୧ ଇଚିସ୍‌ ଏ ୱାରିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ରାଣ୍‌ ପାୟାଦେଂ ୱାଡ, ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆରି ଜିବୁନ୍‌ନି ସବୁ ସକଟ୍‌ତାଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ପୁଇପୁୟା କିନାସ୍‌, ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଆଜ଼ି ପୁଇପୁୟାତାଂ ହାର୍‌ ଆନାସ୍‌ ।
ପାଉଲ୍‌ତି ୱାରି
୨ ମି ଜିବୁନ୍‌ତ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାହା ହିଦାଟ୍‌; ଆପ୍‌ ଇନେର୍‌ ଅନ୍ୟାୟ୍‌ କିଉପା, ଇନେରିଂ ନସ୍ଟ କିଉପା, ଇନେର୍‌ତି ୱିହି କିଉପା । ୩ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦସ୍‌ ହିଦ୍‌ନି କାଜିଂ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜୁଙ୍ଗା; ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଆଗେ ଇନ୍‌ଚାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମା ୱାସ୍କିତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବାହା ପାୟା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ଜେ, ହାତିସ୍‌ ଆପ୍‌ ରଚେ ହାନାସ୍‌, ଆରେ ଜିତିସ୍‌ ରଚେ ଜିନାସ୍‌ । ୪ ମି ତାକେ ନା ପୁରା ପାର୍ତି ମାନାତ୍‌, ମି ବିସ୍ରେ ନା ବେସି ଗରବ୍‌; ଆନ୍‌ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ତ ବାର୍ତି, ମା ୱିଜ଼ୁ ଦୁକ୍‌ତ ନା ଦୁକ୍‌କିନାକା ଡ଼ିଜ଼ି ହାନାତା ।
୫ ଇନାକିଦେଂକି ମାକିଦନିଆତ ଏକିତି ପାଚେ ପା ବାର୍ତ ଜୁଜ୍‌ ଆରି ବିତ୍ରେ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ, ଇ ଲାକେ ସବୁ ବାନି ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିତିଲେ ମା ଗାଗାଡ଼୍‌ ପା ଜମ୍‌ୱାତାତ୍‌ । ୬ ଆତିସ୍‌ପା ତ୍ରିକାଡ଼୍‌ କିନାକାରିଂ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ତିତସ୍‌ ୱାନାକା ହୁକେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌, ୭ ଆରେ, କେବଲ୍‌ ତିତସ୍‌ ୱାନାକା ହୁକେ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ହୁକେ ହେୱାନ୍‌ ମି ବିସ୍ରେ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ପାୟା ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ତା ହୁକେ ପା ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିତାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ମି ତ୍ରିକାଡ଼୍‌ ଆନାକା, ମି ଆଡ଼୍‌ବାନାକା, ନା ପାକ୍ୟାତ ମି ୱାରିନି ବିସ୍ରେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାତାନ୍ନା; ହେବେ ଆନ୍‌ ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ୱାରି ଆତାଙ୍ଗ୍‌ ।
୮ ଲାଗିଂ ନା ଆକି ହୁକେ ଆତିସ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ କିତ୍‌ତାଂ, ଆତିସ୍‌ପା ଆନ୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ଦୁକ୍‌ ଆକାୟ୍‌; ହେ ଆକି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅଲପ୍‍ କାଡ଼୍‌ କାଜିଂ ପା ଦୁକ୍‌ ଜିସୁ ମାଚିଲେ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଆନ୍‌ ଦୁକ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚିସ୍‌ ପା ୯ ନଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌କିନାକା କିନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଦୁକ୍‌ ଆତିସ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ମି ଦୁକ୍‌ ଜେ ମି ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କିନି