୧ ମି କାଜିଂ, ଲାଅଦିକିଆନିକାର୍‌ ଆରି ନାଂ ଜାର୍‌ତି କାଜିଂ ଚିନ୍‌କିୱାଦାଂ ମାଚିକ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଜେ ଏଚେକ୍‌ ବେସି କସ୍ଟ କିନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌ ଇଞ୍ଜି ନା ଇଚା । ୨ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ୱାସ୍କି ୱାରିୟା ଆନାଦେର୍‌ ହାରି ଲାହାଂ ଜିଉନନିତ ରବେ ମାନାଦେର୍‌, ଆରି ହାତ୍‌ପାନେ ଗିଆନ୍‌ ଲାବ୍‌ କିଜ଼ି ହାତ୍‌ପା ବାର୍ସିଲାକେ ପୁରା ସମ୍ପ୍‌ତିନି ଆଦିକାରି ଆନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ନା ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ । ଇଦାଂ ହୁକେ ଏପ୍‌ ପୁନାଦେର୍‌ ଜେ, ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟନେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହେ ଡ଼ୁକ୍ତିବଚନ୍‌ । ୩ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଆନାନା ହେ କୁଚି କାଡି, ଇନାକା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବୁଦି ଆରି ଗିୟାନ୍‌ ଲାକେ ୱିଜ଼ୁ ଡ଼ୁକ୍ତି ଦାନ୍‌ ସମ୍ପ୍‌ତିନି ଗାଦ୍ୟା ଜେସି ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ ।
୪ ଇନେର୍‌ ମିଂ ଇନେସ୍‌ ଇନି ଚାଲାକିତାଂ ବୁଲାୟ୍‌ କିଦ୍‌ମେର୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୫ ଇନାକିଦେଂକି ଆତିସ୍‌ପା ଆନ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ୱାୱାଦାଙ୍ଗ୍‍ ମାଚିସ୍‌ ପା, ଜିବୁନ୍‌ ବାବ୍ରେ ଆନ୍‌ ମି ଲାହାଂ ମାନାଙ୍ଗା । କ୍ରିସ୍ଟତି ଜପି ଡାଟ୍‌ ପାର୍ତି ଇଡ଼୍‌ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହାର୍‌ସୁସ୍ତା ଆତାତ୍ନା, ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଆନ୍‌ ୱାରି ।
କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ଜିବୁନ୍‌
୬ ଇନେସ୍‌କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ମାପ୍ରୁ ଲାକେ ଇଡ଼୍‌ତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହାଜ଼ି ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିୟାଟ୍‌ । ୭ ମିଦାଂ ମୁଡ଼୍‌କୁନାଦି ତା ଜପି ଆଟ୍‌ୱା ଲାକେ ରଚ୍‌ଚି ଜିବୁନ୍‌ ରଚାଟ୍‌ ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଟାତି ହିକ୍ୟା ଇସାବ୍ରେ ପାର୍ତିତ ଆଦିକ୍‌ ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌ ଆଡ । ମି ଜିବୁନ୍‌ ପାର୍ତିତ ପୁରା ଆଏତ୍‌ ।
