତାଂ ୱାରିକିକିତାଂ । ୩ ଆତିସ୍‌ପା ଆନ୍‌ ଟଣ୍ଡାରିଂ ପକ୍ତାନାଙ୍ଗା, ଇନେସ୍‌ ଇ ବିସ୍ରେ ମି ବିସ୍ରେ ମା ଗରବ୍‌ ପଲ୍ୟା ଆମେତ୍‌, ଆରେ ନା କାତା ଇସାବ୍‌ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଡ, ୪ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମାକିଦନିଆନି ଇମ୍‌ଣାକାନ୍‌ ପା ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ୱାଜ଼ି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି ଆୱାକା ହୁଡ଼୍‌ତିସ୍‌, ତେବେ ମି କାତା ହେବେ ମାନେତ୍‌, ଆପେଂ ଇ ଆଟ୍‌ୱା ପାର୍ତି ବିସ୍ରେ ଲାଜା ଆନାସ୍‌ । ୫ ଲାଗିଂ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଆଗେ ପାର୍ମାଣ୍‌ ଦାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ସାରି ବିସ୍ରେ ଆୱାଦାଂ ସତ୍‌ ବିସ୍ରେ ଆନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆଗେତାଂ ହେ ଦାନ୍‌ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଜାଲ୍‌ଦି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଗେ ମି ଲାଗାଂ ହାନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଟଣ୍ଡାରିଂ ଗୱାରି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିତାଂ ।
୬ ମତର୍‌ ଇଦାଂ ହାତ୍‌ପା, ଇନେର୍‌ ଅଲପ୍‍ ୱିତ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପା ଅଲପ୍‍ ତ୍ରେସ୍‌ନାନ୍‌; ଆରେ ଇନେନ୍‌ ବେସି ୱିତ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପା ବେସି ତ୍ରେସ୍‌ନାନ୍‌ । ୭ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଜାର୍‌ ୱାସ୍କିତ ଇନେସ୍‌ ରିମାନ୍ୟା କିତାନ୍‌ନ୍ନା, ହେ ଲାକେ କିଏନ୍‌, ଲବ୍‌ରା ବାବ୍ରେ ଆକାୟ୍‌ ଇଚିସ୍‌ ଟାଟାୟ୍‌ ଲାକେ ଆକାୟ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ରମାନ୍ୟା ମୁଣିକାଂ ଜିଉନନାନ୍ । ୮ ଆରେ, ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ନିତ୍ରେ ସାରି ଲାକେ ପାୟାଜ଼ି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ଆଦିକ୍‌ତାଂ ଆଦିକ୍‌ ତର୍‌ ଦାନ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସବୁବାନି ଉପ୍‌କାର୍‌ ବେସି ବାବ୍ରେ ହିଦେଂ ରାଜି ଆତାନ୍ନା, ୯ ଇନେସ୍‌ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା,
“ହେୱାନ୍‌ ମେଲା କେଇଦ ପାସ୍‌ପାତାନ୍‌ନା, ହେୱାନ୍‌ ନାସ୍‌କିନିକାରିଂ ଦାନ୍‌ ହିନାନା,
ତା ଦାର୍ମି କାତା ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ କାଡ଼୍‌ ପାତେକ୍‌ ।”
୧୦ ଆରେ, ଇନେର୍‌ ବିୟାନ୍‌ ୱିତ୍‌ନାକାରିଂ ବିୟାନ୍‌ ଆରି ତିନି କାଜିଂ କାଦି ହିଦ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିତ୍‌ନି କାଜିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବିୟାନ୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ ଆରି ହେଦାଂ ବାଡାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌, ଆରେ, ମି ଦାର୍ମିନି ପାଡ଼୍‌ ବାଡାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌; ୧୧ ଇ ଲାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସବୁ ବିସ୍ରେ ମାଜାନ୍‌ ଆଜ଼ି ସବୁବାନି ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ତାଂ ଚଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ଆରେ ହେଦାଂ ମା ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍ତି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ନିକାନ୍‌ କିଦ୍‌ନାର୍‌ । ୧୨ ଇନାକିଦେଂକି ଇ ଦାନ୍‌ ଲାକେ ହେବା ଜେ କେବଲ୍‌ ସାଦୁର୍‌ତି ବାକି ବାର୍ତି କିନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ତାପାଚେ ପା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଉଦେସ୍‌ତ ବେସି ଜୁୱାର୍‌ ଡ଼ିଜ଼ି ହାନାତା, ୧୩ ଇଚିସ୍‌ ଇ ହେବା କାମାୟ୍‌ନି ପାର୍ମାଣ୍‌ ପାୟାଜ଼ି ଲକୁ ମି ମାନି କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାଜିଂ ଟାଟାୟ୍‌, ଆରେ ସାଦୁର୍‌ତି ଆରି ୱିଜ଼ାର୍‌ କାଜିଂ ମି ମେହାଣ୍‌ତ ହୁଦାର୍‌ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ପାଣ୍‌ ପାର୍ତାନା କିନାରା, ୧୪ ଆରେ, ମି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ବେସି ଉପ୍‌କାର୍‌ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ପା ମି କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିଉ କିଉ ମି କାଜିଂ ଦୟାତ ଏତୁ କିଦ୍‌ନାର୍‌ । ୧୫ ଇସ୍ୱର୍ତି ହାନ୍ଦାୟ୍‌କିନି ଦାନ୍‌ କାଜିଂ ତାଦି ଜୁୱାର୍‌ ଆଏତ୍‌ ।