୧ ଇନାକିଦେଂକି ଜଦି ମା ଇ ତୁମ୍‌ ଲାକେ ଦିନେକ୍‌ନି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଇଲ୍‌ ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ଜି ହାନାତ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ରଚ୍‌ଚି କାଇଦାଂ ରଚ୍‌ଚି ମା ର ୱିଜ଼୍‌ୱିକାଡ଼୍‌ ପାତେକ୍‌ ଇଲ୍‌ ଜେ ସାର୍ଗେତ ମାନାତ୍‌, ଇଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌ । ୨ ଲାଗିଂ ଆପେଂ ତ ମା ସାର୍ଗେନି ଇଲ୍‌ ଲାକେ ହେନ୍ଦ୍ରାତ ଉସ୍‌ପେଦେଂ ବେସି ଇଚା କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜ ମାନୁ ମାନୁ ଆଡ଼୍‌ବାନାପା;
୩ ଇ ଲାକେ ଉସ୍‌ପିତିସ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ନାଗ୍‌ଡ଼ା ଚଞ୍ଜୁସ୍‌ । ୪ ଇନାକିଦେଂକି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ତୁମ୍‌ତ ବାହା କିଜ଼ି ୱାସ୍ତି ଆଡ଼୍‌ବାନାସା । ଲାଗିଂ ଆପ୍‌ ଜେ ଉସ୍‌ପେଦେଂ ପିସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିନାସ୍‌, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପୁର୍ତିତିଂ ଗୁହ୍‌ନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇ ହେନ୍ଦ୍ରା ଜପି ବିନ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍‌ପେଦେଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚା କିନାସା । ୫ ଆରେ ଜେ ଇଦାଂ କାଜିଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଲାକେ ଜିବୁନ୍‌ ପା ଦାନ୍‌ ହିତ୍‌ନ୍ନା ।
୬ ଇଚିସ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ନିତ୍ରେ ସାହାସିକାପ୍‌, ଆରେ ଇ ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଦିନା ପାତେକ୍‌ ବାହା କିନାପା, ହେ ପାତେକ୍‌ ଇନେର୍‌ ମାପ୍ରୁତାଂ ଇଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଦେହା ବାହାକିନାପା, ଇଦାଂ ପୁନାସ୍‌ । ୭ ଇନାକିଦେଂକି ଆପ୍‌ ବାହା ବିସ୍ରେ ହିଜ଼ି ଜିବୁନ୍‌ ଜିଉଣା କିୱାଦାଂ ପାର୍ତିତ ଜିବୁନ୍‌ ଜିଉଣା କିନାସ୍‌ । ୮ ଆଁ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍‌ନିକାପ୍‌, ଆରେ, ଗାଗାଡ଼୍‌ତାଂ ଦେହା ବାହା ଜିସୁ ଆରି ମାପ୍ରୁ ଲାଗାଂ ବାହା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମା ଆଦିକ୍‌ ସାରି । ୯ ଲାଗିଂ ପା ନିଜ୍‌ ଇଞ୍ଜାକାର୍‌ ଆଏର୍‌ କି ବିନ୍‌ ଇଞ୍ଜ ଆଏର୍‌, ତା ଲାଗାଂ ସାରି ଆନି ମା ଇଚା । ୧୦  ଇନାକିଦେଂକି ହାର୍‌ ଆଏତ୍‌ ନଲେ ବାନ୍ୟା ଆଏତ୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ପୁର୍ତିନି ଗାଗାଡ଼୍‌ ହୁକେ କିତି କାମାୟ୍‌ ଲାକେ ପାଡ଼୍‌ ପାୟାନି କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ବିଚାର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ମା ୱିଜ଼ାରିଂ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାନାକା ମାନାତ୍‌ ।
କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ମେହାଜ଼ି ହେବାକିନାକା
୧୧ ଲାଗିଂ, ମାପ୍ରୁ ବିସ୍ରେନି ପାଣ୍ଡ୍ରାନାକା ପୁଚିଲେ ଆପ୍‌ ମାନାୟାରିଂ ପୁସ୍‌ରାଇ କିନାସା, ମତର୍‌ ଆପ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ମୁମ୍‌ଦ ହତାକାପ୍‌, ଆରି ମି ଚିନ୍ତା ସାକ୍ତି ଲାଗାଂପା ଜେ ହତାପ୍‌ନା ଇଦାଂ ଆନ୍‌ ଆହା କିନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୨ ଆପ୍‌ ଆରେ ରଗ ମି ଲାଗାଂ ଜିବୁନ୍‌ ଦୁକ୍‌କିନାକା କିଉପା, ମତର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ୱାସ୍କିତାଂ ବିସ୍ରେନି ଗରବ୍‌ କିୱାଦାଂ, ବାର୍‌ତି ବିସ୍ରେ ଗରବ୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାରିଂ ଇନେସ୍‌ ଉତର୍‌ ହିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ମା ପାକ୍ୟାତ ଗରବ୍‌ କିନି କାଜିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସୁବିଦା ହିଦ୍‌ନାପା । ୧୩ ଲାଗିଂ ଜଦି ଆପ୍‌ ବୁଦିହିଲ୍‌ୱାକାପ୍, ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି କାଜିଂ; ନଲେ ଜଦି ହାର୍ଦି ଗିଆନିର୍‌, ହେଦାଂ ମି କାଜିଂ । ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି କ୍ରିସ୍ଟତି ଜିଉନନାକା ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଲାତ୍ରାତ ଇଡ଼୍‌ଜି ଚଲାୟ୍‌କିଦ୍‌ନାନା, ଲାଗିଂ ଆପ୍‌ ଇ ବିଚାର୍‌ କିତାପ୍‌ନ୍ନା ଜେ ରୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାରିଂ କାଜିଂ ହାନି ବଗ୍‌ ଜିସୁ ମାଚିଲେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ହାତାର୍‌; ୧୫ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ କାଜିଂ ହାକି ବଗ୍‌ କିତାନ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଜିତାକାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଆରେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ କାଜିଂ ଜିବୁନ୍‌ ଜିଉଣା କିୱାଦାଂ ଇଚିସ୍‌ ଜେ ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ହାକି ବଗ୍‌ କିତାର୍‌ ଆରେ ନିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍, ତା କାଜିଂ ଜିବୁନ୍‌ ଜିଉଣା କିତାର୍‌ ।
୧୬ ଲାଗିଂ ନେଜେଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ଆପ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଇସାବେ ଇନେରିଂ ବିଚାର୍‌ କିଉପା, ଆତିସ୍‌ପା କ୍ରିସ୍ଟତିଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଇସାବେ ଆପ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିନାପା, ଆତିସ୍‌ପା ନଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଲାକେ ବିଚାର୍‌ କିଉପା । ୧୭ ଲାଗିଂ ଜଦି ଇନେର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ମାନାନ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ପୁନି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତାନ୍ନା; ଲାମା ବିସ୍ରେ ସବୁ ବୁଡା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ପୁନି ବିସ୍ରେ ସବୁ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୧୮ ମତର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା; ହେୱାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ଜାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମେହାୟ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା ଆରି ହେ ସୁସ୍ତାନି ହେବା ପାଦ୍‌ ମାଙ୍ଗ୍‌ ହିତ୍‌ତାନ୍ନା । ୧୯ ହେ ସୁସ୍ତାନି ବଚନ୍‌ ଆନାତା, ଇସ୍ୱର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ପୁର୍ତିନି ମାନାୟାର୍‌ ଜାତିତିଂ ତା ଲାହାଂ ଆରେ ମେହାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ବିଦି ହିତାର୍ଣ୍ଣା । ତା ବିରୁଦ୍‌ତ ହେୱାର୍‌ତି ପାପ୍‌ ସବୁ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ତା ହିସାବ୍ରେ ଇନ୍‌ୱାତାନ୍ନା । ଆରେ ଇ ଆରେ ମେହାୟ୍‌ତ କାତା ସୁଣାୟ୍‌ କିନି ଦାୟିତ୍‌ ମା ଜପି ହେଲାୟ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା ।
୨୦ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ମା ହୁଦାଂ କୁକ୍‌ଚି ମାଚିଲେ ଆପ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ପାକ୍ୟାତ ରାଜ୍‌ଦୁତ୍‌ନି କାମାୟ୍‌ କିନାପା; କ୍ରିସ୍ଟତି ପାକ୍ୟାତ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆପ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାପା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାହାଂ ମେହାଆଡୁ । ୨୧ ଇନାକାନ୍‌ତାକେ ପାପ୍‌ ଇନାକାପା ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମା କାଜିଂ ପାପ୍‌ ଲାକେ କିତାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆପ୍‌ ତାହୁଦାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଦାର୍ମିଲାକେ ଆନାସ୍‌ ।
୫:୧୦ ୫:୧୦ ରମିୟ ୧୪:୧୦.