କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ଦାନ୍‌
୧  ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମାକିଦନିଆନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନିକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍ତି ହତ୍‌ତାତ୍‌ନା ଇମ୍‌ଣି ଉପ୍‌କାର୍‌ ହତାତ୍‌ନା, ହେଦାଂ ଆପ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଣାୟ୍‌କିଦ୍‌ନାପା । ୨ ହେୱାର୍‌ ବେସି ଦୁକ୍‌ ଲାକେ ପରିକ୍ୟାତ ଆର୍‌ତିସ୍‌ନେ ହେୱାର୍‌ତି ବେସି ଦୁକ୍‌କିନାକା ବେସି ନାସ୍‌କି ବିତ୍ରେ ପା ବେସି ବାବ୍ରେ ଆଦିକ୍‌ ଦାନ୍‌ ହିିଜ଼ି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୩ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ସାକି ହିନାଙ୍ଗା ଜେ, ହେୱାର୍‌ତି ସାକ୍ତି ଇସାବ୍‌ରେ, ଇଚିସ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ସାକ୍ତିନି ବେସି ବାବ୍ରେ ହେୱାର୍‌ ଦାନ୍‌ କିତାର୍‌; ୪ ସାଦୁର୍‌ ହେବାତ ମେହାଣ୍‌ତାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ ପାୟାନି କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ମାନ୍ତ ବେସି ଗୱାରି ଲାହାଂ ମାଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିତାର୍‌ । ୫ ଇବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ଜେ କେବଲ୍‌ ମା ଆହା ଇସାପ୍ରେ କିତାର୍‌, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌ ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ମାନ୍‌ ହୁକେ ଚାଲା ଆଜ଼ି ପର୍ତୁମ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ମାପ୍ରୁତି ଲାଗାଂ ଆରି ମା ଲାଗାଂ ହେଲାୟ୍‌ କିତ୍‌ତାର୍‌ । ୬ ଗୱାରି ହେବାକାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ତିତସ୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ଇ ଉପ୍‌କାର୍‌ କାମାୟ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାନି ହାଙ୍ଗ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌ ହେ ଲାକେ ହେଦାଂ ଇନେସ୍‌ ୱିସ୍ତିସ୍‌ ପା, ଇଦାଂ କାଜିଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିତାପ୍‌ । ୭ ଆରେ ପାର୍ତି, କାତାପାଣ୍‌ୟା, ଗିଆନ୍‌ ଆରି ସବୁବାନି ତ୍ରିକାଡ଼୍‌, ଆରେ ମି କାଜିଂ ମା ଜିଉନନିତ, ଇ ଲାକେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଇନେସ୍‌ ମି ତାକେ ବେସି ବାବ୍ରେ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାନାତା, ହେ ଲାକେ ଇ ଉପ୍‌କାର୍‌ କାମାୟ୍‌ ପା ମି ତାକେ ବେସି ବାବ୍ରେ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆଏତ୍‌ ।
୮ ଆନ୍‌ ବଲ୍‌ ହିଦ୍‌ନି ଲାକେ ଇଞ୍ଜୁଙ୍ଗା, ମତର୍‌ ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ତି ତ୍ରିକାଡ଼୍‌ ଲେକି କିଜ଼ି ମି ଜିଉନନାକା ହାଦ୍‌ଦାର୍ମି ପା ହାତ୍‌ପା ପାର୍ମାଣ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୯ ଇନାକିଦେଂକି ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ତା ଅର୍କିତ୍‌ ହୁକେ ମାଜାନ୍‌ ଆଡ, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ମାଜାନ୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ଇନେସ୍‌ ମି କାଜିଂ ଅର୍କିତ୍‌ ଆତାନ୍‌ ।
୧୦ ଇ ବିସ୍ରେ ନା ଇନାକା ଇଦାଂ, ହେଦାଂ ତ ମି କାଜିଂ ହାର୍‌ଦାକା, ଲାଗିଂ ହାଚି ବାର୍ହୁତାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ପର୍ତୁମ୍‌ କିଜ଼ି କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‌ତାଦେର୍‌, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଇଦାଂ କିନି କାଜିଂ ପର୍ତୁମ୍‌ତ ଇଚା ପା କିଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌; ୧୧ ଲାଗିଂ କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ହାଲାଟ୍‌ ଆରି ମି ପାବ୍‌ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେଦାଂ ୱିହାଟ୍‌ । ଉପାୟ୍‌ ମାନିକିନି ସମୁତ ମି ଇମ୍‌ଣି ମାନ୍‌ ମାଚାତ୍‌ କାମାୟ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ନି ପାତେକ୍‌ ହେଦାଂ ଇଡ଼୍‌ଜି ମାନାଟ୍‌ । ୧୨ ଇନାକିଦେଂକି ଜଦି ଦୁକ୍‌କିନାକା ମାଚିସ୍‌, ଲାଗିଂ ହେଦାଂ ରୱାନ୍‌ତି ଅବାବ୍‌ ଲାକେ ହାର୍‌ ଇଟ୍‌ନାକା ଆକାୟ୍‌, ନଲେ ହେୱାନ୍ତି ଇନାକା ମାନାତ୍‌, ହେ ହିସାବେ ହାର୍‌ ଇଟ୍ୟାନାତ୍‌ ।
