୧ ଆରେ ପା ଇସ୍ୱର୍ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ପାୟାତି ଇନେସ୍‌ ମି ତାକେ ପଲ୍ୟା ଆଉତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ରବେ କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି, ଜିସୁ ଆପେଂ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାପା । ୨ ଇନାକିଦେଂକି “ହେୱାନ୍‌ ଇନାନ୍‌, ଆପ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ନି ସମୁତ ମି ପାର୍ତାନା ୱେଚାପ୍‌, ଆରେ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନି ଦିନ୍ତ ଆପ୍‌ ମି ହେବା କିତାପ୍‌ ।” ୱେନାଟ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ଉପ୍‌କାର୍‌ନି “ସମୁ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ନଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନି ଦିନ୍‌ ।”
୩ ଇନେସ୍‌ ମା ହେବା ପାଦ୍‌ ଦସ୍‌ ଆମେତ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଆପ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ବାଦା ହିଦ୍‌ମେତ୍‌, ୪ ଇଚିସ୍‌ ଆପେଂ ସବୁ ଅବସ୍ତାତ ଜାର୍‌ତିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେବାକାର୍‌ୟା ଲାକେ ଜାଣା କିଇକିଦ୍‌ନାପା । ୱିଜ଼୍‌ୱି କାମାୟ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆପ୍‌ ସବୁ ବାନି ଦୁକ୍‌, ଅବାବ୍‌ ଆରି କସ୍ଟ ହୁଞ୍ଚାପ୍‌ନା; ୫  ମାନ୍‌ତାଂ, ଜଇଲ୍‌ଇଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ମାନିହିଂ, ଗଣ୍ଡ୍‌ଗଲ୍‌ତାଂ, କସ୍ଟତାଂ, ଚେତ୍‌ନାତାଂ, ଉପାସ୍‌ତାଂ, ୬ ପୁଇପୁୟାତାଂ, ଗିଆନ୍‌ତାଂ, ଲାମାହୁଦାର୍‌ତାଂ, ଦୟା, କୱାଣ୍‌ ବାବ୍ରେ, ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍ତାଂ, କାପ୍‌ଟିୟା ଆୱାଦାଂ, ଜିଉନନାକା, ୭ ସତ୍‌ ବଚନ୍‌ତ ଇସ୍ୱର୍ତି କାବୁର୍‌ନି ସାକ୍ତିତ ବୁଜ୍‌ଣି ଆରି ଡେବ୍ରି କେଇଦ ଦାର୍ମି ଆତ୍‌ ଆତିୟାର୍‌ ହୁକେ, ୮ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆରି ୱାରି କିୱାକାର୍‌ ହୁକେ ଡାକ୍‌ପୁଟାଆୱାକା ଆରି ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆନାକା ହୁକେ, ମିଚ୍‌ୱା ଲାକେ ଆୱିତିସ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇନାକାନ୍‌, ୯ ଅଚିନା ଲାକେ, କି ଜାଣାଚିନା, ହାତିଲାକେ, କି ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ଆପ୍‌ ଜିତାପ୍‌ନା, ଡାଣ୍ଡ୍‌ପାୟାତି ଲକ୍‌ ଲାକେ ହାୱାତାପ୍‌ନା, ୧୦ ଆୱିତିସ୍‌ ହାତି ଲାକେ, ଅର୍କିତ୍‌ ଲାକେ, ମତର୍‌ ନିତ୍ରେ ଦୁକ୍‌କିନାକା, ଇନାକା ହିଲ୍‌ୱାକାର୍‌ ଲାକେ, ମତର୍‌ ହେନି କାଜିଂ ଦାନ୍‌ ହିନି ଲକୁ ଲାକେ, ମୁଡ଼୍‌କେ ପୁନ୍‌ୱାତାକା ଲାକେ, ଆୱିତିସ୍‌ ୱିଜ଼ୁତିଂ ଆଦିକାରି; ଇ ୱିଜ଼ାର୍‌ତ ଆପ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ହେବାକାରିୟାର୍‌ ଲାକେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତି ଜଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ହପ୍‌ନାପା ।
୧୧ ଏ କରନ୍ଥିୟ, ୱାରିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମି କାଜିଂ ମା ୱେଇ ଜେୟା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ମା ୱାସ୍କି ଅହାର୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୧୨ ମି କାଜିଂ ମା ଜିଉନନାକା ଉଚୁଟିଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ମି ଜିଉନନାକା ଉଚୁଟିଂ । ୧୩ ଜାର୍‌ ମାଜ଼ିରିଂ ଇନି ଲାକେ ଆନ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଜିଉନନାକା ଲାକେ ଦାନ୍‌ ହିଦେଂ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଅହାର୍‌ ମାନ୍‌ ଆଡ ।
ଜିତି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମନ୍ଦିର୍‌
୧୪ ପାର୍ତି କିୱାକାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ସମାନ୍‌ ଆୱି ଲାକେ ଜାଚାୟ୍‌ କିୟାମାଟ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଦାର୍ମି ଆରି ଅଦାର୍ମି ବିତ୍ରେ ଇନାକା ମେହାଣ୍‌ ? ନଲେ ମାଜ୍‌ଗା ଲାହାଂ ଅଜଡ଼୍‌ ଇନାକା ମେହାଣ୍‌ ?
୧୫ ବିଲିୟାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି କି ମେହାଣ୍‌ ? ନଲେ ପାର୍ତି କିୱାକାନ୍ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ କି ପାର୍ତି କିନାକାନ୍‌ ଇନାକା ମେହାଣ୍‌ ? ୧୬  ପୁତ୍‌ଡ଼ା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ମନ୍ଦିର୍‌ନି କି ମେହାଣ୍‌ ? ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଜିତି ଇସ୍ୱର୍ତି ମନ୍ଦିର୍‌ ଆନାଙ୍ଗ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଚାନ୍ନା,
“ଆପ୍‌ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ବାହା କିନାସ୍‌; ଆରେ
ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ବୁଲାଆନାସ୍‌;
ଆନ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଇସ୍ୱର୍‌ ଆନାସ୍‌,
ଆରେ ହେୱାର୍‌ ମା ଲକୁ ଆନାର୍‌ ।”
୧୭ “ଲାଗିଂ ମାପ୍ରୁ ଇଦାଂ ଇନାନ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ହସି ୱାଡ, ଆରେ ବିନେ ଆଡ, ଆରେ, ରାଡ଼ା ଆଡ଼୍‌ମାଡ଼୍‌ ଡୁମାଟ୍‌; ଆରେ, ଆପ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଦାନାପ୍‌ ।”
୧୮ “ଆନ୍‌ ମି ଆବା ଆନାଙ୍ଗ୍‌,
ଆରେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମା ମାଜ଼ି ଗାଡ଼୍‌ ଆନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ
ସବୁ ସାକ୍ତିକାଟି ମାପ୍ରୁ ଇନାନ୍‌ ।”
୬:୫ ୬:୫ ପକ୍ୟାତାକା ୧୬:୨୩. ୬:୧୬ ୬:୧୬ ୧ କରନ୍ତିୟ ୩:୧୬; ୬:୧୯.