୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହାକିତାଂ ନିଂତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ଲାଗିଂ ସାର୍ଗେନି ବିସ୍ରେତିଂ ମାନ୍‌ଦ୍ୟାନ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି କ୍ରିସ୍ଟ ସାର୍ଗେତ ଇସ୍ୱର୍ତି ବୁଜ୍‌ଣି ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ଚାନ୍ନା । ୨ ପୁର୍ତିନି ବିସ୍ରେ ଆହା କିୱାଦାଂ ସାର୍ଗେ ବିସ୍ରେ ଚିନ୍ତା କିୟାଟ୍‌ । ୩ ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, କ୍ରିସ୍ଟ ଲାହାଂ ମି ଜିବୁନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ତାକେ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଡ଼ୁକ୍ତାତାତ୍‌ନା । ୪ ମା ଜିବୁନ୍‌ ଲାକେ ଜେ କ୍ରିସ୍ଟ, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାନ୍‌ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆନାନ୍‌, ହେ ପାଦ୍‌ନା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ହେୱାନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ତ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆନାଦେର୍‌ ।
ପ୍ଡାନାକା ଆରି ପୁନି ଜିବୁନ୍‌
୫ ଲାଗିଂ, ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି କେଇଗାଲ୍‌ନି ବାନ୍ୟା ଚିନ୍ତା ଇଚିସ୍‌ ଦାରି, ବିଟାଡ଼୍‌, ପୁର୍ତିନି କାମାୟ୍‌, ବାନ୍ୟା ଆହା, ଆରେ ପୁତ୍‌ଡ଼ା ପୁଜାଲାକେ ଲାବ୍‌ଡ଼ି, ଇ ସବୁ କାଜିଂ ହାଡ; ୬ ଇ ସବୁ କାଜିଂ ମୁନ୍‌ଜି ମାନ୍‌ଜି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାନିକିଉର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଜପି ଇସ୍ୱର୍‌ ରିସା ଆର୍‍ନାତ୍ । ୭ ଦିନେକ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସବୁ ବାନ୍ୟା ଆହା ମେହାଜ଼ି ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌ ।
୮ ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗୟ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ, ଇଚିସ୍‌ ରିସା, ମୁର୍କିଆ, ଆକ୍ରିୟା, ନିନ୍ଦା, ୱେଇଦାଂ ବଟାୟ୍‌ ବଚନ୍‌ ଇ ସବୁ ପିହାଟ୍ । ୯  ହାରିତିଂ ମିଚ୍‌ ଇନ୍‌ମାଟ୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ପ୍ଡାନି ବାବ୍‌ନା ଆରି ତା ବେବାର୍‌ କିମାଟ୍‌ । ୧୦  ହେବେନି ୱିଜ଼ୁ କାମାୟ୍‌ ପିସ୍ତି ପୁନି ଆଚାର୍‌ ବେବାର୍‌ ଉସ୍ପାଦେର୍ଣ୍ଣା । ହେ ପୁନି ଆଚାର୍‌ ବେବାର୍‌ ଜାର୍‌ ଉବ୍‌ଜାୟ୍‌ କିତି ମୁଣିକାତି ଜାତିମୁର୍ତି ଇସାବ୍ରେ ପୁରା ଗିଆନ୍‌ ପାୟାନି କାଜିଂ ପୁନାକାଦେର୍‌ ଆନାଦେରା । ୧୧ ଇ ଲାକେ ବାହାତ ଗ୍ରିକ୍‌ ଆରି ଜିହୁଦି ଆରି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦି, ସୁନ୍ନତ୍ ଆରି ସୁନ୍ନତ୍‌ ଆୱାତାକାର୍‌, ଲେକାରାଜ୍ୟା, ସ୍କୁତିୟ, ଆଡ଼ିଏନ୍‌, ମାନ୍‌ଇଚାଲଗୁ, ଇୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଅଲପ୍‌ପା ଆଲ୍‌ଗା ହିଲେତ୍, ମତର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ସବୁତ ସବୁ ଆନାନ୍‌, ଆରେ ୱିଜ଼ାକାର୍ ତାକେ ବାହା କିନାନ୍‌ ।
୧୨  ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲକୁ । ହେୱାନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନନାକା ନିଜାର୍‌ ପୁଇପୁୟା ଲକୁ କାଜିଂ ବାଚିକିୟାତାନ୍‌ନା । ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌, ଦୟା, ହୁଦାର୍, ସୁସାର୍‌ ଆରି ସାସ୍‌ ଲାକେ ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍‌ପାଟ୍‌ । ୧୩  ହାରି କାଜିଂ ହୁଞ୍ଜ୍‌ନାକାଦେର୍‌ ଆଡ, ଆରେ ଜଦି ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ଇମ୍‌ଣି କାତା ମାଚିସ୍‌, ତେବେ ରୱାନ୍‌ ଆରେରୱାନିଙ୍ଗ୍ କେମା କିୟାଟ୍‌; ମାପ୍ରୁ ଇନେସ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କେମା କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ କିୟାଟ୍‌ । ୧୪ ଆରେ, ଇ ୱିଜ଼ୁ ଗୁଣ୍‌ ଲାହାଂ ଜିଉତିଂ ମେହାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ଜିଉନନାକା ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେତିଂ ବାର୍ତି କିଜ଼ି ରବେ କିନାତ୍‌ । ୧୫ ଆରେ, କ୍ରିସ୍ଟ ହିତି ଇମ୍‌ଣି ସୁସ୍ତା ବଗ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ର ଗାଗାଡ଼୍‌ ଲାକେ କୁକ୍ୟା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେଦାଂ ମି ୱାସ୍କିତ ବାହା କିୟେତ୍; ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସବୁନାଜିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିୟାଟ୍‌ । ୧୬  କ୍ରିସ୍ଟତି ବଚନ୍‌ ବେସି ବାବ୍ରେ ମି ୱାସ୍କିତ ବାହା କିଏତ୍; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାରିତିଂ ପୁରା ଗିୟାନ୍‌ ହୁଦାଂ ହିକ୍ୟା ଆରି ଚେତ୍‌ନା ହିୟାଟ୍‌, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ କାଜିଂ କେର୍କଣ୍, ମାଣି ଆରି ଜିବୁନ୍‌ନି ନାନ୍ଦ୍‌ ହୁଦାଂ ଜୁୱାର୍‌ ହୁଦାଂ କେରାଟ୍‌ । ୧୭ ଆରେ, ବଚନ୍‌ କି କାମାୟ୍‌ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା କିୟାଟ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ ତର୍‌ଦାଂ କିଜ଼ି ହେୱାନ୍ତି ହୁଦାଂ ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।
ପୁନି ଜିବୁନ୍ତ ଜାର୍‌ତି ଜାଣାଚିନା
୧୮  ଏ କଗ୍‌ଲେକାଦେର୍, ମାପ୍ରୁତି ମେହାଣ୍‌ତ ସମାନ୍‌ ବେବାର୍‌ ଲାକେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରାକାଂ ତଲ୍ୟା ଆଡୁ ।
୧୯  ହେ ଆଣ୍ଡ୍ରାକାଦେର୍‌, ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ କଗ୍‌ଲେକାଂ ଜିଉନୱାଟ୍‌, ହେୱେକ୍‌ ହୁଦାଂ ବାଦିକିନି ଲାକେ ଚିନ୍ତା କିମାଟ୍‌ ।
୨୦  ଏ ହିମ୍‍ଣାଙ୍ଗ୍‌, ନିତ୍ରେ ମି ଆବା ଆୟା ତଲ୍ୟା ଆଡୁ । ଇଦାଂ ମି କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ କାମାୟ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଇବେ ଇସ୍ୱର୍‌ ସାରି ଆନାନ୍‌ ।
୨୧  ଏ ଆବା ଆୟାକାଦେର୍, ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ରିସା କିମାଟ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ହେୱାର୍‌ ୱାରିକିୟା ଆମେର୍‌ ।
୨୨  ଏ କଡ଼୍‌କାଆଡ଼ିୟାର୍‌, ସବୁ ବିସ୍ରେ ମି ମାନାୟାରିଂ ବଲ୍‌ ମାନିକିୟାଟ୍‌ । କେବଲ୍‌ ହେୱାର୍‌ ମି ଜପି କାଣ୍‌କୁଇଡ଼୍‌ନି ମାନ୍ତି ୱାଡ଼ାଲିଂ ହେୱାରିଂ ସାରି କିନି କାଜିଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ମାପ୍ରୁତି କାଜିଂ ମିଦାଂ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ କାଜିଂ ହୁଦାର୍‌ ମାନ୍ତ ଇଦାଂ କିୟାଟ୍‌ । ୨୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା କିନାଦେର୍‌, ହେଦାଂ ମାନାୟ୍‌ କାଜିଂ କିୱାଦାଂ ମାପ୍ରୁତି କାଜିଂ କିନାଦେରା ଇଞ୍ଜି ବାବି କିଜ଼ି ବାର୍ତି ୱାସ୍କିତ କିୟାଟ୍‌ । ୨୪ ମାନ୍ତ ଇଟାଟ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ଲକୁ କାଜିଂ ଇନାକା ଇଟ୍‌ତାନ୍ନା, ହେଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାମ୍‌ ଲାକେ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ଇନେକିଦେଂକି କ୍ରିସ୍ଟନେ ମି ହାତ୍‌ପା ମାପ୍ରୁ, ଇନେର୍‌ତି ହେବା ଏପ୍‌ କିନାଦେରା । ୨୫  ଇନାକିଦେଂକି ଇନେନ୍‌ ଅନ୍ୟାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ଅନ୍ୟାୟ୍‌ନି ପ୍ରାର୍ତିପାଡ଼୍‌ ଗାଟାନାନ୍‌; ହେ ବିସ୍ରେ ଇନାକାପା ଉଡ଼ାଆୱାକା ମାନାତ୍‌ ।
୩:୯ ୩:୯ ଏପିସିୟ ୪:୨୨. ୩:୧୦ ୩:୧୦ ଏପିସିୟ ୪:୨୪. ୩:୧୨ ୩:୧୨ ଏପିସିୟ ୪:୨. ୩:୧୩ ୩:୧୩ ଏପିସିୟ ୪:୩୨. ୩:୧୬ ୩:୧୬ ଏପିସିୟ ୫:୧୯,୨୦. ୩:୧୮ ୩:୧୮ ଏପିସିୟ ୫:୨୨; ୧ ପିତର୍‌ ୩:୧. ୩:୧୯ ୩:୧୯ ଏପିସିୟ ୫:୨୫; ୧ ପିତର୍‌ ୩:୭. ୩:୨୦ ୩:୨୦ ଏପିସିୟ ୬:୧. ୩:୨୧ ୩:୨୧ ଏପିସିୟ ୬:୪. ୩:୨୨ ୩:୨୨ ଏପିସିୟ ୬:୫-୮. ୩:୨୫ ୩:୨୫ ଏପିସିୟ ୬:୯.