୮ ଜାଗ୍ରତ୍‌, ଇନେର୍‌ ଇନେସ୍‌ ମିଂ ମାନାୟାର୍‌ତି ଅରତ୍‌ ହିଲ୍‌ୱି ଆହାର୍‌ ଗିଆନ୍‌ ହୁକେ ତଲ୍ୟା କିଦୁତ୍‌ । ହେ ସବୁ ପଲ୍ୟା ଗିୟାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ହିକ୍ୟାତାଂ ୱାୱାଦାଂ ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ । ହେଦାଂ ମାନାୟ୍‌ କୁଟୁମ୍‌ନି ଚାଲାଆଜ଼ି ୱାଜ଼ି ମାନି ହିକ୍ୟା ଆରି ପୁର୍ତି ଜପି କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାନି ହାନ୍ଦାୟ୍‌କିନି ସାକ୍ତିନି ହିକ୍ୟାନି ପାଡ଼୍‌ । ୯ କେବଲ୍‌ ନାର୍‌ ଲାକେ କ୍ରିସ୍ଟତି ତାକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜାତିମୁର୍ତି ପୁରାବାର୍ତି ମାନାତ୍‌ । ୧୦ ହେୱାନ୍‌ ଲାହାଂ ମେହାଣ୍‌ ମାନି କାଜିଂ ଏପ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ପୁରା ଲାବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ । ବିନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ସାକ୍ତି ଆରି ଆଦିକାରି ଜପି କ୍ରିସ୍ଟତି ରାଜ୍‌ ନେ ମୁଡ଼୍‌ଦାକା ।
୧୧ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ମେହାତି ଜିବନ୍‌ ନେ ମି ସୁନ୍ନତ୍‌ ଲାକେ । ଇ ସୁନ୍ନତ୍‌ ମାନାୟ୍‌ କିତାକା ଆକାୟ୍‌, ହେଦାଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ପୁରା ଆତାକା । ହେଦାଂ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ପାପ୍‌ ବାର୍ତି ୱିଜ଼ୁ ଗାଗାଡ଼୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିନାତ୍‌ । ୧୨  ଇନେକିଦେଂକି ବାପ୍ତିସିମ୍‌ତ ଅନି ହୁଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ମୁଚିୟା ଆଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌ ଆରି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତିଂ ଆରେ ନିକ୍‌ନାକା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜାର୍‌ତି କାମାୟ୍‌ ସାକ୍ତିତ ପାର୍ତି କିନି ହୁକେ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଆରେ ନିଂତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୧୩  ମି ପାପ୍‌ ଆରି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆହା କାଜିଂ ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବିଦିତ ବିନେ ଆଜ଼ି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦି ମାଚିଲେ ଦିନେକ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଗିଆନ୍‌ତ ହାଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌; ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ନଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ମିଂ ହାର୍‌ କିଜ଼ି ଇଡ୍‌ତାନ୍ନା । ଇସ୍ୱର୍‌ ମା ୱିଜ଼ୁ ପାପ୍‌ କେମା କିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ୧୪  ହେୱାନ୍‌ ମା ବିରୁଦ୍‌ତ ମାନାକା ବିଦି ଦାବାଆକି ଆରି ଇଦାଂ ବିଦିବିଦାଣିତିଂ କ୍ରୁସ୍‌ତ ନାସ୍‌କିଜ଼ି ମାଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ଦେହା କିତାନ୍ନା । ୧୫ ଆରେ ହେ କ୍ରୁସ୍‌ ଜପି କ୍ରିସ୍ଟ ୱିଜ଼ୁ ବାନି ସାକ୍ତି ଆରି ଆଦିକାରି ଜାର୍‌ତିଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିତାନ୍ନା ଆରି ହେୱାରିଂ ବନ୍ଦି କିଜ଼ି ଜାର୍ ବିସ୍ରେ ହାର୍‌ ହାନିତ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ହେୱାରିଂ ଗ୍ଡାୟ୍‌ତାନ୍ନା ।
