ପୁନି ମେରାନି ଆଡ଼୍‌ୟାର୍‌
୧ ଆପ୍‌ କି ଆରେ ରଗ ଜିବୁନ୍ତ ପାର୍ତାନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‌ନାପା ? କି ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ତି ଲାକେ ଇନାକା ମି ଲାଗାଂ ନଲେ ମି ଲାଗାଂତାଂ ମା ପାର୍ତାନାନି ଆକି ଲଡ଼ା ? ୨ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ମା ମାନ୍ତ ଲେକାତାତ୍‌ନା ଆରେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ପୁଞ୍ଜି ଆରି ପଡ଼ି କିଜ଼ି ମା ଗଜା ଲାକେ ୩ ଆରେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ମା ହେବାତ ଲେକାତି କ୍ରିସ୍ଟତି ଆକି ଲାକେ, ଇଦାଂ ହନାତା ହେଦାଂ ୱାରାକାତ ଲେକାୱାତାତ୍‌ନା, ମତର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜିବୁନ୍‌ ହୁକେ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, କାଲ୍‌ ପାଟାତ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଜେଇ ମାନି ଜିବୁନ୍‌ ବାର୍ତି ପାଟାତ ।
୪ ଆରେ, କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜପି ଆହା ଇଡ଼୍‌ଜି ମା ଇ ବାନି ବାର୍ସି ମାନାତ୍‌ । ୫ ଆପ୍‌ ଜେ ଜାର୍‌ତାଂ ଇନାକା ହପ୍‌ତେଂ ମାନ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ମା ବାପୁ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ; ୬ ହେୱାନ୍‌ ତ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅକର୍‌ନି ହେବାକାର୍‌ୟା କିତାନ୍‌ନା, ମତର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ଇଚିସ୍‌ ପୁନି ନିୟମ୍‌ନି ହେବାକାର୍‌ୟା ଆଦେଂ ବାପୁ ହିତାନ୍‌ନା; ଇନାକିଦେଂକି ଅକର୍‌ ହାତାକା, ମତର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ହେ ଜିବୁନ୍‌ ଲାକେ ।
୭ ଆରେ, ଜଦି ଅକର୍‌ତ ପାଟା କାଲ୍‌ ଜପି କାର୍‌ତି ହାତି ଲାକେ ମସାତି ବିଦିନି ହେବାକାମାୟ୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ତ ହସି ମାଚାତ୍‌ ଜେ, ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହିମ୍‌ଣାଂ ମସାତି ମୁମ୍‌ଦ ଚାଣେକ୍‌ତିଂ ଅଜଡ଼୍‌ କାଜିଂ ହେୱାନ୍ତି ମୁମ୍‌ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିଜ଼ି ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡ୍‌ୱାତାର୍‌, ୮ ଲାଗିଂ ପାର୍ତାନା ହେବାକାମାୟ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ମେହା ଆୱାତାତ୍ମା ? ୯ ଇନାକିଦେଂକି ଜଦି ଦାଣ୍ଡ୍‌ ଗିଆନ୍‌ନି ହେବାକାମାୟ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ତେବେ ଦାର୍ମିନି ହେବାକାମାୟ୍‌ ଇଚିସ୍‌ ଆରି ଆଦିକ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ମେହା । ୧୦ ଲାଗିଂ ପ୍ଡାନି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ମେହାଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ହେଦାଂ ହେବେତାଂ ବେସି ଆଦିକ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ମେହା ବିସ୍ରେନି ପିସ୍ତି ପୁନି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆୱିତି ଲାକେ ଆତାସ୍‌ନା । ୧୧ ଇନାକିଦେଂକି ଜଦି ଅଲପ୍‍ ବିସ୍ରେ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ମେହାଆତାତ୍‌, ତେବେ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ବିସ୍ରେ ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ତ ମାନାତ୍‌ ।
୧୨ ଆତିସ୍‌ପା, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାର୍ତି ବାର୍ସି ପାୟା ଆଜ଼ି ଆପେଂ ବେସି ସାସ୍‌କାପ୍‌ ଆନାପ୍‌, ୧୩ ଆରେ, ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହିମ୍‌ଣାଂ ଇନେସ୍‌ ହେ ଅଲପ୍‍ କାଜିଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ବୁଡାନି ବାହା କାଜିଂ ତିର୍‌ ହୁଡ଼ୁର୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ମସା ଇନେସ୍‌ ବାନି ଜାର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଡାବାୟ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ଆପ୍‌ ହେ ବାନି କିଉପା । ୧୪ ମତର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଗିଆନ୍‌ କାଣ୍‌କୁ ଆର୍‌ତିକ୍‌ନା, ଇନାକିଦେଂକି ନେଜେଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଲାମା ନିୟମ୍‌ତ ପାଟ୍‌ ସମୁତ ହେ ଡାବାୟ୍‌ କିୟାତାକା ଆଗେ ଲାକେ ମାନାତା, ଆରେ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ହେ ଡାବାୟ୍‌ କିୟାତାକା ଜେ ବୁଡା ଆନାତ୍‌, ଇଦାଂ ହଉତା । ୧୫ ମତର୍‌ ନେଜେଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ମସାତି ବିଦି ପାଟ୍‌ ପଡ଼ିକିନି ସମୁତ ହେୱାର୍‌ ନେଞ୍ଜେଡାକି ଡାବାୟ୍‌ କିୟାତାକା ହାର୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌, ୧୬ ମତର୍‌ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ଇନାତ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମାପ୍ରୁନିପ ହାନାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଡାବାୟ୍‌ କିୟାତାକା ଜେୟାନାତ୍‌ । ୧୭ ମାପ୍ରୁ ଜିବୁନ୍‌ ଆନାନ୍‌; ଆରେ ଇମେତାକେ ମାପ୍ରୁତି ଜିବୁନ୍‌ ହେବେ ଜାର୍‌ ମାନ୍‌ । ୧୮ ମତର୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାସ୍‌ ପ୍ଡାକ୍‌ୟାତି ମୁମ୍‌ ଦାର୍ପାଣ୍‌ତ ହୁଡ଼୍‌ତି ଲାକେ ମାପ୍ରୁତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ମେହାତି ଅବସ୍ତାତାଂ ଆଦିକ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ମେହାତି ଅବସ୍ତା ଗାଟାଜ଼ି ହେୱାନ୍ତି ହେ ପୁତ୍‌ଡ଼ା ବାଦ୍‌ଲା ଆତାସ୍‌ନା; ଲାଗିଂ ମାପ୍ରୁ ଇନେନ୍‌କି ଜିବୁନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ତାଂ ଇ ସବୁ ଆନାତା ।