୧୩ ଲାଗିଂ ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ସୁକ୍‌ପାୟାନାର୍‌, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ ପାୟା ଆନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜୁଙ୍ଗା; ୧୪ ମତର୍‌ ସମାନ୍‌ ବାବ୍‌ନା ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାନି କାଜିଂ ନଙ୍ଗ୍‌ନି ସମୁତ ମି ଦାନ୍‌ତାଂ ହୁକେ ହେୱାର୍‌ତି ଅବାବ୍‌ ବାର୍ତି ଆନାତା, ଇନେସ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଦାନ୍‌ ପା ମିଦାଂ ଅବାବ୍‌ ବାର୍ତି କିନାତ୍‌, ଆରେ ଇ ଲାକେ ସମାନ୍‌ ବାବ୍‌ନା ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାନାତ୍‌, ୧୫ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ର୍ତ ଲେକାମାନାତ୍‌, “ଇନେର୍‌ ବେସି ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିତାନ୍‌, ତାଦାଂ ହାର୍‌ୱାତାତ୍‌, ଆରେ ଇନେର୍‌ ଅଲପ୍‍ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିତାନ୍‌, ତାଦାଂ ଅବାବ୍‌ ଆୱାତାତ୍ ।”
ତିତସ୍‌ ଆରି ତା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌
୧୬ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜୁୱାର୍‌ ଆଏତ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମି କାଜିଂ ତିତସ୍‌ତି ମାନ୍ତ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ତ୍ରିକାଡ଼୍‌ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା; ୧୭ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଜେ କେବଲ୍‌ ମା ଗୱାରି ଇଡ଼୍‌ତାନ୍‌, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ବେସି ୱାରି ଜିସୁ ନିଜ୍‌ ଇଚାତ ମି ଲାଗାଂ ହାନାନା । ୧୮ ଆରେ, ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆପ୍‌ ଆରେ ରୱାନ୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ନିଂ ପକ୍‌ତାନାପା; ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ପରଚାର୍‌ ବିସ୍ରେ ତା କେର୍‌କଣ୍‌ ସବୁ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ମେଙ୍ଗ୍‌ଜି ହାନାତା, ୧୯ କେବଲ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମାପ୍ରୁତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆରି ମା ବାନ୍ଦାଣି ହପ୍‌ନି କାଜିଂ ଇମ୍‌ଣି ଦୟାନି କାମାୟ୍‌ ଆପେଂ ମାନିକିତାପ୍‌ନା, ହେବେ ମା ସାଙ୍ଗ ଆନି ହେବା କାଜିଂ ବିନ୍‌ବିନ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତାଂ ବାଚି କିୟାତାନ୍ନା ।
୨୦ ମା ହୁକେ ଆତି ଇ ହେବା ଲାକେ ବେସି ଦାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଇନେସ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦସି କିଦୁର୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆନାପା; ୨୧ ଇନାକିଦେଂକି କେବଲ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ମୁମ୍‌ଦ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ପା ଇନାକା ସବୁ ନେକ୍ରାକା, ହେଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ଆପ୍‌ ଏତ୍‌ କିନାପ୍‌ ।
୨୨ ଆରେ, ଆପ୍‌ ମା ଆରେ ରୱାନ୍‌ ଟଣ୍ଡେନିଂ ପା ହେୱାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାନାପା, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆପ୍‌ ବେସି ବିସ୍ରେ ବେସିହଟ୍‌ ପରିକ୍ୟା କିଜ଼ି ତ୍ରିକାଡ଼୍‌ ଇଞ୍ଜି ପାର୍ମାଣ୍‌ ୱେଚାପ୍‌ନା, ଆରେ ମି ତାକେ ଆଟ୍‌ୱା ପାର୍ତି କିତିଲେ ହେୱାନ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ତ୍ରିକାଡ଼୍‌ ଆତାନ୍ନା ।
୨୩ ତିତସ୍‌ତି ବିସ୍ରେ ଜଦି ଇନେର୍‌ ୱେନ୍‌ବାତିସ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନା ମେହାଣ୍‌; ଆରି ମି କାଜିଂ ନା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ କି ନଲେ ମା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ବିସ୍ରେ ୱେନ୍‌ବା ଆତିସ୍‌, ହେୱାର୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ନିକାର୍‌ ହୁକେ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌, ଆରେ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଲାକେ । ୨୪ ଲାଗିଂ ମି ଜିଉନନାକା ଆରି ମି ବିସ୍ରେ ମା ଗରବ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ନିକାର୍‌ ଲାଗାଂ ହେୱାରିଂ ଚଚାଟ୍‌ ।
୮:୧ ୮:୧ ରମିୟ ୧୫:୨୬.