ଚିକ୍‌ଲା ଟାଣ୍ଡିତାଂ ସାର୍ଗେନି କାବୁର୍‌
୧ ଲାଗିଂ, ଆପ୍‌ ଦୟା ପାୟା ଆଜ଼ି ଇ ହେବାକାର୍‌ୟା ପାଦ୍‌ ପାୟା ଆଦେଂ ସାସ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାକା ଆକାୟ୍‌, ୨ ମତର୍‌ ଆପ୍‌ ଲାଜୁ ଡ଼ୁକ୍‌ତି ବିସ୍ରେ ସବୁ ପିସ୍ତାପ୍‌ନା; ଲାଗିଂ ଆପ୍‌ ବାନ୍ୟାତାଂ ଚିନ୍ତା କିଉପା ନଲେ ଇସ୍ପର୍ ବଚନ୍‌ ଚାତୁର୍‌ତାଂ ଚିନ୍ତା କିଉପା, ମତର୍‌ ହାତ୍‌ପାତାଂ ହପ୍‌ନି ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍‌ ସାକିତ ଜାଣ୍‌କେ ମାନାୟାର୍‌ତି ଗିଆନ୍‌ ଲାଗାଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତି ହାର୍‌ଦାକା ଚଚ୍‌ନାପା । ୩ ମତର୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ମାଦାଂ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ପ୍ଡାକ୍ୟା ଆତାତ୍‌ ହେଦାଂ ବୁଡାତାକାରିଂ ପାକ୍ୟାତ ପ୍ଡାକ୍ୟାତାତ୍; ୪ ଇସ୍ୱର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଜେ କ୍ରିସ୍ଟ ତା ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଲାକେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇବାନି ମାନାୟାର୍‌ କାଜିଂ ହମେତ୍‍, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇ ସଁସାର୍‌ନି ପାର୍ତିକିୱାକାର୍‌ତି ଗିଆନ୍‌ କାଣ୍‌କୁ କାଣା କିତାତ୍‌ନା । ୫ ଇନାକିଦେଂକି ଆପ୍‌ ଜାର୍‌ତି ସୁଣାୟ୍‌ କିଉପା, ମତର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ ଜେ ମାପ୍ରୁ ଆରେ ଜିସୁତି କାଜିଂ ଆପ୍‌ ଜେ ମି ଆଡ଼ିୟା, ଇଦାଂ ସୁଣାୟ୍‌ କିନାପ୍‌ । ୬ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ “ମାଜ୍‌ଗାତାଂ ଅଜଡ଼୍‌ ହୱେତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ବଲ୍‌ ହିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।” ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ପର୍, ହେୱାନ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ମୁମ୍‌ଦ ହତି ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ଗିଆନ୍‌ନି ଅଜଡ଼୍‌ ଚଚ୍‌ନି କାଜିଂ ମା ୱାସ୍କିତ ଅଜଡ଼୍‌ ହପ୍‌ତାନ୍‌ନା ।
୭ ମତର୍‌ ଗାଜା ସାକ୍ତି ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି, ଆରେ ହେଦାଂ ଜେ ମା ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌ ହନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆପ୍‌ ଇ ଦାନ୍‌ ଚିକ୍‌ଲା ଟାଣ୍ଡିତ ପାୟାତାପ୍‌ନା; ୮ ଆପ୍‌ ସବୁବାନି ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିନାପା, ଆତିସ୍‌ପା ମାନ୍‌ବାଙ୍ଗାୟ୍‌ କିୱାତାପ୍‌ନା; ହାତି ଗିଆନ୍‌ ଆତାପ୍‌ନା, ଆତିସ୍‌ପା ମାନ୍‌ବାଙ୍ଗାୟ୍‌ କିୱାତାପ୍‌ନା । ୯ ହିଣ୍‌ପାୟାତାପ୍‌ନା, ଆତିସ୍‌ପା ପିହ୍‌ୟା ଆୱାତାପ୍‌ନା; ଆଦା ମୁଚ୍‌ୟାତାପ୍‌ନା, ଆତିସ୍‌ପା ବୁଡା ଆୱାତାପ୍‌ନା; ୧୦ ଆପେଂ ନିତ୍ରେ ଜିସୁତିଂ ହାତି ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ଏତୁ କିନାପା, ଇନେସ୍‌ ଜିସୁତି ଜିବୁନ୍‌ ପା ମା ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ହୱେତ୍‌ । ୧୧ ଇନାକିଦେଂକି ଜିସୁତି ଜିବୁନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମା ହାତି ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ହନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆପ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ନିତ୍ରେ ଜିସୁତି କାଜିଂ ହାକି ମୁମ୍‌ଦ ହେଲାୟ୍‌ କିୱାତାପ୍‌ନା । ୧୨ ଇ ବାନିତ ମା ତାକେ ହାକି, ମତର୍‌ ମି ତାକେ ଜିବୁନ୍‌ କାମାୟ୍‌ ମାନି କିନାଙ୍ଗା ।
୧୩ “ଆନ୍‌ ପାର୍ତି କିତାଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗିଂ କାତା ଇଚାଂ ।” ଇ ଲେକିକିତି ବଚନ୍‌ ଲାକେ ହେ ପାର୍ତି ଲାଗ୍‌ଦି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆଜ଼ି ମାଚିଲେ ଆପ୍‌ ପା ପାର୍ତି କିନାସ୍‌ ଲାଗିଂ କାତା ଇନାସ୍‌; ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି ଆପ୍‌ ପୁନାସ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ନିକ୍‌ତାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଜିସୁତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ନିକ୍‌ତାନାନ୍ ଆରି ତା ମୁମ୍‌ଦ ନି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାନ୍‌ । ୧୫ ଲାଗିଂ ସବୁ ବିସ୍ରେ ମି କାଜିଂ ଆନାତା, ଇନେସ୍‌ ହେନି ମାନାୟାର୍‌ତାକେ ଉପ୍‌କାର୍‌ ବେସି ବାଡା ଆଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ତ ବେସି ଜୁୱାର୍‌ କାରଣ୍‌ ଆନାତ୍‌ ।
ପାର୍ତିନି ଜିବୁନ୍‌
୧୬ ଲାଗିଂ ଆପ୍‌ ୱାହୁପା ମତର୍‌ ମା ବାର୍‌ତି ମାନାୟାର୍‌ କିତି ପାୟା ଆୱିତିସ୍ପା ମା ୱାସ୍କିନି ମାନାୟାର୍‌ ଦିନ୍‌ତିଂ ଦିନ୍‌ ପୁନାକା ଆନାତା । ୧୭ ଇନାକିଦେଂକି ଇ ଅଲପ୍‍ କାଡ଼୍‌ କାଜିଂ ଲକୁ ଦୁକ୍‌ ବେସି ବୱାଡ଼୍‌ ଲାକେ ମା କାଜିଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ ପାତେକ୍‌ ଗାଜା ଇ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ମାନ୍‌କିନାପା; ୧୮ ଲାଗିଂ ଆପେଂ ହୁଡ଼୍‌ନି କାଜିଂ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିୱାଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ୱି ବିସ୍ରେ କାଜିଂ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିନାପା ଇନାକିଦେଂକି ବାହା ବିସ୍ରେ ଅଲପ୍‍ କାଡ଼୍‌ କାଜିଂ ମତର୍‌ ବାହା ହୁଡ଼୍‌ୱି ବିସ୍ରେ ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ ପାତେକ୍‌ ।