କାରଣ୍‌ ଆତାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ; ଲାଗିଂ ମା ହୁକେ ମିଦାଂ ଇନେସ୍‌ ଇନାକାପା ନସ୍ଟ ଆଉତ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଇଚା ଲାକେ ଦୁକ୍‌ ପାୟା ଆତାର୍‌ । ୧୦ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍ତି ଇଚା ଲାକେ ଇମ୍‌ଣି ଦୁକ୍‌, ହେଦାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନି କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ ହପ୍‌ନାତ୍‌, ଇନାକା କାଜିଂ ଏତୁକିଦେଂ ଲାଗୁତୁତ୍‌; ମତର୍‌ ଜଗତ୍‌ନି ଦୁକ୍‌ ହାକି ହପ୍‌ତାନାତ୍‌ । ୧୧ ଲାଗିଂ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇସ୍ୱର୍ତି ଇଚା ଲାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଇମ୍‌ଣି ଦୁକ୍‌ ପାୟାତାଦେର୍‌, ହେଦାଂ ମି ତାକେ କେତେକ୍‌ ୱାରି, ଆଁ, କେତେକ୍‌ ଦାବା ୱିସ୍ତାଦେର୍‌, ଆଁ କେତେକ୍‌ ରିସା, ଆଁ କେତେକ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ, ଆଁ କେତେକ୍‌ ମାନ୍‌, ଆଁ କେତେକ୍‌ ୱାରି, ଆଁ କେତେକ୍‌ ଉପାୟ୍‌ ହପ୍‌ତାତ୍‌ନା । ଇ ବିସ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ୍‌ ଇଞ୍ଜି ସାକି ହିନାୟା ।
୧୨ ଲାଗିଂ ଆତିସ୍‌ପା ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିତାଂ, ଆତିସ୍‌ପା ଜେ ଅନ୍ୟାୟ୍‌ କିତାଂନ୍ନା, ନଲେ ଇନେନ୍‌ ଅନ୍ୟାୟ୍‌ ହୁଞ୍ଜ୍‌ନାନା, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଜେ ଲେକିକିତାଂ, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ମା କାଜିଂ ମି ମାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ମି ବିସ୍ରେ ହନାତ୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ଲେକିକିତାଂ । ୧୩ ଆରେ ମା ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ଲାଗିଂ ଆପ୍‌ ବେସି ୱାରି, ହେଦାଂ ୱେଚ୍‌ଦେଂ ଆନ୍‌ ଆକି ଲେକିକିତାଙ୍ଗ୍‌ନା ।
ଆପ୍‌ କେବଲ୍‌ ୱାରିୟା ଆୱାତାପ୍‌ନା । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତିତସ୍‌ତିଂ ସବୁ ବାନିନି ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଜ଼ି ଇନେସ୍‌ ବାବ୍ରେ ୱାରି କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେଦାଂ ତା ଜିବୁନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିତ୍‌ତାତ୍‌ । ୧୪ ଲାଗିଂ ଜଦି ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ତିତସ୍‌ ଲାଗାଂ ମି ବିସ୍ରେ ଆନ୍‌ ଗରବ୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଲାଜାଆୱାତାଂନା, ଇଚିସ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆପେଂ ସବୁ ବିସ୍ରେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜି ମାନ୍‌ଚାପ୍‌, ହେ ଲାକେ ତିତସ୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ମା ଗରବ୍‌ ପା ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜି ଜାଣା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୧୫ ଆରେ, ଇନେସ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଆରି ତ୍ରିପ୍‌କିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ମାନି କିଜ଼ି ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ମାନିକିନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ଏତୁ କିଜ଼ି ମି କାଜିଂ ତା ୱାସ୍କିନି ଜିଉନନାକା ଆଦିକ୍‌ ବାଡାଆନାତା । ୧୬ ଆନ୍‌ ଜେ ସବୁ ବିସ୍ରେ ମି ତାକେ ପୁରା ପାର୍ତି କିତିଲେ, ଇଦାଂ କାଜିଂ ବେସି ସୁକ୍‌ ଆନାଙ୍ଗା ।