ମାନାୟ୍‌ ରଚ୍‌ଚି ନିୟମ୍‌କାଂ ମାନିକିମାଟ୍
୧୬  ଲାଗିଂ, ଇନେର୍‌ ତିନାଉଣା କି ପୁଇପୁୟା ନାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍‌ କି ଉଆଁଁସ୍ ପାର୍ବୁ, କି ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ବିସ୍ରେ ଇମ୍‌ଣାକାପା ବିଚାର୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି କିମେନ୍‌ । ୧୭ ହେ ସବୁ କେବଲ୍‌ ୱାନି ଦିନ୍‌ନି ଗିଟାନି ବିସ୍ରେନି ଡ଼ିଗା ଲାକେ ମତର୍‌, କ୍ରିସ୍ଟନେ ୱିଜ଼ୁ ହାତ୍‌ପାନି ୱିଜ଼େନିକା । ୧୮ ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଦାର୍ମି ଆରି ଦୁତ୍‌ର୍‌ ପୁଜାତ ହାର୍‌ ପାୟାଜ଼ି କ୍ଡେଞ୍ଜ୍‌କଣ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାନି ବିସ୍ରେନିକିଂ ଦାସ୍ତି ଆରି ଜାର୍‌ ସଁସାର୍‌ନି ମାନାୟ୍‌ ମାନ୍‌ ହୁକେ ପଲ୍ୟା ଗାର୍ବି ଆଜ଼ି କାପ୍‌ଡ଼ା ଲାକେ ଇନେନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ, ହେୱାନିଂ ଆହ୍‌ୱାଦାଂ ଇନାମ୍‌ତାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଚାୟ୍‌ କିଦ୍‌ମେତ୍‌; ୧୯  ଗାଗାଡ଼୍‌ନି କାପ୍‌ଡ଼ା ଲାକେ କ୍ରିସ୍ଟତି ତାଂ ହେୱାର୍‌ ଏଡ଼ା ଆତାର୍ଣ୍ଣା । ତା ବଲ୍‌ଦାଂ କେଇଗାଲ୍‌କୁ ହାନ୍ଦ୍‌ଣି ଆରି ଚିରାଂ ହୁକେ ହାରି ଲାହାଂ ମିହାଜ଼ି ପୁରା ସାକ୍ତି ଆନାତ୍‌ ଆରି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇଚା ଇସାପ୍ରେ ବାଡା ଆନାତ୍‌ ।
କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ହାନାସ୍‌ ଆରି ଜିନାସ୍‌
୨୦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ଇ ପୁର୍ତି ଜପି ରାଜ୍‌କିନି ସାକ୍ତିତାଂ ମୁକ୍ତି ଲାବ୍ କିତାଂନା । ମାନାୟ୍‌ ଲାକେ ଜିବୁନ୍ କାଟିକିନାଦେରା ? ଇନେକିଦେଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାର୍ତି ନିୟମିକାଂ ମାନି କିନାଦେରା । ୨୧ “ଇଦାଂ ଆହ୍‌ମାଟ୍‌, ହେଦାଂ ତିନ୍‌ମାଟ୍‌, ହେଦାଂ ଡୁମାଟ୍‌ ?” ୨୨ ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଚାନେକ୍‌ନିକା । ଇଦାଂ ବେବାର୍‍ ଆନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଲ୍‍ହିଲ୍‌ୱାକା ଆଜ଼ି ହାନାତ୍‌ । ଇୱାଙ୍ଗ୍‌ କେବଲ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ରଚ୍‌ଚି ନିୟମ୍‌ ଆରି ହିକ୍ୟା । ୨୩ ନିଜେ ସାର୍ଗେଦୁତ୍‌ ପୁଜା, ମିଚ୍‌ ହୁଦାର୍‌ ଆରି ଜାର୍ତିଂ ବାଦା ହିନାକା କାଜିଂ କିୟ୍‌କିଦେଂ ଇ ସବୁ ନିୟମ୍‌ ବେସି ଗିଆନ୍ତ ରଚ୍‌ଚାକା ଇଞ୍ଜି ବାବି କିନାନ୍‌, ମାତର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ କାମାୟ୍‌ତିଂ ମେହାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାକା ।
୨:୧୨ ୨:୧୨ ରମିୟ ୬:୪. ୨:୧୩ ୨:୧୩ ଏପିସିୟ ୨:୧-୫. ୨:୧୪ ୨:୧୪ ଏପିସିୟ ୨:୧୫. ୨:୧୬ ୨:୧୬ ରମିୟ ୧୪:୧-୬. ୨:୧୯ ୨:୧୯ ଏପିସିୟ ୪:୧୬.