୧ ମତର୍‌ ମି ଲାଗାଂ ନା ହାନାକା ଇନେସ୍‌ ଆରେ ରଗ ଦୁକ୍‌ ଆଉତ୍‌, ଇଦାଂ ଆନ୍‌ ମାନ୍ତ ତିର୍‌କିତାଂ । ୨ ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ଜଦି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ କିଦ୍‌ନାଂ, ଲାଗିଂ ଇନେରିଂ ଆନ୍‌ ଦୁକ୍‌ ହିନାଂ, ହେଦାଂ ପିସ୍ତି ଆରେ ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌କିନାକା ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ ? ୩ ଆରେ, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ତାଂ ନା ଦୁକ୍‌କିନାକା ପାୟାନାକା ଲଡ଼ା ହେୱାର୍‌ତାଂ ଆନ୍‌ ୱାଜ଼ି ଇନେସ୍‌ ଦୁକ୍‌ ପାୟା ଆଉନ୍‌ । ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇ କାତା ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ଲାଗିଂ ନା ୱାରିତାଂ ଇନେନ୍‌ ମି ୱାରି, ଇଦାଂ ମି ୱିଜ଼ାର୍‌ ବିସ୍ରେ ନା ପାର୍ତି । ୪ ଇନାକିଦେଂକି ବେସି କସ୍ଟ ଆରି ୱାସ୍କିନି ନନାକାତ ବେସି କାଣେଲ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଲେକି କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌; ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ ଆଡୁ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ମି କାଜିଂ ନାଦାଂ ଜେ ଆଦିକ୍‌ ବେସି ଜିଉନନାକା ମାନାତ୍‌, ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବୁଜାଆଡୁ ।
ଦସି ଲଗାଂ କେମା ହିୟାଟ୍‌
୫ ମତର୍‌ ଜଦି ଇନେର୍‌ ଦୁକ୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ ହିଦ୍‌ୱାତାନ୍‌ନା, ମତର୍‌ ଏଚେକ୍‌ ତାକେ ଆନ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଆଟ୍‌ୱା ଆଦେଂ ମାନ୍‌ କିଉଙ୍ଗା ମି ୱିଜ଼ାରିଂ ଦୁକ୍‌ ହିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୬ ଆଦେକ୍‌ ହୁକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଲକ୍‌ ଇମ୍‌ଣି କସ୍ଟ ପାୟାନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ତା ପାକ୍ୟାତ ସାରି, ୭ ଲାଗିଂ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ବେସି ଦୁକ୍‌ତ ମୁଜ୍‌ନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚିସ୍‌ କେମା କିୟାଟ୍‌ ଆରି ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ୮ ଇଚିସ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଜିଉନନାକା ଚିନ୍ତା ରଚି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୯ ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଜେ ଆଁ ଇନାଦେର୍‌ ମି ବିସ୍ରେ ହେବେନି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆନ୍‌ ପାୟାନାଙ୍ଗ୍‌, ଇସାପ୍‌ତ ଆନ୍‌ ବଲ୍‌ ପାଲି କିନି କାଜିଂ ହେ ଗଜା ପା ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୦ ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ତି ଇନାକା କେମା କିୟାଟ୍‌, ଆନ୍‌ ପା ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କେମା କିନାଙ୍ଗ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଜଦି ଇନାକା କେମା କିତାଂନ୍ନା, ତେବେ ଇନାକା କେମା କିତାଂନ୍ନା, ହେଦାଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ମୁମ୍‌ଦ ମି କାଜିଂ କେମା କିତାଂନ୍ନା, ୧୧ ଇନେସ୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ମା ବେରୁତ ଇନାକିଦେଂ ଆଡ଼୍‌ଦୁତ୍‌ ମତର୍‌ ବେଗି ପାୟା ଆଉତ୍‌ । ଇନାକିଦେଂକି ଆପ୍‌ ତା ୱିଜ଼ୁ ହାନ୍ଦାୟ୍‌ ବିସ୍ରେ ଗିଆନ୍‌ ହିଲୁତ୍‌ ।
୧୨ ଆରେ, କ୍ରିସ୍ଟତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ତ୍ରୟାତାଂ ୱାତି ପାଚେ ମାପ୍ରୁତି କାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ପାଗ୍‌ ଲାକେ ଦୁୱେର୍‌ ଜେୟା ଆତିସ୍‌ପା ୧୩ ନା ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ତିତସ୍‌ତିଂ ହୁଡ଼୍‌ୱାଦାଂ ଜିବୁନ୍ତ ଚିନ୍ତା କିତାଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ତାଂ ହେଲ ଅଜ଼ି ମାକିଦନିଆତ ହଟାଙ୍ଗ୍‌ ।
ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ହୁକେ ଜିତାନାକା
୧୪ ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜୁୱାର୍‌ ଆଏତ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ସବୁ ନାଜିଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅଜ଼ି କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ଜିତାନି ହାଜ଼ି କିତାନ୍ନା, ଆରେ ସବୁ ବାହାତ ତା ଗିଆନ୍‌ ଲାକେ ହୁଞ୍ଜ୍‌ନି ବାହା ମା ହୁଦାଂ ଚଚ୍‌ଚାତାନ୍ନା, ୧୫ ଇନାକିଦେଂକି ମୁକ୍ତି ଆନାକା ପାୟାନାକା ଆରି ବୁଡା ଆଜ଼ି ମାନି ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ କାଣ୍‌ଗାତ କ୍ରିସ୍ଟତି ହାର୍‌ଦିଗାନ୍ଦା ଲାକେ ମାନାପ୍‌ । ୧୬ ର ପାକ୍ୟାନି ମାନାୟାର୍‌ କାଜିଂ ହାତି ଲାକେ ଆରି ବିନ୍‌ ପାକ୍ୟାନି ମାନାୟାର୍‌ କାଜିଂ ଜିବୁନ୍‌ ବାସ୍‌ନା ଲାକେ । ଆରେ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାଜିଂ ଇନେର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌ ? ୧୭ ହେ ହେନି ମାନାୟାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ବଚନ୍‌ ବାଡାୟ୍‌ କିତାର୍‌, ଆପ୍‌ତ ହେୱାର୍‌ ଲାକେ କିଉପା, ମତର୍‌ ସୁସାର୍‍ ବାବ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍ତି ବଲ୍‌ ଲାକେ, ତା ସାକିତ ଆପ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ସତ୍‌ନିକା ହୁଦାଂ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି କାତା ଇନାପା ।